Iiswille yn byld (4)

Iiswille yn byld (4)

🕔21:48, 18.Feb 2021

Wylst hjir en dêr en jinsen al wakker riden waard, lokken ferline wike freed, mei de ûnthjitting fan in prachtich reedriderswykein, de grutte marren. Mar it oansjen fan de Sleattermer Mar makke wanmoedich. In knoarre snie mei hurde wyn en

Lês it folsleine artikel
Stichting op syk nei wurk Jan Frearks van der Bij

Stichting op syk nei wurk Jan Frearks van der Bij

🕔08:29, 18.Feb 2021

Stichting Jan Frearks van der Bij en Museum Dr8888 organisearje ein 2022 in útstalling oer it wurk fan de keunstskilder Jan Frearks van der Bij (1922-2013). Dêrneist wurdt in boek útbrocht mei it wurk fan dizze Fyske ekspresjonist. Foar dy

Lês it folsleine artikel
Iiswille yn byld (3)

Iiswille yn byld (3)

🕔22:23, 17.Feb 2021

In dei letter soe iismaster Sytse Kroes fan de Friesche IJsbond der noch op oanstean om net op it iis te kommen. “Dat is net geskikt foar de grutte massa”, sa soe er ornearje. Mar ferline wike freedtemiddei teagen dochs

Lês it folsleine artikel
Fryslân tsjinnet oanfraach foar opkeapregeling stikstof yn

Fryslân tsjinnet oanfraach foar opkeapregeling stikstof yn

🕔16:32, 17.Feb 2021

Fryslân tsjinnet in oanfraach by it Ryk yn foar de ‘Regeling provinsjale oankeap feehâlderijen by natuergebieten’. Yn de earste omgong stelt it Ryk 7,5 miljoen euro beskikber foar de oankeap fan Fryske bedriuwen mei in hege stikstofútstjit op Natura-2000 gebieten.

Lês it folsleine artikel
Behear en skeabestriding guozzen wer tastien

Behear en skeabestriding guozzen wer tastien

🕔16:20, 17.Feb 2021

It beslút dat de provinsje Fryslân ferline bekendmakke dat yn ferbân mei it winterwaar de paugoes, blesgoes en skiere goes beskerme wurde moasten tsjin ferjeien en bestriden mei stypjend ôfskot, komt mei yngong fan hjoed te ferfallen. Dêrmei ferfalt it

Lês it folsleine artikel
In ‘Blue Zone’ yn de Fryske bosk

In ‘Blue Zone’ yn de Fryske bosk Fernijd

🕔08:57, 17.Feb 2021

It fleurige byld fan de fitte, sûne plattelânsbewenner strykt net mei de werklikheid. Wolfeartssykten komme faker foar op it plattelân. Sûnens is it tema yn diel fjouwer fan de Fryslân DOK-searje ‘Beklimmers fan it flakke lân’. Sneon 20 febrewaris te

Lês it folsleine artikel
Iiswille yn byld (2)

Iiswille yn byld (2)

🕔22:34, 16.Feb 2021

Neffens heechlearaar geastlike sûnensbefoardering Ernst Bohlmeijer fan de Universiteit Twente, wiene de Nederlanners o sa ta oan winterwille. “In protte minsken sitte troch de koroana oantangele mei iensumens, eangst en depressive klachten”, sa seit de professor hjoed yn deiblêd Trouw.

Lês it folsleine artikel
Skoallen kinne Fryske les ferbetterje, de provinsje betellet

Skoallen kinne Fryske les ferbetterje, de provinsje betellet

🕔17:52, 16.Feb 2021

Skoallen dy’t de lessen Frysk net op oarder hawwe, hawwe gjin ekskús mear om dat sa te litten. De provinsje hat goed trije miljoen euro apart lein om it ûnderwiis yn de Fryske taal te ferbetterjen. Skoallen kinne dêr de

Lês it folsleine artikel
Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2021 beneamd

Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2021 beneamd

🕔16:06, 16.Feb 2021

Aktrise Nynke Heeg, skriuwer Hein Jaap Hilarides en âld-Tresoar-bestjoerslid Jannes van der Velde binne troch Deputearre Steaten beneamd as leden fan de advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2021. Dy priis foar Frysk literêr wurk wurdt op sneon 6 novimber útrikt.

Lês it folsleine artikel
Ferskes: online-alternatyf foar Noard-Frysk biikebrånen

Ferskes: online-alternatyf foar Noard-Frysk biikebrånen

🕔13:13, 16.Feb 2021

Sint-Piter is yn Noard-Fryslân ien fan ‘e wichtichste feesten fan it jier. Dan fiere de ynwenners fan dat Frysktalige gebiet yn Noard-Dútslân it saneamde biikebrånen. Dat wurdt fierd op de jûn fan 21 febrewaris by steapels baarnende tûken en strie.

Lês it folsleine artikel