Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (85)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (85) Fernijd

🕔06:51, 21.Sep 2019

Haadstik 10 Yt en drink mei-inoar, waskje inoar, meitsje inoar better   Tariedingen foar it Lêste Jûnsmiel It is in pear dagen foar it Joadske peaskefeest, dan sil it laam fan Peaske slachte wurde, en ik wit dat myn tiid

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (84)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (84)

🕔10:38, 16.Sep 2019

Wês wach Ik sis tsjin ’e learlingen: “Moai net, al dy prachtige gebouwen hjir. Mar der bliuwt gjin stien op ’e oare en alle tekens fan wolfeart binne fergonklik. Garje dyn wolfeart yn ’e himel troch fan dyn meiminske te

Lês it folsleine artikel
Dielnimmers Digy-Taalhûs bringe poëzijbondel út

Dielnimmers Digy-Taalhûs bringe poëzijbondel út

🕔08:13, 9.Sep 2019

De dielnimmers fan it Digy-Taalhûs Harns en Dokkum hawwe de ôfrûne perioade wurke oan in poëzijbondel, mei de tiel Dichterbij, Tichterby. Biblioteek Noard Fryslân hat yn acht fêstigings op ’e fêste wâl in Digy-Taalhûs dêr’t ynwenners fan Noard Fryslân terjochte

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (83)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (83)

🕔07:31, 7.Sep 2019

De twa geboaden dy’t ien binne en net sûnderinoar kinne. Ien fan ’e timpelautoriteiten fynt dat ik goed antwurdzje op alle strikfragen. Hy freget oan my: “Wat is it belangrykst fan alle geboaden?” Ik antwurdzje: “De Hear is ien. Hâld

Lês it folsleine artikel
Oprop!

Oprop!

🕔09:33, 1.Sep 2019

Binne jo kreatyf en skriuwe jo (Frysktalige) ferhalen of gedichten? Stjoer dy dan op nei de redaksje fan It Nijs. Alle sneonen meitsje wy romte om in ferhaal of in gedicht te publisearjen. Wy sjogge dernei út. Us mailadres is: ynfo@itnijs.frl.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (82)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (82) Fernijd

🕔07:00, 31.Aug 2019

In God fan minsken dy’t libje Wer komme de timpelautoriteiten del mei in strikfraach. “As man en frou dea binne en opsteane en ien fleis binne yn ’e himel, hoe sit it dan mei in frou dy’t mei meardere manlju

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (81)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (81) Fernijd

🕔07:00, 24.Aug 2019

Nei wa syn byld? De timpelautoriteiten komme wer del om in strikfraach te stellen. Se bûge en wriuwe har yn ’e hannen en freegje: “Jo sprekke de wierheid sûnder op ’e persoan te sjen, want jo berinne Gods wei. Dêrom

Lês it folsleine artikel
45e Fryske Bûsboekje leit yn ’e winkels

45e Fryske Bûsboekje leit yn ’e winkels

🕔09:18, 17.Aug 2019

“Ik libje wol twa libbens, en kom dus tiid tekoart” (J.D. de Jong, 1977) 45e Fryske Bûsboekje mei poëzy oer “tiid”           It nije Fryske Bûsboekje (2020) leit yn ‘e winkels! Dit jier is it tema: “tiid”. In moai tema

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

🕔08:09, 17.Aug 2019

Wat in widdo jout Ik set my foar de kollektebus del en sjoch mei oandacht hoe’t de minsken har jild deryn dogge. In protte riken dogge der in protte yn. Dan komt der in earme widdo en se docht der

Lês it folsleine artikel
Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

🕔20:45, 14.Aug 2019

Yn it ferline wie it Jiddysk in taal dy’t praat waard troch 12 miljoen minsken. Yn hiele buerten yn Antwerpen, Krakow en Odessa wie it hast it iennichste wat op strjitte te hearren wie: de tige op it Dútsk lykjende

Lês it folsleine artikel