Jazz en iten, sneins yn De Rottefalle

Jazz en iten, sneins yn De Rottefalle

🕔08:41, 25.Sep 2022

De Herberg van Smallingerland yn De Rottefalle organisearret Sunday Afternoon Jazz & Diner Dat der njonken folle boarden ek smaaklike muzyk servearre wurdt, is nij foar de Herberg van Smallingerland. Freddy Bult: “Aukje en ik binne gasthear en gastfrou yn

Lês it folsleine artikel
Feestlike premjêre jongereinfilm foar Sexy&Safe

Feestlike premjêre jongereinfilm foar Sexy&Safe

🕔08:37, 24.Sep 2022

Op tiisdei 27 septimber wurdt yn Teäter Snits de jongereinfilm Oeral te sjen foar it earst fertoand. De film is yn gearwurking mei Fryske jongelju foar de kampanje Sexy&Safe makke. Hy rjochtet him op online seksuele feiligens en striidberens fan

Lês it folsleine artikel
Fryktalige tsjerketsjinsten 25 septimber 2022

Fryktalige tsjerketsjinsten 25 septimber 2022 Fernijd

🕔11:00, 23.Sep 2022

Boalsert Martinytsjerke, 9.30 oere, ds. G. Groeneveld Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Miedema Goaiïngea Tsjerke, 9.30 oere, ds. J.P. Lindeboom Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, A.M. Dijkstra-van der Woude, mei Eagle Field Itens Martinytsjerke, 10.00 oere, ds. E. Jongstra, mei

Lês it folsleine artikel
Belangryk en prachtich boek oer Fryske diken

Belangryk en prachtich boek oer Fryske diken

🕔10:35, 23.Sep 2022

Justermiddei is yn Tresoar it boek Friese Dijken presintearre. Oer de ynhâld It mânske Fryske systeem fan diken – fan seedyk oant polderdyk, fan simmer- en winterdyk, fan dreamer, weitser oant slieper – is unyk yn Nederlân. It foarmet de rêchbonke

Lês it folsleine artikel
Eksposysje Kor Onclin & Henneke Chevalier by Bax Kunst

Eksposysje Kor Onclin & Henneke Chevalier by Bax Kunst

🕔08:19, 23.Sep 2022

Beyond the Blue Horizon, fan 1 oktober o/m 12 novimber 2022 te sjen Fan 1 oktober ôf is in nije eksposysje te sjen fan it wurk fan de ferstoarne Frysk-Frânske keunstner Kor Onclin, yn kombinaasje mei keramyske objekten fan Henneke

Lês it folsleine artikel
De ferbinende ekonomy fan de Fryslannen

De ferbinende ekonomy fan de Fryslannen

🕔13:58, 22.Sep 2022

Op 17 septimber is it Ynterfrysk Kongres 2022 holden. Dat wurdt om de trije jier troch ien fan de oansletten organisaasjes fan de Ynterfryske Ried organisearre. Nei twa kear yn Dutslân (Noard-Fryslân en East-Fryslân) wie no Westerlauwersk Fryslân oan bar.

Lês it folsleine artikel
Muzyk en natuer spylje mei-inoar op it Skiermûntseach Festival

Muzyk en natuer spylje mei-inoar op it Skiermûntseach Festival

🕔08:49, 22.Sep 2022

Fan 1 o/m 6 oktober wurdt de 21e hjerstedysje fan it Skiermûntseach Festival holden. Musisy út alle wynstreken komme nei it eilân en litte komposysjes hearre. Fierder binne der masterlessen, dokumintêres, lêzingen, stjerrekuiers en natuerekskurzjes. Men kin de hjerst belibje

Lês it folsleine artikel
Provinsjebestjoer Fryslân reagearret op troanrede

Provinsjebestjoer Fryslân reagearret op troanrede

🕔10:13, 21.Sep 2022

Deputearre Steaten: “Erkenne fan de ûnrêst set de doar nei it petear iepen.” ‘Net fan ’e flier op ’e souder’, dy siswize rûn as in reade tried troch de troanrede 2022. Mei it oanheljen fan alle problemen dy’t har foardogge

Lês it folsleine artikel
Nij fotoboek fan Evert Wilstra mei twatalige gedichten fan Jochum Rijpma oer Noarderleech

Nij fotoboek fan Evert Wilstra mei twatalige gedichten fan Jochum Rijpma oer Noarderleech

🕔08:29, 21.Sep 2022

Noarderleech unyk poëtysk lânskip / uniek poëtisch landschap It Noarderleech is ien fan Europa’s grutste kwelders en wurdt sjoen as tige wichtige natuer foar Europa. Yn ’e rin fan ’e jierren hat fotograaf Evert Wilstra prachtige foto’s makke fan dat

Lês it folsleine artikel
Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen

Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen

🕔08:24, 20.Sep 2022

Sneon 24 septimber o.s. sil de 75e betinking fan de Slach by Warns wêze. Dit jier sil Albert van der Ploeg sprekke oer it ferline en de takomst fan it buorkjen. Albert van der Ploeg is ûnder oare deeltiidboer, foarsitter

Lês it folsleine artikel