Fryske tsjerketsjinsten 18 desimber 2011

Fryske tsjerketsjinsten 18 desimber 2011

🕔15:39, 16.Dec 2011

Boksum Sint Margryt, 9.30 o., ds. A. Terlouw, mei Kantorij Terpoarte Earnewâld Herf Tsjerke, 9.30 o., ds. R. Klooster Hantumhuzen St. Annatsjerke, Fr. Oek. Wurkferbân Dongeradiel, 9.30 o., ds. L.J. Bouma

Lês it folsleine artikel
Dútsk wurd fan it jier: Stresstest

Dútsk wurd fan it jier: Stresstest

🕔15:15, 16.Dec 2011

WIESBADEN – De Gesellschaft für deutsche Sprache hat it wurd Stresstest útroppen ta Dútsk wurd fan it jier 2011. It wie earder in medyske term, dy’t him de lêste jierren hieltyd fierder ûntjûn hat en no ek brûkt wurdt yn beskriuwings

Lês it folsleine artikel
Fryske side yn Flensborg Avis

Fryske side yn Flensborg Avis

🕔12:43, 14.Dec 2011

FLENSBURCH – In protte Noard-Friezen lêze de krante Flensborg Avis. Dy krante ferskynt yn de talen Deensk en Dútsk, mei hiel út en troch ris in stikje yn it Noard-Frysk. Meastal stiet dêr dan de Dútske oersetting noch njonken. Dat

Lês it folsleine artikel
Tekst fan it Groot Dictee yn Propria Cures

Tekst fan it Groot Dictee yn Propria Cures

🕔23:17, 12.Dec 2011

AMSTERDAM – It Amsterdamske studintetydskrift Propria Cures hat nei eigen sizzen de tekst ûnderskept fan it Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat kommende woansdei ôfnommen wurdt. It diktee is dit jier skreaun troch Arnon Grunberg. Dit soe de tekst wêze: Met

Lês it folsleine artikel
Taalminderheden befuotbalje inoar by de Sorben

Taalminderheden befuotbalje inoar by de Sorben

🕔22:08, 12.Dec 2011

BERLYN – Der binne in soad fuotbalkampioenskippen, tusken fuotbalklups, tusken lanneploegen, tusken gelegenheidstiims. Der is ek in ynternasjonale balskopkompetysje fan taalminderheden: de Europeada. Dy wurdt alle jierren organisearre troch de FUEV, in Dútske organisaasje dy’t opkomt foar praters fan minderheidstalen.

Lês it folsleine artikel
Stellingwerver foarlêsaksje

Stellingwerver foarlêsaksje

🕔10:00, 12.Dec 2011

ALDEBERKEAP – De Stellingwarver Schrieversronte organisearret dizze moanne foar de fyfde kear de ‘veurleesaktie’. Frijwilligers lêze dan ferhalen yn it Oertsjongersk (Stellingwerfsk) foar oan âlde en sike minsken. De Stellingwarver Schrieversronte berjochtet: Veur de vuufde keer orgeniseert de Stichting Stellingwarver

Lês it folsleine artikel
Trije nije leararessen Noard-Frysk

Trije nije leararessen Noard-Frysk

🕔16:00, 11.Dec 2011

FLENSBURCH – De universiteit Flensburch hat dit jier trije nije leararen Frysk ôflevere. De trije froulju hawwe in jier lang in yntinsive kursus Frysk folge. Okkerdeis krigen se fan harren dosinten Volkert Faltings en Thomas Steensen it “sertifikaat Frysk”. De

Lês it folsleine artikel
Drintsk wurd fan it jier: bluesopera

Drintsk wurd fan it jier: bluesopera

🕔21:51, 10.Dec 2011

BEILEN – It Drintske wurd fan it jier is bluesopera. Dat hat streektaalorganisaasje Huus van de Taol buorkundich makke. Drintskpraters koene de ôfrûne wike harren foarkar foar in wurd fan it jier 2012 oan it Huus van de Taol en by

Lês it folsleine artikel
Gjin nije stavering yn it Griene Boekje

Gjin nije stavering yn it Griene Boekje

🕔15:56, 9.Dec 2011

ANTWERPEN – De offisjele Nederlânske staveringsregels wurde net oanpast. Yn de nije printinge fan it Griene Boekje, dy’t yn 2015 ferskynt, steane dan ek gjin nije regels. Der wurde allinne in pear flaters korrizjearre en de wurdlist wurdt oanfolle mei

Lês it folsleine artikel
Spinvis sjongt Aldnederlânsk

Spinvis sjongt Aldnederlânsk

🕔12:00, 9.Dec 2011

Juster berjochte It Nijs oer in ferske dat sjonger Spinvis yn ‘e mande mei taalkundige Michiel de Vaan opnommen hat yn midsieusk Hollânsk. It ferske stiet no online. Wy wolle it jimme fansels net ûnthâlde. Yn Ick ne mag thi

Lês it folsleine artikel