Bestjoersgearkomste Skriuwersboun

Bestjoersgearkomste Skriuwersboun

🕔06:06, 6.Apr 2011

Ut de bestjoersgearkomste fan It Skriuwersboun fan 1 april 2011 • Tryntsje van der Veer hat har beskikber steld as bestjoerslid, se sil op 9 april grif keazen wurde en wennet de gearkomste by om mei ús yn de kunde

Lês it folsleine artikel
FeRstival 2011

FeRstival 2011

🕔19:03, 4.Apr 2011

Bêste dichters / skriuwers It FeRstival – de foardrachtswedstryd foar learlingen út it fuortsetûnderwiis – belibbet fan’t jier de 69ste edysje. It FeRstival rint treflik: ôfrûne jier diene 148 learlingen mei oan de fjouwer foarrondes en 40 dêrfan gongen troch

Lês it folsleine artikel
Mear eigen lieten Frysk Lieteboek

Mear eigen lieten Frysk Lieteboek

🕔18:02, 4.Apr 2011

It nije Frysk Lieteboek moat mear eigen Fryske lieten krije. Dat fine in soad minsken dy’t ôfrûne wykein oanwêzich wiene by Krúspunt. Dat is in platform dat him dwaande hâldt mei de tsjerke en de Fryske taal. Der is al

Lês it folsleine artikel
Hie ik mar Dútsk studearre

Hie ik mar Dútsk studearre

🕔12:45, 4.Apr 2011

De Dútske taal hat in nije ambassadeur en net de minste. Linda de Mol makket reklame foar de Dútske taal. Linda de Mol is net allinnich yn Nederlân in populêre televyzjepersoanlikheid, mar ek yn Dútslân is se populêr. Hja makke

Lês it folsleine artikel
Meartaligens yn de trochgeande line

Meartaligens yn de trochgeande line

🕔09:22, 30.Mar 2011

Op tiisdei 29 maart bringt ûnderwiiswethâlder Thea Koster fan Ljouwert in wurkbesite oan in basisskoalle, in pjutteboartersplak en in bernedeiferbliuw dy’t dielnimme oan de pilot “meartaligens yn de trochgeande line” yn Ljouwert-West. Mei dizze wurkbesite sil de wethâlder besjen hoe’t

Lês it folsleine artikel
Ferlies fan in twadde taal foar?

Ferlies fan in twadde taal foar?

🕔08:25, 30.Mar 2011

De measte bern dy’t nei it bûtenlân ferhúzje, pikke de nije taal fluch en maklik op. It is spitich dat de twadde taal somtiden nei it weromkommen yn Nederlân wer krekt sa maklik ferdwynt as dat er opdien is. Yn

Lês it folsleine artikel
Wa helpt?

Wa helpt?

🕔22:35, 28.Mar 2011

I am writing from Europe House from France. For the Europe Day in 9th of May we are organizing a big international sports and culture festival called EUROPA’FESTIVAL 2011. There will be 12 different EU countries (also from Netherlands) participating

Lês it folsleine artikel
Giet Frysk foarút?

Giet Frysk foarút?

🕔10:17, 25.Mar 2011

Neffens deputearre Jannewietske de Vries docht út nij ûndersyk bliken dat it tal âlders dat de Fryske taal oerdraacht oan harren bern wer wat begjint te waaksen. De eardere sifers wienen lykwols net sa betrouber. Deputearre Jannewietske de Vries is

Lês it folsleine artikel
Fryske Reklamepriis 2011

Fryske Reklamepriis 2011

🕔08:45, 19.Mar 2011

Foar de fjirtjinde útrikking fan de Fryske Reklamepriis 2011 hat de sjuery fiif Fryske of meartalige kommersjals nominearre yn de kategory televyzje en fiif yn de kategory radio. De nominearre tv-boadskippen binne (yn samar in folchoarder): ‘Binne’ fan De Haan

Lês it folsleine artikel
Oersjoch fan Fryske twitterers

Oersjoch fan Fryske twitterers

🕔15:17, 17.Mar 2011

  Hjoed is op St. Patricks-dei in nije webstee lansearre dy’t twitterers sammelet yn minderheidstalen. De side jout in oersjoch fan ferskate lytse talen en dialekten fan oer de hiele wrâld. It is gearstald troch Kevin Scannell, in Ierske ûndersiker

Lês it folsleine artikel