Wedstriid Lytse Gysbert Japicxpriis 2023 fan start

Wedstriid Lytse Gysbert Japicxpriis 2023 fan start Fernijd

🕔08:35, 26.Apr 2023

Bern út de groepen 7 en 8 fan it basisûnderwiis yn Fryslân kinne wer meidwaan oan de wedstriid Lytse Gysbert Japicxpriis 2023, de priis foar it bêste Fryske gedicht. De dichtkriich is yn 2013 yn it libben roppen om Gysbert

Lês it folsleine artikel
Jirpelpûden klapten as roeken

Jirpelpûden klapten as roeken

🕔10:40, 24.Apr 2023

Skôging troch Bouke Slofstra Dit wykein brocht de post ús in moai behindich bondeltsje mei fersen fan Eeltsje Hettinga (Te pearde, útjouwerij De Ryp). Yn dat bondeltsje stiet – dat kin hast net oars – it ferneamde fers De opblaasde

Lês it folsleine artikel
Hindrik van der Meer: in libben yn muzyk en taal

Hindrik van der Meer: in libben yn muzyk en taal

🕔10:23, 16.Apr 2023

Sympoasium en Sjong-yn en lietejûn Al mear as in heale iuw lang spilet Hindrik van der Meer (Bantegea 1938) in belangrike en ynspirearjende rol yn de Fryske wrâld fan muzyk en literatuer. Fryske literêre teksten waarden troch him op muzyk

Lês it folsleine artikel
De ‘Fiif Maaie Rede’ troch Geert Mak yn Doarpstsjerke Huzum

De ‘Fiif Maaie Rede’ troch Geert Mak yn Doarpstsjerke Huzum Fernijd

🕔08:23, 16.Apr 2023

Alle jierren wurdt yn ’e Doarpstsjerke Huzum troch in promininte Nederlanner de Fiif Maaie Rede holden. Dit jier is dat troch Geert Mak. De titel fan syn lêzing is ‘De goede oorlog’. Mak waard twa kear útroppen ta Histoarikus fan

Lês it folsleine artikel
Presintaasje earste edysje mei Ingelske oersetting fan it Frysk Lânrjocht út de 15e iuw

Presintaasje earste edysje mei Ingelske oersetting fan it Frysk Lânrjocht út de 15e iuw

🕔10:06, 15.Apr 2023

Fan ’t maitiid presintearje dr. Han Nijdam (Fryske Akademy), prof.em.mr. Jan Hallebeek en mr.dr. Hylkje de Jong (Frije Universiteit Amsterdam) in nije útjefte fan it Freeska Landriucht, nammentlik de earste krityske edysje mei in Ingelske oersetting: Frisian Land Law. A

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut – Fryslân as in roppich, wyld gedicht

Arjan Hut – Fryslân as in roppich, wyld gedicht

🕔15:19, 14.Apr 2023

Fryslân? Wanneer hefst’ dijsels op? Geef dij werom an ’t water, foordat de see ôns halen komt. En Fryslân, echt, soademiter op met dyn mienskip, Ik foel my niet goed, fal mij niet lastig. Tongersdeitejûn droech Gerard Marcel de Jong

Lês it folsleine artikel
Fokaal Trijelûk fan Rixt van der Kooij, tredde konsert

Fokaal Trijelûk fan Rixt van der Kooij, tredde konsert Fernijd

🕔11:00, 14.Apr 2023

It tredde konsert fan de syklus Fokaal Trijelûk ‘Bewûndering’, dy’t Rixt van der Kooij yn Ljouwert organisearret, wurdt op snein 23 april jûn. It draacht as tema ‘Dichtersleafde’. De sjonger is de bariton Daniël Hermán Mostert; Rixt van der Kooij

Lês it folsleine artikel
Bywurke: Prof. dr. Arjen Versloot te gast by skriuwersbûn

Bywurke: Prof. dr. Arjen Versloot te gast by skriuwersbûn

🕔09:00, 14.Apr 2023

Meikoarten hâldt it Skriuwersbûn syn ledegearkomste. Prof. dr. Arjen Versloot is dêr te gast. Hy folge prof. Goffe Jensma op as heechlearaar by de RUG. Yn de oanrin dêrta drige de fakatuere net ynfolle te wurden. Der is tige ivere,

Lês it folsleine artikel
‘Yung Frysk’: ferhalen fan jongelju foar jongelju

‘Yung Frysk’: ferhalen fan jongelju foar jongelju

🕔08:22, 10.Apr 2023

Troch de boektydskriften fan Yung Frysk kin elkenien yn ’e kunde komme mei de persoanlike ferhalen fan jongelju yn Fryslân. Alle moannen ferskynt der in nij ferhaal yn it Frysk, Ingelsk of Nederlânsk. Dy ferhalen meitsje maatskiplike tema’s besprekber yn

Lês it folsleine artikel
‘Heit&mem’ siket foto’s fan bern op harren smûke plakje

‘Heit&mem’ siket foto’s fan bern op harren smûke plakje

🕔08:23, 9.Apr 2023

Heit&mem is in tydskrift foar alle heiten en memmen en papa’s en mama’s mei bern fan 0-12 jier. It tydskrift ferskynt twa kear jiers as papieren magazine en hat ferskate digitale tema-edysjes. It kommunisearret yn it Frysk en it Nederlânsk

Lês it folsleine artikel