Dokumintêre oer Jochem Myjer

Dokumintêre oer Jochem Myjer

🕔08:49, 22.Sep 2020

Jochem Myjer is ien fan de suksesfolste komiken fan Nederlân. Syn foarstelling Adem in, Adem uit spile er sa’n 400 kear foar útferkochte sealen. Hy wûn der sels de grutste kabaretpriis de Poelifinario mei. Mar it suksesferhaal hat in kearside:

Lês it folsleine artikel
Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging

Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging

🕔08:23, 22.Sep 2020

Op 10 septimber 2020 hat de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân ienriedich foar it ynstellen fan Frysktalige plaknammen stimd. De Ried fan de Fryske Beweging stelt dat tige op priis en jout de gemeenteried én it kolleezje fan boargemaster en wethâlders in

Lês it folsleine artikel
Better djipfries as blinefries

Better djipfries as blinefries

🕔07:04, 22.Sep 2020

Skôging fan Jabik van der Bij It is no goed fjirtjin dagen lyn dat de Fryske Taalatlas 2020 iepenbier útkaam. In tige opteine deputearre Poepjes melde dat it goed giet mei it Frysk. Ien kear yn de fjouwer jier kinne

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear

Aant Mulder: Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear

🕔07:00, 22.Sep 2020

Kollum Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear? Dy fraach, dêr kom ik op om’t de FA (Fryske Akademy) al in skoftke dwaande is om in nije direkteur foar syn ynstitút te finen. In earste advertinsje hat gjin gaadlike reaksjes opsmiten.

Lês it folsleine artikel
Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

🕔06:28, 22.Sep 2020

  Skôging troch Tom Dykstra Hiel ferskillend is reagearre op it berjocht dat fanwegen it koroanafirus dit jier der gjin Warnsbetinking organisearre wurdt. Fan begryp foar it beslút oant de krityk, dat it dochs bûtendoar trochgean koe. Allegearre wier, mar

Lês it folsleine artikel
‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

🕔09:58, 21.Sep 2020

Ynstjoerd Oan: de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân Drachten, 14 sept. 2020 Ûnderwerp: yntegraasje fan ‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb Frysk Achte direksje, meiwurkers en ried fan tafersjoch fan de Fryske Akademy, achte leden fan Deputearre

Lês it folsleine artikel
Wâldgieltsjeseizoen ôfsletten mei útrikking trekker oan 3-jierrige

Wâldgieltsjeseizoen ôfsletten mei útrikking trekker oan 3-jierrige

🕔07:34, 19.Sep 2020

Ofrûne moanne wie it startskot fan it Wâldgieltsjeseizoen mei in priuwerij troch boargemaster Kramer en in trekkeraksje op ’e winkelflier. Yn ’e Jumbo yn Grou hat Wâldgieltsjeboer Jaap Wilman fan Ingwierrum freedtemiddei de 100e Wâldgieltsjetraaptrekker oan de trijejierrige Leen Kats

Lês it folsleine artikel
Streektalen en Tsead Bruinja op Europeeske Taledei

Streektalen en Tsead Bruinja op Europeeske Taledei

🕔07:20, 19.Sep 2020

Op de Europeeske Taledei, sneon 26 septimber, sille de streektalen fan Nederlân te hearren wêze by de meartalige fiering mei Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, Grinslanner dichteresse Fieke Gosselaar, Biltske muzikant Jan de Vries, en Liesbeth Terpstra mei in presentaasje

Lês it folsleine artikel
Reaksje FNP op ‘Prinsedei’: gemeentlike tekoarten oplosse!

Reaksje FNP op ‘Prinsedei’: gemeentlike tekoarten oplosse!

🕔10:49, 18.Sep 2020

De FNP is kritysk op de finansjele útstellen fan it regear by it oanbieden fan de Miljoenenota. It stelt de partij yn it foarste plak teloar dat der noch hieltyd gjin oplossing is foar de grutte gemeentlike tekoarten. Dêr moat

Lês it folsleine artikel
Giet it echt sa goed mei it Frysk?

Giet it echt sa goed mei it Frysk?

🕔10:13, 18.Sep 2020

Ynstjoerd De Fryske Taalatlas 2020, dy’t koartlyn útkaam, is foar deputearre Sietske Poepjes reden om harsels op it boarst te slaan: it soe poerbêst gean mei it Frysk. Mei oare wurden: har belied soe in sukses wêze. De wierheid hat

Lês it folsleine artikel