Dokumintêre oer Rungholt

Dokumintêre oer Rungholt

🕔18:48, 10.Apr 2010

HÜSEM – De Dútske omroporganisaasje ZDF (Zentraldeutsches Fernsehen) is in dokumintêre oer Rungholt oan it meitsjen. It Noardfryske doarp Rungholt is yn 1362 troch de see opslokt en spilet yn gâns folksferhalen in rol. Sa soe men bytiden nachts de

Lês it folsleine artikel
Besetter woe Hollânske tenniswurden

Besetter woe Hollânske tenniswurden

🕔16:31, 10.Apr 2010

Heren-dubbel, voetfout, voordeel en gelijk. Yn it hjoeddeiske tennis binne it deagewoane termen. Dat is lykwols noch net sa lang it gefal. Jan Luitzen skriuwt yn it aprilnûmer fan Onze Taal dat de Nederlânske tennistermen yn de Twadde Wrâldoarloch betocht

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 11 april 2010

Fryske tsjerketsjinsten 11 april 2010

🕔06:04, 9.Apr 2010

Akkrum Prot. Gem. Terptsjerke: 9.30 o. dû B.G. Keizer Aldeboarn Prot. Gem., Tegearre Fierder, Doelhôftsjerke: 9.30 o. dû L. Westra Boksum PKN-gem., 11.00 o. dû H. Wagenaar Dronryp P.K.N. Gem., d’Alde Wite: 9.30 o. dû B. Smilde Earnewâld Herf. Gem.,

Lês it folsleine artikel
Walen easkje weryndieling

Walen easkje weryndieling

🕔21:18, 7.Apr 2010

In stikmannich Flaamske gemeenten moatte by Brussel ynlive wurde. Dat is de miening fan guon Frânsktalige partijen yn België. De Nederlânsktalige partijen binne dêr poer op tsjin, mar wurde op it heden ûnder druk set. Ien fan de fûlste foarstanners

Lês it folsleine artikel
De Hânzehannel en skipfeart

De Hânzehannel en skipfeart

🕔20:08, 7.Apr 2010

  De Fryske Akademy organisearret yn gearwurking mei Bibliotheekservice Fryslân in fjouwertal histoaryske lêzings yn Fryske bibleteken. De lêste yn de rige fan fjouwer wurdt holden op tongersdei 15 april 2010 om 20.00 oere yn de bibleteek fan Harns. Dr. Hanno

Lês it folsleine artikel
Jiddysk Festival A Velt mit Veltlekh

Jiddysk Festival A Velt mit Veltlekh

🕔19:51, 7.Apr 2010

    Under it Jiddysk Festival A Velt mit Veltlekh, dat plak fynt yn de wike fan 18-25 april 2010 te Ljouwert, wurdt in publykssympoasium hâlden oer it tema:  De wereld van het Jiddisch en andere kleine talen Moandei 19

Lês it folsleine artikel
Poëzy en foto’s bedrige lânskippen

Poëzy en foto’s bedrige lânskippen

🕔19:36, 7.Apr 2010

By glêskeunstner Peter Vormer draait alles om ljocht en kleur. By wurdkeunstner en fotograaf Abe de Vries is ‘bedrige lânskippen’ it tema. Tegearre litte se harren wurk sjen fan 3 april ôf yn De Schierstins te Feanwâlden. Sjoch foar mear ynformaasje

Lês it folsleine artikel
Leaver sûkelade as seks

Leaver sûkelade as seks

🕔19:02, 7.Apr 2010

By de Sweedske froulju stiet sûkelade heger op it ferlanglistke as seks. De froulju yn Malmö tinke der lykwols gelyk oer as de manlju. It sûkelademerk Marabou hat ûndersykje litten wat de fiif favorite beuzichheden binne yn it wykein. Net

Lês it folsleine artikel
Opskuor om homofile messias

Opskuor om homofile messias

🕔18:43, 7.Apr 2010

Stel dat de messias hjoed de dei op ierde komme soe en homo wie. It toanielstik ‘Corpus Christi’ boartet mei dat idee. Yn it stik, skreaun troch Terrence McNally, sprekt in jezuseftich personaazje him ek út foar it homohoulik. In

Lês it folsleine artikel
Nilgün Yerli

Nilgün Yerli

🕔11:03, 7.Apr 2010

Berne yn Turkije kaam se mei tsien jier nei It Hearrenfean, dêr’t se fierder opwoeksen is. Sneon wie se wer as kabaretiêre yn “mijn stad” foar in folle seal yn it Posthús. Yn in dekôr as in poarte parodiearre se

Lês it folsleine artikel