Filmmakkers losse mystearje op

Filmmakkers losse mystearje op Fernijd

🕔08:48, 2.Feb 2010

Twa Britske filmmakkers sizze dat hja in mystearje oplost hawwe, dat argeologen al ieuwen dwaande hâldt: de boarne fan in 1900 jier âld akwadukt, dat it antike Rome en it gebied om it Vaticaan hinne fan wetter foarseach. Edward O”Neill

Lês it folsleine artikel
Brief út 1795 fan Fries

Brief út 1795 fan Fries Fernijd

🕔09:51, 31.Jan 2010

Yn Emmen is in bysûndere brief fûn dy’t op 19 maart 1795 skreaun is. Yn de brief wurdt sprutsen oer de nije regearing fan dy tiid. In ôffurdiging fan de Universiteit fan Amsterdam achte de brief sa nijsgjirrich dat se

Lês it folsleine artikel
Yn it teken fan Chopin

Yn it teken fan Chopin

🕔19:33, 30.Jan 2010

Coopmanshûskonserten sneintemiddei 7 maart 2010 om 14.30 uur yn de Âlde Wite, Tsjerkebuorren 1, Dronryp  Didier Castell-Jacomin spilet wurken op piano fan  Frédéric Chopin en tiidgenoaten Op it programma steane û.o. it ‘Extrair des saisons’ fan Tchaikovsky, de nocturne ‘La séparation’

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 31-01

Fryske tsjerketsjinsten 31-01

🕔11:51, 30.Jan 2010

Achlum, Prot. gem., 9.30 o. dhr. B. Visser Broek, Herv. Gem., 9.30 o. dhr. H. Gileam Burgum, Krústsjerke: 19.00 o. dû H. Wagenaar Deinum, PKN-gem., 9.30 o. dû H. Wagenaar Droegeham, Ned. Herf. Gem. (PKN), 9.30 o. dhr. P. Fortuin

Lês it folsleine artikel
50e boeremoeting

50e boeremoeting

🕔11:12, 30.Jan 2010

Fan woansdei 3 oant sneon 6 febrewaris 2010 organisearret in wurkgroep út namme fan Stichting Fryske Rie yn Ljouwert de 50e Ynterfryske útwiksel tusken boeren út it Dútske Noard- en East-Fryslân en boeren út ‘ús’ saneamde Westerlauwersk Fryslân. Yn 1959

Lês it folsleine artikel
Zwitserlaand lezing

Zwitserlaand lezing

🕔14:48, 29.Jan 2010

Veurig jaor was et jaor dat de naeme ‘Stellingwarf’ 700 jaor beston. Iene van een hiele riegel aktiviteiten was een mooi historisch symposium in Noordwoolde op 28 september. Et was eerst de bedoeling om op dat symposium ok wat andacht

Lês it folsleine artikel
Pécs, wol polityk, mar min kultuer

Pécs, wol polityk, mar min kultuer

🕔14:23, 29.Jan 2010

As Kulturele Haadstêd fan Europa neist Istanbul en Essen, hat de Hongaarske stêd Pécs in protte wurk om út it skaad fan Boedapest te kommen. De Hongaarske nijsstek Hírszerzö freget him ôf oft it lân wol by steat wêze sil

Lês it folsleine artikel
‘Stinzen in Friesland’

‘Stinzen in Friesland’

🕔14:02, 29.Jan 2010

De Fryske Akademy organisearret yn gearwurking mei Bibliotheekservice Fryslân in fjouwertal histoaryske lêzingen yn Fryske biblioteken. De twadde yn de rige fan fjouwer wurdt holden op moandei 8 febrewaris 2010 om 19.30 oere yn de bibleteek op It Hearrenfean. Drs. Paul Noomen hâldt dêr dan in

Lês it folsleine artikel
Wêr is it engaazjemint by de haadredakteuren?

Wêr is it engaazjemint by de haadredakteuren?

🕔23:05, 27.Jan 2010

De waakhûn foar it Frysk hat ôfskied nommen fan de Ljouwerter Krante. No ja ôfskied, der waard sein dat Fryslân syn skerpe stikjes noch net misse hoecht. Pieter de Groot hie de rezjy fan syn ôfskied yn eigen hannen nommen. Sa

Lês it folsleine artikel
Tomke-foarlêsboekje

Tomke-foarlêsboekje

🕔14:20, 27.Jan 2010

Spesjaal foar de Nationale Voorleesdagen (bedoeld foar pjutten en beukers) hawwe de biblioteken in nijsgjirrich Tomke-foarlêsboekje makke. It wurdt yn dy perioade fergees útdield oan âlden dy’t mei harren bern yn de biblioteek komme. Fansels kinne pake en beppe ek

Lês it folsleine artikel