Aant Mulder: Twa kneppelfreden fierder

Aant Mulder: Twa kneppelfreden fierder

🕔08:00, 29.Oct 2019

Kollum Twa kneppelfreden fierder, dat slacht fansels nearne op. Of dochs wol. Om dy opmerking te begripen moatte we werom nei dy earste kneppelfreed fan 16 novimber 1951. De measten fan ús witte noch wol dat it om in rjochtsaak

Lês it folsleine artikel
Toetske: hoe goed behearskje jo it Nederlânsk?

Toetske: hoe goed behearskje jo it Nederlânsk?

🕔07:28, 29.Oct 2019

Witte jo wat ‘maak dat de kat wijs’ betsjut? Of ‘Je hart vasthouden’? Hoe grut is jo kennis fan de Nederlânske taal eins? Jo kinne derefter komme troch mei te dwaan oan in ûndersyk fan de Ryksuniversiteit Grins. Jo helpe

Lês it folsleine artikel
Afûk wol Frysktalige supermerken

Afûk wol Frysktalige supermerken

🕔09:48, 28.Oct 2019

By in soad supermerken yn Fryslân stiet no noch de tekst ‘Haal hier uw winkelwagen’. As it oan de Afûk leit, wurdt dat meikoarten ‘Pak hjir jo winkelwein’, want de Afûk wol wurk meitsje fan mear Frysk yn en om

Lês it folsleine artikel
Protestmanifestaasje foar better ûnderwiis yn it Frysk

Protestmanifestaasje foar better ûnderwiis yn it Frysk

🕔12:07, 22.Oct 2019

Tongersdei 17 oktober wie der foar it Provinsjehûs yn Ljouwert in protestmanifestaasje. Dizze kear oanswingele troch de boargeraksjegrfoep Sis Tsiis, dy’t benammen opkomt foar better ûnderwiis yn it Frysk. De dielnimmers oan de manifestaasje makken dêr har opwachting, omdat krekt

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

🕔07:29, 22.Oct 2019

Kollum Immen frege my hoe’t it no krekt sit mei wurden as ‘klaai’ yn klaai-ierappel en yn ik klaai my oan.  Hy neamde tagelyk it tiidwurd ‘kleie’ dat mei ei skreaun wurdt, mar faak as klaaie (mei aai) útsprutsen wurdt.

Lês it folsleine artikel
Start kaartferkeap foar spesjale Liet

Start kaartferkeap foar spesjale Liet

🕔09:00, 19.Oct 2019

Frysk sjongfestival yn nij jaske De kaartferkeap foar sjongfestival Liet op freed 15 novimber giet sneon 19 oktober fia de side www.liet.frl fan start. De kriich foar it Frysktalige liet, dy’t yn Neushoorn yn Ljouwert holden wurdt, is dit jier

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De kâlde hjerst

Aant Mulder: De kâlde hjerst

🕔07:08, 15.Oct 2019

Kollum It is hjerst. De datums dy’t dêrby hearre binne we al foarby. De meteorologyske hjerst begûn op 1 en de astronomyske op 23 septimber. Hawar dat binne mar datums. Dat it hjerst is, dat is ek gewoan oan it

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers witte te min fan it Frysk

Wittenskippers witte te min fan it Frysk

🕔20:41, 13.Oct 2019

Wittenskippers witte te min fan de Fryske taal. Dêrtroch meitsje hja ûnnedige flaters. Taalkundige Henk Wolf beskriuwt in pear foarbylden fan misferstannen dy’t sa ûntstean kinne. Dat docht er yn in artikel op it webstee Neerlandistiek. Wolf wiist derop dat

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Lit de grutte fisken de lytse net opite

Feie Fonyk: Lit de grutte fisken de lytse net opite

🕔22:18, 10.Oct 2019

Kollum Foar de tredde kear waard der op woansdei 9 oktober in Fryslândei yn Brussel holden. Kommissaris fan de Kening Arno Brok prate al fan in tradysje. De dei wie neffens him dizze kear bedoeld “om talen libje te litten

Lês it folsleine artikel
‘De taal’ is foar Omrop Fryslân no it Nederlânsk

‘De taal’ is foar Omrop Fryslân no it Nederlânsk

🕔08:07, 10.Oct 2019

Yn 2021 wurdt ynboargering in taak fan gemeenten. No docht de Ryksoerheid dat noch, mar dat giet net goed genôch. Dat jout kânsen om flechtlingen ek diel te meitsjen fan ‘e Fryske mienskip en harren it Frysk leare te litten.

Lês it folsleine artikel