Earste Europeeske oplieding spraaktechnology yn Ljouwert

Earste Europeeske oplieding spraaktechnology yn Ljouwert

🕔08:36, 16.Feb 2021

Kampus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins set nei de simmer yn Ljouwert útein mei in nije masteroplieding op it mêd fan spraaktechnology. It giet oer de mooglikheden dy’t der binne om apparaten mei de stim oan te stjoeren, mar ek

Lês it folsleine artikel
Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (3)

Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (3)

🕔16:41, 15.Feb 2021

Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (3) troch Willem Verf Wat ik sa nuver fyn, is dat in laach fan Fryske kultuer-pommeranten it normaal fynt dat hja al desennia ûnderling deliberearje oer it Frysk, oer de takomst fan de taal, it ûnderwiis

Lês it folsleine artikel
Wetten en draachflak

Wetten en draachflak

🕔07:00, 15.Feb 2021

Skôging troch Jabik van der Bij Al hiel wat jierren helje ik ien kear yn ’e wike fisk by de Urkervishal yn Snits. De eigeners wenje op Urk en ride alle dagen nei Snits mei farske fisk. Har ûnderlinge omgongstaal

Lês it folsleine artikel
Heechlearaar Frysk: ôfkarren fan ‘sich’ is diskriminaasje

Heechlearaar Frysk: ôfkarren fan ‘sich’ is diskriminaasje

🕔21:47, 13.Feb 2021

Diskriminaasje. Sa neamt Nils Langer, heechlearaar Frysk yn Flensburch, it as taalgebrûk ferkeard neamd wurdt. Hy seit: “It is iroanysk. Oan ‘e iene kant draait taalbelied foar minderheidstalen om it beskermjen fan talige minskerjochten. De reden dat wy minderheidstalen stypje en

Lês it folsleine artikel
‘Jane Eyre’ yn it Frysk

‘Jane Eyre’ yn it Frysk

🕔12:10, 12.Feb 2021

Koartby is de Fryske oersetting ferskynd fan de 19de-iuwske klassiker Jane Eyre. It boek ferskynde yn 1847 en waard skreaun troch Charlotte Brontë ûnder it pseudonym Currer Bell. It boek is ferskate kearen ferfilme en is noch altyd tige lêsber.

Lês it folsleine artikel
#DêromFrysk moat learlingen entûsjast meitsje foar Frysk as eksamenfak

#DêromFrysk moat learlingen entûsjast meitsje foar Frysk as eksamenfak

🕔08:16, 12.Feb 2021

Mei in folslein nije en ynnovative kampanje moatte learlingen fan it fuortset ûnderwiis ynspirearre wurde om it Frysk as eksamenfak te kiezen. Dy kar sil ynkoarten wer makke wurde moatte en de Afûk, SJB Media en Omrop Fryslân wolle learlingen

Lês it folsleine artikel
Reaksje provinsje Fryslân op advys DINGtiid oer skoalynspeksje Frysk

Reaksje provinsje Fryslân op advys DINGtiid oer skoalynspeksje Frysk

🕔11:07, 11.Feb 2021

De skoalynspeksje foar it fak Frysk moat dochs by it Ryk bliuwe en net oerdroegen wurde oan de provinsje. Dat befellet advysorgaan DINGtiid by de provinsje oan. De besteande rolferdieling soe goed wêze. Sjoch ek dit berjocht fan juster op

Lês it folsleine artikel
FNP: Stribjen nei eigen ûnderwiisynspeksje bliuwt stean

FNP: Stribjen nei eigen ûnderwiisynspeksje bliuwt stean

🕔10:14, 11.Feb 2021

Advysorgaan DINGtiid hat nei in fersyk fan Deputearre Steaten it advys útbrocht om de ûnderwiisynspeksje oer it Frysk ûnder tafersjoch fan it Ryksregear te hâlden. Sjoch ek dit berjocht fan It Nijs fan juster. It besykjen om de ferantwurdlikens foar

Lês it folsleine artikel
Noardlike biblioteken mei-inoar yn aksje foar it Beatrix Bernesikehûs

Noardlike biblioteken mei-inoar yn aksje foar it Beatrix Bernesikehûs

🕔11:46, 10.Feb 2021

De Fryske biblioteken, Biblionet Grins, Foarum Grins en Biblionet Drinte sette har mei-inoar yn foar it Beatrix Bernesikehûs. Tidens in live-útstjoering oer foarlêzen op 12 febrewaris om 16.00 oere sammelje de noardlike biblioteken jild yn foar it Bernesikehûs, sadat noch

Lês it folsleine artikel
Advys DINGtiid skoalynspeksje Frysk: besteande rolferdieling is goed

Advys DINGtiid skoalynspeksje Frysk: besteande rolferdieling is goed

🕔08:51, 10.Feb 2021

Advysorgaan DINGtiid riedt provinsje Fryslân oan om it foech fan de skoalynspeksje op it fak Frysk yn it primêr en fuortset ûnderwiis by it Ryk te hâlden en net oer te dragen nei de provinsje. Dat advys jout DINGtiid nei

Lês it folsleine artikel