Foar it earst Nederdútsk op Brandenburger plaknammeboerd

Foar it earst Nederdútsk op Brandenburger plaknammeboerd

🕔12:51, 25.Jul 2020

Yn de Dútske dielsteat Nedersaksen is it Nederdútsk op guon plaknammebuorden al jierren in feit. Wa’t yn East-Fryslân is, sjocht bygelyks ûnder it Heechdútske Aurich ek it Nederdútske Auerk stean. Oare dielsteaten wiene der oant no ta lykwols tebekhâldend mei. Yn ‘e

Lês it folsleine artikel
Taaldiskriminaasje fan West-Friezen yn Noard-Hollân

Taaldiskriminaasje fan West-Friezen yn Noard-Hollân

🕔19:44, 24.Jul 2020

Machteld de Jong is lektor ferskaat oan hegeskoalle InHolland yn Amsterdam. Hja ûndersiket hoe’t diskriminaasje út te roegjen is. Dat komt mei trochdat hjasels taaldiskriminaasje meimakke hat, fertelt se. Hja wie wend om it West-Fryske dialekt te praten. Dat liket

Lês it folsleine artikel
Binne der oer in pear jier noch Fryske taalkundigen?

Binne der oer in pear jier noch Fryske taalkundigen?

🕔15:21, 24.Jul 2020

Minsken dy’t in soad fan Fryske taalkunde witte, wurde seldsum. Ien foar ien geane se mei pensjoen en de wittenskiplike ynstituten hawwe net ynvestearre yn opfolging. Dat sizze Anne Merkuur, Siebren Dyk en Anne Popkema hjoed yn it Frysk Deiblêd.

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (52)

Pakes comeback (52) Fernijd

🕔08:00, 24.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Douwe: Pake? Pake: Ja, bûke. Douwe: (foar it earst yn tige geef, grammatikaal korrekt en moai útsprutsen – mei sa folle mooglik brekking – Frysk!) Wol pake net ris alle plakjes oanwize, dêr’t pake

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (51)

Pakes comeback (51) Fernijd

🕔08:00, 23.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: (ropt:) Nynke! Hei-eit! Wêr binn’ jim?… Kom asjebleaft werom!… We moatte ommers nei it sikehús! Oars komt it net goed! Heit! Yn de goedichheid, kom werom!… O, asjebleaft, Nynke, ik wol dy net

Lês it folsleine artikel
46e Fryske Bûsboekje: alle tiid foar spultsjes

46e Fryske Bûsboekje: alle tiid foar spultsjes

🕔16:03, 22.Jul 2020

It nije Fryske Bûsboekje foar takomme jier leit yn ’e winkels! It hat spultsjes as tema, want spultsjedwaan helpt minsken troch de koroanatiden. It like de Bûsboekjeredaksje goed ta en jou de brûkers de kâns op ferdivedaasje yn dizze frjemde

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (50)

Pakes comeback (50)

🕔08:00, 21.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: No, hoechst net sa grimmitich te dwaan. Wy moatte op sa’n stuit net begjinne te hottefyljen, dat wurket earslings. Douwe: Ja, ik hè gjin nummers fan dokters en sa. Hjir op it portal

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (49)

Pakes comeback (49) Fernijd

🕔08:00, 20.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Mar wêrom litte se sa ’n wiif no sok wurk dwaan? Pake: Wêrom net? Oars soe it faaks diskriminaasje wêze. Sytske: Haha! Douwe: Miskien past se allinnich even op, binn’ de oaren even

Lês it folsleine artikel
Frysk net populêr ûnder Nederlânsktalige learlingen – in probleem en in oplossing

Frysk net populêr ûnder Nederlânsktalige learlingen – in probleem en in oplossing

🕔20:17, 17.Jul 2020

Frysktalige learlingen yn it fuortset ûnderwiis binne like posityf oer Frysk en Nederlânsk, wylst se it Ingelsk wat leger wurdearje. Nederlânsktalige bern hawwe it meast op mei it Nederlânsk, dan komt Ingelsk en it Frysk komt in efterop. Oarstalige bûtenlânske

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (48)

Pakes comeback (48)

🕔08:00, 17.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Dat duorret fierstente lang. Pak myn telefoan mar, dêr stiet it nûmer fan it sikehûs wol yn. Douwe: Wêr hest dy dan? Sytske: Och, dy ha ’k seker thús lizze litten. (Se timmeret

Lês it folsleine artikel