‘Biografie en Arbeidersbeweging’

‘Biografie en Arbeidersbeweging’

🕔15:08, 21.Jan 2010

Bysûnder dûbelnûmer fan It Beaken ‘Biografie en Arbeidersbeweging’ is it krekt ferskynde temanûmer fan It Beaken, it tydskrift fan de Fryske Akademy te Ljouwert. Foar likernôch de helte bestiet it nûmer út de delslach fan it ôfskiedssympoasium fan histoarikus Johan

Lês it folsleine artikel
Ekstra foarstelling Wegerje noait in dûns

Ekstra foarstelling Wegerje noait in dûns

🕔12:15, 21.Jan 2010

Fanwegen de grutte belangstelling komt it Kritetoaniel Grou mei in extra foarstelling fan it stik ‘Wegerje noait in dûns’ fan Vonne van der Meer. Mei twa kear in folle seal en noch ferskillende oanfragen foar kaarten, is der besletten om

Lês it folsleine artikel
Sineesk Boeddhabyld kriget opknapbeurt

Sineesk Boeddhabyld kriget opknapbeurt

🕔08:02, 20.Jan 2010

It âldste boeddhistyske stânbyld yn Sina stiet op ynstoarten, mar wurdt ynkoarten foar in lytse 7,5 miljoen euro opknapt. Dat hat it Sineeske steatsparseburo Xinhua moandei te witten dien. It 1495 jier âlde Boeddhabyld yn de noardlike stêd Taiyuan wurdt

Lês it folsleine artikel
Tresoar krijt 290 meter argyf

Tresoar krijt 290 meter argyf

🕔07:09, 20.Jan 2010

It Frysk histoarysk letterkundich sintrum Tresoar krijt 290 meter oan argyfstikken der by. It binne dossiers fan de provinsje Fryslân. Kommissaris fan de keninginne John Jorritsma oerhandige it argyf út de perioade 1962-1986 symboalysk. De muorre fan papier is in

Lês it folsleine artikel
Akademy-lêzingen

Akademy-lêzingen Fernijd

🕔08:36, 18.Jan 2010

Tiisdei 19 jannewaris 2010 fynt de twadde dei fan de 52ste rige Akademy-lêzingen plak, de rige telt yn totaal trije lêzingedagen. De lêzingen, dy’t om 10.00 oere begjinne, wurde holden yn kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint te Ljouwert en yn

Lês it folsleine artikel
Frije Fryske Grûn jout in reaksje

Frije Fryske Grûn jout in reaksje

🕔21:35, 17.Jan 2010

De Frije Fryske Grûn wol graach in reaksje jaan op it artikel yn de Hearrenfeanster krante. _________________________ “Nederlân is mar in middelgrutte dielsteat fan Dútslân.” Verdonk wol in Fryslân dat foar in grut part bestjoerd wurdt troch net-Friezen. Yn har reaksje,

Lês it folsleine artikel
75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek

75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek

🕔12:03, 17.Jan 2010

Sneon de 17e jannewaris fierde de KFFB op de heechste ferdjipping fan it WTC-hotel har 75-jierrich jubileum. Foar in sealfol minsken fertelde Bert Looper fan Tresoar dat de KFFB derfoar soarge hie dat 90.000 bledsiden Fryske teksten foar it neigeslacht

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 17 jannewaris

Fryske tsjerketsjinsten 17 jannewaris

🕔19:48, 16.Jan 2010

Deinum, PKN-gem., 9.30 o. dû A. Terlouw (H.N.) Dokkum, Prot. tsjerke, De Herberg: 9.30 o. dû G. Bilker Hantumhuzen, St. Annatsjerke: 9.30 o. Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel: It kwartettekoar fan Hindrik v.d. Meer mei de liturgy ‘De keunst fan it

Lês it folsleine artikel
Wegerje noait in dûns

Wegerje noait in dûns

🕔08:22, 16.Jan 2010

De ienakter ‘Wegerje noait in dûns’ is in ienakter dy’t skreaun is troch Vonne van der Meer, dy’t foaral bekendheid krigen hat troch har boeken oer fakânsjegongers op Flylân. Mar Vonne is ek toanielskriuwster. Jikke de Haan hat derfoar soarge dat

Lês it folsleine artikel
Foardrachten Literêr Sirkwy

Foardrachten Literêr Sirkwy

🕔13:43, 15.Jan 2010

Op Gedichtedei, 28 jannewaris, komt it Literêr Sirkwy nei De Jouwer. Under mear Jabik Veenbaas, Ytsje Hettinga en Hidde Boersma sille harren gedichten foar it fuotljocht bringe. Jabik Veenbaas is net allinne dichter, hy skreau ek ferhalebondels en essees. Syn

Lês it folsleine artikel