Omrop Fryslân op syk nei de grinzen fan Europa

Omrop Fryslân op syk nei de grinzen fan Europa Fernijd

🕔09:03, 1.May 2019

Trijelûk oer de Roma, de Sámi en de Val d’Aran De ferhâlding tusken de Europeeske minderheden en de EU soe wol in goeie relaasjeterapy brûke kinne. Dy konklúzje is te lûken út it trijelûk dokumintêres dy’t FryslânDOK makke mei it

Lês it folsleine artikel
Fyftjin persint Bybpanel minder iensum tanksij de biblioteek

Fyftjin persint Bybpanel minder iensum tanksij de biblioteek

🕔20:00, 30.Apr 2019

Undersyk nei de maatskiplike wearde Biebpanel, it lanlike ûndersykspanel fan de biblioteken hat ûndersocht wat de wearde fan de biblioteek is. Oan de hast 25.000 leden fan Biebpanel, ûnder wa 700 út it noarden fan Fryslân, is frege wat sy

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Utsteld Haachsk oerlis

Aant Mulder: Utsteld Haachsk oerlis

🕔07:30, 30.Apr 2019

Kollum It hie woansdei 24 april in moaie dei foar it Frysk wurde moatten. Dat is der net fan kommen. Hie ’t al sa west, dan hiene de kranten dêr grif wol omtinken oan jûn. Yn de Ljouwerter fan ferline

Lês it folsleine artikel
Feriene Naasjes moatte tsien jier lang lytse talen de pree jaan

Feriene Naasjes moatte tsien jier lang lytse talen de pree jaan

🕔18:27, 25.Apr 2019

In jier fan ’e autochtoane talen is net genôch. De Feriene Naasjes moatte de kommende tsien jier útroppe ta it desennium fan ’e lânseigen talen. Dy tsien jier moat der hurd wurke wurde oan it rêden en befoarderjen fan dy

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It Frysk en de eintoets

Aant Mulder: It Frysk en de eintoets

🕔13:00, 23.Apr 2019

Kollum De pakesizzer hat fan ’e wike de IEP-toets makke. Dat is de eintoets basisûnderwiis. Wa’t gjin bern of bernsbern yn groep 8 hat, hat der yn ’e kranten fan alles oer lêze kinnen. Tagelyk steane yn dyselde kranten in

Lês it folsleine artikel
Godstsjinst leveret de measte Fryske taboewurden

Godstsjinst leveret de measte Fryske taboewurden Fernijd

🕔07:17, 22.Apr 2019

Yn de útdrukking ‘it kin my gjin … skille’ kinne jo allegear taboewurden ynfolje. Friezen hawwe dêrby in sterke foarkar foar wurden dy’t in godstsjinstige eftergrûn hawwe. Dat skriuwt taalûndersykster Gerbrich de Jong yn in stik op it webstee fan

Lês it folsleine artikel
Wolle jo ek witte hoe’t jo it Frysk helpe kinne?

Wolle jo ek witte hoe’t jo it Frysk helpe kinne?

🕔14:18, 20.Apr 2019

It rêden, emansipearjen en stypjen fan lytse talen is in fak. Wittenskippers yn allegear ferskate lannen hawwe troch tsientallen jierren ûndersyk sa stadichoan in goed byld fan wat nedich is, wat wurket en wat net wurket. Spitigernôch dogge beliedsmakkers net

Lês it folsleine artikel
Berne-opfang ‘Poppestien’ Burgum behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Berne-opfang ‘Poppestien’ Burgum behellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔11:52, 19.Apr 2019

Op moandei 15 april wie it feest by berne-opfang Poppestien yn Burgum. De lokaasje fan organisaasje Kinderwoud Kinderopvang wurket sûnt 2015 mei in belied dat derop rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Poppestien hat it sertifisearringstrajekt

Lês it folsleine artikel
Minne Welske oersetting ûnthjit klanten fergees drank

Minne Welske oersetting ûnthjit klanten fergees drank

🕔11:14, 17.Apr 2019

Wa’t Welsk lêze kin, hat him yn it Welske Cwmbrân fernuverje kinnen. Yn in fêstiging fan supermerk Asda hong by it alkoholfrije bier nammentlik in boerd mei it lêzen ‘Alcohol am ddim’ en dat betsjut ‘alkohol fergees’. Welske winkels dy’t

Lês it folsleine artikel
Grieteke Schama kin it bêste Frysk skriuwe

Grieteke Schama kin it bêste Frysk skriuwe

🕔22:04, 16.Apr 2019

Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgummole hat tiisdei it Lyts Frysk Diktee wûn. Dat waard hâlden op it Provinsjehûs yn Ljouwert. It Lyts Frysk Diktee is foar learlingen út de groepen 8 fan de basisskoalle. Trijehûndert learlingen ha meidien

Lês it folsleine artikel