Fryske tsjerketsjinsten 31-01

Fryske tsjerketsjinsten 31-01

🕔11:51, 30.Jan 2010

Achlum, Prot. gem., 9.30 o. dhr. B. Visser Broek, Herv. Gem., 9.30 o. dhr. H. Gileam Burgum, Krústsjerke: 19.00 o. dû H. Wagenaar Deinum, PKN-gem., 9.30 o. dû H. Wagenaar Droegeham, Ned. Herf. Gem. (PKN), 9.30 o. dhr. P. Fortuin

Lês it folsleine artikel
50e boeremoeting

50e boeremoeting

🕔11:12, 30.Jan 2010

Fan woansdei 3 oant sneon 6 febrewaris 2010 organisearret in wurkgroep út namme fan Stichting Fryske Rie yn Ljouwert de 50e Ynterfryske útwiksel tusken boeren út it Dútske Noard- en East-Fryslân en boeren út ‘ús’ saneamde Westerlauwersk Fryslân. Yn 1959

Lês it folsleine artikel
Zwitserlaand lezing

Zwitserlaand lezing

🕔14:48, 29.Jan 2010

Veurig jaor was et jaor dat de naeme ‘Stellingwarf’ 700 jaor beston. Iene van een hiele riegel aktiviteiten was een mooi historisch symposium in Noordwoolde op 28 september. Et was eerst de bedoeling om op dat symposium ok wat andacht

Lês it folsleine artikel
Pécs, wol polityk, mar min kultuer

Pécs, wol polityk, mar min kultuer

🕔14:23, 29.Jan 2010

As Kulturele Haadstêd fan Europa neist Istanbul en Essen, hat de Hongaarske stêd Pécs in protte wurk om út it skaad fan Boedapest te kommen. De Hongaarske nijsstek Hírszerzö freget him ôf oft it lân wol by steat wêze sil

Lês it folsleine artikel
‘Stinzen in Friesland’

‘Stinzen in Friesland’

🕔14:02, 29.Jan 2010

De Fryske Akademy organisearret yn gearwurking mei Bibliotheekservice Fryslân in fjouwertal histoaryske lêzingen yn Fryske biblioteken. De twadde yn de rige fan fjouwer wurdt holden op moandei 8 febrewaris 2010 om 19.30 oere yn de bibleteek op It Hearrenfean. Drs. Paul Noomen hâldt dêr dan in

Lês it folsleine artikel
Wêr is it engaazjemint by de haadredakteuren?

Wêr is it engaazjemint by de haadredakteuren?

🕔23:05, 27.Jan 2010

De waakhûn foar it Frysk hat ôfskied nommen fan de Ljouwerter Krante. No ja ôfskied, der waard sein dat Fryslân syn skerpe stikjes noch net misse hoecht. Pieter de Groot hie de rezjy fan syn ôfskied yn eigen hannen nommen. Sa

Lês it folsleine artikel
Tomke-foarlêsboekje

Tomke-foarlêsboekje

🕔14:20, 27.Jan 2010

Spesjaal foar de Nationale Voorleesdagen (bedoeld foar pjutten en beukers) hawwe de biblioteken in nijsgjirrich Tomke-foarlêsboekje makke. It wurdt yn dy perioade fergees útdield oan âlden dy’t mei harren bern yn de biblioteek komme. Fansels kinne pake en beppe ek

Lês it folsleine artikel
Lunchlêzingen oer Friezen om utens

Lunchlêzingen oer Friezen om utens

🕔21:49, 25.Jan 2010

Friezen om utens hawwe har stimpel op oare kultueren set en hawwe eksoatyske saken nei it Heitelân brocht. Under de titel ‘Friese familie om utens’ organisearje Tresoar, it Fries Museum en de Volksuniversiteit Friesland yn febrewaris in rige fan trije

Lês it folsleine artikel
Tinkskrift 75 Jier KFFB

Tinkskrift 75 Jier KFFB

🕔16:43, 24.Jan 2010

“It kin hast net oars of elkenien dy’t dit Tinkskrift lêst, sil ûnder de yndruk wêze fan de krêft fan de 75-jierrige Kristlike Fryske Folksbibleteek.” Mei dy wurden begjint Jannewietske de Vries – deputearre fan ’e Provinsje Fryslân – har

Lês it folsleine artikel
Kertiermakker socht

Kertiermakker socht

🕔09:55, 24.Jan 2010

In protte organisaasjes yn Fryslân krigen juster in e-post fan de Provinsje. Der wurdt in kertiermakker socht om Ljouwert yn 2018 ta kulturele haadstêd fan Europa te meitsjen. Sjoch hjirûnder foar de fakatuere. De hiele oprop is yn it Nederlânsk skreaun, behalven

Lês it folsleine artikel