Fedde Schurerlêzing 2017

Fedde Schurerlêzing 2017

🕔17:00, 5.Nov 2017

Op sneon 25 novimber wurdt foar de sânde kear op rige in Fedde Schurerlêzing holden. De organisearjende partijen binne de Ried fan de Fryske Beweging, Tresoar en it Histoarysk Sintrum Ljouwert. Alle kearen wurdt der omtinken frege foar in ûnderwerp

Lês it folsleine artikel
‘De kleine Geschiedenis van Friesland voor dummies’

‘De kleine Geschiedenis van Friesland voor dummies’

🕔13:00, 31.Oct 2017

Op 15 novimber komt in nije beskriuwing fan de Fryske skiednis út: De kleine Geschiedenis van Friesland voor dummies fan de hân fan Jan Ybema. Wennest yn Fryslân en wolst mear witte oer de skiednis fan de eigen omkriten. Of

Lês it folsleine artikel
Mear gemeente-argiven te rieplachtsjen op allefriezen.nl

Mear gemeente-argiven te rieplachtsjen op allefriezen.nl

🕔10:00, 31.Oct 2017

Om de syktocht nei foarâlden makliker te meitsjen is de webside www.allefriezen.nl útwreide mei de befolkingsregisters fan de (eardere) gemeenten Gaasterlân, Harns, Hennaarderadiel, It Bilt, Menameradiel en Tytsjerksteradiel. Ynkoarten komme de befolkingsregisters fan it Hearrenfean ek beskikber. AlleFriezen.nl is in

Lês it folsleine artikel
Famillement 2018 yn Ljouwert

Famillement 2018 yn Ljouwert

🕔08:44, 31.Oct 2017

Fjirde edysje grutste famylje-histoarysk festival fan Nederlân It CBG|Centrum voor familiegeschiedenis organisearret mei Tresoar en it Historisch Centrum Leeuwarden op snein 3 juny 2018 it Famillement – it grutste evenemint op it mêd fan famyljeskiednis yn Ljouwert. It Famillement is

Lês it folsleine artikel
Hjoed in heal milennium lyn sette de Reformaasje útein

Hjoed in heal milennium lyn sette de Reformaasje útein

🕔07:13, 31.Oct 2017

Op dizze datum fiifhûndert jier lyn joech Marten Luther syn oantrún ta de Reformaasje dy’t late ta de ûntjouwing fan it Protestantisme. Marten Luther waard berne út in famylje fan mynwurkers dy’t harren opwurke hienen. Hy brocht syn jeugd foar

Lês it folsleine artikel
Betinking fiifhûndert jier Reformaasje

Betinking fiifhûndert jier Reformaasje Fernijd

🕔10:00, 27.Oct 2017

Op sneon 28 oktober wurdt in betinking holden oer de de tiid fan de Reformaasje dy’t fiifhûndert jier lyn begûn. ​Neffens de oerlevering soe Martin Luther op 31 oktober 1517 syn 95 stellingen oanbrocht hawwe op de doar fan de

Lês it folsleine artikel
Minisympoasium Frjentsjer Reformaasjestêd

Minisympoasium Frjentsjer Reformaasjestêd

🕔08:07, 27.Oct 2017

De wurkgroep Frjentsjer Reformaasjestêd organisearret op freed 10 novimber in minisympoasium yn Grand Café De Doelen yn Frjentsjer. It tema fan it sympoasium is: De moed om frijút te tinken!  Sprekkers binnen Eduard van Zuijlen, boargemaster fan Frjentsjerteradiel en Michiel van

Lês it folsleine artikel
Nij plan foar DNA-LWD2018 keunstwurk

Nij plan foar DNA-LWD2018 keunstwurk

🕔08:21, 25.Oct 2017

It keunstprojekt DNA-LWD2018 sammelet it DNA fan alle Ljouwerters yn. It is it mienskip-keunstprojekt dat al in soad Ljouwerters útnûge hat om harren ferhaal yn in eigen DNA-buiske te dwaan en dat fêst te lizzen op in persoanlike digitale bledside

Lês it folsleine artikel
Wêr ha jim eins wenne?

Wêr ha jim eins wenne?

🕔13:33, 24.Oct 2017

Gearkomste fan it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy fan sneon 4 novimber 2017 – mei prof. dr. Hans Mol; hy jout in taljochting op Hisgis. Wa’t mear witte wol oer syn foarâlden wol ek witte wêr’t se wenne ha.

Lês it folsleine artikel
‘Moanne fan de Skiednis’ yn Fryslân

‘Moanne fan de Skiednis’ yn Fryslân

🕔11:55, 12.Oct 2017

Ljouwert en It Hearrenfean pakke út It is op it stuit de moanne fan de skiednis. Dat is it grutste histoaryske evenemint yn Nederlân. Yn Fryslân binne ek alderhande aktiviteiten pland: fan lêzingen en histoaryske útstapkes oant in skiedniswykein yn

Lês it folsleine artikel