Fyftjin persint Bybpanel minder iensum tanksij de biblioteek

Fyftjin persint Bybpanel minder iensum tanksij de biblioteek

🕔20:00, 30.Apr 2019

Undersyk nei de maatskiplike wearde Biebpanel, it lanlike ûndersykspanel fan de biblioteken hat ûndersocht wat de wearde fan de biblioteek is. Oan de hast 25.000 leden fan Biebpanel, ûnder wa 700 út it noarden fan Fryslân, is frege wat sy

Lês it folsleine artikel
Utrikking Libris Literatuerpriis by Nieuwsuur

Utrikking Libris Literatuerpriis by Nieuwsuur

🕔20:25, 29.Apr 2019

Op moandeitejûn 6 maaie makket sjueryfoarsitter Jet Bussemaker, âld-minister fan Kultuer, yn Nieuwsuur de winner fan de Libris Literatuerpriis 2019 bekend. Dat bart streekrjocht út it Amstel Hotel yn Amsterdam wei. De nominearre skriuwers komme oan it wurd yn in

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (64)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (64)

🕔10:39, 27.Apr 2019

Allinnich God is goed In ryk jongfeint freget: “Goede Master, wat moat ik dwaan om in goed minske te wêzen?” Ik sis: “Wêrom seisto dat ik goed bin? Allinnich God is goed. Hâld dy oan ’e tsien geboaden en do

Lês it folsleine artikel
Priisfraach foar it bêste duorsume reisferhaal

Priisfraach foar it bêste duorsume reisferhaal

🕔07:18, 27.Apr 2019

Utjouwerij HotSum skriuwt in priisfraach út foar it bêste Frysktalige en ‘duorsume’ reisferhaal. Foar de winner leit in jildbedrach fan € 1500 klear. It winnende ferhaal wurdt mei oare ynstjoerde (selektearre) ferhalen begjin 2020 yn de bondel Under oaren publisearre. Om

Lês it folsleine artikel
Rely Jorritsmapriis: noch oant 12 maaie ynstjoere

Rely Jorritsmapriis: noch oant 12 maaie ynstjoere

🕔11:01, 23.Apr 2019

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 12 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal

Lês it folsleine artikel
Alles wat jo net wisten oer de penis

Alles wat jo net wisten oer de penis Fernijd

🕔10:37, 21.Apr 2019

De helte fan ‘e minsken hat ien, fan de oare helte kriget in grut part wolris ien te sjen: in penis. Of kul. Of pyl. En der is noch gâns in steal nammen te neamen dy’t it manlik skamdiel hat.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

🕔06:42, 20.Apr 2019

Wa is goed? In ferslachjouwer en in populist sieten beide yn ’e synagoge te bidden. De ferslachjouwer sei tsjin God: “Hear, ik tankje Jo dat ik net sa bin as de oare minsken: jildwolven, dieven, troubrekkers, ferslaafden of ek as

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (62)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (62) Fernijd

🕔07:00, 13.Apr 2019

Wêrom’t gjin letter fan ’e wet falle mei Gjinien kin twa hearen tsjinje. Wat minsken geweldich fine, fynt God grouwélich. Tink der goed om wêr’tst fan dreamst en wêr’tst dyn skatten garrest. By de wet en de geboaden is no

Lês it folsleine artikel
Fiifhûnderste útjefte fan de KFFB

Fiifhûnderste útjefte fan de KFFB

🕔10:51, 9.Apr 2019

Sneon 6 april belibbe de KFFB de Fryske boekeklub in hichtepunt yn syn 85-jierrich bestean: doe waard nammentlik de fiifhûndertste útjefte presintearre: Foar dy 20 bibelferhalen. Dy presintaasje wie yn de IJsherberg yn Dokkum. Jong en âld kaam dêrop ôf.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Stêd fan Boeken

Aant Mulder: Stêd fan Boeken

🕔07:00, 9.Apr 2019

Kollum City of Literature, Stêd fan Boeken, de boekewike, it is my suver allegearre mar wat ûntkommen. De boekewike mei it tema ‘De moeder de vrouw’ dy’t duorre fan sneon 23 maart oant en mei snein 31 maart wol ik

Lês it folsleine artikel