Diskriminaasje yn Dokkum?

Diskriminaasje yn Dokkum?

🕔12:15, 1.Oct 2022

Ynstjoerd De bern yn Dokkum en omkriten krije sa’t it no liket net de kâns om yn de Berneboekewike noflik yn Frysktalige berneboeken om te sneupen. In pear jier lyn waard de lêste boekhannel yn Dokkum oernaam troch de firma

Lês it folsleine artikel
Tialda Hoogeveen nije Berneboeke-ambassadeur

Tialda Hoogeveen nije Berneboeke-ambassadeur

🕔08:53, 1.Oct 2022

Tialda Hoogeveen is fan takom jier ôf Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân, sa is hjoed by de presintaasje fan de Fryske oersetting fan it Berneboekewikegeskink bekendmakke. Fan jannewaris 2023 ôf sil Hoogeveen twa jier lang de promoasje fan it Fryske berneboek in

Lês it folsleine artikel
Utstalling Trinus Riemersma yn Frjentsjerter biblioteek

Utstalling Trinus Riemersma yn Frjentsjerter biblioteek

🕔08:37, 30.Sep 2022

Yn oanrin nei de Trinus Riemersmadei op 22 oktober komt der in unike útstalling oer libben en wurk fan Trinus Riemersma yn de Frjentsjerter biblioteek. Wethâlder Jan Dijkstra docht de iepening op 30 septimber. Trinus Riemersma (1938 – 2011) is

Lês it folsleine artikel
Frysktalich tydskrift stiet faai

Frysktalich tydskrift stiet faai

🕔09:49, 25.Sep 2022

Om feardich te bliuwen yn in taal is it hjoed-de-dei nedich om dy skriftlik te behearskjen. Dêr is it om te begjinnen wichtich foar dat dy taal op skoalle ûnderwiisd wurdt, mar om it learde te ûnderhâlden moat dy ek

Lês it folsleine artikel
Boekeklup

Boekeklup

🕔11:32, 22.Sep 2022

Ynstjoerd De Afûk organisearret al jierren nei de simmer in boekeklup, dêr’t Fryske boeken yn besprutsen wurde. Foarhinne wie dat op ’e Jouwer en it Hearrenfean. No allinnich noch yn it lêste plak. Dat it tal kursussen ôfnimt hat foar

Lês it folsleine artikel
Fiering Europeeske Dei fan de Talen

Fiering Europeeske Dei fan de Talen

🕔08:41, 22.Sep 2022

It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it Mercator Europeesk Kennissintrum fiere op 26 septimber it taalferskaat yn Nederlân en Europa. Op moandeitemiddei 26 septimber fiere it Europeesk Buro foar Lytse Talen en Mercator Europeesk Kennissintrum de Europeeske Dei

Lês it folsleine artikel
Nij fotoboek fan Evert Wilstra mei twatalige gedichten fan Jochum Rijpma oer Noarderleech

Nij fotoboek fan Evert Wilstra mei twatalige gedichten fan Jochum Rijpma oer Noarderleech

🕔08:29, 21.Sep 2022

Noarderleech unyk poëtysk lânskip / uniek poëtisch landschap It Noarderleech is ien fan Europa’s grutste kwelders en wurdt sjoen as tige wichtige natuer foar Europa. Yn ’e rin fan ’e jierren hat fotograaf Evert Wilstra prachtige foto’s makke fan dat

Lês it folsleine artikel
Sytse Jansma draacht foar by Transpoesie yn Brussel

Sytse Jansma draacht foar by Transpoesie yn Brussel

🕔08:32, 20.Sep 2022

Op moandei 26 septimber en tiisdei 27 septimber wurdt yn it ramt fan de Europeeske Dei fan de Talen foar de tolfde kear it ynternasjonale poezijfestival Transpoesie hâlden yn Brussel. It tema dit jier is “It Europeeske jier fan de

Lês it folsleine artikel
Slauerhofflêzing mei muzikaal optreden Albert Bonnema 

Slauerhofflêzing mei muzikaal optreden Albert Bonnema 

🕔07:45, 18.Sep 2022

De jierlikse Slauerhofflêzing yn kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum wurdt dit jier op 6 oktober holden. Sprekker is prof. dr. mr. C.J.M. (Kees) Schuyt en in muzikale oade wurdt brocht troch de tenoar Albert Bonnema. Jan Jacob Slauerhoff, berne yn Ljouwert (15

Lês it folsleine artikel
It Skriuwersboun oer Fryske skriuwerij en provinsjaal belied

It Skriuwersboun oer Fryske skriuwerij en provinsjaal belied

🕔08:25, 17.Sep 2022

It Skriuwersboun stjoerde alle partijen dy’t yn de Fryske Steaten aktyf binne in stik ta oer de Fryske literatuer. Mei de bedoeling dat partijen dy tekst opnimme yn har ferkiezingsprogramma foar 2023. It Bûn is fan betinken dat de Provinsje

Lês it folsleine artikel