Tongersdeitemoarn Europeeske harksitting oer minderheidstalen

Tongersdeitemoarn Europeeske harksitting oer minderheidstalen

🕔23:46, 14.Oct 2020

Moat der yn ‘e Europeeske Uny folle mear dien wurde foar lytse talen lykas it Frysk? In groep fan 1,1 miljoen Europeanen wie fan betinken fan wol en hat dêrom in pear jier ferlyn in petysje opsteld foar it Europeesk

Lês it folsleine artikel
Obe Postmapriis foar Jan Popkema

Obe Postmapriis foar Jan Popkema

🕔21:56, 14.Oct 2020

Jan Popkema fan Burgum kriget de Obe Postmapriis foar syn Fryske oersetting fan Das Parfum fan Patrick Süskind. It Frysktalige It parfum is yn 2018 by útjouwerij Regaad ferskynd. Neffens de sjuery, dy’t bestiet út Cees van Mourik, Cilla Geurtsen en Rein

Lês it folsleine artikel
‘Denk het onmogelijke’ oer keunstner Pieter Kooistra

‘Denk het onmogelijke’ oer keunstner Pieter Kooistra Fernijd

🕔08:56, 14.Oct 2020

De yn Ljouwert berne Pieter Kooistra wie net allinnich keunstner, mar ek wrâldferbetterder. Hy rjochte de Keunstútlien op en betocht it basisynkommen. Mei de Fryslân DOK ‘Denk het onmogelijke’ sketst dokumintêremakker Anne van Slageren in portret fan Pieter Kooistra. De

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum en Prinsessehôf bekroand by MUSE-ûntwerpprizen

Frysk Museum en Prinsessehôf bekroand by MUSE-ûntwerpprizen

🕔08:51, 14.Oct 2020

De útstallingen Wij Vikingen fan it Frysk Museum en Gezonken Schatten fan Keramykmuseum Prinsessehôf binne bekroand mei in sulveren MUSE Design Award. De ûntwerppriis waard takend troch in ynternasjonale faksjuery. Beide útstallingen binne foarmjûn troch Studio Louter en OPERA Amsterdam.

Lês it folsleine artikel
Koroana leveret projekt op mei Frysk ferhaal HaverSchmidt

Koroana leveret projekt op mei Frysk ferhaal HaverSchmidt

🕔10:15, 13.Oct 2020

Takom jier ferskynt in nij boek oer de njoggentjinde-iuwske dominy François HaverSchmidt, lanlik bekend ûnder syn dichtersnamme Piet Paaltjens. It is de opmjitte nei in kultuerprojekt yn 2022 mei dêryn ûnder mear in teäterspektakel, yn Foudgum by Dokkum. Inisjatyfnimmer Johannes

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Pompe of fersûpe

Aant Mulder: Pompe of fersûpe

🕔06:54, 13.Oct 2020

Kollum It ir. D.F. Woudagemaal bestiet yn in suterige wike mei hurde wyn en stjalperige reinbuien hûndert jier. Dat jubileum koe net yn in moaiere wike falle. Sok waar heart by sa’n stoomgemaal. As it sa trochgiet kin it gemaal

Lês it folsleine artikel
Fryske Foarlêswike 26 o/m 30 oktober: Foarlêze yn it Frysk oan pjutten

Fryske Foarlêswike 26 o/m 30 oktober: Foarlêze yn it Frysk oan pjutten

🕔10:11, 12.Oct 2020

Oan sa’n 12.500 pjutten fan pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en gastâlders wurdt yn de Fryske Foarlêswike foarlêzen út in nij Tomke-boekje, dat sy dêrnei mei nei hûs krije. Gewoanwei is de Fryske Foarlêswike yn de earste folle wike fan juny. Hûnderten frijwilligers

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum siket ferhalen oer oarloch en frijheid

Frysk Museum siket ferhalen oer oarloch en frijheid

🕔11:34, 11.Oct 2020

Om de útstalling Each yn each mei oarloch wat mear glâns te jaan, organisearret it Frysk Museum fjouwer temamiddeis dêr’t besikers harren ferhaal oer oarloch of frijheid op fêstlizze litte kinne yn in typte brief. Anne Brouwer en Lieke van

Lês it folsleine artikel
Frysktalich muzikaal stik ‘Rjocht yn ’t hert’

Frysktalich muzikaal stik ‘Rjocht yn ’t hert’

🕔10:50, 11.Oct 2020

De tafel is kreas klearmakke, de kearsen baarne, de keamer is smûk en it hûs oprêden. It wurdt Irene Dorée har lêste jûn en dy moat bysûnder wêze. Har favorite film komt op de telefyzje en dêr sjocht se bot

Lês it folsleine artikel
Bernewurkateliers 17e-iuwsk portret yn it Prinsessehôf

Bernewurkateliers 17e-iuwsk portret yn it Prinsessehôf Fernijd

🕔08:51, 11.Oct 2020

Yn ’e hjerstfakânsje binne der yn it Prinsessehôf alle dagen aardige, fergeze wurkateliers foar bern. Hja meitsje in 17e-iuwsk kostúm fan gerdinen, karton of sammele materialen. Under lieding fan profesjonele keunstners wurdt in prachtich oansjoch kreëarre en in Rembrandt-eftige portretfoto

Lês it folsleine artikel