Ljouwert City of Literature: it Frysk moat syn plak(je) witte

Ljouwert City of Literature: it Frysk moat syn plak(je) witte

🕔07:50, 3.Dec 2019

Skôging Net al te lang lyn, om krekt te wêzen op 30 oktober, kaam it ‘grutte’ nijs nei bûten dat de oanfraach fan Ljouwert om byskreaun wurde te meien op de lange list mei UNESCO ‘Cities of Literature’ goedkard is. 

Lês it folsleine artikel
Fryske anjer foar Jant van der Weg

Fryske anjer foar Jant van der Weg Fernijd

🕔00:02, 3.Dec 2019

Jant van der Weg kriget tiisdei de Fryske anjer, de jierlikse kultuerpriis fan it Prins Bernhardfûns. Hja kriget de priis foar har krewearjen foar de Fryske berneliteratuer. Frou Van der Weg hat in soad dien om Fryske berneboeken om utens

Lês it folsleine artikel
Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

🕔19:50, 30.Nov 2019

Ynstjoerd Wy kenne it noch út de skiednisboeken: it romrofte ‘Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse’. Oprjuchte yn 1844 troch Tiede Dykstra, Harmen Sytstra, Jacobus van Loon en in hantsjefol oare entûsjastelingen foar Fryske taal en kultuer. Al gau koartwei

Lês it folsleine artikel
Gelegenheidsbondel fyftich jier Skriuwersboun

Gelegenheidsbondel fyftich jier Skriuwersboun

🕔09:23, 30.Nov 2019

Yn de bondel Nearnewâld stean 44 ferhalen en fersen, dy’t ynspirearre binne op in tekening fan Laurens Bontes. It boek is útbrocht ta gelegenheid fan it fyftichjierrich bestean fan it Skriuwersboun. Oer it boek: Libben en dea, leafde en haat,

Lês it folsleine artikel
Priisútrikking poëzykriich Frysk Bûsboekje

Priisútrikking poëzykriich Frysk Bûsboekje

🕔08:57, 30.Nov 2019

De karkommisje is derút! Op de oprop om gedichten yn te stjoeren hat it Bûsboekje sechstjin ynstjoeringen krigen fan yn totaal tsien dichters. In moaie rispinge! De Bûsboekjeredaksje nûget elkenien graach út om oanwêzich te wêzen by it bekendmeitsjen en

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (94)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (94)

🕔07:44, 30.Nov 2019

God is yn My “De Heit hâldt fan jim omdat jim fan My hâlde en leauwe dat Ik by Him wei kom. Ik bin fan ’e Heit nei de wrâld kommen. No ferlit Ik de wrâld en gean werom nei

Lês it folsleine artikel
Trije gadingmakkers Piter Jellespriis foar de Letteren bekend

Trije gadingmakkers Piter Jellespriis foar de Letteren bekend

🕔09:05, 28.Nov 2019

Dichteresse Elske Kampen, it poëzijprojekt Poetic Potatoes en skriuwster Jannie Regnerus binne nei soarchfâldich hifkjen, keazen as de trije gadingmakkers foar de Piter Jellespriis foar de Letteren. De sjuery wie it dêr unanym oer iens. – Elske Kampen debutearre yn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: City of Literature fan Fryslân … of fan The North

Aant Mulder: City of Literature fan Fryslân … of fan The North

🕔07:00, 26.Nov 2019

Kollum Ljouwert is koartlyn útroppen ta Unesco City of Literature. Begjin it oare jier wurdt dêr aktyf op ynset en yn de twadde helte fan dat jier kinne we der wat fan fernimme, sizze se. Ik ha op grutte ôfstân

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (93)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (93)

🕔10:09, 23.Nov 2019

De haat fan oaren Ferkearde minsken hâlde allinnich fan jim as jim mei har waansin meidogge en nea genôch hawwe en krekt as harren lea en wrâld fergrieme en fersmoargje en sûnder beheining tajouwe oan nutteleaze behoeften en begearten. Mar

Lês it folsleine artikel
Nyk de Vries is nije Dichter fan Fryslân

Nyk de Vries is nije Dichter fan Fryslân

🕔17:23, 21.Nov 2019

Nyk de Vries is tongersdei op it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Poepjes beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Nyk de Vries folget Eeltsje Hettinga op, dy’t ôfskied nimt fan syn funksje

Lês it folsleine artikel