Museum yn Leiden toant begjin delgong Frysk

Museum yn Leiden toant begjin delgong Frysk Fernijd

🕔07:00, 1.Nov 2023

Eksposysjebesprek troch Nanne Hoekstra It jier 1000 stiet net allinnich foar in moai rûn jiertal, mar ek foar in kearpunt yn de skiednis. Alteast, yn de snuorje tusken 900 en 1100 feroaren lânskip, befolking, bouwizen, taal en kultuer yn wat

Lês it folsleine artikel
Yn Byt! komme al fiskjend ferhalen nei boppen

Yn Byt! komme al fiskjend ferhalen nei boppen

🕔07:53, 29.Oct 2023

Op moandei 30 oktober begjint om 17.15 oere by Omrop Fryslân TV it twadde seizoen fan Byt! Tamme Smit giet mei ferskillende Friezen nei plakken dy’t in soad foar syn gasten betsjutte. Hy goait dêr in angeltsje út en de

Lês it folsleine artikel
Marit Bijlsma waarnimmend direkteur-bestjoerder Fryske Akademy

Marit Bijlsma waarnimmend direkteur-bestjoerder Fryske Akademy

🕔09:43, 24.Oct 2023

De direkteur-bestjoerder fan de Fryske Akademy dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm is sûnt 17 oktober 2023 mei kreamferlof. Marit Bijlsma ferfangt har. Marit Bijlsma wurke al by de Fryske Akademy. Hja is koördinator ûndersyksfinansiering en strategyske gearwurking en hat in

Lês it folsleine artikel
Friezen as Israeliërs

Friezen as Israeliërs

🕔13:00, 21.Oct 2023

Oarloch giet mank mei propaganda. Yn it konflikt tusken de Israeliërs en de Palestinen wiene it lang de earsten dy’t it it bêste slagge om harsels as de goeden yn byld te bringen. Mar langer witte de Palestinen harren ferhaal

Lês it folsleine artikel
British Museum ropt publyk op om mei te sykjen nei 1600 stellen kostberheden

British Museum ropt publyk op om mei te sykjen nei 1600 stellen kostberheden

🕔08:27, 20.Oct 2023

It British Museum yn Londen siket help by it weromfinen fan de tûzenen museumstikken dy’t yn ’e ôfrûne jierren út de kolleksje stellen binne. It museum freget minsken op in spesjale webside om oan ’e bel te lûken as se

Lês it folsleine artikel
Presintaasje wurk Erwin Olaf yn Grinzer Museum

Presintaasje wurk Erwin Olaf yn Grinzer Museum Fernijd

🕔08:16, 17.Oct 2023

Op ’t heden binne yn de fêste kolleksje fan it Grinzer Museum in stikmannich foto’s fan fotograaf Erwin Olaf te sjen. Olaf ferstoar op 20 septimber 2023 yn ’e âldens fan 64 jier. It Grinzer Museum is yn it besit

Lês it folsleine artikel
Gysbert Japicxpriis 2023 útrikt oan Jetske Bilker

Gysbert Japicxpriis 2023 útrikt oan Jetske Bilker

🕔09:09, 16.Oct 2023

Op sneon 14 oktober waard de Gysbert Japicxpriis, de wichtichste provinsjale priis foar Fryske literatuer, oan Jetske Bilker útrikt. Se krige de priis foar har roman Spegel en sonde mei as tema demintens. De priis waard troch taaldeputearre Eke Folkerts

Lês it folsleine artikel
‘Lân, loft en leafde’ – in middei en jûn om Tsjêbbe Hettinga hinne

‘Lân, loft en leafde’ – in middei en jûn om Tsjêbbe Hettinga hinne

🕔08:23, 14.Oct 2023

Tsien jier ferlyn ferstoar Tsjêbbe Hettinga, ien fan de grutste en meast foaroansteande nei-oarlochske Fryske dichters. Snein 26 novimber set Stichting Een brug slaan yn ’e Klameare yn Warkum in middei en jûn op priemmen dêr’t de persoan en it

Lês it folsleine artikel
Krekt ferskynd: ‘FC Nostalgia’ fan Romke Toering

Krekt ferskynd: ‘FC Nostalgia’ fan Romke Toering Fernijd

🕔08:18, 10.Oct 2023

By de Afûk is koartlyn it boek FC Nostalgia fan Romke Toering útkommen. It like as moast Romke Toering yn sân hasten in punt efter it libben sette. En wat dogge jo dan mei de tiid dy’t der noch is?

Lês it folsleine artikel
Skiednis fan Jirnsum sintraal yn lêzing Symen Schoustra

Skiednis fan Jirnsum sintraal yn lêzing Symen Schoustra Fernijd

🕔08:17, 8.Oct 2023

De Fryske Akademy bestiet 85 jier. It Genealogysk Wurkferbân fan ’e Fryske Akademy organisearret dêrom, yn ’e mande mei de Fryske Rie foar Heraldyk, in middei oer de skiednis fan it doarp Jirnsum. Op sneon 28 oktober jout histoarikus Symen

Lês it folsleine artikel