Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (2)

Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (2)

🕔08:00, 22.Mar 2024

Twadde part fan de lêzing, holden op 16 maart 2024 yn Nijefeen. Klik hjir foar it earste part. Ik wol myn ferhaal oer it Frysk, de Fryske skiednis en de Fryske beweging no wat persoanliker meitsje en myn eigen famylje

Lês it folsleine artikel
Minister Mariëlle Paul by Fryske les oer planeten yn Jirnsum

Minister Mariëlle Paul by Fryske les oer planeten yn Jirnsum Fernijd

🕔08:15, 21.Mar 2024

Moandeitemoarn 18 maart die minister Mariëlle Paul mei oan in Fryske les op de Sint Radboudskoalle yn Jirnsum. Sa koe se sjen hoe’t de Fryske kearndoelen, dy’t koartby presintearre binne, tapast wurde. Frou Paul, minister foar Underwiis, siet op ien

Lês it folsleine artikel
Abe de Vries: Libben en wurk fan Waling Dykstra

Abe de Vries: Libben en wurk fan Waling Dykstra

🕔08:00, 21.Mar 2024

Understeand ferhaal oer de Fryske skriuwer Waling Dykstra (1821-1914) fertelde Abe de Vries ôfrûne sneon op de Moeting & Ynspiraasjemiddei fan it Keninklik Frysk Boun om Utens. Achte bestjoer fan de Fryske krite Waling Dykstra, bêste minsken, wat moai dat

Lês it folsleine artikel
Skiednis mei Hilbert: Baldrs Draumar

Skiednis mei Hilbert: Baldrs Draumar

🕔09:00, 20.Mar 2024Lês it folsleine artikel
Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (1)

Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (1)

🕔07:00, 20.Mar 2024

Dit is it earste part fan de lêzing dy’t dr. Goffe Jensma ôfrûne sneon op de Moeting & Ynspiraasjemiddei yn Nijeveen hold by gelegenheid fan de hûndertste Algemiene Gearkomste fan it Keninklik Frysk Boun om Utens en it hûndertjierrich bestean

Lês it folsleine artikel
Fryske kriten om utens komme byinoar 

Fryske kriten om utens komme byinoar 

🕔16:25, 19.Mar 2024

Hûndertste Algemiene Gearkomste fan it Keninklik Frysk Boun om Utens troch Jan Bosgraaf Statutêr foarskreaune jierlikse ledegearkomsten steane der net om bekend dat se in soad folk lûke. Dochs fûnen sneon 16 maart 2024 ryklik fyftich (bestjoers)leden fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Lêzing oer keunst troch Anna Tilroe yn Doarpstsjerke Huzum

Lêzing oer keunst troch Anna Tilroe yn Doarpstsjerke Huzum Fernijd

🕔08:15, 19.Mar 2024

‘Kunst: luxe of noodzaak?’ Dat is de titel fan de Anna Maria van Schurmanlêzing dy’t pref. Anna Tilroe op tongersdei 4 april jaan sil. Omdat de grutste politike partij yn Nederlân witten litten hat alle keunst- en kultuersubsydzjes stopsette te

Lês it folsleine artikel
Skiednis mei Hilbert: Foarkristlik heidendom yn Frisia

Skiednis mei Hilbert: Foarkristlik heidendom yn Frisia

🕔09:00, 13.Mar 2024 Byld: Hilbert Vinkenoog Lês it folsleine artikel
Eksposysje ‘Stilstean by koroana’ yn it provinsjehûs

Eksposysje ‘Stilstean by koroana’ yn it provinsjehûs Fernijd

🕔08:17, 12.Mar 2024

Yn it provinsjehûs yn Ljouwert is oant en mei 16 april in bysûndere lanlike eksposysje te sjen. Kommissaris fan de Kening Arno Brok, ek foarsitter fan it Landelijk Comité Stilstaan bij Corona, hat de útstalling ferline wike woansdei iepene, tegearre

Lês it folsleine artikel
Konsert ‘De Mattheüs neffens Henk’ yn Doarpstsjerke Huzum

Konsert ‘De Mattheüs neffens Henk’ yn Doarpstsjerke Huzum Fernijd

🕔08:12, 12.Mar 2024

In protte minsken tinke De Mattheüs fan Bach te kennen, mar net folle sille de altfioele- en baspartij ea los heard hawwe. En krekt yn dy ‘ûnderskode’ partijen is de hân fan de master werom te kennen. De Mattheüs volgens

Lês it folsleine artikel