Tomke fergees te krijen

Tomke fergees te krijen

🕔21:29, 17.Jan 2011

Fan 19 jannewaris ôf is yn alle fêste bibleteken it lytse Tomke-boekje “It feestje fan Tomke” te krijen. It Tomke-projekt bestiet al 15 jier en dêrom is it tema it hiele jier “Feest”. It spesjale Tomke-útdielboekje wurdt ferspraat yn ‘e

Lês it folsleine artikel
Hipperhapke nijste Fryske wurd

Hipperhapke nijste Fryske wurd

🕔18:19, 14.Jan 2011

Freed 14 jannewaris hat de sjuery de betinker fan it moaiste nije Fryske wurd bekend. Fjouwer organisaasjes (DGT – oersettsjinst Europeeske Kommisje -, Ried fan de Fryske Beweging, Fryske Akademy en Tresoar) hiene op de dei fan de talen (26 september) it

Lês it folsleine artikel
‘CBS de Wel’ trijetalich

‘CBS de Wel’ trijetalich

🕔10:24, 14.Jan 2011

Basisskoalle CBS de Wel yn Broeksterwâld hat him as 40ste skoalle oanmeld by it netwerk 3TS. Deputearre Jannewietske de Vries en wethâlder Siepie Hylkema hawwe 12 jannewaris  de skoalle besocht om dit prachtige feit te fieren. Dizze skoalle hat it symboal

Lês it folsleine artikel
It Grutte Oankrûpersboek

It Grutte Oankrûpersboek Fernijd

🕔08:11, 14.Jan 2011

Nasjonale Foarlêsdagen mei Frysk Printeboek fan it jier: It Grutte Oankrûpersboek op www.itfryskeberneboek.nl   Om’t hiele jonge bern al genietsje fan ferhaaltsjes, opsisferskes en ferskes wurde de Nasjonale Foarlêsdagen organisearre mei in Printeboek fan it jier en op ferskate plakken

Lês it folsleine artikel
Startpakket foar bern

Startpakket foar bern Fernijd

🕔17:30, 13.Jan 2011

Woansdei 12 jannewaris presintearre Marike Elsinga, direkteur fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO), it “Startpakket Fryske boeken/cd’s”. Dat wie op in feestlike byienkomst yn Drachten dêr’t ek bekend makke waard dat bernedeiferbliuw De Tovervis fan Catalpa Kinderopvang Noord Nederland yn

Lês it folsleine artikel
Frysk toaniel noch takomst?

Frysk toaniel noch takomst?

🕔10:59, 12.Jan 2011

Hat it Frysk toaniel noch takomst? Ja, om de blinder wol, seit Oldenhof, mar der binne wol ûntwikkelingen, it feroaret al. Fryslân stiet net los fan de wrâld, ûntjouwingen spylje ek yn ús provinsje troch. Sa is der yn it

Lês it folsleine artikel
D66 in Anty-Fryske politike partij?

D66 in Anty-Fryske politike partij?

🕔09:12, 9.Jan 2011

Achte Bestjoer fan D66, Ta grutte fernuvering fan de Ried fan de Fryske Beweging wol D66 de provinsje Fryslân opheffe en opgean litte yn in grut lânsdiel. Gearfoegjen of opheffen fan de provinsje Fryslân hat grutte gefolgen: sawol ekonomysk as

Lês it folsleine artikel
Lytste taaleilân fan Europa

Lytste taaleilân fan Europa Fernijd

🕔07:14, 5.Jan 2011

It Sealterfrysk hat al sûnt 1990 yn it ynternasjonale Guinnes Book of Records it rekôr as lytste taaleilân fan Europa. Yn 1989 kaam Bernd Stolle, doetiids skriuwer fan it Sealter Bûn, mei it idee om de útjouwer fan it Guinnes Book of

Lês it folsleine artikel
Welsk-Frysk

Welsk-Frysk

🕔14:44, 4.Jan 2011

Okkerjiers haw ik ris mei Welsk te set west. Dêr kamen doe ek Welsk-Fryske/F-W wurdlisten út en dy haw ik no efkes kreas op ynternet set: http://www.ekfrysk.host22.com/geiria0WF7.htm Pyt

Lês it folsleine artikel
Wilkens sjongt Frysk yn Amsterdam

Wilkens sjongt Frysk yn Amsterdam

🕔13:00, 4.Jan 2011

AMSTERDAM – Nei in suksesfolle teatertoer yn Fryslân en Grinslân giet sjonger Piter Wilkens no mei syn show De fleanende Hollander fierder yn Hollân. Op 17 jannewaris begjint er mei in rige Frysktalige foarstellingen yn it Amsterdamske teater De kleine komedie.

Lês it folsleine artikel