Ynternette yn in oare taal

Ynternette yn in oare taal

🕔14:00, 12.May 2011

Hoewol’t 90% fan de Europeanen op ynternet it leafst de lânstaal brûkt, lêst 55% wolris wat yn in oare taal. Mar 18% doar it lykwols oan om yn in frjemde taal wat te keapjen. Griken, Slovenen, Lúksemburgers, Maltezen en Syprioten

Lês it folsleine artikel
Kanon fan de Noardfryske kultuer

Kanon fan de Noardfryske kultuer

🕔13:05, 12.May 2011

BRÄIST – It Nordfriisk Instituut hat in boek útbrocht dêr’t in soad Friezen direkt of yndirekt oan bydroegen hawwe. Harry Kunz besiket yn Heimat Nordfriesland: ein Kanon friesischer Kultur“ de fraach te beantwurdzjen wêrom’t de minsken har yn Noard-Fryslân sa goed

Lês it folsleine artikel
Krityk op graasjebelied Albert

Krityk op graasjebelied Albert

🕔12:52, 12.May 2011

BRUSSEL – De Belgyske kening Albert jout Frânsktalige misdiedigers folle faker graasje as Nederlânsktalige. Dat sei de Belgyske senator Dirk Claes woansdei. De Nederlânske taalgroep is justjes grutter as de Frânske en út beide taalgroepen kamen de ôfrûne jierren likernôch

Lês it folsleine artikel
Librispriis foar Yves Petry

Librispriis foar Yves Petry

🕔02:02, 10.May 2011

AMSTERDAM – De Flaamske skriuwer Yves Petry hat moandei de Libris Literatuur Prijs wûn foar syn roman De maagd Marino. Petry is de tredde Flaming op rige dy’t de wichtige priis foar Nederlânsktalige literatuer wint. It winnende boek is basearre

Lês it folsleine artikel
Frânsktalige muzyk yn it neigean?

Frânsktalige muzyk yn it neigean?

🕔23:21, 9.May 2011

PARYS – Ferskate Frânske radio-omroppen hawwe ferline wike oanstien op in wiziging fan de omropwet fan 1994. De omroppen wolle de mooglikheid om minder Frânsktalige muzyk út te stjoeren. No moatte omroppen yn Frankryk 40% fan de tiid Frânsktalige muzyk

Lês it folsleine artikel
Lânseigen taal minder drugs en alkohol

Lânseigen taal minder drugs en alkohol

🕔07:17, 3.May 2011

Út ûndersyk docht bliken dat jonge Aboriginals dy’t in lânseigen taal prate, minder misbrûk meitsje fan drugs en alkohol. Dat hat in Australysk ûndersyksburo buorkundich makke. De fokus fan it ûndersyk leit op taal en hoe’t de taal ynfloed hat

Lês it folsleine artikel
Wat binne eins ‘blommebaskets

Wat binne eins ‘blommebaskets

🕔11:10, 30.Apr 2011

De gemeenteried fan Destelbergen karde de oankeap fan seis ‘blommebaskets’ goed. Dit moast mei-inoar sa’n 2.428 euro kostje. In net sa’n grut agindapuntsje yn de Ried, dochs waard der noch eefkes oer redendield. In riedslid frege har ôf wat in

Lês it folsleine artikel
Proef oanpak taalefterstân wurket

Proef oanpak taalefterstân wurket

🕔10:55, 28.Apr 2011

In trijejierrige proef om taalefterstannen tsjin te gean, hat fertuten dien. Sa’n 353 skoallen dienen mei oan de proef. Minister Bijsterveldt hat de einrapportaazje fan de pilot Taalbeleid Onderwijsachsterstanden nei de Twadde Keamer stjoerd. Ut de proef die bliken dat

Lês it folsleine artikel
In ynteraktive list fan talen

In ynteraktive list fan talen

🕔08:44, 28.Apr 2011

De Guardian, in krante, hat in ynteraktive list makke fan alle bedrige talen fan de wrâld. De list is lang. Der binne hûnderten talen dy’t slim bedrige of hiel slim bedrige wurde. Guon talen ha noch mar in pear sprekkers.

Lês it folsleine artikel
Kom ek by de Fryske Beweging

Kom ek by de Fryske Beweging

🕔20:00, 27.Apr 2011

Moarn organisearret de Ried fan de Fryske Beweging in noflike jûn foar de frijwilligers en ynteressehawwers. Sjoch hjir foar de útnoeging. Jo binne fan herten wolkom.

Lês it folsleine artikel