De Hoop

De Hoop

🕔15:16, 22.Dec 2020

Tip De titel boppe dit stikje hat net te krijen mei de koroanakrisis of mei de winsken foar de kommende hjeldagen, mar mei de skûtmakkerij yn Warkum. Al fan 1694 ôf wiene der plannen foar sa’n bedriuw njonken de skutslûs.

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum lansearret Alma-Tademarûnte

Frysk Museum lansearret Alma-Tademarûnte

🕔08:52, 20.Dec 2020

It Frysk Museum lansearret in eksklusive freoneklup foar minsken dy’t it museum in waarm hert tadrage. Mei in jierlikse bydrage fan € 1.000 of mear meitsje leden fan de Alma-Tademarûnte nije oankeapen foar de kolleksje mooglik. Dêrmei kin it museum

Lês it folsleine artikel
Twalûk oer de wrâldbeker fan Ajax yn 1995

Twalûk oer de wrâldbeker fan Ajax yn 1995 Fernijd

🕔08:51, 20.Dec 2020

Goed 25 jier lyn is it, 28 novimber 1995. Ajax wit himsels ta de bêste fan de wrâld te skoppen. Yn Tokyo ferslacht it suksesalvetal fan Louis van Gaal it Braziliaanske Grêmio. Noch gjin wike earder hat it tiim in

Lês it folsleine artikel
Hûndertste ôflevering jierboek ‘De Vrije Fries’ is út

Hûndertste ôflevering jierboek ‘De Vrije Fries’ is út

🕔15:56, 19.Dec 2020

Juster is it earste eksimplaar fan de hûndertste ôflevering fan it jierboek De Vrije Fries offisjeel oanbean oan Sybrand van Haersma Buma, boargemaster fan Ljouwert. It jierboek wurdt útjûn troch it Keninklik Frysk Genoatskip en de Fryske Akademy. Dit jubileumnûmer

Lês it folsleine artikel
46 Fryske monuminten krije subsydzje

46 Fryske monuminten krije subsydzje

🕔09:14, 19.Dec 2020

Goed nijs foar eigeners fan 39 Fryske monuminten. Harren oanfraach foar monumintesubsydzje is goedkard. Sy kinne no los mei it restaurearjen, in nije bestimming jaan oan en ûnderhâld fan harren monumint. De eigeners fan sân monuminten kinne mei subsydzje harren

Lês it folsleine artikel
‘Frijheid boppe alles’, koroanafeilige eksposysje yn Ketliker Skar

‘Frijheid boppe alles’, koroanafeilige eksposysje yn Ketliker Skar

🕔08:58, 18.Dec 2020

Nijs fan It Fryske Gea Sûnt juster is de tentoanstelling ‘Frijheid boppe alles’ by ynformaasjesintrum It Beekpronkje yn Ketlik te besjen. Yn it natuergebiet Ketliker Skar wiene yn 1944 trije wapendroppingen. Yn it ramt fan 75 jier frijheid binne de

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy jout priis foar skripsje oer Frysk heidefolk

Fryske Akademy jout priis foar skripsje oer Frysk heidefolk

🕔17:47, 17.Dec 2020

De Skripsjepriis fan de Fryske Akademy oer 2018-2020 is wûn troch Sian Wierda. Hy krige de priis foar syn masterskripsje Het vrije volk van de heide, dy’t er yn 2018 skreau foar de oplieding skiednis oan Rijksuniversiteit Groningen. Wierda wurket op

Lês it folsleine artikel
Grien ljocht foar Sintrale As keunstwurk ‘Bastion’ by Dokkum

Grien ljocht foar Sintrale As keunstwurk ‘Bastion’ by Dokkum

🕔08:51, 16.Dec 2020

By it ûntwerpen fan de provinsjale dyk de Sintrale As is romte makke foar keunst. Dêr binne trije lokaasjes foar keazen. It ‘Bastion’ by Dokkum is it lêste keunstwurk dat no realisearre wurde sil. It idee is ûntstien om in

Lês it folsleine artikel
Arno Brok: ‘Takomst fan de frisistyk’ is wichtichste taalboek

Arno Brok: ‘Takomst fan de frisistyk’ is wichtichste taalboek

🕔12:57, 10.Dec 2020

It boek De takomst fan de frisistyk, besoarge troch Rolf Bremmer, Riemer Janssen en Oebele Vries, is it wichtichste boek oer taal dat yn 2020 ferskynd is. Dat seit de foarsitter fan it Genootschap Onze Taal, in organisaasje dy’t opkomt foar it Nederlânsk.

Lês it folsleine artikel
Kolleezjes fan de Akademy fan Frjentsjer thús te folgjen

Kolleezjes fan de Akademy fan Frjentsjer thús te folgjen

🕔09:31, 10.Dec 2020

De Akademy fan Frjentsjer bringt in trijetal kolleezjes live yn de húskeamer yn it programma Thúsakademy. De Akademy is drok dwaande om fan Frjentsjer wer in universiteitsstêd te meitsjen. De kolleezjes binne gewoanwei foar publyk tagonklik, mar yn dizze koroanatiid

Lês it folsleine artikel