Nederlânsk jongereindichter socht

Nederlânsk jongereindichter socht

🕔14:00, 27.Sep 2011

GRINS – Bisto 16, 17 of 18 jier âld en sitst noch op skoalle? Hâldst ek noch fan dichtsjen of skriuwst graach lietteksten? Dan bisto miskien wol de nije jonge dichter des vaderlands. It Poëziepaleis yn Grins siket nammentlik in

Lês it folsleine artikel
Diel 1 fan Planet Word mei Stephen Fry

Diel 1 fan Planet Word mei Stephen Fry

🕔11:00, 27.Sep 2011

Diel 1 fan de prachtige BBC-searje Planet Word fan Stephen Fry stiet online. De Britske akteur besiket yn de rige om it riedsel taal wat better te begripen. Hjirûnder stiet it programma yn fjouwer stikken knipt.

Lês it folsleine artikel
In bachelorskripsje yn it Nedersaksysk

In bachelorskripsje yn it Nedersaksysk

🕔23:59, 25.Sep 2011

OLDENBURCH – Foar it earst is oan de universiteit yn Oldenburch in studint ôfstudearre op in skripsje dy’t skreaun is yn it Nedersaksysk. De 24-jierrige Edith Spekker út East-Fryslân wie fan betinken dat se wolris wat dwaan mocht foar har

Lês it folsleine artikel
Fleurige Warnsbetinking

Fleurige Warnsbetinking

🕔23:58, 25.Sep 2011

Net allinnich troch it kostlike waar hearske der by de betinking fan de ferneamde Slach by Warns fan’t jier op it Reaklif in opteine stimming. Sa brochten de trije foarnaamste sprekkers, âld-wethâlder fan it eardere Wymbritseradiel en FNP-listlûker Súdwest-Fryslân Germ

Lês it folsleine artikel
Reaksjes op de side fan LC oangeande it Frysk

Reaksjes op de side fan LC oangeande it Frysk

🕔10:54, 25.Sep 2011

Op it Reaklif is juster by de Warnsbetinking troch boargemaster Hayo Apotheker oankundige dat 80 fan de 800 amtners fan de gemeente op Fryske les gean sille. Dat is fansels goed nijs foar de Fryske taal. Sa’n maatregel stekt net

Lês it folsleine artikel
Deenske pjutteplakken lûke Dútske bern

Deenske pjutteplakken lûke Dútske bern

🕔01:33, 25.Sep 2011

PADBORG – Hieltyd mear âlden yn it uterste noarden fan Dútslân stjoere harren bern nei pjutteboartersplakken yn Denemarken. De wichtichste reden dêrfoar is dat Deenske pjutteplakken rommere iepeningstiden hawwe as Dútske. “De beheinde iepeningstiden yn Dútslân spylje in grutte rol”,

Lês it folsleine artikel
Nije Ynterfryske Dikekaart

Nije Ynterfryske Dikekaart

🕔00:57, 25.Sep 2011

De Ried fan de Fryske Beweging presintearret nije Ynterfryske Dikekaart by betinking Slach by Warns 1345 De Ynterfryske Gearwurkingskommisje (YGK) fan de Ried fan de Fryske Beweging hat in nije Ynterfryske Dikekaart makke. Alle Fryske lannen fan Alkmaar oant Denemark

Lês it folsleine artikel
Súdwesthoekster amtners op Fryske les

Súdwesthoekster amtners op Fryske les

🕔00:30, 25.Sep 2011

WARNS – De gemeente Súdwest-Fryslân wol tachtich fan de achthûndert amtners op koarte termyn op kursus Frysk stjoere. Dat hat boargemaster Apotheker sneon sein by de 66ste betinking fan de Slach by Warns. Sintraal stie diskear it Frysk by in

Lês it folsleine artikel
Hjoed: taal troch de eagen fan Stephen Fry

Hjoed: taal troch de eagen fan Stephen Fry

🕔00:01, 25.Sep 2011

LONDEN – Taal is faaks net it maklikste ûnderwerp om in nijsgjirrich televyzjeprogramma oer te meitsjen, mar de Britske komyk, skriuwer en taalman Stephen Fry hat it dochs besocht. En neffens de Britske krante The Guardian hat er dat tige bêst

Lês it folsleine artikel
Hindrik vd Meer: 1ste eksimplaar Bisteboel

Hindrik vd Meer: 1ste eksimplaar Bisteboel

🕔21:26, 24.Sep 2011

Hindrik van der Meer krige it earste eksimplaar fan De Bisteboel fan Omke Roel 25ste Aksjeboek foar bern ‘De Bisteboel fan Omke Roel’ is de titel fan it 25ste Aksjeboek foar bern mei cd, dat útjûn is yn it ramt

Lês it folsleine artikel