Boek en sympoasium: wienen de Friezen in “meelijwekkend volk”?

Boek en sympoasium: wienen de Friezen in “meelijwekkend volk”?

🕔00:24, 10.Mar 2018

Wienen de Friezen in “misera gens”, in begrutlik folk, sa’t de Romeinske skriuwer Plinius de Aldere yn syn Naturalis historia hawwe woe? Hy konstatearre dat de minsken yn Fryslân op sânbulten en terpen op it Waad wennen en bytiden mear seelju

Lês it folsleine artikel
“Watergeuzen wiene Friezen en Den Briel wie de Waadsee”

“Watergeuzen wiene Friezen en Den Briel wie de Waadsee”

🕔22:43, 7.Mar 2018

Net Den Briel, mar it Waadgebiet wie it wichtigste striidtoaniel foar de Watergeuzen. En dy Watergeuzen bestiene foar in grut part út Friezen. Dat docht bliken út ûndersyk troch histoarisy Jan Houter en Anne Doedens. Sy hawwe de argiven fan

Lês it folsleine artikel
Ferneamde Friezen yn de MuseumJeugdUniversiteit

Ferneamde Friezen yn de MuseumJeugdUniversiteit

🕔19:01, 6.Mar 2018

Fan ’e maitiid stiet de MuseumJeugdUniversiteit yn it teken fan ferneamde Friezen. Yn fjouwer kolleezjes fertelle saakkundigen alles oer de yllúzjes fan Escher, de revolusjonêr Troelstra en Redbad, de midsiuwske kening fan Fryslân. De kolleezjes begjinne op 11 maart en

Lês it folsleine artikel
Lêzing Mata Hari yn de earste wrâldoarloch

Lêzing Mata Hari yn de earste wrâldoarloch

🕔08:59, 6.Mar 2018

Sneon 10 maart om 13.30 oere jout Yves Rocourt yn it Frysk Museum in lêzing oer de lêste libbensjierren fan Mata Hari. Dy is yn 1905 in folsleine mediahype yn Paris. Hoe komt it dat se jierren letter ûnferbidlik deasketten

Lês it folsleine artikel
Lêzing Yme Kuiper: Oan it Folk fan Fryslân

Lêzing Yme Kuiper: Oan it Folk fan Fryslân

🕔10:14, 4.Mar 2018

​Hoe revolusjonêr wiene de Fryske patriotten yn de jierren 1780 eins? Yn it ramt fan trije lêzingen oer revolúsjes en Fryslân, organisearre troch de wurkgroep Studium Generale Fryslân, sil op tiisdei 6 maart de patriottebeweging yn Fryslân yn in brede

Lês it folsleine artikel
Minysympoasium Frjentsjer Reformaasjestêd yn teken fan fernijing

Minysympoasium Frjentsjer Reformaasjestêd yn teken fan fernijing

🕔15:40, 3.Mar 2018

Nei it sukses fan de earste edysje fan Minysympoasium Frjentsjer Reformaasjestêd yn novimber 2017 organisearret de wurkgroep op ’e nij in minysympoasium en wol op tongersdeitemiddei 15 maart 2018.  It tema fan it twadde sympoasium is ‘Fernijing! 500 jier tebek yn

Lês it folsleine artikel
Tema-rûnlieding froulju yn de oarloch

Tema-rûnlieding froulju yn de oarloch

🕔18:39, 28.Feb 2018

2018 is útroppen ta Jier fan ferset. Yn dit jier wurdt yn hiel it lân ekstra omtinken jûn oan it ferset yn de Twadde Wrâldoarloch. Yn dat ramt organisearret it Frysk Fersetsmuseum elke moanne in ynstaprûnlieding oer in spesifyk tema

Lês it folsleine artikel
300 jier Frijmitselerij

300 jier Frijmitselerij

🕔16:18, 28.Feb 2018

Nederlânske Frijmitselerij grûnfêste yn Ljouwert  De frijmitselerij is ûntstien yn Ingelân en formeel oprjochte yn 1717. Dy geastlike streaming krige troch tadwaan fan steedhâlder Willem IV (1711-1751) ek oanhingers yn Nederlân. Willem IV wie de soan fan Maria Louise fan

Lês it folsleine artikel
Oostfreesk

Oostfreesk

🕔16:26, 12.Feb 2018

Kollum fan Aant Mulder Wy ha okkerwyks nei Emden ta west. Dat kaam om’t we krekt wat earder yn it Drents Museum yn Assen de tentoanstelling ‘The American Dream’ sjoen hiene. Wy wisten wol dat we yn Assen allinne mar

Lês it folsleine artikel
Nij boek oer de Dútske besetting: ‘Stelling Terschelling’

Nij boek oer de Dútske besetting: ‘Stelling Terschelling’

🕔08:30, 3.Feb 2018

Boekoankundiging It boek Stelling Terschelling dat ûnder oare oer it Dútske kommandosintrum op Skylge giet, waard freed 2 febrewaris ûnder grutte belangstelling presintearre troch auteur Jan M. Smit. Yn 248 siden nimt er de lêzer tusken oare bysûnderheden mei werom nei

Lês it folsleine artikel