Fryske tsjerketsjinst Amsterdam

Fryske tsjerketsjinst Amsterdam

🕔16:02, 5.Feb 2011

Foar wa’t de Fryske taal in waarm hert tadraacht, graach yn it Frysk sjongt en tasprutsen wurdt, is it goed om te witten dat op snein 13 febrewaris yn de Betheltsjerke yn Amsterdam-Noard in Frysktalige tsjerketsjinst holden wurdt. It tema

Lês it folsleine artikel
Rely Jorritsmapriisfraach 2011

Rely Jorritsmapriisfraach 2011

🕔12:20, 5.Feb 2011

Rely Jorritsma waard yn 1905 yn Jellum berne, as soan fan in ryk man. Rely ferstoar jong oan multiple sclerose; hy is mar 47 jier wurden. Om de Fryske literatuer te stimulearjen, skreau Rely Jorritsma yn syn testamint dat der

Lês it folsleine artikel
Adri de Boer & Grytsje Kingma

Adri de Boer & Grytsje Kingma

🕔12:07, 5.Feb 2011

Op 27 febrewaris is der yn ’e Rotondetsjerke yn Terbant in bysûnder Frysktalich konsert fan twa Fryske trûbadoers. Adri de Boer draait al hiel wat jierren mei yn de Fryske muzykwrâld. Op dit stuit is Adri dwaande mei de tariedings

Lês it folsleine artikel
Oer it libben fan oare minsken

Oer it libben fan oare minsken Fernijd

🕔08:28, 4.Feb 2011

De ôfrûne tsien jier hat in opmerklik oantal biografyen it ljocht sjoen. Bygelyks oer Anne Wadman, Fedde Schurer en Pieter Jelles Troelstra. En der is ien op kommendewei oer Gerbrandy, dêr’t Cees Fasseur mei dwaande is. Oer dit aktuele en

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 6 febr.

Fryske tsjerketsjinsten 6 febr.

🕔09:11, 3.Feb 2011

Drachten Grutte Tsjerke, 11.00 o. ds. O. Reitsma, tema: ‘Ingels mei gouden wjukken’ Earnewâld Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30 o. ds. R. Klooster Ferwert Liudgertsjerke, 9.30 o. dhr. G. Visser Gau PKN, De Lege Geaen, 11.00 o. ds. H. Wagenaar, fiering

Lês it folsleine artikel
KOARPROJEKT OPUS 5

KOARPROJEKT OPUS 5

🕔10:00, 2.Feb 2011

Takomme sneon 5 febrewaris om 20:15 oere sil it earste lustrumkonsert fan Opus 5 yn de Bonifatiustsjerke fan Ljouwert jûn wurde. Utfierd wurdt: it rekwiëm Eternal Light fan de Ingelske komponist Howard Goodall .   Solisten binne: Sopraan Machteld Vennevertloo Tenor Rein

Lês it folsleine artikel
k Wait Nait

k Wait Nait

🕔19:44, 1.Feb 2011

Op útnoeging fan de Historische Vereniging Appelscha e.o. komt de muzykgroep ‘‘k Wait nait’ ûnder lieding fan Geert Warta op 12 febrewaris op ‘e nij nei ‘de Hoolten Klinte’. ‘‘k Wait nait’ is in spontaanwei foarme sjonggroep dy’t begelaat wurdt

Lês it folsleine artikel
Gedicht: soarch

Gedicht: soarch

🕔17:56, 1.Feb 2011

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. se is

Lês it folsleine artikel
Monumint foar de leafde

Monumint foar de leafde

🕔13:41, 1.Feb 2011

Ûntwerpwedstriid ‘Betink in monumint foar de ûnmooglike leafde’ In monumint – dat kin fan alles wêze: In foto of in gedicht, in filmke, in brief, in byldhouwurk, in tekening, in reklameboadskip, SOS-berjocht, affysje, poster, in kollaazje, wurkstik, in boekje, plastyk, skilderij,

Lês it folsleine artikel
Tiplist Libris Prijs bekend

Tiplist Libris Prijs bekend

🕔16:33, 31.Jan 2011

AMSTERDAM – De sjuery fan de Libris-literatuerpriis hat in tiplist bekend makke. Dêrop steane achttjin boeken dy’t aventoer hawwe om mei de prestisjeuze Nederlânske literatuerpriis bekroane te wurden. De sjuery ûnder foarsitterskip fan Philip Freriks makket op moandei 14 maart

Lês it folsleine artikel