Bondel ferskynd oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

Bondel ferskynd oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

🕔08:47, 29.May 2020

Yn 2019 waard yn Ljouwert in konferinsje holden oer de takomst fan de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde, oftewol de frisistyk. Heech tiid, want it fak stiet al in skoftlang ûnder druk. De goedbesochte gearkomste wie organisearre

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (20)

Pakes comeback (20)

🕔08:00, 29.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ja, jou dy mar gau ôf. Neitiid net te lang sitten bliuwe, hear, mar op ’e tiid thúskomme om te learen, do hast moarn ommers in wiskunderepetysje. Douwe: Meitsje jo je mar net

Lês it folsleine artikel
Ferskowen falbile tige koarte ferhalen

Ferskowen falbile tige koarte ferhalen

🕔08:47, 28.May 2020

It Frysk literêr tydskrift Ensafh hat begjin fan it jier in oprop dien om tige koarte ferhalen te skriuwen foar de Lange koartproazajûn dy’t op 27 novimber yn De Bogt fan Guné te Frjentsjer holden wurdt. De falbile wie 1

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (19)

Pakes comeback (19)

🕔08:00, 28.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Douwe: Eh,… naam hè. Dêr hè ’k it trouwens ek al mei myn frynden oer hân. Se sitte allegear te sollisitearen om ris mei te iten. Thús hè se faak in snelle hap. By

Lês it folsleine artikel
Fan Piterboarch oant Wliksibama

Fan Piterboarch oant Wliksibama

🕔07:54, 28.May 2020

Fan Piterboarch oant Wliksibama in frijmoedige oanpak yn Frysktalige kartografy Skôging troch Kerst Huisman It maaie-junynûmer fan it histoarysk tydskrift Fryslân is útkommen. Ik haw as redakteur fan it tydskrift dizze kear in publikaasje dy’t foar de Fryske taal fan

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (18)

Pakes comeback (18)

🕔08:00, 26.May 2020

Hjoed set it twadde bedriuw fan it sabeare toanielstik útein dat It Nijs nei oanlieding fan de koroanakrisis as soaprige publisearret, om’t der gjin toanielopfieringen en iepenloftspullen binne. Sjoch hjir foar de rolferdieling. Wat foarôf gie: Oan it begjin fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Falske freonen

Aant Mulder: Falske freonen

🕔07:08, 26.May 2020

Kollum Fan ’e wike waard ik konfrontearre mei it begryp falske freonen. Sokke ‘freonen’ komme tusken talen foar. It giet nammers om wurdsjes dy’t yn dy twa talen eins hielendal gelyk binne as it om skriuwwize en útspraak giet, mar

Lês it folsleine artikel
Frysk en Ingelsk op de meldkeamer: it ferskil

Frysk en Ingelsk op de meldkeamer: it ferskil

🕔20:51, 25.May 2020

Hjoed berjochte It Nijs oer de befining fan Dingtiid dat der op ‘e 112-meldkeamer yn Drachten telefonisten binne dy’t net oer de Fryske taal meie (link). Op it stuit hoege meiwurkers fan de alaarmsintrale it Frysk net prate en ek

Lês it folsleine artikel
Telefonisten Drachtster meldkeamer hawwe it mier oan it Frysk

Telefonisten Drachtster meldkeamer hawwe it mier oan it Frysk

🕔20:13, 25.May 2020

De meldkeamers falle aansen net mear ûnder de Ryksoerheid. Dêrtroch kin minister Ollongren der neat oan dwaan dat de telefonisten dy’t Friezen yn needgefallen te wurd stean moatte, foar in part it mier hawwe oan de Fryske taal. Dat skriuwt

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (17)

Pakes comeback (17)

🕔08:00, 25.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Brimsma fleach mei de gripe foarút op ús ta, mar doe gie Smoarge Sybren der gau tusken yn stean. In beam fan in keardel wie dat, dêr’t Brimsma mar in mantsje by wie.

Lês it folsleine artikel