Oprop FERSpraat

Oprop FERSpraat

🕔08:14, 10.May 2021

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, siket twa minsken om mei him ien kear yn de moanne in gedicht te lêzen en it der koart oer te hawwen. Dat kin sawol in Nederlânsktalich as in Frysktalich gedicht wêze. De bedoeling is

Lês it folsleine artikel
Jan Poeps plak Frysk by Provinsje

Jan Poeps plak Frysk by Provinsje

🕔16:43, 6.May 2021

De Ried fan de Fryske Beweging is min te sprekken oer it plak fan it Frysk yn it magazine Fuotten yn it Fean. De Ried hat dêr in brief oer stjoerd nei de Provinsje, de opdrachtjouwer fan dat magazine. Hijrby

Lês it folsleine artikel
Huzekrapte en it Frysk yn it ûnderwiis

Huzekrapte en it Frysk yn it ûnderwiis

🕔07:31, 6.May 2021

Skôging troch Tom Dykstra ‘Het kan verkeren’, om it mei Bredero te sizzen: de provinsje Fryslân blykt sûnt koart in oantreklike wenprovinsje te wêzen foar minsken út de Rânestêd. Oant foar koart noch in fier, noardlik en kâld part fan

Lês it folsleine artikel
FNP stjoert ynformateur brief: Jou ús de romte!

FNP stjoert ynformateur brief: Jou ús de romte!

🕔14:28, 4.May 2021

Yn in skriuwen oan de ynformateur freget de FNP Steatefraksje omtinken foar de grutte útdagingen dy’t yn Fryslân en Nederlân spylje. As grutste regionale partij fan Nederlân sûnt 1962, freget de partij de romte om op eigen wize, passend by

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It hat wol eigenskip

Aant Mulder: It hat wol eigenskip

🕔07:00, 4.May 2021

Kollum Sûnt de stavering fan 2015 sit ik tangele mei guon eigenskipswurden. Ik mis foarmen dy’t foarhinne gongber wiene en no net mear yn de foarkarswurdlist neamd wurde. Ik tink oan wurden lykas -tin- en ‑tinner- en it net mear

Lês it folsleine artikel
‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld

‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld

🕔07:03, 1.May 2021

Mei it publisearjen fan de ferhalen fan Himelfeart en Pinkster is it projekt ‘Dit is de dei’ fan Foekje-Fleur Fink ôfrûne. Yn 42 ferhalen hat de skriuwster it bibelboek Lukas op in bysûndere wize neiferteld. Se folget Sara en Simon,

Lês it folsleine artikel
Ministearje diskriminearret statushâlders én Fryske taal

Ministearje diskriminearret statushâlders én Fryske taal

🕔20:37, 29.Apr 2021

PARSEBERJOCHT FAN DE JONGFRYSKE MIENSKIP Gjin jild foar Fryske lessen oan statushâlders – Ministearje yn striid mei Europeeske ferdraggen It Ministearje fan Sosjale Saken hat okkerdeis oan boargemaster Oebele Brouwer fan Achterkarspelen te witten dien dat der gjin jild beskikber

Lês it folsleine artikel
Oarstaligen soene yn ’e takomst ek Sealterfrysk ûnderwize moatte

Oarstaligen soene yn ’e takomst ek Sealterfrysk ûnderwize moatte

🕔08:50, 28.Apr 2021

De nije Oarbaidskring Seeltersk beprate ôfrûne moandei yn syn earste gearkomste de situaasje fan de Sealterfryske taal yn ’e klasse. Dy is hiel ferskillend yn de ferskate Sealterlânske skoallen en beukerskoallen. Op guon skoallen en beukerskoallen bestiet de winsk om

Lês it folsleine artikel
‘Floed’, in bysûnder teaterbelibjen by it Woudagemaal

‘Floed’, in bysûnder teaterbelibjen by it Woudagemaal

🕔08:52, 26.Apr 2021

Spesjaal foar it 100-jierrich jubileum fan it Ir. D.F. Woudagemaal op ’e Lemmer biedt Wetterskip Fryslân it Unesco Wrâlderfgoed as poadium oan foar de Frysktalige teaterproduksje Floed. Stichting de Noorder Smederij bringt de foarstelling koroanaferantwurde yn septimber/oktober fan dit jier.

Lês it folsleine artikel
Petear mei Nienke Jet de Vries oer har stúdzje Frysk

Petear mei Nienke Jet de Vries oer har stúdzje Frysk

🕔10:13, 24.Apr 2021

Nienke Jet de Vries fan Burgum fertelt by Omrop Fryslân wêrom’t se Frysk studearre hat en wat foar wurk se dêr no mei docht by de provinsje Fryslân. Lês en beharkje it petear by Omrop Fryslân.

Lês it folsleine artikel