Biografy Feitsma giet net oer Feitsma

Biografy Feitsma giet net oer Feitsma

🕔09:15, 15.Sep 2022

Juster, 14 septimber, wie de presintaasje fan de wittenskiplike biografy Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009). De biografy oer wittenskipper en Frysk beweger Antonia Feitsma is skreaun troch dr. Liuwe H. Westra yn opdracht fan

Lês it folsleine artikel
Merktekens midsiuwsk swurd ûntdutsen by restauraasje

Merktekens midsiuwsk swurd ûntdutsen by restauraasje

🕔09:43, 12.Sep 2022

By de tariedingen foar de nije útstalling Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer: de midsiuwen yn it Noarden binne net earder waarnommen ynskripsjes ûntdutsen by in swurd út likernôch 1200-1400. De fynst waard dien troch it restauraasjeatelier fan Paulien Kaan yn Oostwold. Nei

Lês it folsleine artikel
Frysk fan in iuw lyn wer te hearren

Frysk fan in iuw lyn wer te hearren

🕔16:10, 7.Sep 2022

Hoe klonk it Frysk sa’n hûndert jier lyn? Dy’t it witte wol, kin no teplak by it Frysk Film & Audio Argyf yn Ljouwert en de Fryske Akademy. Dy hawwe opnamen út de jierren 1920 digitalisearre. Se stiene op âlde

Lês it folsleine artikel
Súdwest-Fryslân berget fleantúchwrak alliearren WOII

Súdwest-Fryslân berget fleantúchwrak alliearren WOII

🕔08:37, 6.Sep 2022

De Lancaster ED603 sil burgen wurde, sa hat it kolleezje fan B&W fan Súdwest-Fryslân besletten. Yn it fleantúchwrak, dat yn de Iselmar leit, sitte mooglik stoflike rêsten fan miste bemanningsleden. It kolleezje komt dêrmei temjitte oan de winsk fan neibesteanden

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: By einsluten

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: By einsluten

🕔12:53, 5.Sep 2022

Noch in goed wike, dan hoopje wy dat kommissaris fan de Kening Arno Brok it earste eksimplaar yn ûntfangst nimme sil fan ’e biografy fan Tony Feitsma: Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009). It printsjen

Lês it folsleine artikel
Friezen fochten alear mei de pols

Friezen fochten alear mei de pols

🕔09:59, 5.Sep 2022

Yn it depot fan it Frysk Museum waarden in stik of wat eigenaardige dingen bewarre dêr’t net rjocht dúdlik fan wie wat dat wiene en wêr’t dy foar brûkt waarden. Earder waard tocht dat it reiskandelers wiene, mar koartlyn die

Lês it folsleine artikel
Tsead Bruinja tekenet ferhalen âldere Friezen op

Tsead Bruinja tekenet ferhalen âldere Friezen op

🕔08:51, 5.Sep 2022

Fan tiisdei 6 septimber ôf geane dichter Tsead Bruinja, muzikant Zea en fotografe Rosa van Ederen by wensoarchynstellingen yn Fryslân lâns om ferhalen fan âldere Friezen op te tekenjen. Bruinja begûn mei Portretten yn Poëzy doe’t er Dichter des Vaderlands

Lês it folsleine artikel
Frachtriders yn Fryslân

Frachtriders yn Fryslân

🕔08:00, 2.Sep 2022

Yn 1925 namen in stikmannich frachtriders it beslút om harren te ferienigjen. Troch har yn ferieningsferbân te organisearjen koene se harren belangen better behertigje as yndividueel. De organisaasje krige de namme: Nut en Genoegen. Dy waard fêstige op de Gordyk.

Lês it folsleine artikel
Nij yn Obe: ‘Ongehoord!’; stean each yn each mei bysûndere ferhalen

Nij yn Obe: ‘Ongehoord!’; stean each yn each mei bysûndere ferhalen

🕔08:37, 1.Sep 2022

Ongehoord! fertelt fan 1 septimber 2022 oant 15 jannewaris 2023 it ferhaal fan tweintich bekende en ûnbekende histoaryske persoanen: persoanlike ferhalen, ferhalen dy’t in ynsjoch jouwe yn de maatskippij fan eartiids, ferhalen dêr’t men om laitsje moat of dy’t jin

Lês it folsleine artikel
Histoarysk sympoasium oer Waalske Fuery yn Dokkum

Histoarysk sympoasium oer Waalske Fuery yn Dokkum

🕔11:09, 28.Aug 2022

It jier 1572 wie in kearpunt yn de Tachtichjierrige Oarloch (1568-1648) en waard dêrmei it begjin fan de ‘Berte fan Nederlân’. Alle stêden en in protte doarpen yn ‘de Nederlannen’ spilen dêr in eigen rol yn en hawwe sa in

Lês it folsleine artikel