Job Cohen lêst Max Havelaar yn

Job Cohen lêst Max Havelaar yn

🕔21:10, 13.May 2010

AMSTERDAM – Job Cohen hat de Max Havelaar fan Multatuli as harkboek ynpraat. De PvdA-foaroanman en eardere boargemaster fan Amsterdam hat al earder harkboeken ynlêzen. It harkboek hat in lingte fan acht oeren en komt dizze wike út by útjouwerij

Lês it folsleine artikel
Blomkemerk Ljouwert wer drok

Blomkemerk Ljouwert wer drok

🕔21:00, 13.May 2010

De tradisjonele blomkemerk yn de binnenstêd fan Ljouwert luts tongersdei wer tûzenen minsken. Op de Lange Merkstrjitte en de Tesselschadestrjitte hiene tsientallen blommeferkeapers harren guod útstald. Se komme út it hiele lân wei. Sa stie der sels in ferkeaper út

Lês it folsleine artikel
Nije namfal: de archaivus

Nije namfal: de archaivus

🕔17:48, 13.May 2010

Fjouwer namfallen kenne de measte Friezen noch wol: de nominativus, genitivus, dativus en accusativus, oftewol de 1e, 2e, 3e en 4e namfal sa’t men dy yn de Dútske les leart. Yn it Nederlânsk en Frysk is der fan dy namfallen

Lês it folsleine artikel
Fûterjende Ratzinger yn Portugal

Fûterjende Ratzinger yn Portugal

🕔15:04, 13.May 2010

FATIMA – De besite fan tsjerkehaad Joseph Ratzinger oan Portugal wie goed besocht. Mear as trijehûndert tûzen minsken wienen tongersdei oanwêzich by in eucharistyfiering ûnder lieding fan “Benediktus de sechstjinde”, sa’t Ratzinger him as paus neame lit. Portugal hat koartlyn

Lês it folsleine artikel
It jierferslach fan Tryater

It jierferslach fan Tryater

🕔10:59, 12.May 2010

Nijsgjirrich om te lêzen wat Tryater yn 2009 allegear dien hat. Ek de takomst wurdt beskreaun yn hiel kleare taal. Tryater hat te lijen ûnder de finansjele krisis. Mar se dogge it hielendal net gek. Se bouwe rêstich fierder oan de

Lês it folsleine artikel
Finale Liet 2010

Finale Liet 2010

🕔10:32, 12.May 2010

Op sneon 22 maaie sil foar de 19e kear it Frysk sjongfestival Liet wêze yn Stedsskouboarch ‘De Harmonie’ yn Ljouwert. Oanfang  20:15 oere. Yn de moanne april binne der yn Heech, St. Japik, Kollum, Easterwâlde en Ljouwert foarwedstriden holden. Ut de

Lês it folsleine artikel
Lokwinsk oan Friisk Foriining

Lokwinsk oan Friisk Foriining

🕔09:53, 12.May 2010

Tige achtenearre dames en hearen, De Ried fan de Fryske Beweging út Westerlauwersk Fryslân wol jimme hjirby hiel hertlik lokwinskje mei it feit, dat jim krewearjen beleanne is mei it ta stân kommen fan in nije radio-omrop mei de moaie

Lês it folsleine artikel
Bibel yn it Oertsjongersk

Bibel yn it Oertsjongersk

🕔09:00, 12.May 2010

WOLVEGEA – Hjoed wurdt de Oertsjongerske oersetting fan de Bibel presintearre. Oersetter Piet Bult en korrektor Frank de Vries hawwe seis jier lang yn it spier west om de tekst oer te setten. Neffens Omrop Fryslân hat er dêr in

Lês it folsleine artikel
Taal is in feilichheidsrisiko

Taal is in feilichheidsrisiko

🕔22:21, 11.May 2010

DELFT – Ien op de fjouwer minsken yn Nederlân is net taalfeardich genôch om him goed te rêden. En dat is gefaarlik. Dat seit de Delftske ûndersiker Paul Lindhout, dy’t juster promovearre is op in stúdzje nei taal op it

Lês it folsleine artikel
Moslims falle tekender oan

Moslims falle tekender oan

🕔21:32, 11.May 2010

UPPSALA – In ploech fan sa’n tweintich lossleine moslims hat hjoed in lêzing fan tekender Lars Vilks oan de universiteit fan Uppsala fersteurd. Vilks krige fan ien fan harren in stjit mei de kop. De plysje kaam fuortendaliks fanwegen en

Lês it folsleine artikel