Welsk bliuwt op radio Ceredigion

Welsk bliuwt op radio Ceredigion

🕔15:13, 6.Jul 2011

NARBERTH – In Welske lokale omrop hat gjin tastimming krigen om mear Ingelsk en minder Welsk te brûken. Radio Ceredigion stjoert de helte fan de tiid yn it Welsk en de oare helte yn it Ingelsk út. Foar muzyk is

Lês it folsleine artikel
Rely Jorritsmaprizen 2011

Rely Jorritsmaprizen 2011

🕔01:03, 6.Jul 2011

It bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns makket bekend dat de sjuery, besteande út Klaske Jaspers (foarsitter), Doete Venema en Jaap Krol, fan betinken is dat dit jier ien ferhaal en ien fers foar in priis fan it Rely Jorritsma

Lês it folsleine artikel
Oprop: Wa hat ferhalen oer kneppelfreed?

Oprop: Wa hat ferhalen oer kneppelfreed?

🕔07:57, 5.Jul 2011

Dit jier betinkt de Ried fan de Fryske Beweging Kneppelfreed 60 jier (16 novimber 1951–2011). Fan septimber oant en mei novimber (60 dagen) sille tal fan aktiviteiten plakfine yn Fryslân. Yn dy 60 dagen betinke wy net allinnich Kneppelfreed –

Lês it folsleine artikel
Mylpeal 5000 nijsberjochten op www.itnijs.nl

Mylpeal 5000 nijsberjochten op www.itnijs.nl

🕔06:57, 5.Jul 2011

Nijs yn it Frysk, brocht troch frijwilligers. Dit konsept hat derfoar soarge dat yn in rite fan tweintich moannen fiiftûzen nijsberjochten op it ynternet set binne. Alle frijwilligers binne dan ek út de skroeven mei dit resultaat. De side hat

Lês it folsleine artikel
‘Skandaal broei in Monaco’

‘Skandaal broei in Monaco’

🕔22:27, 4.Jul 2011

It boaskjen fan prins Albert de Twadde fan Monako en de eardere Súdafrikaanske swimster Charlene Wittstock krige yn de gânske wrâld in protte omtinken. Benammen fansels ek yn Súd-Afrika. Oanslutend by resinte artikels oer it Afrikaansk (op  8 en  25 juny  lêstlyn) en

Lês it folsleine artikel
In grut Frysk-Latynsk wurdboek

In grut Frysk-Latynsk wurdboek

🕔07:07, 4.Jul 2011

LJOUWERT – It earste grutte wurdboek fan it Frysk is skreaun troch de Grouster dûmny Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869). Halbertsma, dy’t by it grutte publyk benammen bekend wurden is troch de ferhalebondel Rimen en teltsjes, dy’t er mei syn bruorren

Lês it folsleine artikel
Fúzjes yn útjouwerslân

Fúzjes yn útjouwerslân

🕔14:31, 1.Jul 2011

AMSTERDAM – Yn de Nederlânske útjouwerswrâld feroaret de kommende tiid it ien en oar. Utjouwerij De Arbeiderspers/Balans wurdt splist: De Arbeiderspers fusearret mei Bruna, wylst Balans en De Bezige Bij fusearje. Reden foar de feroarings is dat De Arbeiderspers/Balans net

Lês it folsleine artikel
Hollânsktalige muzyk op Radio 2?

Hollânsktalige muzyk op Radio 2?

🕔10:00, 1.Jul 2011

HILVERSUM – Radio 2 is net fan doel om him wat oan te lûken fan de winsken fan de Twadde Keamer. Dy wol dat de muzyk op dy stjoerder foar 35% Hollânsktalich is. Henk Hagoort, foarsitter fan de publike omrop,

Lês it folsleine artikel
Provinsje baas oer skoalfak Frysk

Provinsje baas oer skoalfak Frysk

🕔21:51, 30.Jun 2011

DE HAACH – De provinsje Fryslân kriget it foech om de eindoelen fan it skoalfak Frysk fêst te stellen. De provinsje moat wol oerlis fiere mei de skoallen. Dat hat it regear hjoed oan de Twadde Keamer skreaun. Oant no

Lês it folsleine artikel
Sigrid Kingma fertelt

Sigrid Kingma fertelt

🕔13:00, 30.Jun 2011

GRINS – Se skriuwt in skripsje oer Diet Huber, organisearret mei har suske in popfestival mei de swietlûdige namme Fuckpop en hat in boerdspul makke fan de Fryske seelannen. Sigrid Kingma (1989) is nei trije gemokueren genêzen fan leukemy en

Lês it folsleine artikel