Advys Frysk noch net iepenbier

Advys Frysk noch net iepenbier

🕔14:39, 24.Feb 2011

LJOUWERT – It Nederlânske regear wegeret om it advys fan de kommisje-Hoekstra oer de Fryske taal iepenbier te meitsjen. De ôfspraak wie dat dat op 3 maart barre soe. De kommisje ûnder lieding fan topamtner Rein Jan Hoekstra hjit formeel

Lês it folsleine artikel
De FFU oer gemeentenamme

De FFU oer gemeentenamme Fernijd

🕔13:08, 24.Feb 2011

Oan: – de leden fan de Gemeenteried – it Kolleezje fan Boargemaster & Wethâlders fan de gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA SNITS Drachten/Itens, 23 febrewaris 2011 Underwerp: Frysktalige gemeentenamme(n) en plaknammen Achte leden fan de ried, achte boargemaster en

Lês it folsleine artikel
Fryske staveringslessen

Fryske staveringslessen

🕔00:01, 24.Feb 2011

LJOUWERT – Muoite mei Frysk skriuwen, mar gjin jild foar in kursus? Gjin probleem, want it Fryske kursusynstitút Afûk yn Ljouwert hat in rige fideo’s mei Fryske lessen op ynternet set. Yn de lessen leit meiwurker Henk Wolf de wichtichste

Lês it folsleine artikel
Nominaasjes Fryske reklamepriis

Nominaasjes Fryske reklamepriis

🕔17:48, 23.Feb 2011

Ofrûne seizoen hat de gastfrijkampanje ’Gastfrij Frysk’ foar de twadde kear syn beslach krige. Yn 2010 koe der troch besikers en gasten op de webside stimd wurde op hoareka- en toerismegelegenheden yn Fryslân. Tûzenen minsken hawwe in stim útbrocht en

Lês it folsleine artikel
Versloot oer taalferoaring

Versloot oer taalferoaring

🕔13:50, 23.Feb 2011

AMSTERDAM – Wat foar soarte fan wurden nimme minsken no út oare talen oer? Binne dat faak foarkommende of krekt seldsume wurden? Op dy fraach giet Arjen Versloot kommende freed yn by syn earste lêzing as heechlearaar Fryske taalkunde oan

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân op Android

Omrop Fryslân op Android

🕔17:24, 22.Feb 2011

LJOUWERT – It nijs fan Omrop Fryslân kin fan no ôf ek maklik besjoen wurde op telefoans mei it bestjoeringsprogramma Android fan Google. De Omrop is de earste regionale omrop yn Nederlân mei in eigen applikaasje foar dy saneamde smartphones.

Lês it folsleine artikel
UNESCO atlas fan bedrige talen

UNESCO atlas fan bedrige talen

🕔00:12, 22.Feb 2011

De UNESCO hat yn it ramt fan ‘e ynternasjonale dei fan ‘e memmetaal op 21 febrewaris sa’n seistûzen bedrige talen yn kaart brocht yn in ynteraktive atlas. URL is: http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/en/atlasmap.html Spitigernôch hat it Frysk ek in plakje yn dizze atlas

Lês it folsleine artikel
60 dagen yn teken fan Kneppelfreed

60 dagen yn teken fan Kneppelfreed

🕔19:35, 18.Feb 2011

LJOUWERT – Kneppelfreed is dit jier 60 jier lyn en dêrom wol de organisaasje fan de jierlikse betinking in feest foar it folk. De Kneppelfreedfiering duorret dit jier sechstich dagen. Der binne tal fan aktiviteiten. Ien dêrfan is dat yn

Lês it folsleine artikel
Útnoeging debatjûn

Útnoeging debatjûn

🕔18:07, 16.Feb 2011

Alle minsken, ek ‘losrinders’ binne wolkom. De seal krijt gelegenheid om fragen te stellen. Dit is jo kâns.

Lês it folsleine artikel
Moatte wy noch in kear kneppelje

Moatte wy noch in kear kneppelje

🕔12:10, 15.Feb 2011

It is no hast 60 jier lyn dat kneppelfreed de minsken yn Fryslân wekker skodde. Der is in protte feroare. De posysje fan it Frysk is bot ferbettere. Mar de oanlieding fan kneppelfreed is net by wet regele. En dy

Lês it folsleine artikel