‘It Grutte Foarlêsboek II’ yn ûntfangst naam troch Aart Staartjes

‘It Grutte Foarlêsboek II’ yn ûntfangst naam troch Aart Staartjes

🕔08:44, 14.Nov 2019

By de Afûk is ôfrûne sneon 9 novimber it twadde diel fan It Grutte Foarlêsboek ferskynd. Yn it boek steane mear as sechstich ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 o/m 6 jier. It earste eksimplaar waard mids sa’n

Lês it folsleine artikel
Twa Fryske dichters oer de ‘siel fan it lânskip’

Twa Fryske dichters oer de ‘siel fan it lânskip’

🕔12:40, 12.Nov 2019

Vokaal Ensemble Bonifatius sjongt op 16 en 23 novimber o.s. mei solisten Ben Brunt en Netty Otter grutte en lytsere dichtwurken fan Fryske dichters Obe Postma (1868-1963) en Eppie Dam (1953). De gedichten binne muzikaal fertolke troch twa Fryske komponisten,

Lês it folsleine artikel
Feestlike boekpresintaasje op OBS De Wielen yn Ljouwert

Feestlike boekpresintaasje op OBS De Wielen yn Ljouwert

🕔09:06, 10.Nov 2019

Wout Zijlstra, jierren sterkste man fan Nederlân en fier dêrbûten, kampioen Highlandgames en mear, is tiisdei 12 novimber haadgast by de groepen 4 en 5 fan basiskoalle De Wielen yn Camminghabuorren. Jelle Bangma skreau foar de twadde Sweltsjerige it boekje

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (91)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (91)

🕔08:36, 9.Nov 2019

Yn it hûs fan myn Heit binne keamers genôch “Meitsje jim gjin soargen. Fertrou op God en fertrou ek op My. It hûs fan myn Heit hat keamers genôch om grutte hoemannichten rak en dak te jaan. Ik sil jim

Lês it folsleine artikel
Nominaasjes Piter Jellespriis 2019: in miskleun

Nominaasjes Piter Jellespriis 2019: in miskleun

🕔11:53, 8.Nov 2019

Skôging troch Eeltsje Hettinga De biografy ‘Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man. Joost Halbertsma 1789-1869′ fan kultuerhistoarikus en letterkundige Alpita de Jong krige it ôfrûne jier loovjende resinsjes: in fiifstjerreresinsje yn NRC-Handelsblad, lof en hulde yn Trouw en op

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje ‘De bruorren Liuwehert’

Boekpresintaasje ‘De bruorren Liuwehert’

🕔08:44, 6.Nov 2019

Op freedtejûn 15 novimber presintearret Utjouwerij Regaad syn nijste boek: Astrid Lindgren’s klassike berneboek De bruorren Liuwehert. It tiidleaze fantasyferhaal fan de wrâldferneamde Sweedske skriuwster, no yn in nagelnije Fryske oersetting fan Rymke Zijlstra en mei bysûndere yllustraasjes fan Kim

Lês it folsleine artikel
Frysk Biografy Ynstitút

Frysk Biografy Ynstitút

🕔08:34, 5.Nov 2019

In inisjatyfgroep is úteinset om in Frysk Biografy Ynstitút yn it libben te roppen. It doel fan it inisjatyf is om Fryske organisaasjes, ynearsten ûnder auspysjes fan it Biografy Ynstitút fan de Ryksuniversiteit Grins, ta in gearwurkingsferbân te smeien, dat

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De wierheid lige

Aant Mulder: De wierheid lige

🕔07:00, 5.Nov 2019

Kollum Ik ha sneon 12 oktober net nei it Sieperda Sympoasium yn it HCL (Histoarysk Sintrum Ljouwert) ta west. Efterôf muoit my dat. Ik hie de ferhalen oer ‘Redbad en syn tiid’ grif nijsgjirrich fûn. Dat jildt benammen foar it

Lês it folsleine artikel
Alve skriuwers meitsje noch kâns op Piter Jellespriis

Alve skriuwers meitsje noch kâns op Piter Jellespriis

🕔16:07, 3.Nov 2019

Alve kandidaten meitsje dit jier kâns op de literêre Piter Jellespriis. Dy ûnderskieding wurdt ien kear yn de fjouwer jier útrikt, oan in persoan dy’t of in projekt dat in bydrage leveret oan de Fryske of Nederlânske taal. De sjuery

Lês it folsleine artikel
Dichter Jelle Zwart is ferstoarn

Dichter Jelle Zwart is ferstoarn

🕔15:14, 2.Nov 2019

Jelle Zwart is ferstoarn. De dichter is 93 jier wurden. Zwart is berne yn Ljouwert en groeide op yn Dokkum. Hy debutearre as dichter doe’t er al op jierren wie. Dat wie yn 2004 yn de Fryske skriuwerskalinder, mei syn

Lês it folsleine artikel