Ferstiet in hûn gjin Frysk?

Ferstiet in hûn gjin Frysk?

🕔08:56, 21.Sep 2011

Fryske hûnebesitters prate as de hûn wat dwaan of litte moat gauris Nederlânsk. Dan roppe se: Hier!, Zoek!, Rustig!, Blijf! Soenen Fryske hûnen gjin Frysk ferstean? As jo fine dat jo hûn gjin Hollanner is, dan kinne jo de hûn

Lês it folsleine artikel
Ryk tefreden oer eigen taalbelied

Ryk tefreden oer eigen taalbelied

🕔04:53, 21.Sep 2011

DE HAACH – Hast in jier te let hat it Nederlânsk regear ferslach oer syn minderheidstaalbelied útbrocht oan de Rie fan Europa. It regear moat om de trije jier melding meitsje fan syn belied op it mêd fan it Frysk,

Lês it folsleine artikel
Oan de minsken dy’t reagearre hawwe

Oan de minsken dy’t reagearre hawwe

🕔21:36, 20.Sep 2011

Oan de minsken dy’t reagearre hawwe op it stikje ‘It keallet dreech’. Achte hear/mefrou, Ferskate minsken ha reagearre op it Taalbaasstikje ‘It keallet dreech’ yn de Ljouwerter Krante. Ik wol hjirby antwurd jaan op twa fragen dy’t yn de reaksjes

Lês it folsleine artikel
Fytsrûteplanner ek yn it Frysk

Fytsrûteplanner ek yn it Frysk Fernijd

🕔02:41, 20.Sep 2011

De bekende fytsrûteplannerfan it Fytsersbûn is der no ek yn it Frysk. It fytsersbûn hie earder al in Dútske oersetting makke en wurket no noch oan in Ingelsktaligenien. De rûteplanner is oars noch net hielendal klear. It bûn wurket noch

Lês it folsleine artikel
Ficken fürs Volk

Ficken fürs Volk

🕔01:40, 20.Sep 2011

MÜNCHEN – De Dútske drankehannel EFAG mei in slokje op ‘e merk bringe mei de namme Ficken (‘joetse’). Dat hat de merknammerjochtbank yn München dizze wike besletten. It Dútske merkeregister wegere earder om de merknamme te registrearjen, om’t dy nei

Lês it folsleine artikel
Stampfuotsjende Frânsktaligen by de FDF

Stampfuotsjende Frânsktaligen by de FDF

🕔00:01, 20.Sep 2011

BRUSSEL – De FDF is lilk. De radikaal Frânsktalige splinterpartij fan Olivier Maingain wol neat mear te krijen hawwe mei de Mouvement Réformateur (MR), de Waalske liberale partij. Oars koenen de partijen inoar op in soad punten wol fine –

Lês it folsleine artikel
Teatrale ôftraap Fryske skiedniskanon

Teatrale ôftraap Fryske skiedniskanon

🕔22:37, 19.Sep 2011

De kommende moannen is der in soad ekstra omtinken foar de Kanon fan de skiednis fan Fryslân. Sa komt op 28 septimber de Canonkaravaan yn Fryslân en is it yn oktober wer de Maand van de Geschiedenis en is der

Lês it folsleine artikel
It Keppelfeest is grutsk begûn + foto’s

It Keppelfeest is grutsk begûn + foto’s

🕔13:16, 19.Sep 2011

LJOUWERT – De hiele stêd Ljouwert hat priuwe kinnen fan it Keppelfeest. De earste sechtich flaggen fan it grutte “flagjen-foar-taal-projekt” binne juster ophongen yn Ljouwert. Wethâlder Henk Deinum hat de earste flagge oannommen en der mei swaaid op it bordes

Lês it folsleine artikel
Fersoarging yn it Flaamsk mooglik?

Fersoarging yn it Flaamsk mooglik?

🕔20:36, 18.Sep 2011

Minsken út Brussel en oan de râne fan Flaanderen tichtby Walloanje sitte yn noed oer it rjocht op fersoarging yn harren eigen taal. Minsken hechtsje in protte belang oan it rjocht op kwaliteitsfolle en betelbere sûnenssoarch. Dat is wetlik goed

Lês it folsleine artikel
Moanne fan it Fryske boek 2011

Moanne fan it Fryske boek 2011

🕔20:51, 17.Sep 2011

LJOUWERT – It boekemoannegeskink fan 2011 is skreaun troch Hylke Speerstra. It hjit fan De treastfûgel en spilet yn Fryslân en Dútslân yn de jierren ’20 en ’30. Wa’t de kommende moanne in Frysk boek keapet, kriget Speerstra syn boekje der

Lês it folsleine artikel