Dwers troch it âlde Baarderadiel

Dwers troch it âlde Baarderadiel

🕔08:00, 26.Apr 2024

Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (2) Fan Mantgum nei Winsum Op 30 oktober 2019 lis ik wer in stik fan it Jabikspaad ôf. It is knap waar, hiel helder en sinnich. Mei myn OV-kaart kin ik sân dagen

Lês it folsleine artikel
Fryske skiednis: Hokker plakken foelen de Fryske Wytsingers oan?

Fryske skiednis: Hokker plakken foelen de Fryske Wytsingers oan? Fernijd

🕔09:00, 24.Apr 2024 Lês it folsleine artikel
Jongelju yn ‘Andere Tijden’ op ’e siik nei ûnbekende oarlochsferhalen

Jongelju yn ‘Andere Tijden’ op ’e siik nei ûnbekende oarlochsferhalen Fernijd

🕔08:12, 24.Apr 2024

Ut ûndersyk docht bliken dat in protte jongelju net folle oer de Twadde Wrâldoarloch witte. Om dy oantinkens by harren generaasje yn libben te hâlden, giet in jonge ploech fan Andere Tijden yn ’e oanrin nei 4 en 5 maaie

Lês it folsleine artikel
Provinsje ynvestearret hast € 300.000 yn 80 jier frijheid

Provinsje ynvestearret hast € 300.000 yn 80 jier frijheid

🕔08:18, 23.Apr 2024

De provinsje Fryslân ynvestearret hast € 300.000,- yn de fiering fan 80 jier frijheid yn 2025. Neist de strukturele ynvestearringen, lykas bydragen foar it Befrijingsfestival Fryslân en Feteranedei, wurdt om de fiif jier ekstra omtinken jûn oan it fieren fan

Lês it folsleine artikel
De ‘Fiif Maaie Rede’ troch Friso Wielenga

De ‘Fiif Maaie Rede’ troch Friso Wielenga

🕔08:11, 20.Apr 2024

Alle jierren wurdt yn ’e Doarpstsjerke Huzum troch in promininte Nederlanner de ‘Fiif Maaie Rede’ holden. Dit jier troch pref. dr. Friso Wielenga fan 16.00 oere ôf. It is in lêzing oer 5 maaie en de Nederlânsk-Dútske ferhâldingen sûnt 1945.

Lês it folsleine artikel
Oerâlde reuzekangeroe fan goed twa meter ûntdutsen yn Australië

Oerâlde reuzekangeroe fan goed twa meter ûntdutsen yn Australië

🕔08:41, 16.Apr 2024

Australyske wittenskippers hawwe trije ‘nije’ soarten grutte kangeroes beskreaun, dy’t sa’n fiif miljoen oant 40.000 jier lyn libben. Ien fan dy soarten, de Protemnodon viator, koe wol twa kear sa grut wurde as de grutste manlike reade reuzekangeroes fan no,

Lês it folsleine artikel
Einekoerflechtsjen as ymmaterieel erfgoed opnommen

Einekoerflechtsjen as ymmaterieel erfgoed opnommen

🕔08:17, 14.Apr 2024

It einkekoerflechtsjen is opnommen yn it Netwurk Ymmaterieel Erfgoed Nederlân. It inisjatyf dêrta is nommen troch De Strampel, Fryske feriening fan einekoerflechters. Ymmaterieel erfgoed kin allinnich troch beoefeners of direkt belutsenen oanmeld wurde. Mei de oanmelding erkenne se dat se

Lês it folsleine artikel
Wieke Bosch en Esmée van Eeghen oan fersetsmonumint taheakke

Wieke Bosch en Esmée van Eeghen oan fersetsmonumint taheakke Fernijd

🕔08:14, 14.Apr 2024

Fersetsfroulju Wieke Bosch (1882-1945) en Esmée van Eeghen (1918-1944) wurde taheakke oan it monumint foar fallen fersetsstriders yn it Frysk Fersetsmuseum yn Ljouwert. Op it monumint wurdt eare betoand oan persoanen dy’t ferstoarn binne as gefolch fan harren fersetswurk yn

Lês it folsleine artikel
Koarmuzyk út tsjerken yn Parys

Koarmuzyk út tsjerken yn Parys Fernijd

🕔09:15, 12.Apr 2024

Op snein 21 april organisearret de Konsertkommisje fan de Sint-Pitertsjerke yn Grou in konsert dat jûn troch it Vocaal Ensemble A Capelli út Grins ûnder lieding fan David van Royen. It tema is Koarmuzyk út tsjerken yn Parys. Der sille

Lês it folsleine artikel
Posthumus Konferinsje: Regionale skiednis yn in mondiale kontekst

Posthumus Konferinsje: Regionale skiednis yn in mondiale kontekst Fernijd

🕔08:16, 12.Apr 2024

It N.W. Posthumus Ynstitút en de Fryske Akademy organisearje de Posthumus Conference 2024. Dy wurdt op tongersdei 23 en freed 24 maaie holden yn Ljouwert by de Ryksuniversiteit Grins, Kampus Fryslân. It tema is regionale skiednis yn in mondiale kontekst.

Lês it folsleine artikel