Swarte Ingels fergees

Swarte Ingels fergees

🕔22:27, 25.Jan 2011 Lês it folsleine artikel
Bettere Frysktalige manuskripten

Bettere Frysktalige manuskripten

🕔14:07, 24.Jan 2011

It is no trije jier ferlyn dat it Skriuwersboun, as belangebehertigingsorganisaasje fan Fryske skriuwers, mei it projekt Skriuw út ein set is. It doel fan it projekt is om skriuwers stipe en begelieding te jaan en sa te kommen ta

Lês it folsleine artikel
DI-FERS Henk Veenstra: Farsk Gers

DI-FERS Henk Veenstra: Farsk Gers

🕔08:40, 23.Jan 2011

Farsk gers op ‘e rêch, yn it farske gers stoarjend nei loft en sinne tink ik nei oer myn libben foaral oer foarhinne

Lês it folsleine artikel
Hipperhapke wurdt al brûkt

Hipperhapke wurdt al brûkt

🕔12:10, 22.Jan 2011

Op it mêd fan iterij woll’ se graach wat nijs betinke. Elk jier komt der wol wat by om te iten of te drinken. Mar dit is dochs wol wat gek: hâlde s’ ús no foar it lapke? Mei wat

Lês it folsleine artikel
Gedicht: TREURWYLCH

Gedicht: TREURWYLCH

🕔08:28, 19.Jan 2011

Ik stean hjir as in grutske beam En beakenje de hoeken Fan fyns en geins, elk sjocht mij stean Mei myn omleech hingjende tûken De kâlde winter is  foarbij myn knoppen iepen sprongen ik bin no yn in amerij Mei

Lês it folsleine artikel
It Literêr Sirkwy makket lûd

It Literêr Sirkwy makket lûd

🕔22:46, 18.Jan 2011

Snein 13 febrewaris 2011 om 15:00 oere yn ’e Garaazje (Moundyk 17) yn Stiens is der in optreden fan Kramtried, yn ‘e mande mei de dichters Janneke Spoelstra, Cornelis van der Wal, Hein Jaap Hilarides en Geart Tigchelaar. De namme

Lês it folsleine artikel
Tomke fergees te krijen

Tomke fergees te krijen

🕔21:29, 17.Jan 2011

Fan 19 jannewaris ôf is yn alle fêste bibleteken it lytse Tomke-boekje “It feestje fan Tomke” te krijen. It Tomke-projekt bestiet al 15 jier en dêrom is it tema it hiele jier “Feest”. It spesjale Tomke-útdielboekje wurdt ferspraat yn ‘e

Lês it folsleine artikel
DI-FERS fan Henk Veenstra:Skaad

DI-FERS fan Henk Veenstra:Skaad

🕔18:40, 16.Jan 2011 Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND Lês it folsleine artikel
DI-FERS fan Henk Veenstra:Fuotleast

DI-FERS fan Henk Veenstra:Fuotleast

🕔08:55, 9.Jan 2011 Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND Lês it folsleine artikel
DI-FERS fan Henk Veenstra:Blogjier

DI-FERS fan Henk Veenstra:Blogjier

🕔16:36, 2.Jan 2011 Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND Lês it folsleine artikel