Twa hûnen, twa nammen?

Twa hûnen, twa nammen?

🕔08:28, 3.Dec 2011

Minsken dy’t twa hûnen hawwe, jouwe dy hûnen soms elk in namme fan in besteand wurdpear, bygelyks Harley en Davidson, Dinkey en Toy, Donder en Bliksem of Tjap en Tjoy. In pear Fryske foarbylden: Hokker en Welker, Hjir en Dêr,

Lês it folsleine artikel
Tomke no ek op de iPad!

Tomke no ek op de iPad! Fernijd

🕔12:57, 2.Dec 2011

De ferhalen fan Tomke binne no ek beskikber foar de iPad! De app is bedoeld foar pjutten en bestiet út trije Tomke-boekjes op rym. It binne de boekjes ‘Tomke en it kado’, ‘Tomke en Swarte Pyt’ en ‘Tomke en de

Lês it folsleine artikel
Mear Frysk yn Gaasterlân-Sleat

Mear Frysk yn Gaasterlân-Sleat Fernijd

🕔09:54, 2.Dec 2011

De gemeenteried fan Gaasterlân-Sleat hat 29 novimber 2011 in beslút nommen oer it wurklistpunt Frysk taalbelied. De FNP-fraksje hie dêr op oanstien. Yn it foarste plak giet de ried akkoart mei de ‘Feroardering foar gemeenten Frysk yn it skriftlik ferkear’.

Lês it folsleine artikel
Grimbergen wol Nederlânsktalich bliuwe

Grimbergen wol Nederlânsktalich bliuwe Fernijd

🕔00:01, 2.Dec 2011

GRIMBERGEN – Flaanderen is offisjeel Nederlânsktalich, mar it is lang net mear oeral yn it Flaamske lân fanselssprekkend dat der Nederlânsk praat wurdt. It doarp Grimbergen yn Flaamsk-Brabân is sa’n plak dêr’t it Frânsk it Nederlânsk as omgongstaal út it

Lês it folsleine artikel
Addergebroed! Heikneuter! Tuttebel! Vlerk!

Addergebroed! Heikneuter! Tuttebel! Vlerk!

🕔17:18, 1.Dec 2011

Addergebroed! Heikneuter! Tuttebel! Vlerk! Fiele jo jo misledige as jo dizze skelwurden om ‘e earen slingere krije? Dan binne jo grif gjin tweintich mear. De jongerein skelt hiel oars. Skande, sa wie de 19-jierrige studint Wessel Bottenberg fan Eibergen fan

Lês it folsleine artikel
Der komt in Frysk Grien Boekje

Der komt in Frysk Grien Boekje

🕔05:00, 1.Dec 2011

LJOUWERT – Der komt in digitaal Grien Boekje foar de Fryske stavering en in funskje foar it Frysk yn Google Translate. Deputearre Steaten hawwe dêr jild foar fûn, doe’t bliken die dat it budzjet foar de regeling Befoardering Frysk Taalgebrûk

Lês it folsleine artikel
Di Rupo wol better Nederlânsk leare

Di Rupo wol better Nederlânsk leare

🕔00:16, 1.Dec 2011

De Belgyske formateur en takomstich premier fan it Belzelân Elio di Rupo seit dat er him tige ynspanne sil om syn Nederlânsk te ferbetterjen. Dat stiet yn it boek Elio di Rupo, une vie, une vision fan sjoernalist Francis van de

Lês it folsleine artikel
Brânwacht lêbich oer Fryskpraters

Brânwacht lêbich oer Fryskpraters

🕔21:33, 30.Nov 2011

SUWÂLD – It Nijs hat net foar de gewoante en pleats berjochtsjes oer fee dat yn ‘e sleat rekke is. Dochs is der hjoed in goede reden om dat wol te dwaan. Der is nammentlik in taalkwestje mei anneks. Ofrûne

Lês it folsleine artikel
Frânsk wurd fan it jier: attachiant

Frânsk wurd fan it jier: attachiant

🕔08:20, 29.Nov 2011

LE HAVRE – Mei’t 2012 neieroan komt, is it de tiid dat taalmienskippen harren wurd fan it jier kieze. De Nederlânsktaligen hawwe sneon op it kongres fan Onze Taal it wurd ‘weigerambtenaar’ (ferpofamtner) ta wurd fan it jier útferkard. De

Lês it folsleine artikel
Wurd fan it jier: weigerambtenaar

Wurd fan it jier: weigerambtenaar

🕔20:07, 26.Nov 2011

BREDA – It jierkongres fan it Genootschap Onze Taal hat it wurd ‘weigerambtenaar’ (ferpofamtner) útkeazen ta Nederlânsk wurd fan it jier 2012. Oan de ferkiezing diene 1400 kongresbesikers mei. In ‘weigerambtenaar’ is in trou-amtner dy’t gjin pearen fan twa manlju

Lês it folsleine artikel