Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (94)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (94)

🕔07:44, 30.Nov 2019

God is yn My “De Heit hâldt fan jim omdat jim fan My hâlde en leauwe dat Ik by Him wei kom. Ik bin fan ’e Heit nei de wrâld kommen. No ferlit Ik de wrâld en gean werom nei

Lês it folsleine artikel
Trije gadingmakkers Piter Jellespriis foar de Letteren bekend

Trije gadingmakkers Piter Jellespriis foar de Letteren bekend

🕔09:05, 28.Nov 2019

Dichteresse Elske Kampen, it poëzijprojekt Poetic Potatoes en skriuwster Jannie Regnerus binne nei soarchfâldich hifkjen, keazen as de trije gadingmakkers foar de Piter Jellespriis foar de Letteren. De sjuery wie it dêr unanym oer iens. – Elske Kampen debutearre yn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: City of Literature fan Fryslân … of fan The North

Aant Mulder: City of Literature fan Fryslân … of fan The North

🕔07:00, 26.Nov 2019

Kollum Ljouwert is koartlyn útroppen ta Unesco City of Literature. Begjin it oare jier wurdt dêr aktyf op ynset en yn de twadde helte fan dat jier kinne we der wat fan fernimme, sizze se. Ik ha op grutte ôfstân

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (93)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (93)

🕔10:09, 23.Nov 2019

De haat fan oaren Ferkearde minsken hâlde allinnich fan jim as jim mei har waansin meidogge en nea genôch hawwe en krekt as harren lea en wrâld fergrieme en fersmoargje en sûnder beheining tajouwe oan nutteleaze behoeften en begearten. Mar

Lês it folsleine artikel
Nyk de Vries is nije Dichter fan Fryslân

Nyk de Vries is nije Dichter fan Fryslân

🕔17:23, 21.Nov 2019

Nyk de Vries is tongersdei op it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Poepjes beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Nyk de Vries folget Eeltsje Hettinga op, dy’t ôfskied nimt fan syn funksje

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje ‘As ik letter grut bin’ fan Berber Spliethoff

Boekpresintaasje ‘As ik letter grut bin’ fan Berber Spliethoff

🕔08:54, 21.Nov 2019

Bisto tusken de 10 en 16 jier? Dan binne dizze gedichten foar dy skreaun: Om foar te dragen, om te lêzen, om te brûken. 60 Fryske gedichten, om te laitsjen, om oer nei te tinken en oer te fertellen. Sneon

Lês it folsleine artikel
Lofrede foar Aggie van der Meer

Lofrede foar Aggie van der Meer

🕔07:33, 19.Nov 2019

Sneontemiddei 16 novimber 2019 krige Aggie van der Meer de Gysbert Japicxpriis foar har hiele oeuvre. Dat barde yn de Boalserter Martinytsjerke. By de huldiging spriek Pier Bergsma in ferkoarte lofrede út. Dy tekst stiet hjirûnder. De folsleine lofrede is hjir

Lês it folsleine artikel
Gysbert Japicxpriis oerlange oan Aggie van der Meer

Gysbert Japicxpriis oerlange oan Aggie van der Meer

🕔20:45, 18.Nov 2019

Skriuwster Aggie van der Meer hat sneon de Gysbert Japicxpriis yn ûntfangst nommen. Dat barde yn in grôtfolle Martinytsjerke yn Boalsert, it wenplak fan de skriuwster. Frou Van der Meer krige de oarkonde fan kultuerdeputearre Sietske Poepjes. Sjueryfoarsitster Houkje Rypstra

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (92)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (92) Fernijd

🕔07:46, 16.Nov 2019

De wiere wynstôk en de ranken Ik bin de wiere wynstôk en myn Heit makket de wyn. De ranken dy’t oan My gjin frucht drage, hellet er fuort. De ranken dy’t al frucht drage, snoeit Er om der noch mear

Lês it folsleine artikel
‘It Grutte Foarlêsboek II’ yn ûntfangst naam troch Aart Staartjes

‘It Grutte Foarlêsboek II’ yn ûntfangst naam troch Aart Staartjes

🕔08:44, 14.Nov 2019

By de Afûk is ôfrûne sneon 9 novimber it twadde diel fan It Grutte Foarlêsboek ferskynd. Yn it boek steane mear as sechstich ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 o/m 6 jier. It earste eksimplaar waard mids sa’n

Lês it folsleine artikel