Bryk Frysk

Bryk Frysk

🕔14:37, 28.Dec 2010

Mar al te faak komt it minsken by it skriuwen oer, dat se it gefoel hawwe, net alheel it goede wurd te brûken, mar sa gau net op it goede te kommen. Om dêryn te foarsjen haw ik de list

Lês it folsleine artikel
“Kij” wurde “kowen”

“Kij” wurde “kowen”

🕔12:15, 23.Dec 2010

AMSTERDAM – Elke generaasje sprekkers fan it Frysk rekket in pear ûnregelmjittige foarmen kwyt. “Ien skiep – twa skieppen” is al gewoan oan it wurden en de jongste generaasje sil “kij” ferfange troch “kowen”. It iennichste ûnregelmjittige meartal dat dan

Lês it folsleine artikel
Feestlike fiering yn Grou

Feestlike fiering yn Grou

🕔08:37, 18.Dec 2010

Sneintemiddei 19 desimber sil yn de Sint Pitertsjerke fan Grou in trijetalige ‘Feestlike fiering mei lêzingen en krystlieten’ holden wurde. It inisjatyf komt fan de liturgykommisje fan de Protestantske gemeente, mar de fiering is mei klam bedoeld foar elkenien, benammen

Lês it folsleine artikel
Abe de Vries wer út ein set

Abe de Vries wer út ein set

🕔20:32, 10.Dec 2010

Fryslân is tal fan bloggers ryk. Bloggers binne minsken dy’t harren deistige ûnderfiningen diele op it ynternet. Soms binne it hiel persoanlike stikjes en soms ek grappige. Abe de Vries hat de parse hjoed in koart berjocht stjoerd. Hy is

Lês it folsleine artikel
WordPress beskikber yn it Frysk

WordPress beskikber yn it Frysk

🕔12:48, 6.Dec 2010

De Ried fan de Fryske Beweging en ForSite Media hawwe WordPress nei it Frysk oerset. WordPress is in kompjûterprogramma foar webpublikaasjes op weblogs en websiden. Sawol it meitsjen as it ûnderhâld kin mei WordPress dien wurde. De aldernijste fersy 3.0.2

Lês it folsleine artikel
Ubbo Emmius 463 jier lyn berne

Ubbo Emmius 463 jier lyn berne

🕔15:57, 5.Dec 2010

It is 463 jier lyn dat Ubbo Emmius yn Greetsiel berne is. Ubbo Emmius wie in ferneamd East-Frysk histoarikus, teolooch, pedagooch en stifter fan de Grinzer Universiteit dêr’t er de earste rektor fan wie. Emmius studearre Teology yn Gent en

Lês it folsleine artikel
Lokale Omrop Achtkarspelen

Lokale Omrop Achtkarspelen

🕔20:47, 3.Dec 2010

Brûken Fryske taal wichtich kritearium De gemeenterie fan Achtkarspelen hat ferline wike tongersdeitejûn besletten dat sawol RTV Kanaal 30 as RTV NOF represintatyf binne as lokale omrop yn dizze gemeente. Dat beslút wurdt meidield oan it ‘Commissariaat van de Media’ dat

Lês it folsleine artikel
Fryske Printeboeken foar bern

Fryske Printeboeken foar bern

🕔12:39, 3.Dec 2010

De Ried fan de Fryske Beweging hat in nij projekt op priemmen setten mei de namme Frysk printeboek. De bedoeling is om bern, mei help fan ynternet yn de kunde komme te litten mei ferhalen, mearkes en leginden yn it

Lês it folsleine artikel
As Peaske en Pinkster gearfalle

As Peaske en Pinkster gearfalle

🕔10:00, 2.Dec 2010

It Ferbân fan Fryske Foargongers is in trefpunt foar dûmnys, tsjerklike wurkers en oare gemeenteleden fan alle denominaasjes, dy’t foargean meie yn Frysktalige tsjinsten of yn it Frysk in  ûnderwerp teologysk beljochtsje wolle. It doel fan it FFF is oefenjen

Lês it folsleine artikel
Ex libris Tresoar, Midsieuske hânskriften

Ex libris Tresoar, Midsieuske hânskriften

🕔06:53, 2.Dec 2010

Fan 26 novimber ôf lit Tresoar in tal unike midsieuske hânskriften út de eigen kolleksje sjen. Dizze útstalling is de earste yn in rige útstallings by Tresoar ûnder de titel “Ex Libris Tresoar” ( út de biblioteek fan Tresoar). Yn

Lês it folsleine artikel