Oer Wurkje, Wenje, Wyn: wat moat wêr yn Fryslân?

Oer Wurkje, Wenje, Wyn: wat moat wêr yn Fryslân?

🕔08:20, 21.Nov 2022

De Fedde Schurerlêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei Tresoar, de Fryske Akademy en de Leeuwarder Courant. Ynhâldlik wurdt stribbe nei in syklus fan ûnderwerpen dy’t te krijen hawwe mei Fryslân en it

Lês it folsleine artikel
Fryske Sinteklaasferskes (bywurke)

Fryske Sinteklaasferskes (bywurke)

🕔01:11, 21.Nov 2022

No’t de jierdei fan ‘e goedhillichman foar de doar stiet, is it fansels ek wer tiid om Fryske Sinteklaasferskes te sjongen. Mar wat moatte jo sjonge? Neist klassikers lykas  ‘Sinteklaas rydt op syn hynder’ en ‘Swarte Pyt soe te fytsen’

Lês it folsleine artikel
Tsientûzen besikers foar film ‘Grutte Pier’

Tsientûzen besikers foar film ‘Grutte Pier’

🕔08:34, 20.Nov 2022

Freed is de tsientûzenste besiker fan de Fryske aventoerefilm Grutte Pier troch regisseur Steven de Jong yn Boalsert yn it sintsje set. By in filmkolleezje op it Marnekolleezje wie it learling Isa Chuis dy’t mei it echte Fryske Grutte Pier-pakket nei

Lês it folsleine artikel
Fryske gearwurkingsferbannen byinoar brocht

Fryske gearwurkingsferbannen byinoar brocht

🕔11:43, 19.Nov 2022

Mei sa’n tachtich gearwurkingsferbannen sette Fryske oerheden har yn foar de Fryske mienskip. Dy koälysjes binne no byinoar brocht op www.samenfryslan.nl, mei as doel om folksfertsjintwurdigers, bestjoerders en oaren dy’t dêr belangstelling foar hawwe in oersjoch te jaan fan wêr’t

Lês it folsleine artikel
Frysk pratende minsken socht foar help by keunstprojekt

Frysk pratende minsken socht foar help by keunstprojekt

🕔10:14, 19.Nov 2022

Keunstneresse Aafke Floor siket foar in keunstprojekt help fan Frysk pratende minsken. Hja docht dêrta in oprop op Facebook. Wa kin har helpe om it wurd ‘smûk’ te ûndersykjen? Hja wol it wurd, dat sy as Drint net ken, nei

Lês it folsleine artikel
Pommeranten easkje prefester Frysk

Pommeranten easkje prefester Frysk

🕔09:50, 19.Nov 2022

Okkerdes kediisde de Universiteit fan Grins dat der gjin opfolger komt foar heechlearaar Goffe Jensma, dy’t mei pensjoen gien is. Der komt oars net as in universitêr dosint. In grut tal Fryske pommeranten fynt dat net akseptabel. Yn in iepen

Lês it folsleine artikel
Gearkomste: Wat hâldt it mienskiplik lânboubelied foar boeren yn?

Gearkomste: Wat hâldt it mienskiplik lânboubelied foar boeren yn?

🕔09:12, 19.Nov 2022

It Mienskiplik Lânboubelied (GLB) feroaret fan 1 jannewaris 2023 ôf. It sil him op it fierder ferduorsumjen fan it buorkjen rjochtsje. Boeren kinne beleanne wurde foar ekologyske maatregels yn harren bedriuw. Der sil wol wat feroarje yn ’e betingsten dy’t

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 20 novimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 20 novimber 2022

🕔10:00, 18.Nov 2022

Hantumhuzen Sint-Annatsjerke 9.30 oere, fr. J. Mulder-Vogelzang, mei koperblazer Hjerbeam Niklaastsjerke 9.30 oere, hr. P. Speelman, Ivichheidssnein    

Lês it folsleine artikel
Súdwest-Fryslân wol wenjen op it wetter yn Heech ûndersykje

Súdwest-Fryslân wol wenjen op it wetter yn Heech ûndersykje

🕔08:27, 18.Nov 2022

Súdwest-Fryslân wol wenjen op it wetter yn Heech ûndersykje. Yn stee fan lân op te heegjen, it ûnder wetter rinne litte. De gemeente wol nei in, mooglik ikoanysk, wetter-wen-konsept sjen, dat op takomstige opjeften mei klimaat, skjin wetter en natuerdoelen

Lês it folsleine artikel
Meisjongkonsert en Huzumer High Tea

Meisjongkonsert en Huzumer High Tea

🕔11:42, 17.Nov 2022

Op snein 20 novimber wurdt yn de Doarpstsjerke fan Huzum, alias Cultuurpodium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden, it jierlikse meisjongkonsert holden. Op it programma steane in protte meisjongers. Yn it skoft is der de Huzumer High Tea mei in kop kofje of

Lês it folsleine artikel