Gedicht fan Henk Veenstra

Gedicht fan Henk Veenstra

🕔10:18, 21.Aug 2010

Ek dit gedicht is fan Henk Veenstra. Út en troch sille der gedichten, haikûs en fotofersen fan him ferskine. Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND

Lês it folsleine artikel
Gedichtewedstryd op Twitter

Gedichtewedstryd op Twitter

🕔10:45, 1.Aug 2010

Ta gelegenheid fan de ‘Moanne fan it Fryske Boek’ wurdt der in bysûndere gedichtewedstryd útskreaun. Elkenien dy’t foar 30 septimber 24.00 oere in twicht (in twittergedicht) publisearret op syn of har eigen Twitteraccount docht mei foar de sulveren Twicht, dy’t

Lês it folsleine artikel
Trije graden

Trije graden

🕔20:28, 27.Jul 2010

Oanlieding foar Mark Lynas it boek ‘Seis graden’ te skriuwen, wie in artikel yn Nature fan novimber 2000 mei foarsizzings oer ûntheisterjende gefolgen fan klimaatferoaring op it Amazônegebiet. Net iens sa lyk om de ynhâld, mar mear om reden fan

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Op de bleate

Gedicht: Op de bleate

🕔11:15, 24.Jul 2010

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. It skilderij

Lês it folsleine artikel
Koos Tiemersma skriuwt wer!

Koos Tiemersma skriuwt wer!

🕔11:03, 18.Jul 2010

It waard breed oankundige dat Koos Tiemersma ophâlde soe mei skriuwen. Soks makke hy yn it lêst fan 2009 buorkundich op syn Blog en einige mei de wurden – Jonges ik haw myn plicht dien foar it Heitelân, sis mar -.

Lês it folsleine artikel
Jan Blokker is dea

Jan Blokker is dea

🕔19:28, 6.Jul 2010

AMSTERDAM – Jan Blokker is dea. De bekende sjoernalist, skriuwer en kolumnist is 83 jier wurden. Blokker begûn syn sjoernalistike karriêre yn 1952 as learling-redakteur by Het Parool en waard úteinlik adjunkt-haadredakteur by de Volkskrant. By dy krante hie er

Lês it folsleine artikel
Stripboek oer Anne Frank

Stripboek oer Anne Frank

🕔11:00, 6.Jul 2010

AMSTERDAM – Bern dy’t nijsgjirrich binne nei Anne Frank, kinne har libbensferhaal fan freed ôf ek as tekenteltsje lêze. It byldferhaal oer it libben fan it joadske famke Anne leit dan yn de Nederlânske boekwinkels, fertelt direkteur Hans Westra fan

Lês it folsleine artikel
Tydskrift Fryslân wurdt fernijd

Tydskrift Fryslân wurdt fernijd

🕔11:00, 6.Jul 2010

LJOUWERT – It tydskrift Fryslân wurdt fernijd om mear lêzers te lûken. It blêd wurdt útjûn troch it Frysk Genoatskip en giet oer de kultuer en skiednis fan Fryslân. Freed tekenet it bestjoer fan it Genoatskip in oerienkomst mei útjouwerij

Lês it folsleine artikel
Minder jild foar Fryske media

Minder jild foar Fryske media

🕔11:00, 4.Jul 2010

LJOUWERT – De provinsje Fryslân tinkt deroer nei om de stipe foar fjouwer Frysktalige of twatalige media gâns te ferleegjen. It giet om it opinyblêd De Moanne, it literêre tydskrift Ensafh, de tematydskriften fan de Afûk en de jongereinwebsite Froeks.

Lês it folsleine artikel
Klassiker Thomas Hardy oerset

Klassiker Thomas Hardy oerset

🕔18:31, 29.Jun 2010

Ynstjoerd Oer it boek: Tess is oan it begjin fan it ferhaal in ienfâldich kreas famke fan 16 jier út in ienfâldich plattelânsfermidden yn it suden fan Ingelân. Har libben nimt in hiel oare kear as de dûmny har heit John

Lês it folsleine artikel