Sealter yn de Earste Wrâldoarloch

Sealter yn de Earste Wrâldoarloch

🕔14:32, 11.Nov 2018

Wat de Sealter-Fries Ahlrich Cordes yn de Earste Wrâldoarloch oerkaam en hoe’t er him dêrby fielde, kinne jim lêze yn syn boekje Aus meinem Leben/ Uut mien Lieuwend, wat stiet op: http://seelter.16mb.com/Cordes.pdf

Lês it folsleine artikel
Earste Wrâldoarloch yn it Frysk

Earste Wrâldoarloch yn it Frysk

🕔11:56, 11.Nov 2018

It kin hast nimmen ûntkomme: hjoed sekuer 100 jier lyn einige de Earste Wrâldoarloch. Meidat de maakskippij hieltyd mear ynternasjonaler oriïntearre is, is dêr no likegoed yn Nederlân, hoewol’t dat doe bûten de striid wist te bliuwen, frijwat omtinken foar.

Lês it folsleine artikel
Kommend wykein: Skylger dialekten op Folkshegeskoalle

Kommend wykein: Skylger dialekten op Folkshegeskoalle

🕔11:04, 11.Nov 2018

Genietsje fan de Skylger dialekten en it eilân, dat kin mei it moaie arranzjemint ‘Pineboek’.  It draait om it Westers, Meslânzers en Aasters en de ûntjouwing fan dy – libbene – Skylger talen. It Meslânzers is it dialekt fan Skylge

Lês it folsleine artikel
Jubileumkonsert Jürgen Ahrend-oargel Hobbe fan Baerdttsjerke op ’e Jouwer

Jubileumkonsert Jürgen Ahrend-oargel Hobbe fan Baerdttsjerke op ’e Jouwer

🕔10:17, 11.Nov 2018

Fjirtich jier krige de Hobbe fan Baerdttsjerke op ’e Jouwer in nij oargel. It waard boud troch Jürgen Ahrend út Leer (D). Dat sil betocht wurde mei in jubileumkonsert troch Theo Jellema op sneintejûn 18 novimber. In fjirtichjierrich jubileum fan

Lês it folsleine artikel
Bysûndere ferhalen fan en oer it plattelân fan Bonne Speerstra

Bysûndere ferhalen fan en oer it plattelân fan Bonne Speerstra

🕔09:14, 11.Nov 2018

Yn de twadde wike fan novimber ferskynt by útjouwerij Bornmeer de ferhalebondel Underweis fan Bonne Speerstra. Underweis komme jo de moaiste ferhalen tsjin, wit Bonne Speerstra nei in libben as feekeapman en fertsjintwurdiger. Yn dit boek beskriuwt er de meast

Lês it folsleine artikel
Aaf Brandt Corstius sprekt audiotour yn

Aaf Brandt Corstius sprekt audiotour yn

🕔12:25, 10.Nov 2018

Yn it Frysk Museum wurdt op 24 novimber de eksposysje Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw iepene. Dêr komt in saneamde audiotour by dy’t ynsprutsen wurdt troch skriuwer en kollumnist Aaf Brandt Corstius. Sy nimt de besiker mei

Lês it folsleine artikel
Provinsje Fryslân: fan 2021 ôf sterk en fleksibel kultuerbelied

Provinsje Fryslân: fan 2021 ôf sterk en fleksibel kultuerbelied

🕔10:35, 10.Nov 2018

Oanslute by de krêft en de ideeën út it fjild wei, fierder bouwe op de resultaten fan Ljouwert-Fryslân 2018 en mear romte foar ynnovaasje en nij talint. Sa wol de provinsje Fryslân yn de nije beliedsperioade fan 2021 ôf foar

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (41)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (41)

🕔07:54, 10.Nov 2018

Se harkje al, mar hearre net De autoriteiten geane tsjin my tekear. Guon leauwe yn effisjinsje en se wolle fan elkenien in stikje ark meitsje. Guon leauwe yn jild en wolle oeral op besunigje mar net op har eigen lean.

Lês it folsleine artikel
Opsluting op betingst en wurkstraf foar Jenny Douwes

Opsluting op betingst en wurkstraf foar Jenny Douwes

🕔15:10, 9.Nov 2018

Jenny Douwes fan Drachten hat fan de rjochter in finzenisstraf fan in moanne op betingst krige foar har oprop ferline jier om antyswartepytdemonstranten ûnderweis nei Dokkum ta te kearen. Hja moat fierders in taakstraf fan 240 oeren útfiere. Dat hat

Lês it folsleine artikel
Ynternasjonaal ûndersyk nei de Nederlânske omgong mei Friezen

Ynternasjonaal ûndersyk nei de Nederlânske omgong mei Friezen

🕔01:17, 8.Nov 2018

Dizze moanne ûndersiket de Rie fan Europa oft Nederlân de ôfrûne jierren wol genôch dien hat foar de Friezen. It ûndersyk heart by in fisitaasje dy’t om ‘e fjouwer jier dien wurdt. Nederlân is dêrta ferplichte op grûn fan it

Lês it folsleine artikel