De smearlappen-jûn grut sukses

De smearlappen-jûn grut sukses

🕔18:02, 5.Dec 2010

Op woansdei 1 desimber wie der yn de bibleteek fan It Hearrenfean in jûn oer it boek “De smearlappen” fan Anne Wadman, de tredde yn de rige jûnen fan “Fryslân lêst syn toppers”. Fan ferskate kanten waarden it boek en

Lês it folsleine artikel
Oplieding ta karmaster

Oplieding ta karmaster

🕔11:50, 2.Dec 2010

By de Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) binne 145 toanielselskippen oansletten. It grutste part fan dy selskippen spilet elk winterskoft ien of twa toanielstikken, ienakters en oare toanieluteringen. En al mear as 90 jier is it wenst dat Karmasters op ‘en

Lês it folsleine artikel
Canterbury Tales yn it Frysk

Canterbury Tales yn it Frysk

🕔22:32, 28.Nov 2010

Klaas Hoekstra fan Lúnbert hat Geoffrey Chaucer’s syn ferneamde Canterbury Tales oerset nei it Frysk ta. De oersetting wurdt mei in iepenbiere lêzing, muzyk en resepsje presintearre op tongersdei 2 desimber yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar, tusken 15:00 en

Lês it folsleine artikel
DI-FERS fan Henk Veenstra: Baby

DI-FERS fan Henk Veenstra: Baby

🕔17:33, 28.Nov 2010 Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND Lês it folsleine artikel
Seis graden

Seis graden

🕔11:18, 28.Nov 2010

It boek ‘Seis graden’ hat, hoewol ‘t it it earste is dat sa detaillearre de effekten fan klimaatferoaring yn byld bringt, nei it ferskinen net in ôfgryslike soad omtinken krigen yn de media, mar de rige oer it boek op

Lês it folsleine artikel
Sirkwy Seminar Fryske Literatuer

Sirkwy Seminar Fryske Literatuer

🕔10:03, 21.Nov 2010

Yn it kommende winterseizoen organisearret útjouwerij Audiofrysk in seminar oer de stân fan saken yn de Fryske literatuer fan de 21ste ieu. Yn fjouwer lêzingen wurde respektivelik poëzij, toaniel, proaza en it libbensferhaal útdjippe. Nei ôfrin fan it seminar ferskynt

Lês it folsleine artikel
TRI-FERS fan Henk Veenstra: kabouter

TRI-FERS fan Henk Veenstra: kabouter

🕔04:10, 21.Nov 2010 Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND Lês it folsleine artikel
Literatuerpriis foar Femmigje Sytsma

Literatuerpriis foar Femmigje Sytsma

🕔18:54, 20.Nov 2010

Fertaalster Femmigje Andersen-Sytsma, oarspronklik fan Ljouwert, is yn de prizen fallen by de Grote Jongerenliteratuurprijs 2010. Se sette de Noarske roman Muleum oer yn it Nederlânsk. Sy wûn de Grote Jongerenliteratuurprijs mei de skriuwer fan it boek, Erlend Loe. De

Lês it folsleine artikel
Boek De Smearlappen fergees

Boek De Smearlappen fergees

🕔19:33, 16.Nov 2010

De smearlappen komme der oan! De bekende roman fan Anne Wadman is op ’e nij útjûn, as it tredde boek yn de kampanje “Fryslân Lêst Syn Toppers”. Mei yngong fan 17 novimber kinne minsken it boek fergees ophelje yn 15

Lês it folsleine artikel
Frysktalige literatuer op radio

Frysktalige literatuer op radio

🕔19:31, 16.Nov 2010

Einlings wer in Frysktalich radioprogramma mei omtinken foar Fryske literatuer. Gearstald en presintearre troch Cornelis van der Wal, mei diskear as gast Albertina Soepboer, dy’t fertelt oer har nije bondel De trektocht. En noch folle mear! Radio Corosie stjoert út fia Mercurius

Lês it folsleine artikel