Nederlânsk giet Frysk en Twintsk efternei

Nederlânsk giet Frysk en Twintsk efternei

🕔14:30, 9.Jan 2020

Dichter Piet Paaltjens skreau ris oer it Frysk dat it “naar ploeg en koestal” flechte wie. Histoarikus Oebele Vries brûkte dy dichtrigel letter foar in boek oer it ferdwinen fan de Fryske skriuwtaal nei de midsiuwen. Yn in artikel op

Lês it folsleine artikel
EO siket nije takomst foar Greidhoekekatedraal Lollum

EO siket nije takomst foar Greidhoekekatedraal Lollum

🕔10:27, 9.Jan 2020

Tongersdeitejûn 9 jannewaris, begjint om 18.30 oere de presintaasje fan in plan foar in nije bestimming foar de eardere grifformearde tsjerke fan Lollum, ek wol bekend as de Greidhoekekatedraal. De presintaasje is in inisjatyf fan de EO yn it ramt

Lês it folsleine artikel
Skilder Sjoerd de Vries ferstoarn

Skilder Sjoerd de Vries ferstoarn

🕔15:18, 8.Jan 2020

De Fryske keunstskilder Sjoerd de Vries is tiisdei yn syn wenplak Ljouwert ferstoarn. Hy is 78 jier âld wurden. Sjoerd de Vries die syn skilderwurk yn syn atelier yn De Muntflat op ‘t Hearrenfean. Syn hannelsmerk wie de mingde technyk.

Lês it folsleine artikel
Ans Wallinga makket tweintich filmkes oer Fryske stavering en grammatika

Ans Wallinga makket tweintich filmkes oer Fryske stavering en grammatika

🕔14:57, 8.Jan 2020

Ans Wallinga, learares Frysk yn Drachten, hat in rige fideo’s op YouTube set om jins behearsking fan de Fryske stavering en grammatika te ferbetterjen. Se binne rjochte op in jong publyk, mar se binne ek gaadlik foar oaren dy’t harren

Lês it folsleine artikel
Riedsleden krije ‘Frysk Bûsboekje’

Riedsleden krije ‘Frysk Bûsboekje’

🕔12:11, 8.Jan 2020

Brûken Frysk yn riedsseal giet goed, mar kin noch wol better In grut tal gemeenteriedsleden yn de provinsje Fryslân (útsein de Waadeilannen) krije in eksimplaar fan it Frysk Bûsboekje 2020. Se krije it bûsboekje om harren oan te moedigjen yn

Lês it folsleine artikel
Hynstekeuring live by Omrop Fryslân

Hynstekeuring live by Omrop Fryslân

🕔11:41, 8.Jan 2020

Jehannes 484, Tsjalle 454 en Jurre 495, de echte leafhawwer wit al wêr’t dit oer giet. Sy en oare kampioenen skitterje dizze hiele wike by Omrop Fryslân. In de oanrin nei de Hynstekeuring fan 2020 wurdt alle dagen om 17.30

Lês it folsleine artikel
Studinten Frysk meitsje harkspul ‘De sulveren rinkelbel’

Studinten Frysk meitsje harkspul ‘De sulveren rinkelbel’

🕔22:30, 7.Jan 2020

Studinten Frysk fan hegeskoalle NHL Stenden hawwe in harkspul makke fan it boek De sulveren rinkelbel fan de ferneamde Fryske skriuwer Waling Dykstra. Dat diene hja ûnder begelieding fan dosinte Babs Gezelle Meerburg. By it harkspul heart ek in fideo, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Ljouwert hat in nije stedskeunstneresse

Ljouwert hat in nije stedskeunstneresse

🕔20:21, 7.Jan 2020

Ljouwert hat in nije stedskeunstneresse: de Sjileenske Maria Jose Jara Veragua, artystenamme Cote Create. Hja ferfollet de funksje twa jier lang. Boargemaster Sybrand van Haersma Buma makke har namme tiisdei buorkundich op ‘e nijjiersresepsje fan ‘e gemeente. Der wiene trije

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De befrijing fan de Gouden Iuw*

Sybren Singelsma: De befrijing fan de Gouden Iuw*

🕔16:13, 7.Jan 2020

Skôging De Gouden Iuw is dan dochs noch ûnferwachts weirekke. Hiene histoarisy it al wol in bytsje oankommen sjoen, polityk De Haach wie ferbjustere. Mark Rutte, de politikus, sei net te begripen wêrom’t we in iuw dy’t we inkelde hûnderten

Lês it folsleine artikel
Werom nei de Akbarstrjitte

Werom nei de Akbarstrjitte

🕔10:01, 7.Jan 2020

Yn 2002 makke Felix Rottenberg in dokumintêresearje oer de Kolenkitbuurt yn Amsterdam-West, in fergetten ‘swarte’ wyk fol ûnderlinge spanningen tusken befolkingsgroepen. Yn it twalûk Terug naar de Akbarstraat giet Felix Rottenberg werom nei dy ea ‘minste wyk fan Nederlân’. Hy

Lês it folsleine artikel