Rotterdamske liedsters kenne amper Hollânsk

Rotterdamske liedsters kenne amper Hollânsk

🕔15:21, 17.Nov 2011

ROTTERDAM – Mar 1% fan de twatûzen pjutteliedsters yn Rotterdam ken goed Hollânsk. ‘Goed’ wol sizze: op nivo mbû-4, it heechste nivo yn it middelber beropsûnderwiis. Dat docht bliken út ûndersyk fan de gemeente Rotterdam. De gemeente wol pjutteplakken tenei

Lês it folsleine artikel
Moaiste nije Hollânske wurd: wildbreien

Moaiste nije Hollânske wurd: wildbreien

🕔22:30, 15.Nov 2011

LEIEN – It favorite nije wurd yn de Nederlânske taal is ‘wildbreien’. Dat is de útslach fan in stimming dy’t it Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) organisearre hat. It wurd ferskynde yn 2011 foar it earst yn de media en ferwiist

Lês it folsleine artikel
Ferfolch op it boekje Mijn vrouw is uitgenaaid!

Ferfolch op it boekje Mijn vrouw is uitgenaaid!

🕔20:27, 15.Nov 2011

It boekje ‘Mijn vrouw is uitgenaaid!’ is yn noch gjin healjier tiid 12.000 kear ferkocht! Dat is in toprekord fan de útjouwerij Afûk. In ferfolch koe dan ek net útbliuwe. Dêrom leit no ‘Mijn 2e vrouw is ook uitgenaaid!’ yn

Lês it folsleine artikel
Oprekke, memmenaaier: lit it Frysk los

Oprekke, memmenaaier: lit it Frysk los

🕔21:03, 14.Nov 2011

“Doch mei it Frysk watst wolst, set der Ingelsk tuskentroch, set it allegear yn de ferkearde folchoarder, makket net út, it bliuwt wol Frysk.” Dat seit rapper Remon de Jong, dy’t argewaasje hat fan minsken dy’t hieltyd kommentaar jouwe op

Lês it folsleine artikel
Tydskrift oer meartaligens

Tydskrift oer meartaligens

🕔15:28, 14.Nov 2011

Doutzen Kroes praat fansels Frysk mei har mem. Se seit: “Ik kan moeilijk Nederlands tegen m’n moeder gaan praten, dat klinkt zo gek!” Nederlânsktalige Belgyske ministers hawwe in Frânsktalige wurdfierder en oarsom om, wylst de Nederlânsktalige Belgyske premier yn it

Lês it folsleine artikel
De brokjes fan Janneke Spoelstra

De brokjes fan Janneke Spoelstra

🕔00:01, 13.Nov 2011

“Miskien binne minsken bang dat der mei it Frysk net genôch brokjes te fertsjinjen binne.” Dat seit dichteresse en oersetster Janneke Spoelstra yn in filmke fan it literêre ynternettydskrift Ensafh. Se wiist der op in poëtyske manier op dat in

Lês it folsleine artikel
Stúdzje Frysk ferdwynt út Grins

Stúdzje Frysk ferdwynt út Grins

🕔16:17, 12.Nov 2011

GRINS – De stúdzje Frysk ferdwynt oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Dat jildt ek foar de measte oare talestúdzjes. Allinne Nederlânsk, Ingelsk en Klassike Talen bliuwe yn har hjoeddeiske foarm bestean. Meikoarten kin men yn Grins allinne mar Europeeske Talen

Lês it folsleine artikel
Richt Sterk (Koerdysk nasjonalisme)(5)

Richt Sterk (Koerdysk nasjonalisme)(5)

🕔21:50, 11.Nov 2011

Nei Cappadocia bin ik trochreizge nei Güzelçamlı dêr’t ik yn it ferline fakernôch west haw. Dêr beslút ik in pear dagen te bliuwen en de ûnderfiningen wat sakje te litten. Dat slagget net goed want op de dei dat ik

Lês it folsleine artikel
It Grut Frysk Wurdboek is klear

It Grut Frysk Wurdboek is klear

🕔19:22, 11.Nov 2011

Freed 11 novimber is it lêste diel fan it Grut Frysk Wurdboek útrikt oan Dr J. van der Bij, foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dit wie it 25e diel dêr’t it earste diel fan yn 1984 oanbean

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinst op It Hearrenfean 13 novimber

Fryske tsjerketsjinst op It Hearrenfean 13 novimber

🕔15:00, 11.Nov 2011

Op sneintejûn 13 novimber is der yn ‘e Goede Hoedertsjerke (Oude Veenscheiding 15) fan It Hearrenfean in bysûndere tsjinst. De tsjinst sil hielendal Frysk wêze. Op himsels net bysûnder, mar dochs wol foar dizze tsjerke (de Nederlands Gereformeerde kerk). Der

Lês it folsleine artikel