Gruffalo yn it Grinslânsk en Drintsk

Gruffalo yn it Grinslânsk en Drintsk

🕔19:59, 31.Oct 2020

It berneboek De Gruffalo fan Julia Donaldson is der no ek yn it Grinslânsk en Drintsk. De Grinslanner oersetting is makke troch Marlene Bakker en Hindry Schoonhoven. Daniël Lohues hie de Drintske ferzje op ‘e noed. De lêste tiid wurdt it

Lês it folsleine artikel
Nij by útjouwerij Afûk: ‘Passys’ fan Josse de Haan

Nij by útjouwerij Afûk: ‘Passys’ fan Josse de Haan

🕔08:01, 27.Oct 2020

Skriuwer Josse de Haan ferrast syn trouwe lêzers mei in nije grutte roman: Passys. Hy wurke fiif jier oan dit boek oer in libben yn leafde en literatuer. In boek dat út syn aard wei ‘auto-fiksjoneel’ wêze moast. Mar tagelyk

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy sil wrâldboargers opliede

Fryske Akademy sil wrâldboargers opliede

🕔19:57, 26.Oct 2020

Hoe krije jo jonge minsken sa fier dat it harren net allinne wat skille kin wat der yn it eigen wenplak bart, mar ek hoe’t de opwaarming fan ‘e ierde keard wurde kin, hoe’t men derfoar soargje kin dat alle

Lês it folsleine artikel
Winners Grutte Pierskriuwkriich buorkundich makke

Winners Grutte Pierskriuwkriich buorkundich makke

🕔21:56, 25.Oct 2020

Op 28 oktober is it 500 jier lyn dat Grutte Pier ferstoar. De folksheld út Kimswert is bekend om syn ‘Bûter brea en griene tsiis’, syn ûnbidich grut swurd en syn mânsk stal. Twa Kimswerter ûndernimsters hawwe in skriuwwedstriid oer

Lês it folsleine artikel
Nij boek Gjalt de Groot oer buorkjen en wenjen yn ’e Alde Feanen

Nij boek Gjalt de Groot oer buorkjen en wenjen yn ’e Alde Feanen

🕔20:00, 23.Oct 2020

‘We strûpe derûnder’ is de titel fan it nijste boek fan fjildman en folksskriuwer Gjalt de Groot. It wie in needgjalp as by’t hjerst de fûle súdwesterstoarm it wetter út it marregebiet nei de Lege Midden fan Fryslân opwaaide en

Lês it folsleine artikel
Peverelli wint Wopke Eekhoffpriis 2020

Peverelli wint Wopke Eekhoffpriis 2020

🕔11:53, 23.Oct 2020

It gemeentebestjoer fan de gemeente Ljouwert kent de Wopke Eekhoffpriis 2020 ta oan Tymen Peverelli. De fjouwerjierlikse priis, foar de bêste bydrage oan it lokaal histoarysk ûndersyk oer de ôfrûne jierren, kriget Peverelli foar syn boek De stad als vaderland.

Lês it folsleine artikel
Fideo: Geart Tigchelaar besprekt Frysktalige Edda

Fideo: Geart Tigchelaar besprekt Frysktalige Edda

🕔06:13, 19.Oct 2020

Foar it literatuertydskrift Ensafh besprekt Geart Tigchelaar de Fryske oersetting fan de Edda, makke troch Willem Schoorstra. De Fryske titel is ‘De poëtyske Edda’. De oersetting is yllustrearre troch Elbrich Schoorstra, dochter fan de oersetter. De Edda is in bondeling

Lês it folsleine artikel
Dichtersjûn op 24 oktober wurdt livestreamd

Dichtersjûn op 24 oktober wurdt livestreamd

🕔09:35, 15.Oct 2020

De Utmolken Toer De lêste jûn fan De Utmolken Toer, de toernee fan dichters Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar, op 24 oktober yn De Bres te Ljouwert, wurdt livestreamd. Mei’t koroana it grutte publyk tsjinhâldt, hawwe de dichters besletten om

Lês it folsleine artikel
Obe Postmapriis foar Jan Popkema

Obe Postmapriis foar Jan Popkema

🕔21:56, 14.Oct 2020

Jan Popkema fan Burgum kriget de Obe Postmapriis foar syn Fryske oersetting fan Das Parfum fan Patrick Süskind. It Frysktalige It parfum is yn 2018 by útjouwerij Regaad ferskynd. Neffens de sjuery, dy’t bestiet út Cees van Mourik, Cilla Geurtsen en Rein

Lês it folsleine artikel
Koroana leveret projekt op mei Frysk ferhaal HaverSchmidt

Koroana leveret projekt op mei Frysk ferhaal HaverSchmidt

🕔10:15, 13.Oct 2020

Takom jier ferskynt in nij boek oer de njoggentjinde-iuwske dominy François HaverSchmidt, lanlik bekend ûnder syn dichtersnamme Piet Paaltjens. It is de opmjitte nei in kultuerprojekt yn 2022 mei dêryn ûnder mear in teäterspektakel, yn Foudgum by Dokkum. Inisjatyfnimmer Johannes

Lês it folsleine artikel