Briefkje oer taal (49)

Briefkje oer taal (49) Fernijd

🕔08:00, 24.Jan 2023

Jan Breimer reagearret op de lêste brief fan Ed Knotter (sjoch https://www.itnijs.frl/2023/01/briefkje-oer-taal-48/) Bêste Ed, Do fregest my ferline wike oft dyn fynst ‘Te seil gean op goeried is goed, mar tink om ’e wyn!’ in goede wjergader wêze soe foar

Lês it folsleine artikel
Deputearre Poepjes jout ta: ‘Nulmjitting Frysk yn rjochtseal noch net ôf’

Deputearre Poepjes jout ta: ‘Nulmjitting Frysk yn rjochtseal noch net ôf’

🕔16:03, 23.Jan 2023

Deputearre Sietske Poepjes lûkt har de krityk oan dy’t advokaat Tjalling van der Goot op de nulmjitting fan it Frysk yn de rjochtseal hat. Hy skreau dêr okkerdeis in opinystik oer op It Nijs. Frou Poepjes jout ta dat it

Lês it folsleine artikel
Neiteam Joadske famylje easket topstik Picasso werom fan Guggenheim Museum

Neiteam Joadske famylje easket topstik Picasso werom fan Guggenheim Museum

🕔10:59, 23.Jan 2023

De erfgenamten fan in Joadske famylje dy’t nazy-Dútslân ûntflechtsje moast, easkje fan it Guggenheim Museum yn New York in skilderij fan Pablo Picasso werom. It wurk út Picasso’s blauwe perioade soe no tusken de hûndert miljoen en twahûndert miljoen euro

Lês it folsleine artikel
Lollum ferrassend klupkampioen Frysk damjen

Lollum ferrassend klupkampioen Frysk damjen

🕔10:16, 23.Jan 2023

Ferslach fan Siebren Dyk It klupkampioenskip yn it damjen Frysk spul is ôfrûne sneon ûnferwachte wûn troch “De Rûge Wolf”. De klup út Lollum-Waaksens wie noch nea earder as earste einige. Ek al wierre it yn Easterein ek net tsjin.

Lês it folsleine artikel
Poëzywike yn Fryslân

Poëzywike yn Fryslân

🕔08:35, 23.Jan 2023

Fan 26 jannewaris oant en mei 1 febrewaris is it yn Nederlân en Flaanderen Poëzywike. Yn Fryslân wurde ek ferskate aksjes en aktiviteiten organisearre om poëzy te fieren. It tema fan de Poëzywike is dit jier ‘freonskip’. Sûnt 2000 is

Lês it folsleine artikel
Sjefs fan Flylân en Teksel siede iten foar Keamerleden, ministers en bestjoerders

Sjefs fan Flylân en Teksel siede iten foar Keamerleden, ministers en bestjoerders Fernijd

🕔08:41, 22.Jan 2023

Yn Nieuwspoort yn De Haach waard ôfrûne woansdei it Waaddiner holden, organisearre troch de Stjoergroep Waadprovinsjes, foarôfgeand oan it Waaddebat. Sjefkoks Roland Bakker en Robert Buurma fan Restaurant Zuiver op Flylân sloegen de hannen yninoar mei sjefkok Aart Wijker, fan

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters

Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters

🕔08:33, 22.Jan 2023

Oanmoedigingskampanje foar nije Fryskpraters fan start Minsken dy’t it Frysk net as bern mar letter leard ha, saneamde nije Fryskpraters, brûke dy taal mar “hiel sporadysk”, en dat hat foar in part te krijen mei de taalhâlding fan de tradisjonele

Lês it folsleine artikel
Nijsgjirrich Fokaal Trijelûk fan Rixt van der Kooij

Nijsgjirrich Fokaal Trijelûk fan Rixt van der Kooij Fernijd

🕔12:00, 21.Jan 2023

Yn it ramt fan it ‘Fokaal trijelûk’, dat Rixt van der Kooij yn 2023 ek wer organisearret, sil op snein 29 jannewaris it earste konsert jûn wurde. Dat is as fanâlds yn de Fermanje oan de Wurdumerdyk yn Ljouwert. Yn

Lês it folsleine artikel
Ministearje fan Ynlânske Saken: ‘Inkeld de Fryske eed is foldwaande’

Ministearje fan Ynlânske Saken: ‘Inkeld de Fryske eed is foldwaande’

🕔09:32, 21.Jan 2023

Ofrûne woansdei woene de yn Portugal berne Joana Duarte (lektor oan de NHL en de RUG) en har soan offisjeel Nederlanner wurde mei inkeld in Fryske eed. Mar neffens de gemeente Ljouwert wie dat net mooglik, dat se leine ek

Lês it folsleine artikel
Nijjierstaspraak kommissaris fan de Kening Arno Brok

Nijjierstaspraak kommissaris fan de Kening Arno Brok

🕔09:00, 21.Jan 2023

Nijjierstaspraak fan kommissaris fan de Kening Arno Brok, útsprutsen yn de Steateseal fan it provinsjehûs op freed 13 jannewaris 2023. Oer de drompel fan 2023 by de start fan it nije jier… it binne spannende tiden, miskyn wol mear as

Lês it folsleine artikel