Minister fan Fryske Saken pakt net troch

Minister fan Fryske Saken pakt net troch

🕔13:55, 26.Jun 2019

Yn it Algemien Oerlis mei de Fêste Twadde Keamerkommisje foar ynlanske saken, dat fan ’e moarn holden waard en dêr’t in soad Fryske Bewegers as taharkers by oanwêzich wiene, binne in soad krityske fragen steld oer de posysje fan it

Lês it folsleine artikel
Fryske demonstraasje yn De Haach

Fryske demonstraasje yn De Haach

🕔12:06, 26.Jun 2019

Tsientallen Fryske ‘bewegers’ binne fan ’e moarn om 9.00 oere op it plein fan it Twadde Keamergebou yn De Haach begûn mei in aksje foar mear sichtberens fan it Frysk. Se diene dat yn plysjejaskes mei it opskrift ‘plysje’ yn

Lês it folsleine artikel
Petysje foar Twadde Keamer

Petysje foar Twadde Keamer

🕔16:01, 25.Jun 2019

As de Friezen moarn, 26 juny, yn De Haach binne (sjoch: https://www.itnijs.frl/2019/06/friezen-nei-de-haach-protest-tsjin-efterstelling/) om it petear fan de Fêste Keamerkommisje fan Ynlânske Saken mei de minister fan Ynlânske Saken, Kajsa Ollongren by te wenjen, wurdt de leden fan de Twadde Keamer

Lês it folsleine artikel
“It is even mei Henk”: skilje yn Fryslân

“It is even mei Henk”: skilje yn Fryslân

🕔15:16, 25.Jun 2019

  Minsken dy’t skille wurde, sizze faak wat as hja de hoarn opnimme (of it knopke yndrukke). Wat hja sizze, is net rûnom gelyk. Yn in artikel op it webstee Neerlandistiek besprekt taalkundige Henk Wolf in Fryske konstruksje. Brûke jo

Lês it folsleine artikel
It Ryk is wat al te optein oer syn eigen taalbelied

It Ryk is wat al te optein oer syn eigen taalbelied

🕔22:40, 24.Jun 2019

Troch Henk Wolf De Nederlânske Ryksoerheid is net fan doel om folle hurder te wurkjen foar de lytse talen lykas it Frysk. Dat is rûchwei it boadskip fan it ferslach dat it Ministearje fan Binnenlânske Saken dizze wike skreaun hat

Lês it folsleine artikel
Lanlike muzykmetoade lansearret Frysk oanbod

Lanlike muzykmetoade lansearret Frysk oanbod

🕔08:57, 23.Jun 2019

It Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) lit in part fan 123Zing yn it Frysk oersette. Dêrmei wurdt digitaal Frysk metoadysk sjongoanbod foar pjutten en groep 1 & 2 realisearre. Skoallen en lokaasjes foar pjutte-opfang kinne dêrmei muzykûnderwiis yn it Frysk oanbiede.

Lês it folsleine artikel
Friezen nei De Haach: protest tsjin efterstelling

Friezen nei De Haach: protest tsjin efterstelling

🕔08:57, 20.Jun 2019

Woansdei 26 juny 10.00 oere yn it Twadde Keamergebou. Op woansdei 26 juny om 10.30 biedt de BoargerAksjegroep ‘Sis Tsiis’ yn it ramt fan de troch de Ried fan de Fryske Beweging frege sichtberens fan it Frysk in petysje oan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De D.A. Tammingapriis 2019

Aant Mulder: De D.A. Tammingapriis 2019

🕔07:00, 18.Jun 2019

Kollum Koartlyn lies ik dat Baukje Zijlstra foar har debútroman de D.A. Tammingapriis kriget. Dat fernuvere my wat en it sette my opnij oan it neitinken oer dy roman. De D.A. Tammingapriis waard yn 2013 ynsteld as in soarte fan

Lês it folsleine artikel
Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke

Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke

🕔10:54, 17.Jun 2019

Ynstjoerd Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke Tongersdeitejûn wie it safier: it brief fan Elzinga mei de fraach om gelikense rjochten oangeande it brûken fan de eigen plaknamme – yn syn gefal Frjentsjer – waard behannele yn de ried fan de

Lês it folsleine artikel
Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

🕔12:02, 15.Jun 2019

De ministerried beneamt Jan Koster mei yngong fan 1 juny as foarsitter fan it advysorgaan DINGtiid. Hy wie oant begjin 2018 direkteur fan Omrop Fryslân. Hedzer Klarenbeek waard beneamd ta nij bestjoerslid. Klarenbeek wurke by de jeugd- en sedeplysje fan

Lês it folsleine artikel