Lêzing âld-Boalserter Ridsert Hoekstra oer arsjitekt Pierre Cuypers

Lêzing âld-Boalserter Ridsert Hoekstra oer arsjitekt Pierre Cuypers

🕔09:05, 23.Feb 2020

Tongersdei 27 febrewaris de jûns om 20.00 is yn de Blauhúster Pastory in lêzing oer it rûzige libben fan arsjitekt Pierre Cuypers, troch âld-Boalserter drs. Ridsert Hoekstra. Hoekstra is âld-direkteur fan it Stedsmuseum Cuypershuis Roermond en nimt syn harkers mei

Lês it folsleine artikel
Ingelsktalich boek oer de minderheids(taal)kultueren fan Baly en Fryslân

Ingelsktalich boek oer de minderheids(taal)kultueren fan Baly en Fryslân

🕔08:56, 20.Feb 2020

In earder Ingelsktalich artikel fan himsels hat Rients Faber ferwurke ta in kreas boekje mei in soad sfearfolle yllustraasjes yn kleur fan Baly en Fryslân: Bali and Fryslân, aspects of their vernaculars. Gearfetting Bali and Fryslân Yn Baly en yn

Lês it folsleine artikel
Sint Piter yn Grou

Sint Piter yn Grou

🕔18:57, 19.Feb 2020

Skôging Op it stuit is Sint Piter yn Grou. Doe’t de skoallen yn Grou sels noch útmakken wannear’t de krookjefakânsje holden waard, kaam er altyd op de sneon foar 21 febrewaris oan wâl. Dat kin net mear, want de skoallen

Lês it folsleine artikel
Presintaasje Fryske oersetting Lexicon Frisicum

Presintaasje Fryske oersetting Lexicon Frisicum

🕔08:41, 15.Feb 2020

Woansdei 26 febrewaris 2020 wurdt de Fryske oersetting fan it Lexicon Frisicum presintearre op it provinsjehûs yn Ljouwert. Belangstellenden wurde fan herten útnûge dêrby oanwêzich te wêzen. It Lexicon Frisicum It Lexicon Frisicum fan Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) kin sjoen

Lês it folsleine artikel
Oarlochsdeiboek fan Nederlanner yn Dresden weromfûn

Oarlochsdeiboek fan Nederlanner yn Dresden weromfûn

🕔10:19, 14.Feb 2020

De 39-jierrige Gerard Wubben skreau 75 jier lyn yn syn deiboek: “Fannacht dreamd, ik tocht dat ik wer thús wie. Doe’t ik wekker waard, foel it my bot ôf.” Dat wie in dei of wat nei’t er it ynferno fan

Lês it folsleine artikel
Kursus Aldfryske teksten lêze

Kursus Aldfryske teksten lêze

🕔22:34, 13.Feb 2020

Yn juny kinne studinten út de hiele wrâld wer leare om midsiuwske Fryske teksten te lêzen. Dy taal liket dan noch sterk op it Ingelsk fan dy tiid. De Ingelsktalige kursus Aldfrysk wurdt dit jier jûn yn Grins. Ferline jier

Lês it folsleine artikel
Nij soart dinosaurus ûntdutsen yn Kanada

Nij soart dinosaurus ûntdutsen yn Kanada

🕔10:38, 12.Feb 2020

Yn Kanada is in nij soart dinosaurus ûntdutsen. De Kanadeeske boer John de Groot fûn it âldste dinofossyl fan de Thanatotheristes Degrootorum, in fiere besibbe fan de tyrannosaures rex. De Groot en syn frou fûnen de fossilen hast tsien jier

Lês it folsleine artikel
Goed en min nijs oer it Fryske taalbelied yn Dútslân

Goed en min nijs oer it Fryske taalbelied yn Dútslân

🕔20:32, 9.Feb 2020

Der is goed en min nijs oer it Frysk yn Noard-Fryslân. Yn dy streek yn it uterste noarden fan Dútslân wenje sûnt de njoggende iuw nei Kristus Friezen en in part fan harren praat noch hieltiten Frysk. Nils Langer is

Lês it folsleine artikel
Falentynsdei  

Falentynsdei  

🕔07:16, 9.Feb 2020

Skôging Kommende freed, 14 febrewaris, is it alwer safier. Dan geane in soad minsken wer hielendal út ’e skroeven. In kaart of in kadootsje is dochs wol it minste wat immen har of syn leafste jaan kin, neffens de kommersje.

Lês it folsleine artikel
Aldste kleurebylden Alvestêdetocht ûntdutsen

Aldste kleurebylden Alvestêdetocht ûntdutsen

🕔08:27, 3.Feb 2020

It Frysk Filmargyf hat nije filmbylden fan de Alvestêdetochten fan 1954 en 1956 ûntdutsen. It giet om twa kleurefilmkes makke troch Sjoerd Steensma (1910-1995), mei-eigner fan Steensma & Zn yn Boalsert, letter Vruchtenconfijt Industrie Steensma en Desimo yn Ljouwert. De

Lês it folsleine artikel