In memoriam foar Gretchen Grosser

In memoriam foar Gretchen Grosser

🕔08:01, 30.Aug 2019

Op 20 july lêstlyn is Gretchen Grosser, ien fan de grutste foarfjochters fan it Seelterfrysk, yn ’e âldens fan 84 jier ferstoarn. It Nijs hat dêr ein july omtinken oan jûn mei in berjocht. Hja wie ien fan de pear

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Tsien jier ItNijs en it Frysk

Frâns Kuipers: Tsien jier ItNijs en it Frysk

🕔14:19, 21.Aug 2019

Kollum Jabik van der Bij, oprjochter fan ItNijs, jout in skôging oer tsien jier “It Nijs”! Hoe is it ferrûn, kin it sa fierder of moat der wat feroare wurde, want it tal lêzers falt wat ôf. Oan de ein

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Frjemd dy talen of net

Aant Mulder: Frjemd dy talen of net

🕔10:59, 20.Aug 2019

Kollum Der is wat mei de frjemde talen yn it fuortset ûnderwiis te rêden. Dat waard my dúdlik út in artikel yn ’e LC fan 7 augustus oer it Dútsk dat yn ’e knipe komt.. It komt derop del dat

Lês it folsleine artikel
‘Fûgeltaal’ no ek op de universiteit

‘Fûgeltaal’ no ek op de universiteit

🕔15:35, 19.Aug 2019

Hoe mei doarpsgenoaten kommunisearje as dy op in oare berch wenje, mei dêrtusken yn in delling fan rotsen, stiennen en oare stikken rûch lanskip? Yn ferskate regio’s hawwe se dêr troch de iuwen hinne, los faninoar, in bysûndere oplossing foar

Lês it folsleine artikel
Simmerjûnkolleezjes oer fonteinen en rare Friezen

Simmerjûnkolleezjes oer fonteinen en rare Friezen

🕔06:36, 19.Aug 2019

Yn de eardere universiteit fan Frjentsjer wurde ein augustus twa saneamde Simmerjûnkolleezjes hâlden. Se wurde jûn troch Anna Tilroe en troch Rolf Bremmer en Anne Popkema. Frou Tilroe is perfester keunst en kultuer oan ‘e Redbaduniversiteit te Nimwegen. Hja wie

Lês it folsleine artikel
Twa nije (betelle) striders foar it Nedersaksysk

Twa nije (betelle) striders foar it Nedersaksysk

🕔00:22, 18.Aug 2019

It Nedersaksysk hat der twa beropskrêften by. Der binne ferskate organisaasjes yn Nederlân dy’t opkomme foar dy erkende streektaal. Oars as it Frysk hat dy gjin standerttaal, mar bestiet er út in grut tal dialekten. Dy wurde praat yn in

Lês it folsleine artikel
Gibraltar wurdt hieltyd mear ientalich Ingelsk

Gibraltar wurdt hieltyd mear ientalich Ingelsk

🕔00:01, 18.Aug 2019

De ynwenners fan Gibraltar prate hieltyd minder Spaansk. Jongelju behearskje dy taal sels amper mear, ek al krije hja der twa oeren yn ‘e wike les yn en leit de stêd yn in fierder ientalich Spaansk gebiet. Gibraltar is sûnt

Lês it folsleine artikel
Fertochten yn Brussel minder swier straft troch gedoch mei fiertaal

Fertochten yn Brussel minder swier straft troch gedoch mei fiertaal Fernijd

🕔09:00, 15.Aug 2019

In rjochtbank yn Brussel behannelet in saak dêr’t tweintich Frânsktaligen en twa Nederlânsktaligen by behelle binne yn it Nederlânsk. Sokke situaasjes komme mear foar, mar meastentiids moatte de Nederlânsktaligen it belije en wurdt foar it Frânsk as fiertaal keazen. Dat

Lês it folsleine artikel
Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

🕔20:45, 14.Aug 2019

Yn it ferline wie it Jiddysk in taal dy’t praat waard troch 12 miljoen minsken. Yn hiele buerten yn Antwerpen, Krakow en Odessa wie it hast it iennichste wat op strjitte te hearren wie: de tige op it Dútsk lykjende

Lês it folsleine artikel
Wa kin in boekje oer ûnderwiis yn in lytse taal skriuwe?

Wa kin in boekje oer ûnderwiis yn in lytse taal skriuwe?

🕔22:22, 13.Aug 2019

Wa kin in boekje skriuwe oer it Baskysk op skoalle yn Baskelân of oer it Dútsk op skoallen yn East-België? Sa’n ien soe de Fryske Akademy tige helpe en der ek wat mei fertsjinje. Mercator Education, it ynstitút fan de

Lês it folsleine artikel