De heitelânske skiednis is 43 jier earder begûn

De heitelânske skiednis is 43 jier earder begûn

🕔00:01, 3.Jan 2016

De prehistoarje wurdt yn rûnten fan skiedkundige wittenskippers beskôge as de tiid foardat der skriftlike boarnen wienen. Foar Nederlân einiget de prehistoarje neffens dy definysje doe’t de Romeinen oer ús omkriten skreaunen. Mar dy harren geografyske oantsjuttings binne dizenich. In

Lês it folsleine artikel
Wytsings profitearren dochs net fan waarm klimaat

Wytsings profitearren dochs net fan waarm klimaat

🕔10:21, 24.Dec 2015

Ut nij ûndersyk docht bliken dat de noflike waarsomstannichheden gjin rol spilen by it kolonisearjen fan Grienlân troch de Noaren yn de tsiende iuw. Wittenskippers fan de universiteit fan Buffalo sizze dat it klimaat by Grienlân al kâld wie doe’t

Lês it folsleine artikel
Restauraasje fan gouden masker Toetanchamon klear

Restauraasje fan gouden masker Toetanchamon klear Fernijd

🕔09:00, 21.Dec 2015

De restauraasje fan it skansearre massyf gouden masker fan de Egyptyske farao Toetanchamon is klear. It ferneamde 3.300 jier âlde deademasker is no op ’e nij útstald. Dat lit it Egyptysk Museum yn Kaïro witte. Yn augustus 2014 rekke it

Lês it folsleine artikel
Jierboek 2015 ‘De Vrije Fries’ diel 95 is ferskynd

Jierboek 2015 ‘De Vrije Fries’ diel 95 is ferskynd

🕔09:57, 17.Dec 2015

It jierboek 2015 fan it Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer, yn gearwurking mei de Fryske Akademy, De Vrije Fries, is it 95e diel sûnt de start yn 1839. Alle leden fan it genoatskip ûntfange it mânske boek as

Lês it folsleine artikel
Yn 2016 is de nije ensyklopedy fan Fryslân klear

Yn 2016 is de nije ensyklopedy fan Fryslân klear

🕔20:44, 16.Dec 2015

In boek dêr’t alles oer Fryslân yn op te sykjen is, fan bekende Friezen oant nammen fan stikken lân. It kin yn de ensyklopedy fan Fryslân. De lêste edysje datearret fan 1975 en it wie dan ek heech tiid dat

Lês it folsleine artikel
Aldste fruitboek op ‘e nij útjûn

Aldste fruitboek op ‘e nij útjûn

🕔12:30, 11.Dec 2015

It baanbrekkende wurk fan Johann Hermann Knoop, hortulanus – sis mar túnman – fan Maria Louise van Hessen Kassel  (1688-1765) waard oarspronkljk yn 1758 útbrocht by Abraham Ferwerda, boekhanneler, útjouwer en yn 1752 oprjochter fan de Ljouwerter Krante. Mei syn beskriuwingen

Lês it folsleine artikel
Wytsingskat hellet ‘Ingelske’ kening út it ferjit

Wytsingskat hellet ‘Ingelske’ kening út it ferjit

🕔10:03, 11.Dec 2015

Ut in oantroffen samling Wytsingmunten docht bliken dat Ingelân noch in Wytsingkening hân hat, dy’t troch syn rivaal út de skiednis skrast is. Ut de skat, dy’t troch in amateur mei in metaaldetektor fûn is, docht bliken dat de bekende

Lês it folsleine artikel
Dokumint deafonnis Mata Hari nei Frysk Museum

Dokumint deafonnis Mata Hari nei Frysk Museum

🕔07:18, 10.Dec 2015

It Frysk Museum hat in orizjineel Frânsk gerjochtsdokumint krigen út de saak Mata Hari. Yn dit saneamde ‘Bulletin No 1’ is hiel konkreet te lêzen op grûn fan hokker artikelen hja skuldich befûn is en hokker straf hja dêrfoar krige:

Lês it folsleine artikel
Lêzing oer polityk yn Ljouwert ein 18e iuw

Lêzing oer polityk yn Ljouwert ein 18e iuw

🕔08:19, 9.Dec 2015

Jacques Kuiper fertelt no snein by it Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL) oer politike kultuer yn Ljouwert yn de patriotte- en Bataafsk-Frânske tiid. Sintraal stiet in tal radikalisearre stedsbestjoerders dy’t yn 1796 foar in koarte tiid in grutte ynfloed krigen. In

Lês it folsleine artikel
Gearsit Nederlânske genealogyske feriening

Gearsit Nederlânske genealogyske feriening

🕔07:56, 7.Dec 2015

Op sneon 12 desimber hâldt Paul Borghaerts de lêzing: ‘Fan Langhûs oant Lisboksestâl’. It is in ferslach fan in argyf-, fjild- en dendrogronologysk ûndersyk, dat bestiet út: – Beskriuwing fan it lânskip om 1550 hinne yn de Greidhoeke – Boukundige

Lês it folsleine artikel