Masterpianist Erwin Rommert Weerstra yn Doarpstsjerke Huzum

Masterpianist Erwin Rommert Weerstra yn Doarpstsjerke Huzum Fernijd

🕔09:00, 12.Jan 2023

Yn de konsertrige ‘Muziek +’ fan Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum (Ljouwert), spilet op freed 20 jannewaris 2023 de Masterpianist Erwin Rommert Weerstra. Weerstra, dy’t yn 1987 yn Leien berne waard, begûn al piano te spyljen doe’t er 3 jier wie. Doe’t

Lês it folsleine artikel
Ofbou gebrûk pestisiden

Ofbou gebrûk pestisiden

🕔10:08, 11.Jan 2023

De provinsje Fryslân hat in plan fan oanpak opsteld om te stimulearjen dat der minder bestridingsmiddels brûkt wurde. It giet ûnder oare om bewustwurdingskampanjes, test- en eksperimintearromte foar boeren en lobby foar it goedkarren fan alternative bestridingsmiddels. Dêrmei jouwe Deputearre

Lês it folsleine artikel
Pieter van der Zwaag nije streekdichter Noardeast-Fryslân

Pieter van der Zwaag nije streekdichter Noardeast-Fryslân

🕔08:34, 11.Jan 2023

Fiering Gedichtedei Dokkum Op Gedichtedei 2023 wurdt Pieter van der Zwaag befêstige as streekdichter fan Noardeast-Fryslân. De ynauguraasje is op tongersdei 26 jannewaris om 16.45 oere yn de Froedskipsseal fan it stedhûs oan De Syl yn Dokkum. Pieter van der

Lês it folsleine artikel
Trije útfieringen Schuberts Winterreise yn it Frysk (rektifikaasje)

Trije útfieringen Schuberts Winterreise yn it Frysk (rektifikaasje) Fernijd

🕔16:00, 10.Jan 2023

Bas-bariton Ernst Vermeulen, hikke en tein yn Fryslân (Dronryp en Harns), sil yn de kommende wiken mei pianist Ad Broeksteeg trije útfieringen fersoargje fan de Frysktalige ferzje fan de Winterreise fan Franz Schubert. Dizze fan oarsprong Dútsktalige lietesyklus fan 24

Lês it folsleine artikel
Minister Jetten besitet duorsumensprojekten Fryslân

Minister Jetten besitet duorsumensprojekten Fryslân

🕔08:16, 10.Jan 2023

Minister Jetten fan Klimaat en Enerzjy bea moandeitemiddei in hantrekken om Fryske akwatermy-projekten fierder te helpen. Hy wie ûnder de yndruk fan de moaie Fryske inisjativen dy’t faak út de mienskip wei start wurde. Dat sei er by syn besite

Lês it folsleine artikel
Grutte Gedichtejûn Literêr Tydskrift Ensafh

Grutte Gedichtejûn Literêr Tydskrift Ensafh

🕔08:12, 9.Jan 2023

It Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn, ditkear yn it pop-upkafee De Gouden Leeuw yn it gebou fan Tresoar, yn Ljouwert, op 27 jannewaris 2023, om 19.00 oere. De redaksje ropt alle dichters en foarlêzers, ryp

Lês it folsleine artikel
Bertus Jans Postma (93) ferstoarn

Bertus Jans Postma (93) ferstoarn

🕔09:53, 8.Jan 2023

Bertus Jans Postma fan Bitgummole, earelid fan de Jongfryske Mienskip, is freedtemoarn 6 jannewaris hommels ferstoarn yn ’e âldens fan 93 jier. Aant Jelle Soepboer, FNP-wethâlder yn Noardeast-Fryslân, skriuwt op Facebook dat Fryslân in taalstrider ferlern is. Wêr’t wat om

Lês it folsleine artikel
Kursus poëzyskriuwen by Tresoar

Kursus poëzyskriuwen by Tresoar Fernijd

🕔08:38, 8.Jan 2023

Frysk Dichterskollektyf RIXT en Tresoar organisearje yn de earste moannen fan 2023 in kursus oer it skriuwen fan poëzy. De kursisten krije les fan ferskate dichters en nei njoggen jûnen kinne se harren wurk op in ôfslutende dichtersjûn hearre litte.

Lês it folsleine artikel
Lida Dijkstra giet ôf as Berneboeke-ambassadeur

Lida Dijkstra giet ôf as Berneboeke-ambassadeur

🕔08:38, 7.Jan 2023

Nei 153 skoaloptredens troch hiele Fryslân nimt Lida Dijkstra ein jannewaris ôfskied as Berneboeke-ambassadeur. Dijkstra hie op 14 desimber har lêste skoaloptreden as Berneboeke-ambassadeur op sbû ‘De Súdwester’ yn Snits. Gemeente Súdwest-Fryslân en de Afûk ferrasten har doe yn it

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 jannewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 jannewaris 2023

🕔16:15, 6.Jan 2023

Blije De Haven, 11.00 oere, ds. B.G. Keizer Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 oere, pastor S. Draisma Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere, ds. W. Veltman Ferwert Liudgertsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Foudgum Mariatsjerke, 9.30 oere, drs. T.R.A. Simonides Hjerbeam Niklaastsjerke,

Lês it folsleine artikel