De Eineksamen-skiedniskwis

De Eineksamen-skiedniskwis

🕔08:37, 29.May 2020

Eineksamen! In tiid fan spanning, mar ek in tiid dy’t foar in soad oantinkens foar it libben blike sil te soargjen. It hurde wurkjen, de eksamenstress, it ‘inoar dertrochhinne slepen’. De ûntlading as je slagge binne, mei-inoar feestfiere op Chersonissos

Lês it folsleine artikel
Fan Piterboarch oant Wliksibama

Fan Piterboarch oant Wliksibama

🕔07:54, 28.May 2020

Fan Piterboarch oant Wliksibama in frijmoedige oanpak yn Frysktalige kartografy Skôging troch Kerst Huisman It maaie-junynûmer fan it histoarysk tydskrift Fryslân is útkommen. Ik haw as redakteur fan it tydskrift dizze kear in publikaasje dy’t foar de Fryske taal fan

Lês it folsleine artikel
Oer Fryske literatuer, keatsen en stjerrekunde

Oer Fryske literatuer, keatsen en stjerrekunde

🕔16:24, 25.May 2020

troch Abe de Vries Jan Pieter Janzen (1945-2005) kaam út Easterbierrum. Ik ha him noch krekt in pear jier meimakke as de redakteur fan Trotwaer yn de tiid dat it blêd opnaam waard yn de Moanne; ûnder syn bewâld mocht ik begjin 2002

Lês it folsleine artikel
Suske en Wiske bestean 75 jier

Suske en Wiske bestean 75 jier

🕔10:23, 20.May 2020

Ta gelegenheid fan 75 jier Suske en Wiske yn 2020 hat Paul Geerts foar ien kear wer in nij Suske en Wiske-album tekene. It album, dat de titel De preutse prinses hat, is net yn de reguliere rige ferskynd, mar

Lês it folsleine artikel
‘Andere Tijden’: Oade oan de soarch

‘Andere Tijden’: Oade oan de soarch

🕔08:54, 13.May 2020

“Hja is as in mem foar dy”, seit in âlde man emosjonearre en stekt yn it sikehûs noch mar ris in sigaretsje op. Deaside pasjinten dy’t troch waar en wyn fan it iene nei it oare gebou riden wurde, kreamhelpen

Lês it folsleine artikel
De Fryske pompeblêden

De Fryske pompeblêden

🕔22:44, 7.May 2020

Elkenien ken de Fryske flagge mei syn fjouwer blauwe banen lykas de kleur fan de himel, syn trije wite banen dy’t te krijen hawwe mei it skynsel fan it wetteroerflak en fansels de sân reade pompeblêden ferwizend nei de kleur

Lês it folsleine artikel
Auteurs bringe oade oan de helpers fan alliearre fleaners

Auteurs bringe oade oan de helpers fan alliearre fleaners

🕔08:51, 6.May 2020

It delstoarten fan de Amerikaanske bommewerper Seattle Sleeper op sneintemoarn 26 novimber 1944 by it Fryske Haulerwyk stiet djip yn it lokale ûnthâld opslein. Der binne âlderen dy’t deroer fertelle kinne. Lettere generaasjes hawwe har fia oerlevering in byld foarme

Lês it folsleine artikel
Fideo: Oarlochsgedichten fan Nyk de Vries

Fideo: Oarlochsgedichten fan Nyk de Vries

🕔21:48, 5.May 2020

 

Lês it folsleine artikel
‘Wat in koffer seit, fersen út Theresienstadt’

‘Wat in koffer seit, fersen út Theresienstadt’

🕔20:45, 5.May 2020

Ik bin in lytse koffer út Frankfurt am Main en ik sykje myn baas, wêr is er toch tein? As de muorren prate koene, de muorren fan Theresienstadt… Mar muorren hâlde har net ivich en altyd stil. Tanksij Ilse Weber

Lês it folsleine artikel
Kazematten op de Ofslútdyk

Kazematten op de Ofslútdyk

🕔10:05, 5.May 2020

Yn maaie 1940 wie it foar de Nederlanners in grutte skok dat de Dútske buorlju it lân ynfoelen en dat de kriichsmacht sa gau kapitulearre. Dat ús kriichsmacht ek suksessen boekte, is minder bekend. It boek Kazematten op de Afsluitdijk

Lês it folsleine artikel