Tsjetsjeenske makket yndruk

Tsjetsjeenske makket yndruk Fernijd

🕔08:43, 12.Apr 2010

De Tsjetsjeenske sjongeres Louiza Saitova fan Wâldsein makke freedtejûn yn it Heechhûs Heech in soad yndruk op de earste foarrûnde fan sjongfestival Liet 2010. Saitova song yn geef Frysk har eigen oansteklike liet ‘Rêden troch muzyk’. Hja waard dêrby stipe

Lês it folsleine artikel
Iepenloftspullen wer gongber

Iepenloftspullen wer gongber

🕔22:37, 11.Apr 2010

De earste iepenloftspullen begjinne meikoarten wer yn Fryslân. Bears spilet “Feste, de nar fan Unia”, in bewurking fan Shakespeare syn stik “Twelfth Night, or What You Will”. De earste foarstelling is op woansdei 28 april. Klik hjir foar mear ynformaasje.

Lês it folsleine artikel
Nije Noardfryske omrop

Nije Noardfryske omrop

🕔11:54, 11.Apr 2010

De Fering Stiftung op it Noardfryske waadeilân Feer begjint mei in nije radio-omrop: Friisk Funk. De wichtichste fiertaal op ‘e radio moat it Noardfrysk wurde. Foar it projekt wurket de Fering Stiftung gear mei it gymnasium op Feer en mei

Lês it folsleine artikel
Bern yn de Twadde Wrâldoarloch

Bern yn de Twadde Wrâldoarloch

🕔10:40, 11.Apr 2010

Op sneon 17 april sil de hear A. Oost út Hoogeveen in lêzing mei powerpointpresintaasje fersoargje foar de Histoaryske Feriening Appelskea e.o. mei as ûnderwerp: Bern yn de Twadde Wrâldoarloch. Dit jier is it 65 jier lyn dat de Dútsers

Lês it folsleine artikel
Dokumintêre oer Rungholt

Dokumintêre oer Rungholt

🕔18:48, 10.Apr 2010

HÜSEM – De Dútske omroporganisaasje ZDF (Zentraldeutsches Fernsehen) is in dokumintêre oer Rungholt oan it meitsjen. It Noardfryske doarp Rungholt is yn 1362 troch de see opslokt en spilet yn gâns folksferhalen in rol. Sa soe men bytiden nachts de

Lês it folsleine artikel
Besetter woe Hollânske tenniswurden

Besetter woe Hollânske tenniswurden

🕔16:31, 10.Apr 2010

Heren-dubbel, voetfout, voordeel en gelijk. Yn it hjoeddeiske tennis binne it deagewoane termen. Dat is lykwols noch net sa lang it gefal. Jan Luitzen skriuwt yn it aprilnûmer fan Onze Taal dat de Nederlânske tennistermen yn de Twadde Wrâldoarloch betocht

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 11 april 2010

Fryske tsjerketsjinsten 11 april 2010

🕔06:04, 9.Apr 2010

Akkrum Prot. Gem. Terptsjerke: 9.30 o. dû B.G. Keizer Aldeboarn Prot. Gem., Tegearre Fierder, Doelhôftsjerke: 9.30 o. dû L. Westra Boksum PKN-gem., 11.00 o. dû H. Wagenaar Dronryp P.K.N. Gem., d’Alde Wite: 9.30 o. dû B. Smilde Earnewâld Herf. Gem.,

Lês it folsleine artikel
Walen easkje weryndieling

Walen easkje weryndieling

🕔21:18, 7.Apr 2010

In stikmannich Flaamske gemeenten moatte by Brussel ynlive wurde. Dat is de miening fan guon Frânsktalige partijen yn België. De Nederlânsktalige partijen binne dêr poer op tsjin, mar wurde op it heden ûnder druk set. Ien fan de fûlste foarstanners

Lês it folsleine artikel
De Hânzehannel en skipfeart

De Hânzehannel en skipfeart

🕔20:08, 7.Apr 2010

  De Fryske Akademy organisearret yn gearwurking mei Bibliotheekservice Fryslân in fjouwertal histoaryske lêzings yn Fryske bibleteken. De lêste yn de rige fan fjouwer wurdt holden op tongersdei 15 april 2010 om 20.00 oere yn de bibleteek fan Harns. Dr. Hanno

Lês it folsleine artikel
Jiddysk Festival A Velt mit Veltlekh

Jiddysk Festival A Velt mit Veltlekh

🕔19:51, 7.Apr 2010

    Under it Jiddysk Festival A Velt mit Veltlekh, dat plak fynt yn de wike fan 18-25 april 2010 te Ljouwert, wurdt in publykssympoasium hâlden oer it tema:  De wereld van het Jiddisch en andere kleine talen Moandei 19

Lês it folsleine artikel