Fryske plaknammen NE-Fryslân wurde offisjeel, mei sân útsûnderings

Fryske plaknammen NE-Fryslân wurde offisjeel, mei sân útsûnderings

🕔12:12, 9.Jul 2021

De Fryske nammen fan de plakken yn de gemeente Noardeast-Fryslân krije yn 2023 de offisjele status. Dat betsjut dat de Nederlânske namme tenei as oersetting jildt. Dat hat de gemeenterie tongersdeitejûn besletten. Der binne lykwols sân útsûnderings. Boerum, De Pomp,

Lês it folsleine artikel
Iersk wurdt funksje-eask foar Ierske amtners

Iersk wurdt funksje-eask foar Ierske amtners

🕔10:53, 9.Jul 2021

Nije Ierske amtners moatte de Ierske taal goed machtich wêze. It Iersk is neist it Ingelsk ien fan de offisjele talen fan Ierlân en elkenien leart it op skoalle, mar de measte minsken hawwe it Ingelsk as earste taal. Dêr

Lês it folsleine artikel
Wêrom is de wetswiziging om it Frysk fierder te emansipearjen skrast?

Wêrom is de wetswiziging om it Frysk fierder te emansipearjen skrast?

🕔23:53, 8.Jul 2021

Tafallich krige ik dizze wike in konsept-ferzje ûnder eagen fan de Memoarje fan taljochting by de Wet gebrûk Fryske taal. Dy wet regelet wannear en hoe oft oerheden en minsken dy’t mei oerheden kommunisearje it Frysk brûke meie. De Memoarje

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’

Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’

🕔14:00, 8.Jul 2021

Kollum Yn 2017 en 2018 hie de Ried fan de Fryske Beweging in sit yn de wurkgroep Taalbelied Ljouwert. Fansels wiene de Afûk en it EBLT (it Europeesk Buro Lytse Talen yn Ljouwert) derby belutsen. Wy hawwe der in grut

Lês it folsleine artikel
Dizze trije minsken wize aanst de nije dichter fan Fryslân oan

Dizze trije minsken wize aanst de nije dichter fan Fryslân oan

🕔16:19, 7.Jul 2021

Wa wurdt de opfolger fan Eeltsje Hettinga en Nyk de Vries as dichter fan Fryslân? De dichter fan Fryslân is ambassadeur fan de Fryske poëzij en skriuwt Frysktalige gedichten oer saken dy’t de Friezen dwaande hâlde. Hy of sy wurdt

Lês it folsleine artikel
Lûdlear fan it Nederlânsk no ek yn ANS

Lûdlear fan it Nederlânsk no ek yn ANS

🕔16:11, 7.Jul 2021

Elkenien dy’t mei de Nederlânske taal pielt, ken de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Yn ‘e kuiergongen wurdt dy faak leavjend ANS neamd. De ANS is der as boek, mar ek as webstee. In pear moanne lyn hat dat webstee in nij

Lês it folsleine artikel
Ryksuniversiteit Grins en provinsje Fryslân hakketakje oer stúdzje Frysk

Ryksuniversiteit Grins en provinsje Fryslân hakketakje oer stúdzje Frysk

🕔12:18, 1.Jul 2021

Der moat wer in stúdzje Frysk oan de Ryksuniversiteit komme. Fierders moat der in perfester Frysk bliuwe dy’t wier in bân hat mei de Fryske taal. Dat seit deputearre Sietske Poepjes. Hja hat de Grinzer universiteit te witten dien dat

Lês it folsleine artikel
Earste skoallen oan ’e slach mei ferbetterjen Fryske les

Earste skoallen oan ’e slach mei ferbetterjen Fryske les

🕔11:02, 30.Jun 2021

De subsydzjeregeling ‘Frysk foar no en letter’ hie in foarsichtige start. Yn de earste omloop tsjinnen 39 skoallen in oanfraach yn. Dêrtroch is der minder subsydzje oanfrege as der beskikber wie. Troch de koroanamaatregels soene skoallen gjin tiid hân hawwe

Lês it folsleine artikel
Taalstriid / 11e Dei fan de Fryske Taalkunde

Taalstriid / 11e Dei fan de Fryske Taalkunde

🕔15:54, 29.Jun 2021

It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier op freed 19 novimber de 11e Dei fan de Fryske Taalkunde, as ûnderdiel fan de ‘Myn Taal’-fiering om Kneppelfreed hinne (http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/kneppelfreed). De 11e Dei fan de Fryske Taalkunde is fan

Lês it folsleine artikel
Presintaasje ‘Sipke op it keatsfjild’

Presintaasje ‘Sipke op it keatsfjild’

🕔08:22, 29.Jun 2021

Op freed 2 july presintearje de Afûk en Rubinstein yn gearwurking mei it Keninklik Nederlânsk Keatsbûn it Gouden Boekje: Sipke op het kaatsveld / Sipke op het keatsfjild. Topkeatser Tjisse Steenstra en auteur Lida Dijkstra jouwe it boekje kado oan

Lês it folsleine artikel