Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (105)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (105) Fernijd

🕔07:05, 15.Feb 2020

De mistrouwige Tomas Op in jûn binne de apostels gearkommen en de doarren sletten omdat se bang binne foar har fijannen. Dan komt Jezus by har en seit: “Frede tawinske!” As Er dat sein hat, lit Er har syn hannen

Lês it folsleine artikel
Kening & Kening: it Fryske berneboek oer in homohoulik dat Amearika op ’e kop sette

Kening & Kening: it Fryske berneboek oer in homohoulik dat Amearika op ’e kop sette

🕔20:27, 14.Feb 2020

Protesten, in rjochtssaak, in wetsfoarstel. Allegear tsjin ien berneboek út Fryslân: ‘Kening en Kening’. Tweintich jier lyn betochten Linda de Haan fan Burgum en Stern Nijland fan Ljouwert it boek. It ferhaal is oerset yn tolve talen en soarge benammen

Lês it folsleine artikel
Ernst Bruinsma hâldt op as haadredakteur De Moanne

Ernst Bruinsma hâldt op as haadredakteur De Moanne

🕔16:43, 14.Feb 2020

De Ljouwerter Krante skriuwt dat Ernst Bruinsma syn funksje as haadredakteur fan algemien kultureel tydskrift De Moanne delleit. Bruinsma wol him folslein konsintrearje op syn nije baan as saaklik lieder fan City of Literature Ljouwert. Meikoarten wurdt der in opfolger foar Bruinsma by De

Lês it folsleine artikel
Oprop ta tige koarte ferhalen foar lange koartproazajûn

Oprop ta tige koarte ferhalen foar lange koartproazajûn

🕔08:54, 13.Feb 2020

Der binne al in skoft lûden te hearren yn literêr Fryslân dat Frysk proaza oan ’e krapperein komt mei al dy poadia, kollektiven en projeksjes foar poëzije. Proaza lient him likegoed om foardroegen te wurden, proaza is net allinnich foar

Lês it folsleine artikel
Annejet van der Zijl spesjale gast op literêre jûn yn Ljouwert

Annejet van der Zijl spesjale gast op literêre jûn yn Ljouwert

🕔08:48, 13.Feb 2020

Bestsellerauteur en skriuwer fan it nasjonale Boekewikegeskink Annejet van der Zijl is dit jier de spesjale gast op de literêre jûn yn Ljouwert op sneon 7 maart. Oanlieding foar har komst is de start fan de Boekewike én it ferskinen

Lês it folsleine artikel
Nyk de Vries skriuwt Grut Frysk Diktee 2020

Nyk de Vries skriuwt Grut Frysk Diktee 2020

🕔10:14, 12.Feb 2020

Nei it geweldige sukses fan it Grut Frysk Diktee fan 2018, op it Aldehoustertsjerkhôf, mei mear as 600 dielnimmers, wurdt der dit jier op tiisdeitejûn 21 april wer in ‘gewoan’ Grut Frysk Diktee hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs

Lês it folsleine artikel
KfdK Arno Brok nimt ‘Kening & Kening’ yn ûntfangst op Falentynsdei

KfdK Arno Brok nimt ‘Kening & Kening’ yn ûntfangst op Falentynsdei

🕔09:55, 12.Feb 2020

Ta eare fan it 20-jierrich jubileum fan it printeboek Kening & Kening komt it boek op Falentynsdei foar de twadde kear yn it Frysk út. De makkers fan it boek, Linda de Haan en Stern Nijland, gean by de skoallen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Ljouwert, in grinende ko

Aant Mulder: Ljouwert, in grinende ko

🕔07:36, 11.Feb 2020

Kollum Ha jimme it ek lêzen? Ljouwert fielt him troch de Provinsje miskend. Dat stie mids desimber yn de krante nei oanlieding fan de konseptomjouwingsfyzje, dêr’t it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Ljouwert fan fine dat har stêd as

Lês it folsleine artikel
Jongereinboek ‘Tsjilp’ nominearre foar IBBY

Jongereinboek ‘Tsjilp’ nominearre foar IBBY

🕔10:08, 10.Feb 2020

Tsjilp is in jongereinboek mei 26 gedichten oer 26 fûgels dy’t in ridlik soad foarkomme yn ús provinsje, stipe troch kleurrike linoleum-printen. Earder is it al nominearre foar de Simke Kloostermanpriis en no komt it Fryske boek yn ’e beneaming

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (104)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (104)

🕔07:55, 8.Feb 2020

De frjemdling ûnderweis nei Emmaüs Efkes bûten Jeruzalem leit it doarp Emmaüs. Kleopas en in oare learling binne ûnderweis dêrhinne at se mei in frjemdling begjinne te praten oer wat der yn Jeruzalem bard is. De learlingen fertelle dat Jezus

Lês it folsleine artikel