It is mei sizzen net te dwaan (2)

It is mei sizzen net te dwaan (2)

🕔16:39, 12.Mar 2019

troch Tom Dykstra Myn earste ôflevering gie oer de tebekgong fan de taalmacht fan it Frysk en de opfetting fan guon lju dat soks in natuerlik proses is, dêr’t men winliken neat tsjin dwaan kin. Myn stelling is dat krekt

Lês it folsleine artikel
Snitser kantatekoar fiert jubileum mei konsert

Snitser kantatekoar fiert jubileum mei konsert

🕔15:33, 12.Mar 2019

Snein 24 maart 2019 jout it Sneeker Cantate-Koor syn jubileumkonsert yn ferbân mei syn tachtichjierrich bestean. Der wurde komposysjes útfierd foar koar, solisten en ynstrumintale begelieding fan Antonio Caldara, Wolfgang Amadeus Mozart en Johann Michael Haydn. De solisten binne Tetsje

Lês it folsleine artikel
Keamerkommisje nimt minister geweken oer it Frysk

Keamerkommisje nimt minister geweken oer it Frysk

🕔12:11, 12.Mar 2019

De Fêste Keamerkommisje foar Ynlânske Saken wol in saneamd Algemien Oerlis mei minister Kajsa Ollongren oer de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Want har reaksje op in petysje fan de Ried fan de Fryske Beweging is de Keamerkommisje net nei

Lês it folsleine artikel
Kaartferkeap ‘Turks Fruit’ is los

Kaartferkeap ‘Turks Fruit’ is los Fernijd

🕔09:19, 12.Mar 2019

It is al in skoftke bekend: dit jier bringt it Iepenloftspul Dronryp Turks fruit op de planken. En de kaartferkeap foar dit stik is no al los! De premjêre fan Turks fruit is op 21 juny. De oare spyldata binne: 22,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

🕔07:32, 12.Mar 2019

Kollum ‘Doeslief’, no ikke net, en no’t ik wit wat dêrmei bedoeld wurdt, prakkesearje ik der al hielendal net oer. ‘#Doeslief’ want it hat, begryp ik al gau, te krijen mei in kampanje dy’t benammen foar de sosjale media ornearre

Lês it folsleine artikel
Matteüspassy yn it Frysk

Matteüspassy yn it Frysk

🕔07:30, 12.Mar 2019

Op 30 en 31 maart sil Keamerkoar Hortus Vocalis de Matteüspassy fan Johan Sebastian Bach útfiere. Net yn it Dúts mar yn it Frysk – de ferfrysking troch Eppie Dam fan de Nederlânske tekst fan Jan Rot. De ynstrumintale begelieding

Lês it folsleine artikel
Friezen, Grinslanners en Limburgers binne gjin Nederlanners

Friezen, Grinslanners en Limburgers binne gjin Nederlanners

🕔21:59, 11.Mar 2019

Der is net in oare provinsje yn Nederlân dêr’t de ynwenners sa grutsk op binne as Fryslân. Trije fan ‘e fjouwer Friezen sizze sels dat hja “tige grutsk” op Fryslân binne. De Fryske mentaliteit, de kultuer en de Fryske taal

Lês it folsleine artikel
Wêrom’t East-Dútske amtners harren tsjin Sorbyske teksten fersette

Wêrom’t East-Dútske amtners harren tsjin Sorbyske teksten fersette

🕔20:57, 11.Mar 2019

Yn de regio Lausitz yn East-Dútslân wurdt fanâlds gjin Dútsk praat, mar Sorbysk. Dy taal is mear besibbe oan it Poalsk en Russysk as oan it Dútsk. De sprekkers hjitte fan Sorben. Hja hawwe in eigen kultuer, mei eigen klean

Lês it folsleine artikel
Stim fan Stilte, konsert yn Riis

Stim fan Stilte, konsert yn Riis

🕔10:15, 11.Mar 2019

Sjoukje van der Land sil op snein 31 maart in konsert jaan yn de Teatertún te Riis. Under de titel ‘Stim fan Stilte’ sjongt se ûnder mear lietsjes fan har earste album, dat yn maaie 2018 útkaam, en nij repertoire

Lês it folsleine artikel
€ 5.000 foar oanskaf Fryske berne- en jeugdboeken

€ 5.000 foar oanskaf Fryske berne- en jeugdboeken

🕔09:11, 11.Mar 2019

Yn it ramt fan it Frysk taalbelied hat de gemeente Achtkarspelen besletten om foar de oanskaf fan Fryske berne- en jeugdboeken € 5.000 beskikber te stellen foar it foarskoalsk, primêr en fuortset ûnderwiis. De skoallen kinne foar € 200 Fryske

Lês it folsleine artikel