Frysk Museum ekstra iepen op tongersdeitejûn 13 septimber

Frysk Museum ekstra iepen op tongersdeitejûn 13 septimber

🕔16:25, 11.Sep 2018

Ta gelegenheid fan it earste lustrum fan it Frysk Museum is it tongersdei 13 septimber ektra iepen fan 19.00 oant 21.30 oere. Dat jout leafhawwers de gelegenheid om de populêre útstalling Escher op reis bûten iepeningstiden om te besjen. Der wurde ek nochris bysûndere

Lês it folsleine artikel
Wethâlder Dykstra ûntfangt earste gedichtebondel ‘3TALeg’

Wethâlder Dykstra ûntfangt earste gedichtebondel ‘3TALeg’

🕔16:10, 11.Sep 2018

Amateur skriuwster Talea Jansma hat in nije gedichtebondel útbrocht. De bondel hjit 3TALeg. Sa’t de namme al oanjout, steane der trijetalige gedichten yn. Tsien yn it Frysk, tsien yn it Nederlânsk en tritich yn it Biltsk. Om’t wethâlder Jan Dykstra him

Lês it folsleine artikel
Belibje de demokrasy by Ljouwert Kulinêr

Belibje de demokrasy by Ljouwert Kulinêr

🕔16:00, 11.Sep 2018

Op sneon 15 septimber, as der Ljouwert Kulinêr is, is it Provinsjehûs iepen foar publyk. It gebou jout jong en âld in ynsjoch yn útinoarrinnende projekten lykas de Ofslútdyk, der binne debatten te folgjen en rûnliedingen troch it monumintale gebou.

Lês it folsleine artikel
Fryske Beweging sprekt yn oer min Frysk taalbelied gemeente Ljouwert

Fryske Beweging sprekt yn oer min Frysk taalbelied gemeente Ljouwert

🕔09:19, 11.Sep 2018

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) ropt syn folgers út de Gemeente Ljouwert op om man/frou-machtich bywêzich te wêzen by it ‘Iepen Poadium’ (oerlis mei ynwenners), kommende woansdei 12 septimber fan 19.30 ôf, yn it Stedhûs, It Hofplein 38,

Lês it folsleine artikel
Bern drage gedichten foar by moaiste monumint Súdwest-Fryslân

Bern drage gedichten foar by moaiste monumint Súdwest-Fryslân

🕔08:10, 11.Sep 2018

Skipstimmerwerf De Hoop út Warkum is earder ferkeazen ta moaiste monumint fan Súdwest-Fryslân. Dêrom hat de gemeente Súdwest-Frylân Warkum en skipstimmerwerf De Hoop yn it bysûnder yn it sintsje set op de Iepen Monumintedei, ôfrûne sneon. Bern fan de (aspirant)

Lês it folsleine artikel
De Fryske keapfardij yn de 17e en 18e iuw

De Fryske keapfardij yn de 17e en 18e iuw Fernijd

🕔11:00, 10.Sep 2018

Yn it ramt fan Wolkom op ‘e lêste tongersdei fan ‘e moanne sil Siem van der Woude yn it Provinsjehûs in lêzing hâlde oer de Sonttolregisters. Oer de lêzing Ferskate havenplakken oan de Iselmar hawwe in skiednis dy’t sterk ferbûn

Lês it folsleine artikel
Grut opsette Bach-dei yn Grou

Grut opsette Bach-dei yn Grou

🕔07:53, 10.Sep 2018

Sneon 29 septimber 2018 wurdt yn Grou in unyk muzikaal evenemint organisearre: ‘de BACH-dag’. Op alderhande lokaasjes kinne minsken yn ’e kunde komme mei de wûndermoaie muzyk fan Johann Sebastian Bach (1685-1750). Net allinne yn tsjerken, mar ek yn húskeamers,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: krantlêze of net

Aant Mulder: krantlêze of net

🕔07:09, 10.Sep 2018

Kollum Ik bin in krantlêzer, ha ’k altyd west. Thús liezen we de Leeuwarder Courant (LC), dy’t we fansels gewoan de Ljouwerter neamden. Sa gie dat. Dy krante hearde by ús. Oaren liezen it Deiblêd, dat is it Friesch Dagblad

Lês it folsleine artikel
Presintaasje ‘Geheimen út ’e Boskberch’ fan Janneke de Boer

Presintaasje ‘Geheimen út ’e Boskberch’ fan Janneke de Boer

🕔10:53, 9.Sep 2018

Op snein 23 septimber tusken 16.00 en 17.00 oere wurdt yn it doarpshûs yn Weidum it boek Geheimen út ’e Boskberch fan Janneke de Boer presintearre. Har tredde berneboek giet oer de alder-, alder-, alderlêste bij fan hiel Fryslân. Geheimen

Lês it folsleine artikel
‘100% leven’; libbenslessen fan hûndertplussers

‘100% leven’; libbenslessen fan hûndertplussers

🕔10:45, 9.Sep 2018

Mear as tweintich hûndertplussers, mei elk goed in iuw oan libbensûnderfining, diele yn it boek 100% leven harren libbenslessen: “Nea kleie, mar trochsette en dwaande wêze”, “Minsken akseptearje sa’t se binne” en “As men teloarstellings meimakket, stek se yn in

Lês it folsleine artikel