Sûnder tolkeksamen ‘tolk Frysk’? Nee, dat kin net!

Sûnder tolkeksamen ‘tolk Frysk’? Nee, dat kin net!

🕔20:33, 16.Sep 2020

Ynstjoerd Deputearre en Provinsjale Steaten fan Fryslân wolle mear tolken Frysk yn de rjochtspraak troch in ‘taaltoets’ ôf te nimmen, mar se hawwe it blykber net al te heech op mei de status fan it Frysk en de kwaliteit fan

Lês it folsleine artikel
Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

🕔15:21, 15.Sep 2020

De Ried fan de Fryske Beweging jout yn in brief oan Provinsjale Steaten syn stipe oan de petysje fan it Feitsma Fûns oangeande de nij te beneamen direkteur fan de Fryske Akademy. Dy petysje wurdt woansdei 16 septimber om 9.45

Lês it folsleine artikel
Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

🕔15:15, 15.Sep 2020

Op woansdeitemoarn 16 septimber (9.45 oere) sil drs. Redbad Veenbaas, vice-foarsitter fan it Feitsma Fûns, de petysje “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023” oanbiede oan deputearre Sander de Rouwe. Direkte oanlieding ta de petysje wie it fraachpetear op Omrop Fryslân

Lês it folsleine artikel
De basis is lein

De basis is lein

🕔11:48, 15.Sep 2020

Ynstjoerd Tongersdei 10 septimber 2020 wie neffens Aant Jelle Soepboer fan de FNP-fraksje yn de gemeente Noardeast-Fryslân in histoaryske dei. Ik kin my dêr hielendal yn lykfine. De gemeenteried fan Noardeast-Fryslân kiest unanym foar Frysktalige plaknammen. Dêrmei jout de ried

Lês it folsleine artikel
Deputearre Steaten: mear tolken Frysk yn rjochtspraak troch taaltoets

Deputearre Steaten: mear tolken Frysk yn rjochtspraak troch taaltoets

🕔09:25, 15.Sep 2020

Deputearre Steaten meitsje tiisdei oan Provinsjale Steaten bekend dat in taaltoets derfoar soargje moat dat der mear tolken Frysk yn ’e rjochtspraak komme. Dat stiet yn in artikel yn ’e Ljouwerter Krante. It wurdt mooglik om al beëdige tolken en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In boartlike kollum

Aant Mulder: In boartlike kollum

🕔07:00, 15.Sep 2020

Kollum Okkerwyks hearde ik in hiel ferhaal oer ‘stoepranden’. Dat hie alles te krijen mei it kampioenskip ‘stoepranden’, dat Smellingerlân op woansdei 9 septimber organisearre. De gemeente wol bûtendoar boartsjen stimulearje. Dêr kin ik it allinne mar mei iens wêze.

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Trijetalich ûnderwiis nedich foar fuortbestean fan it Frysk

Frâns Kuipers: Trijetalich ûnderwiis nedich foar fuortbestean fan it Frysk

🕔08:29, 13.Sep 2020

Kollum It giet poerbest mei it Frysk, blykt út de Taalatlas 2020. Tachtich persint fan de 6500 dielnimmers oan de dy ‘taalhifking’ binne it Frysk machtich, fine se sels. Se kinne Frysk prate, lêze en skriuwe. CDA-deputearre Poepjes is hartstikkene bliid.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Kening ûle

Jan Schokker: Kening ûle Fernijd

🕔20:00, 12.Sep 2020

Kollum Seach ik dat goed? Siet dêr in hoarnûle krekt boppe my yn ’e beam?  Fan de frou hie ik earder op ’e dei de opdracht krige om it gers einlings ris te meanen, mar ik moast earst wat betters

Lês it folsleine artikel
Eksperiminteel muzykprogramma op fernijd Liet

Eksperiminteel muzykprogramma op fernijd Liet

🕔09:04, 12.Sep 2020

Muzykevenemint Liet, dit jier yn novimber yn poppoadium Neushoorn, yntegrearret in unyk en eksperiminteel programma yn de besteande sjongkriich foar Fryske lieten. Op it programma steane trije ferrassende duo’s: Iris Kroes en Wander Kars, Huub Prins (Elias Elgersma) en Bobby

Lês it folsleine artikel
Noardeast-Fryslân kriget Fryske plaknammen

Noardeast-Fryslân kriget Fryske plaknammen

🕔08:54, 11.Sep 2020

De gemeenteried fan Noardeast-Fryslân is tongersdeitejûn akkoart gien mei de ynfiering fan Fryske plaknammen yn dy gemeente. De rie stimde unanym foar in amendemint fan Aant Jelle Soepboer fan de FNP.    Doarpen dy’t in net-Fryske namme op de kombuorden

Lês it folsleine artikel