Meslânzer Woardeboek presintearre

Meslânzer Woardeboek presintearre

🕔08:15, 26.Mar 2024

Neidat der jierren oan wurke is, koe einlings in wurdboek fan it dialekt fan Midslân op Skylge presintearre wurde. Dat wie op tongersdei 14 maart yn Het Wapen van Terschelling yn Meslâns, sa’t Midslân lokaal neamd wurdt. Skylge is dialektologysk

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Moat it altyd oer poep gean?

Arjan Hut: Moat it altyd oer poep gean?

🕔16:30, 25.Mar 2024

“Moat it no altyd wer útdraaie op in poeppraatsje?”, reagearre âld-Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma op in resint Facebookberjocht. De freeds hie ik de stêd yn west en dêrnei hie ik der thús in stikje oer skreaun. Do makkest wat

Lês it folsleine artikel
Nije roman ‘It Langpaad’ fan Jitske Olivier presintearre

Nije roman ‘It Langpaad’ fan Jitske Olivier presintearre

🕔08:18, 23.Mar 2024

Sneontemiddei 16 maart 2024 wie de presintaasje fan de nije roman It Langpaad fan Jikke Olivier. Mids famylje en freonen krige sy it earste eksimplaar út hannen fan Martsje de Jong fan útjouwerij KFFB. It tankwurd fan de skriuwster wie

Lês it folsleine artikel
Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (2)

Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (2)

🕔08:00, 22.Mar 2024

Twadde part fan de lêzing, holden op 16 maart 2024 yn Nijefeen. Klik hjir foar it earste part. Ik wol myn ferhaal oer it Frysk, de Fryske skiednis en de Fryske beweging no wat persoanliker meitsje en myn eigen famylje

Lês it folsleine artikel
Abe de Vries: Libben en wurk fan Waling Dykstra

Abe de Vries: Libben en wurk fan Waling Dykstra

🕔08:00, 21.Mar 2024

Understeand ferhaal oer de Fryske skriuwer Waling Dykstra (1821-1914) fertelde Abe de Vries ôfrûne sneon op de Moeting & Ynspiraasjemiddei fan it Keninklik Frysk Boun om Utens. Achte bestjoer fan de Fryske krite Waling Dykstra, bêste minsken, wat moai dat

Lês it folsleine artikel
Fryske kriten om utens komme byinoar 

Fryske kriten om utens komme byinoar 

🕔16:25, 19.Mar 2024

Hûndertste Algemiene Gearkomste fan it Keninklik Frysk Boun om Utens troch Jan Bosgraaf Statutêr foarskreaune jierlikse ledegearkomsten steane der net om bekend dat se in soad folk lûke. Dochs fûnen sneon 16 maart 2024 ryklik fyftich (bestjoers)leden fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Nasjonaal Boekewikegeskink fan de famylje Chabot ferskynt ek yn it Frysk

Nasjonaal Boekewikegeskink fan de famylje Chabot ferskynt ek yn it Frysk

🕔10:43, 11.Mar 2024

It Boekenweekgeschenk 2024 ferskynt ek wer yn it Frysk. De oersetting, mei de titel Gesinsferpakking, is makke troch Ytsje Steen. It tema fan de 89e nasjonale Boekewike is ‘Bij ons in de familie’ en dêrom is de famylje Chabot frege

Lês it folsleine artikel
Tiidreizgje nei it libben yn doarpen en stêden yn 1500-1850

Tiidreizgje nei it libben yn doarpen en stêden yn 1500-1850

🕔08:18, 10.Mar 2024

Tiidreizgje nei it libben yn doarpen en stêden yn Nederlân en Flaanderen tusken 1500 en 1850. Dat is no mooglik, want der binne 207 kronykteksten op kronieken.transkribus.eu set. De hânskriften binne digitaal ynlêzen en fia transkripsjes en tekstwerkenning yntegraal troch

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk Berneboekewikegeskink 2024 ek yn it Frysk

Nederlânsk Berneboekewikegeskink 2024 ek yn it Frysk Fernijd

🕔08:17, 7.Mar 2024

It Nederlands Kinderboekenweekgeschenk 2024 ferskynt foar de twadde kear yn it Frysk. Pieter Koolwijk (1974) skriuwt it boek yn it Nederlânsk. Rymke Zijlstra is frege om de Frysktalige oersetting te fersoargjen. It is de twadde kear dat it Nederlânsk Berneboekewikegeskink

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut:  Man wurdt mem

Arjan Hut: Man wurdt mem

🕔16:31, 4.Mar 2024

Kollum Ik haw wolris in ferske yn ’e holle, of in stikje derfan – en ken it hiel goed, mar kom der dan net op wat it is! Hiel frustrearjend. Soks kin dagen, wiken duorje, hieltyd witst it hast, mar

Lês it folsleine artikel