‘Stinzen in Friesland’

‘Stinzen in Friesland’

🕔14:02, 29.Jan 2010

De Fryske Akademy organisearret yn gearwurking mei Bibliotheekservice Fryslân in fjouwertal histoaryske lêzingen yn Fryske biblioteken. De twadde yn de rige fan fjouwer wurdt holden op moandei 8 febrewaris 2010 om 19.30 oere yn de bibleteek op It Hearrenfean. Drs. Paul Noomen hâldt dêr dan in

Lês it folsleine artikel
Wêr is it engaazjemint by de haadredakteuren?

Wêr is it engaazjemint by de haadredakteuren?

🕔23:05, 27.Jan 2010

De waakhûn foar it Frysk hat ôfskied nommen fan de Ljouwerter Krante. No ja ôfskied, der waard sein dat Fryslân syn skerpe stikjes noch net misse hoecht. Pieter de Groot hie de rezjy fan syn ôfskied yn eigen hannen nommen. Sa

Lês it folsleine artikel
Tomke-foarlêsboekje

Tomke-foarlêsboekje

🕔14:20, 27.Jan 2010

Spesjaal foar de Nationale Voorleesdagen (bedoeld foar pjutten en beukers) hawwe de biblioteken in nijsgjirrich Tomke-foarlêsboekje makke. It wurdt yn dy perioade fergees útdield oan âlden dy’t mei harren bern yn de biblioteek komme. Fansels kinne pake en beppe ek

Lês it folsleine artikel
Lunchlêzingen oer Friezen om utens

Lunchlêzingen oer Friezen om utens

🕔21:49, 25.Jan 2010

Friezen om utens hawwe har stimpel op oare kultueren set en hawwe eksoatyske saken nei it Heitelân brocht. Under de titel ‘Friese familie om utens’ organisearje Tresoar, it Fries Museum en de Volksuniversiteit Friesland yn febrewaris in rige fan trije

Lês it folsleine artikel
Tinkskrift 75 Jier KFFB

Tinkskrift 75 Jier KFFB

🕔16:43, 24.Jan 2010

“It kin hast net oars of elkenien dy’t dit Tinkskrift lêst, sil ûnder de yndruk wêze fan de krêft fan de 75-jierrige Kristlike Fryske Folksbibleteek.” Mei dy wurden begjint Jannewietske de Vries – deputearre fan ’e Provinsje Fryslân – har

Lês it folsleine artikel
Kertiermakker socht

Kertiermakker socht

🕔09:55, 24.Jan 2010

In protte organisaasjes yn Fryslân krigen juster in e-post fan de Provinsje. Der wurdt in kertiermakker socht om Ljouwert yn 2018 ta kulturele haadstêd fan Europa te meitsjen. Sjoch hjirûnder foar de fakatuere. De hiele oprop is yn it Nederlânsk skreaun, behalven

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 24 jannewaris

Fryske tsjerketsjinsten 24 jannewaris

🕔08:26, 24.Jan 2010

Damwâld, Griff tsjerke frijmakke, De Begroeting: 9.30 o. dû S. Cnossen Earnewâld, Herf. gem., 9.30 o. dû W. Tinga Ferwert, St. Martinustsjerke: 14.00 o. dû B.G. Keizer Hjerbeam, Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30 o. dhr. H. Giliam Jutryp/ de Hommerts, J.

Lês it folsleine artikel
FFG komt tasizzing nei!

FFG komt tasizzing nei!

🕔15:34, 23.Jan 2010

Ofrûne nacht, freed 22 jannewaris, is de Frije Fryske Grûn yn aksje kaam. Nei oanlieding fan de diskusje fan ôfrûne wike oer ‘TON & de FFG hat de Frije Fryske Grûn affysjes meitsje litten. Dy binne rûnom (en legaal!) yn

Lês it folsleine artikel
De Friezetsjerke yn Rome

De Friezetsjerke yn Rome

🕔08:46, 23.Jan 2010

[imagebrowser id=4] Yn Swingel 24 skreau Klaske Straatsma oer in Fryske les yn it Fatikaan. It tafal wol dat de frou en ik mei kunde fan ús in pear wike letter ek yn Rome wiene en dêr fansels in besite

Lês it folsleine artikel
‘Biografie en Arbeidersbeweging’

‘Biografie en Arbeidersbeweging’

🕔15:08, 21.Jan 2010

Bysûnder dûbelnûmer fan It Beaken ‘Biografie en Arbeidersbeweging’ is it krekt ferskynde temanûmer fan It Beaken, it tydskrift fan de Fryske Akademy te Ljouwert. Foar likernôch de helte bestiet it nûmer út de delslach fan it ôfskiedssympoasium fan histoarikus Johan

Lês it folsleine artikel