Polityk moetet Literatuer

Polityk moetet Literatuer

🕔08:58, 31.Jan 2019

Op tongersdei 14 febrewaris, in moanne foar de provinsjale ferkiezings, grypt It Skriuwersboun de kâns oan om in jûn te organisearjen mei in fiiftal listlûkers om sa mei-inoar yn petear te kommen. Yn it kultuerbeliedsplan dat krektlyn ferskynde, is de

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (51)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (51)

🕔07:58, 26.Jan 2019

Wa’t sûnder sûnden is De timpelautoriteiten bringe in frou by my dy’t mei in oare man omsloech. Se triuwe har nei foaren en sizze: “Master, dizze frou is op ’e die by oerhoer betrape. Neffens de wet moatte wy sa’n

Lês it folsleine artikel
Rely-priisfraach foar 65e kear iepensteld

Rely-priisfraach foar 65e kear iepensteld

🕔09:42, 23.Jan 2019

De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. It is de 65e kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin

Lês it folsleine artikel
Boartsje mei Boek en Muzyk yn Nasjonale Foarlêsdagen

Boartsje mei Boek en Muzyk yn Nasjonale Foarlêsdagen

🕔09:06, 21.Jan 2019

Yn de Nasjonale Foarlêsdagen kinne pjutten en beukers yn tsien biblioteken genietsje fan de foarstelling Boartsje mei Boek en Muzyk. Dêrneist fersoargje de lêskonsulinten Foarlêsfeestjes by berne-opfang, pjutteboartersplakken en biblioteken. De Biblioteek stimulearret sa it foarlêzen oan bern dy’t sels

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (50)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (50)

🕔08:47, 19.Jan 2019

Diel 7 Sûnde fan minske ta minske Skieding De teologen stelle my in strikfraach: “Mei ien fan syn frou skiede, ek as er gjin goede reden hat?” Ik antwurdzje: “Hawwe jim net lêzen dat God man en frou beide makke

Lês it folsleine artikel
Nederlân kriget in Fryske “dichter des vaderlands”

Nederlân kriget in Fryske “dichter des vaderlands”

🕔01:24, 18.Jan 2019

Nije wike rint Ester Naomi Perquin har oanstelling as dichter des vaderlands ôf. Hja wurdt opfolge troch in Fries. As heitelânsdichter moat dy by wichtige saken dy’t yn it nijs komme in gedicht skriuwe. Sa kin er in binende funksje hawwe

Lês it folsleine artikel
Taalkundige Van der Horst: meartaligens is neat bysûnders

Taalkundige Van der Horst: meartaligens is neat bysûnders

🕔15:17, 17.Jan 2019

Wa’t Noarsk of Frysk praat, praat oer it generaal syn eigen dialekt. Dat binne lykwols útsûnderings. De ôfrûne pear hûndert jier is yn Europa it idee ûntstien dat der fan in taal mar ien goede foarm bestean koe. Fierder waard

Lês it folsleine artikel
Fjouwer Fryske dichters op toernee troch Denemarken

Fjouwer Fryske dichters op toernee troch Denemarken

🕔08:38, 17.Jan 2019

De Fryske dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar sille yn de wike fan 11-17 maart nei it Deenske Aarhus. Hja sille dêr optrede en oersette, mar benammen mei nij wurk teset. It plan is

Lês it folsleine artikel
147 bondels yn ’e beneaming foar earste Grutte Poëzijpriis

147 bondels yn ’e beneaming foar earste Grutte Poëzijpriis

🕔09:16, 14.Jan 2019

De belangstelling foar de earste edysje fan De Grote Poëzieprijs is fier boppe ferwachting. Utjouwers en dichters stjoerden yn totaal 147 bondels yn foar dielnimming. Neffens de lêste edysje fan de VSB Poëzieprijs, de foargonger fan De Grote Poëzieprijs dêr’t

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (49)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (49)

🕔08:34, 12.Jan 2019

Earste oankundiging fan it lijen Om myn boadskip mooglik te meitsjen, moat ik nei Jeruzalem ta. Ik sil lije moatte en ferachte wurde troch de prysters, it folk en de autoriteiten. Ik sil deamakke wurde en trije dagen letter sil

Lês it folsleine artikel