Gedicht: Te plak

Gedicht: Te plak

🕔08:29, 22.Dec 2009

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. teplak de

Lês it folsleine artikel
Digitale wurdlist Nederlânske taal

Digitale wurdlist Nederlânske taal

🕔16:54, 18.Dec 2009

Yn 2007 hat it ‘Comité van Ministers’ besletten dat it systeem fan regels fan de Nederlânske stavering mei it útkommen fan it ‘Groene Boekje’ edysje 2005 klear wie. By nije edysjes fan de ‘Woordenlijst Nederlandse Taal’, lykas de wersjenning dy’t yn

Lês it folsleine artikel
Gjin taalbaas

Gjin taalbaas

🕔16:48, 9.Dec 2009

“Ik bin foarearst noch de iennige taalkundige dy’t fynt dat we sûnder offisjele spelling kinne; net ien is it mei my iens.” Dat seit Hans Bennis, direkteur fan it Meertens Instituut en bysûnder heechlearaar Taalfariaasje oan de Universiteit fan Amsterdam.

Lês it folsleine artikel
Gedicht Wintersliep

Gedicht Wintersliep

🕔10:26, 6.Dec 2009

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam.   wintersliep

Lês it folsleine artikel
Nije hiemside Hanneke de Jong

Nije hiemside Hanneke de Jong

🕔10:55, 21.Nov 2009

Hieltiten mear (berneboeke)skriuwers feroverje in plakje yn it wrâldwide web fan it ynternet mei in eigen webside. It is in wrâld sûnder grinzen. Berneboekeskriuwster Hanneke de Jong is sûnt koart dat aventoer ek oangien. Op har eigen webside fertelt se

Lês it folsleine artikel
Manuskripten dichter Sassoon

Manuskripten dichter Sassoon

🕔22:18, 16.Nov 2009

De Universiteit fan Oxford hat de manuskripten fan Sassoon(1886-1967) op it ynternet set. Sassoon beskriuwt yn syn wurk syn ûnderfinings oan it front yn de Earste Wrâldoarloch. Hy gie mei ynmoed foar it Heitelân as soldaat de oarloch yn, mar kaam

Lês it folsleine artikel
Boekresinsje: Sinneskyn en wetterdrippen

Boekresinsje: Sinneskyn en wetterdrippen

🕔02:59, 13.Nov 2009

Oer it boek: Yn de bondel Sinneskyn en wetterdrippen steane ferzen en yllustraasjes fan. De ferzen geane oer de gewoane deiske dingen dy’t der samar ynienen binne, fan sinneskyn oant wetterdrippen. De skilderijen binne mei ûnderskate techniken makke, sawol akwarel,

Lês it folsleine artikel
Twatalich diktee foar it Fryske lústerboek

Twatalich diktee foar it Fryske lústerboek

🕔08:00, 10.Nov 2009

Rotaryklup Nijehove kriget noch hieltyd entûsjaste reaksjes op it diktee fan twa jier lyn. Dêrom organisearret de serviceklup op 18 novimber op Stenden Hegeskoalle in nije edysje fan it diktee. Gjin gewoan diktee, mar it earste twatalige diktee (Dik2) mei

Lês it folsleine artikel
Boekpromoasje: Tantalus

Boekpromoasje: Tantalus

🕔07:57, 10.Nov 2009

Oer it boek Tantulus, Leafde en yntriizje yn Egypte: ISBN: 978 90 8954 119 2 Fayda is in tige selsstannige frou, dy’t wit hoe’t se manlju, om te begjinnen har heit Safout en har omke Sabaan, betsjoene en bespylje kin.

Lês it folsleine artikel
E-book revolúsje?

E-book revolúsje?

🕔18:06, 5.Nov 2009

Koartlyn hienen wy al in stikje oer de Kindle e-reader fan Amazon skreaun. It Nijs woe no sels wol in digitaal boek lêze. Diskear test It Nijs de Sony eBook. Op ’t ynternet stean  berjochten dat de E-book in revolúsje

Lês it folsleine artikel