Fryslân DOK 17 jannewaris: Joop Mulder, kapitein Oerol

Fryslân DOK 17 jannewaris: Joop Mulder, kapitein Oerol

🕔10:57, 14.Jan 2021

Nei oanlieding fan it ferstjerren fan Joop Mulder, âld direkteur en oprjochter fan Oerol, stjoert Omrop Fryslân takom wykein in portret út fan 1992 oer Oerol dat doe tsien jier bestie. Fryslân DOK biedt filmysk fertelde ferhalen oer saken dy’t

Lês it folsleine artikel
Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

🕔08:49, 14.Jan 2021

Wy hawwe ferlet fan in sterke kennisstruktuer foar it Frysk. Neffens it Dingtiidrapport fan ôfrûne desimber soe dy sterker wurde mei in nij op te rjochtsjen “Kennisberie”. Fansels folget de Ried fan de Fryske Beweging alles wat te krijen hat

Lês it folsleine artikel
Drintske Steateleden ferbrekke har te fluch, mar dat sil oars

Drintske Steateleden ferbrekke har te fluch, mar dat sil oars

🕔19:41, 13.Jan 2021

It mei dan sa wêze dat de provinsje Drinte wakker krewearret foar it behâld en de emansipaasje fan it Drintsk, mar dy eigen foarm fan it Nedersaksysk bliuwt dochs almeast beheind ta ynformele situaasjes. Drintske Steateleden ferbrekke harren yn ‘e

Lês it folsleine artikel
Sealterfriezen hawwe in ‘skûldoek’ ynstee fan in ‘mûlekapke’

Sealterfriezen hawwe in ‘skûldoek’ ynstee fan in ‘mûlekapke’

🕔19:31, 13.Jan 2021

It Sealterfrysk hie noch net in eigen wurd foar mûlekapke. Dêrom hawwe de kultuerorganisaasje Seelter Buund en ûnderyksorganisaasje Oldenburgische Landschaft in wedstryd útskreaun om ien te betinken. It winnende wurd is Sküüldouk – ‘skûldoek’ of ‘beskermdoek’ yn ús Frysk. It

Lês it folsleine artikel
Sealterfryske neislachwurken tenei op ynternet te finen

Sealterfryske neislachwurken tenei op ynternet te finen

🕔19:26, 13.Jan 2021

Pyt Kramer út Mildaam helpt de Sealterfriezen yn Dútslân mei it tagonkliker meitsjen fan harren taal. Kramer is al jierren yn ’e ban fan it Sealterfrysk. Hy is ek eareboarger fan Saterland, dêr’t noch mar in pear hûndert minsken Sealterfrysk

Lês it folsleine artikel
Nij boek fan Hein Jaap Hilarides: ‘Beppe Xenia’

Nij boek fan Hein Jaap Hilarides: ‘Beppe Xenia’

🕔11:21, 13.Jan 2021

Op 14 jannewaris ferskynt by útjouwerij Bornmeer Beppe Xenia, de nijste roman fan Hein Jaap Hilarides. Xenia is grutbrocht yn de Drava-delte fan Slovenië. Dêr treft se Freek Wassenaar, in boeresoan út It Bilt. Freek en Xenia wurde fereale en

Lês it folsleine artikel
Keunstwurk by pizzabestelling

Keunstwurk by pizzabestelling

🕔08:46, 13.Jan 2021

Trije keunstners út Ljouwert hawwe in ûntwerp makke dat as print meilevere wurdt by in pizzabestelling mei de Pizza Box Art-aksje. De trije dielnimmende pizzeria’s binne La Trattoria, Da Charlie en De Burgemeester van Napels. De aksje rint fan 18

Lês it folsleine artikel
Opropke

Opropke

🕔13:02, 12.Jan 2021

Studintes Emma, Iris, Marta en Nova fan Universiteit Leiden / Leiden University ûndersykje foar harren stúdzje kulturele antropology hoe sterk oft de taal ferbûn is mei de Fryske mienskip en hoe’t dat yn ferbining stiet mei it gefoel fan identiteit.

Lês it folsleine artikel
Ronald de Boer fynt Dútske en Rotterdamske woartels yn ‘Verborgen verleden’

Ronald de Boer fynt Dútske en Rotterdamske woartels yn ‘Verborgen verleden’

🕔09:22, 12.Jan 2021

Ronald de Boer, dy’t as fuotballer de wrâld oer reizge en grutte suksessen boekte mei ûnder mear Ajax, tinkt dat syn famyljeskiednis net folle fierder rikke sil as wat túnkers yn en om it West-Fryske Grootebroek. Ta syn grutte fernuvering

Lês it folsleine artikel
Nij floch: Hendrik Werkman

Nij floch: Hendrik Werkman

🕔09:10, 12.Jan 2021

No’t de doarren tydlik ticht binne, presintearret Museum Belvédère flochs. It makke ûnder mear in floch oer de hjoeddeiske presintaasje fan Hendrik Werkman (1882-1945). Werkman wurdt sjoen as ien fan de wichtichste modernisten út Noard-Nederlân. In elemintêr ûnderdiel fan de

Lês it folsleine artikel