Fideo oer it Standertfrysk en Standertnederlânsk

Fideo oer it Standertfrysk en Standertnederlânsk

🕔10:26, 1.Dec 2018

Hoe binne út alle ferskate dialekten fan it Frysk en it Nederlânsk eins standerttalen ûntstien, dy’t elkenien by it skriuwen brûkt? Taalkundige Henk Wolf leit it út yn de ûndersteande fideo:  

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Piter Jelles, âld nepnijs

Aant Mulder: Piter Jelles, âld nepnijs

🕔07:00, 27.Nov 2018

Kollum Piter Jelles, âld nepnijs! Dy gedachte kriget my hieltyd mear yn de besnijing as ik krantlês. Ik doel op de artikels yn de kranten oer de Earste Wrâldoarloch. Dêr wurdt hjoed-de-dei in protte oer skreaun om’t it allegearre sa’n

Lês it folsleine artikel
Beswieren tsjin ‘beswierren’?

Beswieren tsjin ‘beswierren’?

🕔22:05, 24.Nov 2018

Troch Henk Wolf Ferline jier haw ik ris in stik skreaun mei it wurd beswierren yn de titel. Dêr kaam in reaksje op yn de trant fan ‘moat it net beswieren wêze?’, allinnich seach ik dy no pas stean. Utspraken

Lês it folsleine artikel
Wie Grutte Pier swart?

Wie Grutte Pier swart?

🕔23:26, 19.Nov 2018

Hie Grutte Pier in kleurke? Histoarikus Pieter Smit tinkt dat dat wierskynlik is. Dat skriuwt er yn it deiblêd Trouw. Pier Gerlofs Donia focht om 1500 hinne tsjin de Saksyske hierlingen dy’t Fryslân plonderen en tsjin Hollânske soldaten dy’t besochten om

Lês it folsleine artikel
Wolkom op ‘e lêste tongersdei fan ‘e moanne

Wolkom op ‘e lêste tongersdei fan ‘e moanne Fernijd

🕔07:00, 17.Nov 2018

Yn it ramt fan Wolkom op ‘e lêste tongersdei fan ‘e moanne sil Bearn Bilker op 29 novimber 2018 yn it Provinsjehûs in lêzing hâlde mei as titel “Us blik op it easten moat en kin folle better.” Oer de

Lês it folsleine artikel
Besibbe talen wurde faak yn besibbe lânskippen praat

Besibbe talen wurde faak yn besibbe lânskippen praat Fernijd

🕔06:03, 17.Nov 2018

De measte talen dy’t nau besibbe binne oan it Frysk, wurde praat yn ferlykbere lânskippen en ferlykbere klimaten as yn Fryslân. Neffens fjouwer taalûndersikers is dat gjin tafal. Hja hawwe ûntdutsen dat taalfamyljes faak ûntsteane trochdat sprekkers fan de oertaal

Lês it folsleine artikel
Hjoed presintearre: ‘Ver van het front?’ (oanpast)

Hjoed presintearre: ‘Ver van het front?’ (oanpast)

🕔15:34, 11.Nov 2018

Boekoankundiging Dat der yn de Earste Wrâldoarloch yn Nederlân, en dus ek yn Fryslân, net folle barde is in misferstân. Krekt oarsom! De ynfloed fan dy oarloch is enoarm. Mobilisaasje fan tsientûzenen Friezen, de komst fan Belgyske en Frânske flechtlingen,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Compiègne

Feie Fonyk: Compiègne

🕔14:33, 11.Nov 2018

Fjouwer jier lyn, yn de simmer fan 2014, wie ik in pear dagen yn Parys. De Bibliothèque Nationale, de nasjonale biblioteek fan Frankryk oan de Seine, hie dy simmer in tentoanstelling oer it útbrekken fan de Earste Wrâldoarloch: ”Été 1914. Les

Lês it folsleine artikel
Sealter yn de Earste Wrâldoarloch

Sealter yn de Earste Wrâldoarloch

🕔14:32, 11.Nov 2018

Wat de Sealter-Fries Ahlrich Cordes yn de Earste Wrâldoarloch oerkaam en hoe’t er him dêrby fielde, kinne jim lêze yn syn boekje Aus meinem Leben/ Uut mien Lieuwend, wat stiet op: http://seelter.16mb.com/Cordes.pdf

Lês it folsleine artikel
Earste Wrâldoarloch yn it Frysk

Earste Wrâldoarloch yn it Frysk

🕔11:56, 11.Nov 2018

It kin hast nimmen ûntkomme: hjoed sekuer 100 jier lyn einige de Earste Wrâldoarloch. Meidat de maakskippij hieltyd mear ynternasjonaler oriïntearre is, is dêr no likegoed yn Nederlân, hoewol’t dat doe bûten de striid wist te bliuwen, frijwat omtinken foar.

Lês it folsleine artikel