Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

🕔15:15, 15.Sep 2020

Op woansdeitemoarn 16 septimber (9.45 oere) sil drs. Redbad Veenbaas, vice-foarsitter fan it Feitsma Fûns, de petysje “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023” oanbiede oan deputearre Sander de Rouwe. Direkte oanlieding ta de petysje wie it fraachpetear op Omrop Fryslân

Lês it folsleine artikel
‘Jesse’ fan Mindert Wijnstra is út

‘Jesse’ fan Mindert Wijnstra is út

🕔10:26, 9.Sep 2020

Jeugdboek Jesse fan ferhaleferteller Mindert Wijnstra leit yn ’e boekhannel. It ferhaal giet oer Joshua dy’t yn Ljouwert wennet, mar ferhúzje moat en mei syn mem by pake, op de pleats oan ’e seedyk, te wenjen komt. Wêrom moast er

Lês it folsleine artikel
Nije útjefte fan in tiidleas ferhaal

Nije útjefte fan in tiidleas ferhaal Fernijd

🕔10:00, 9.Sep 2020

Dingeman krijt wjukken fan Eppie Dam, dêr’t de skriuwer yn 2001 de Simke Kloostermanpriis foar krige, is opnij útjûn. It ferhaal giet oer Dingeman, dy’t mei syn mem yn it saaiste hûs fan de stêd wennet. Op in dei krijt

Lês it folsleine artikel
Utslach ferhalewedstriid foar de Lange Koartproazajûn

Utslach ferhalewedstriid foar de Lange Koartproazajûn

🕔08:44, 8.Sep 2020

Begjin dit jier die it Frysk literêr tydskrift Ensafh in oprop ta it ynstjoeren fan tige koarte ferhalen fan op syn heechst 250 wurden. Dat die de redaksje fan it tydskrift, mei’t dy fûn dat der yn ’e Fryske literatuer

Lês it folsleine artikel
Poëzij skriuwe is: it ferrekke om te fersûpen yn de rotsoai

Poëzij skriuwe is: it ferrekke om te fersûpen yn de rotsoai

🕔12:34, 7.Sep 2020

Skôging troch Abe de Vries It wurd ‘poëzij’ komt fan it Grykske ‘poiesis’ (meitsje, skeppe, foarmje). Dyjinge dy’t poëtyske produkten (gedichten) makket (skriuwt), neame wy in dichter (poëet). Is it maklik om gedichten te meitsjen? Ast de Fryske poëzij –

Lês it folsleine artikel
Nije bondel fan Sjoerd Bottema

Nije bondel fan Sjoerd Bottema

🕔08:23, 7.Sep 2020

By de Afûk is ferskynd: De grize oer de grouwe, nije en bewurke folksferhalen fan Sjoerd Bottema. Goeie ferhalen meie altyd wer op ’e nij ferteld wurde. Yn dizze bondel jout Sjoerd Bottema syn eigen draai oan bekende en minder

Lês it folsleine artikel
Nije twatalige dichtbondel fan Simon Oosting

Nije twatalige dichtbondel fan Simon Oosting

🕔08:47, 6.Sep 2020

De tredde bondel fan Simon Oosting is twatalich en hjit DC…en tichterby / DC…en dichterbij. DC is Washington DC dêr’t de dichter in skoft wenne hat; gedichten oer DC steane yn it skift mei de gelikense namme. Der komme mear

Lês it folsleine artikel
Presintaasje stripboek ‘It Blauwe Hûs’

Presintaasje stripboek ‘It Blauwe Hûs’ Fernijd

🕔08:48, 5.Sep 2020

Sneon 12 septimber de moarns om 10.00 oere wurdt yn ’e Sint Fitustsjerke fan Blauhús it Frysktalich histoarysk stripboek It Blauwe Hûs fan tekener Skelte Braaksma presintearre. De strip fertelt de skiednis fan it doarp Blauhús oan ’e hân fan

Lês it folsleine artikel
Aksje foar in Fryskere Fryske Akademy

Aksje foar in Fryskere Fryske Akademy

🕔17:41, 4.Sep 2020

De Fryske Akademy moat ophâlde mei it sykjen om in bûtenlânske direkteur dy’t foar oansjen soargje moat. Der kin folle better in Fries oannommen wurde. Dy kin derfoar soargje dat it ûndersyksynstitút oan de Ljouwerter Doelestrjitte wer in stik Frysker

Lês it folsleine artikel
Waailân: dichters op it eilân

Waailân: dichters op it eilân

🕔09:59, 29.Aug 2020

Fan 11 oant en mei 13 septimber organisearret Dichterskollektyf RIXT syn earste skriuwerswykein op de Folkshegeskoalle Schylgeralân op Skylge. Yn dat wykein komme dichters fan RIXT en fan it eilân by-inoar foar in útwikseling om mei-inoar te wurkjen oan nije

Lês it folsleine artikel