Sluier en masker yn België ferbean

Sluier en masker yn België ferbean

🕔15:14, 31.Mar 2010

België wol net langer lije dat minsken mei in lape stof foar it gesicht op ‘e dyk omrinne. De keamerkommisje foar ynlânske saken hat woansdei stimd foar in ferbod op leabedekkende kladen yn it iepenbier. Nei alle gedachten stimt it

Lês it folsleine artikel
Digitale frats teaterkrante

Digitale frats teaterkrante

🕔10:12, 31.Mar 2010

Út de digitale nijsbrief fan: De takomst fan it Fryske Amateurteater weromsjoch 27 maart Ofrûne sneon wie ûnder de ynspirearjende lieding fan Gerard van der Veer, it debat oer de takomst fan it amateurteater. Oan de hân fan 5 stellingen

Lês it folsleine artikel
Toanielfoarstellingen Keunstwurk

Toanielfoarstellingen Keunstwurk

🕔09:56, 31.Mar 2010

    Wa: Ad hoc groep  Wat: Noflike Yn ‘e Mandemiddei Wannear: 18 april om 15.00 oere Wêr: Yn’e Mande, Tytsjerk   Ynfo en kaartferkeap: inekal@chello.nl / 0511-431897  Kaarten:  € 8,50 ynkl. hapke en drankje     Wa: Stoej (Stichting openluchtevenementen Jellum / Bears)    Wat: Shakespeare in een luchtkasteel  Wannear:

Lês it folsleine artikel
Sibbeltsje, Sibbeltsje

Sibbeltsje, Sibbeltsje

🕔10:38, 30.Mar 2010

Sibbeltsje is in famke dat in bytsje bryk berne is. Om it mei Piter Wilkens te sizzen: se hie de poatsjes net gelyk. Dat wie de oanlieding foar in protte minsken om it earme bern lyts te achtsjen. Sibbeltsje goait

Lês it folsleine artikel
Frysk hûs yn Bräist

Frysk hûs yn Bräist

🕔00:13, 30.Mar 2010

Seksje Noard fan de Fryske Rie, de Nordfriesische Verein en de Friisk Foriining smite de lapen gear. De trije organisaasje tsjogge trijeresom yn in hûs yn Bräist. It wie de dream fan mannen lykas Sybren Posthumus, Durk van der Schaaf

Lês it folsleine artikel
Britsk protest tsjin blasfemywet

Britsk protest tsjin blasfemywet

🕔15:26, 27.Mar 2010

“Always look on the bright side of life!” Dat songen de profeet Bryan en syn maten, hingjend oan in martelkrús, oan de ein fan ‘e film “Life of Bryan” fan de komyske formaasje Monty Python. Doe’t de film yn 1979

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 28 maart

Fryske tsjerketsjinsten 28 maart

🕔11:53, 27.Mar 2010

Aldtsjerk Prot. Gem. Trynwâlden, 9.30 o. dû C. Nieboer Boazum Prot. Streekgem. De Slachsang: 10.00 o. fr C. de Boer-Bergstra Burgum Prot. Kerk, Krústsjerke: 19.00 o. fr drs Y. Hiemstra Deinum PKN-gem., 11.00 o. dû A. Terlouw Ealahuzen Herf. Gem./PKN,

Lês it folsleine artikel
Allegear meneuvels

Allegear meneuvels

🕔22:51, 26.Mar 2010

Minsken hawwe net allinnich in memmetaal, se hawwe ek in memmelichemstaal. Krekt sa as it Frysk lienwurden út oare talen opnimt, sa nimme minsken yn har memmelichemstalen ek gebearten oer út oare lichemstaalgebieten. Ewoud Sanders beskriuwt hjoed yn NRC Handelsblad

Lês it folsleine artikel
Nije Jevgeni Onegin

Nije Jevgeni Onegin

🕔21:11, 25.Mar 2010

In sympatike boef, net in typyske skriuwer. Alekander Poesjkin mocht graach oer in slokje en wie net benaud fan flauwe grappen. Sa stie er syn bewûnderders in kear te wurd yn in trochsichtige broek sûnder ûnderbroek en moast er in

Lês it folsleine artikel
Welsh Language Board ferdwynt

Welsh Language Board ferdwynt

🕔00:21, 25.Mar 2010

De nasjonale assemblee fan Wales wol de Welsh Language Board opheffe. De Board hat jierrenlang in wichtich orgaan west by it normalisearjen fan it brûken fan de Welske taal. Doel is om de Board te ferfangen troch in kommissaris en

Lês it folsleine artikel