Lokale Omrop Achtkarspelen

Lokale Omrop Achtkarspelen

🕔20:47, 3.Dec 2010

Brûken Fryske taal wichtich kritearium De gemeenterie fan Achtkarspelen hat ferline wike tongersdeitejûn besletten dat sawol RTV Kanaal 30 as RTV NOF represintatyf binne as lokale omrop yn dizze gemeente. Dat beslút wurdt meidield oan it ‘Commissariaat van de Media’ dat

Lês it folsleine artikel
Krystkonsert Hymne

Krystkonsert Hymne

🕔20:43, 3.Dec 2010

Koraalorkest HYMNE hâldt syn tradisjonele krystkonsert op snein 19 desimber om healwei fjouweren yn de Martinitsjerke fan Snits. Dit jier is der ek wer in grut krystkoar foarme, dat bestiet út leden fan it “Súdwestkoar”, oanfolle mei minsken dy’t nocht

Lês it folsleine artikel
Fryske Printeboeken foar bern

Fryske Printeboeken foar bern

🕔12:39, 3.Dec 2010

De Ried fan de Fryske Beweging hat in nij projekt op priemmen setten mei de namme Frysk printeboek. De bedoeling is om bern, mei help fan ynternet yn de kunde komme te litten mei ferhalen, mearkes en leginden yn it

Lês it folsleine artikel
Oplieding ta karmaster

Oplieding ta karmaster

🕔11:50, 2.Dec 2010

By de Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) binne 145 toanielselskippen oansletten. It grutste part fan dy selskippen spilet elk winterskoft ien of twa toanielstikken, ienakters en oare toanieluteringen. En al mear as 90 jier is it wenst dat Karmasters op ‘en

Lês it folsleine artikel
Ien fleach oer it koekoeksnêst

Ien fleach oer it koekoeksnêst

🕔11:41, 2.Dec 2010

    Op freed 17 en sneon 18 desimber set Rjucht en Sljucht De Tynje it stik ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’ yn kafee Overwijk op de planken. Nei alle gedachten kinne de measten fan jimme de prachtige film “One

Lês it folsleine artikel
As Peaske en Pinkster gearfalle

As Peaske en Pinkster gearfalle

🕔10:00, 2.Dec 2010

It Ferbân fan Fryske Foargongers is in trefpunt foar dûmnys, tsjerklike wurkers en oare gemeenteleden fan alle denominaasjes, dy’t foargean meie yn Frysktalige tsjinsten of yn it Frysk in  ûnderwerp teologysk beljochtsje wolle. It doel fan it FFF is oefenjen

Lês it folsleine artikel
Ex libris Tresoar, Midsieuske hânskriften

Ex libris Tresoar, Midsieuske hânskriften

🕔06:53, 2.Dec 2010

Fan 26 novimber ôf lit Tresoar in tal unike midsieuske hânskriften út de eigen kolleksje sjen. Dizze útstalling is de earste yn in rige útstallings by Tresoar ûnder de titel “Ex Libris Tresoar” ( út de biblioteek fan Tresoar). Yn

Lês it folsleine artikel
Iepenloftspul Jorwert 2011

Iepenloftspul Jorwert 2011

🕔23:37, 1.Dec 2010

It iepenloftspul fan Jorwert is úteinsetten mei de kaartferkeap fan 2011. Fanwege de btw-ferheging dy’t it nije regear trochfierd hat (fan 6 nei 19% op kultuerkaartsjes) hat de organisaasje fan it Iepenloftspul Jorwert besletten de kaartpriis foar it iepenloftspul ek

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 5 desimber

Fryske tsjerketsjinsten 5 desimber

🕔10:45, 1.Dec 2010

Burdaard PKN, Tsjerke op ’e Terp, 14.00 o. dhr. T.R.A. Simonides Dokkum PKN, De Fontein, 9.30 o. ds. P. Beintema Drachten Grutte Tsjerke, 11.00 o. ds. J. Strikwerda, mei meiwurking fan Maartje van der Meulen, sopraan Dronryp/Menaam PKN, De Alde

Lês it folsleine artikel
Aed Levwerd 1700 leden

Aed Levwerd 1700 leden

🕔09:24, 1.Dec 2010

Wethâlder Diks is nûmer 1700. It bestjoer fan Aed Levwerd is der grutsk op dat de feriening safolle leden hat. De klup hat it ôfrûne jier mear as hûndert nije leden krigen. Aed Levwerd wurket in protte gear mei it Histoarysk Sintrum Ljouwert.

Lês it folsleine artikel