Ferhalewedstriid DE NIJE – Rekreaasje

Ferhalewedstriid DE NIJE – Rekreaasje

🕔11:36, 14.Mar 2020

It aprilnûmer fan DE NIJE hat as tema Toerisme en rekreaasje. Foar de wenstige priisfraach wurde diskear by dat tema passende ferhalen socht: nijsgjirrich, spannend, grappich of sels learsum. Maksimaal 1000 wurden. Eventueel mei bypassende yllustraasjes. Ynstjoere oant en mei

Lês it folsleine artikel
Liet Ynternasjonaal 2020 annulearre yn ferbân mei koroanafirus

Liet Ynternasjonaal 2020 annulearre yn ferbân mei koroanafirus

🕔08:42, 12.Mar 2020

De Deenske organisaasje fan Liet Ynternasjonaal 2020 hat besletten om it Europeesk sjongfestival foar regionale en minderheidstalen te annulearjen fanwegen it koroanafirus. It festival soe op 3 en 4 april holden wurde yn it Deenske Apenrade. Nije easken fan it

Lês it folsleine artikel
GGD Fryslân: twatalich, mar net yn it Frysk

GGD Fryslân: twatalich, mar net yn it Frysk

🕔22:30, 11.Mar 2020

Earder op ‘e dei berjochte It Nijs oer it beslút fan de direktrise fan GGD Fryslân om foar Omrop Fryslân net langer de Fryske taal te brûken. De organisaasje foar de Fryske sûnens is derta oergien om op Twitter twatalich

Lês it folsleine artikel
Frysktalige GGD-direktrise wol net mear Frysk prate

Frysktalige GGD-direktrise wol net mear Frysk prate

🕔21:33, 11.Mar 2020

Omrop Fryslân is yn prinsipe in Frysktalige stjoerder en almeast prate allinnich minsken dy’t gjin Frysk kinne, wat oars as dy taal, bygelyks Steds, Stellingwerfsk of Hollânsk. Dat jildt net foar Margreet de Graaf, de direktrise publike sûnens fan GGD

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De boargemasterske of de boargemaster

Aant Mulder: De boargemasterske of de boargemaster

🕔07:13, 10.Mar 2020

Kollum Ik bin in fêste lêzer fan It Nijs. Dêr steane eins altyd wol dingen op dy’t ik net misse wol. Ik fyn it ek hiel aardich dat dy ornaris yn geef Frysk steld wurde. Sa kin men sjen hoe’t

Lês it folsleine artikel
Presintaasje nij Frysk learmiddel ‘Lear de lûden’

Presintaasje nij Frysk learmiddel ‘Lear de lûden’

🕔13:43, 9.Mar 2020

Tongersdei 12 maart o.s. wurdt op iepenbiere bassiskoalle It Skriuwboerd yn Surhústerfean it nije Fryske learmiddel ‘Lear de Lûden’ presintearre. ‘Lear de Lûden’ is in ynnovative, ynteraktive klankstimpelset om boartsjenderwiis te oefenjen mei Fryske letters, klanken en wurden. It produkt

Lês it folsleine artikel
Joana Duarte heechlearaar twatalich ûnderwiis yn Amsterdam

Joana Duarte heechlearaar twatalich ûnderwiis yn Amsterdam

🕔17:00, 8.Mar 2020

Earder dit jier waard hja beneamd as lektor meartaligens oan hegeskoalle NHL Stenden. Sûnt dizze wike hat Joana Duarte út Ljouwert der noch in wichtige funksje by: hja is bysûnder heechlearaar wrâldboargerskip en twatalich ûnderwiis wurden oan de Universiteit fan

Lês it folsleine artikel
Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

🕔16:54, 8.Mar 2020

It mei dan gâns minder wurden wêze mei de stúdzjerjochtings Frysk oan Nederlânske universiteiten en hegeskoallen – in folsleine stúdzje Frysk is der allinnich noch by hegeskoalle NHL Stenden en allinnich de Ryksuniversiteit Grins en de Universiteit fan Amsterdam hawwe

Lês it folsleine artikel
Rjochtsaak tsjin Waadhoeke

Rjochtsaak tsjin Waadhoeke

🕔16:42, 8.Mar 2020

Ynstjoerd Lykas bekend wêze kin, fier ik in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke oer de ferfrysking fan plaknammen yn de gemeente. Dizze saak wurdt op tiisdei 24 maart behannele troch de bestjoersrjochter yn de rjochtbank fan Ljouwert, Saailân 102 moarns

Lês it folsleine artikel
Dag van de Grunneger Toal

Dag van de Grunneger Toal

🕔12:36, 8.Mar 2020

De Grinslanners fiere dat harren haadstêd in nij kultuergebou hat. Yn de Grinzer binnenstêd stiet sûnt ferline jier it saneamde Forum. In soad wichtige kulturele organisaasjes fan de provinsje binne dêr ûnderbrocht. De jierlikse Dag van de Grunneger Toal wurdt der ek

Lês it folsleine artikel