Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (6. Waaksens)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (6. Waaksens)

🕔08:00, 28.Nov 2022

Waaksens (op de plaknammebuorden: Waaxens) is in lyts terpdoarp. Der steane mar in pear huzen en der wenje likernôch fjirtich minsken. Dy binne mei-inoar wol tige warber. Ienridich kamen de ynwenners yn ferset, doe’t de gemeente Noardeast-Fryslân besleat om Frysktalige

Lês it folsleine artikel
Welske band wint sjongfestival foar minderheidstalen

Welske band wint sjongfestival foar minderheidstalen

🕔14:51, 27.Nov 2022

Op it ynternasjonale sjongfestival foar minderheidstalen Suns hat de Welske band HMS Morris de earste priis wûn. Acht bands of artysten namen it yn it Noard-Italiaanske Weiden/Udine tsjininoar op. Dat leit yn de streek dêr’t Dútsk en Friûlysk praat wurde.

Lês it folsleine artikel
Sealterfryske kwizzen binne mear romte nedich

Sealterfryske kwizzen binne mear romte nedich

🕔14:29, 27.Nov 2022

Freed waard yn it Sealterlanner doarp Roomelse foar de tredde kear in Frysktalige kroechkwis hâlden. Foar it earst die der ek in ploech út de provinsje Fryslân oan mei. Mei fyftjin ploegen wie de kroech fol, wylst der mear oanfragen

Lês it folsleine artikel
Sanne Kabalt nije residint Keunsthûs SYB

Sanne Kabalt nije residint Keunsthûs SYB Fernijd

🕔08:46, 27.Nov 2022

Sanne Kabalt ferbliuwt fan 18 novimber o/m 23 desimber as residint yn Keunsthûs SYB yn Beetstersweach. Sanne rjochtet har yn har wurkperioade op widzelietsjes, dy’t yn hast alle tiden en kultueren brûkt wurde om poppen en lytse bern yn ’e

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

🕔13:30, 26.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de tredde sprekker: “Sijbe Knol, Steatelid foar de FNP, fynt dat de plannen fan Fokkens gjin takomstfyzje sjen litte. It jild

Lês it folsleine artikel
Biografy fan KP-lieder Piet Oberman

Biografy fan KP-lieder Piet Oberman

🕔09:31, 26.Nov 2022

Piet Oberman waard ûnder de reek fan Dokkum berne en brocht dêr it grutste part fan syn libben troch. Hy makke diel út fan in woltierige famylje fan houthannelers, dûmnys en bestjoerders, mei in sterk grifformearde ynslach. Famylje en stêd

Lês it folsleine artikel
Earm jonkje – in âld sinteklaasferske

Earm jonkje – in âld sinteklaasferske Fernijd

🕔09:30, 26.Nov 2022

Fan Jangerben Mulder, dy’t geregeld histoaryske ferhalen foar ús rubryk ‘Kreative bydragen’ ynstjoert, krigen we in âld sinteklaasferske. Syn skoanmem, berne yn 1911, hie it op skoalle leard. It like him, spesjaal yn dizze tiid fan nije earmoed, wol aktueel.

Lês it folsleine artikel
Reinder Reitsma: Noch lang net boppe

Reinder Reitsma: Noch lang net boppe

🕔07:41, 26.Nov 2022

Prakkesaasjes nei de Rede fan Fryslân Wat haw ik, om te begjinnen, oan posityfs oerholden oan de op 24 novimber op it Provinsjehûs troch minister Hanke Bruins Slot útsprutsen ‘Rede fan Fryslân’? Dat se har blykber wol aardich ynformearje litten

Lês it folsleine artikel
Minister: befoarderjen fan Fryske taal en kultuer is Ryksferantwurdlikheid

Minister: befoarderjen fan Fryske taal en kultuer is Ryksferantwurdlikheid

🕔18:41, 25.Nov 2022

‘Sunich wêze op de taal fan it hert’ wie de titel fan de Rede fan Fryslân dêr’t de minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes mr. drs. H.G.J. Bruins Slot har fyzje op de takomst fan de Fryske taal yn joech.

Lês it folsleine artikel
Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

🕔15:01, 25.Nov 2022

It is net fetsoenlik dat de Ryksuniversiteit Grins de learstoel Fryske taal- en letterkunde yn Grins net op ‘e nij beset hat nei’t perfester Goffe Jensma mjirkes woarn is. It koe sels wolris yn striid wêze mei de ôfspraken tusken

Lês it folsleine artikel