Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (87)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (87)

🕔08:04, 5.Oct 2019

It fuotwaskjen Under it miel gean Ik stean en ik wit foarfêst dat de Heit My alles yn hannen jûn hat en dat Ik fan God útgien bin en dat Ik nei God weromgean. Ik doch it boppekleed út, krij

Lês it folsleine artikel
Fryske ferhalen yn de nije podcastrige ‘Boekekast’

Fryske ferhalen yn de nije podcastrige ‘Boekekast’

🕔09:07, 27.Sep 2019

Ofrûne woansdei, op de dei fan de memmetaal, lansearren Omrop Fryslân en Boeken fan Fryslân de nije podcastrige ‘Boekekast’. Spesjaal foar leafhawwers fan Fryske ferhalen. Alle wiken komt op snein in nij literêr ferhaal online. Hieltyd mear Friezen ûntdekke de

Lês it folsleine artikel
Proazagedichtejûn op tongersdei 24 oktober

Proazagedichtejûn op tongersdei 24 oktober

🕔09:31, 26.Sep 2019

De Deenske proazadichter Carsten René Nielsen hâldt fan ’t hjerst seis wike yn Grins ta om nij wurk te skriuwen en oer te setten. Dichterskollektyf RIXT fûn dat in moaie gelegenheid om him út te nûgjen foar in Proazagedichtejûn op

Lês it folsleine artikel
Gysbert Japicxpriis 2019 foar Aggie van der Meer

Gysbert Japicxpriis 2019 foar Aggie van der Meer

🕔10:24, 25.Sep 2019

De Gysbert Japicxpriis wurdt fan ’t jier takend oan skriuwster Aggie van der Meer út Boalsert. Deputearre Sietske Poepjes hat Aggie van der Meer hjoed in besite brocht om dat feestlike nijs persoanlik te fertellen. Op sneon 16 novimber wurdt

Lês it folsleine artikel
In Fryslân DOK oer Joop ter Heul

In Fryslân DOK oer Joop ter Heul

🕔08:25, 24.Sep 2019

‘Jopopinoloukico’ – it binne de earste letters fan de nammen fan Joop ter Heul en har seis freondinnen. Se diele lok en leed en hawwe lak oan skoalle. Cissy van Marxveldt skreau De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul yn 1919.

Lês it folsleine artikel
Tsientûzen Fryske en Nedersaksyske boeken skielk fergees op ynternet

Tsientûzen Fryske en Nedersaksyske boeken skielk fergees op ynternet

🕔00:57, 24.Sep 2019

De Keninklike Bibleteek yn De Haach en Tresoar yn Ljouwert hawwe ôfpraat om mei-inoar in pear grutte digitalisearreingsprojekten troch te fieren. De wichtichste ôfspraak is dat sa’n tsientûzen boeken yn it Frysk en it Nedersaksysk ynscand en op ynternet set

Lês it folsleine artikel
Thomas Steensen lilk om boek oer “Fryske” literatuerskiednis

Thomas Steensen lilk om boek oer “Fryske” literatuerskiednis

🕔00:50, 23.Sep 2019

It boek Salang’t de beam bloeit fan Joke Corporaal kriget yn Noard-Fryslân in mingde ûntfangst. Yn it nije nûmer fan it tydskrift Nordfriesland skriuwt de eardere heechlearaar Frysk Thomas Steensen dat it boek yndrukwekkend en goed lêsber skreaun is. Dochs neamt er

Lês it folsleine artikel
Oprop!

Oprop!

🕔09:48, 21.Sep 2019

Binne jo kreatyf en skriuwe jo (Frysktalige) ferhalen of gedichten? Stjoer dy dan op nei de redaksje fan It Nijs. Alle sneonen meitsje wy romte om in ferhaal of in gedicht te publisearjen. Wy sjogge dernei út. Us mailadres is: ynfo@itnijs.frl.

Lês it folsleine artikel
‘Foarútgong’, iepening tentoanstelling Waling Dykstra

‘Foarútgong’, iepening tentoanstelling Waling Dykstra

🕔07:24, 21.Sep 2019

LJOUWERT, 20 septimber. Mei sa’n 150 minsken wie der freed gâns belangstelling foar de iepening fan de tentoanstelling oer Waling Dykstra. Bert Looper, direkteur fan Tresoar, ferwolkommet de oanwêzigen. Yn syn iepening leit Looper de link tusken de tiid fan

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (85)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (85) Fernijd

🕔06:51, 21.Sep 2019

Haadstik 10 Yt en drink mei-inoar, waskje inoar, meitsje inoar better   Tariedingen foar it Lêste Jûnsmiel It is in pear dagen foar it Joadske peaskefeest, dan sil it laam fan Peaske slachte wurde, en ik wit dat myn tiid

Lês it folsleine artikel