Trije nije kommisjeleden by de Steatefraksjes

Trije nije kommisjeleden by de Steatefraksjes

🕔09:19, 5.Sep 2019

By de Steatefraksjes fan CDA, FNP en PvdA binne nije kommisjeleden beneamd. In kommisjelid is gjin lid fan Provinsjale Steaten, mar kin wol meidwaan oan it debat yn de byldfoarmjende en oardielfoarmjende Steatekommisjes. Hy of sy kin ek út namme

Lês it folsleine artikel
Skatsykje by Uit in Huis yn it Princessehof

Skatsykje by Uit in Huis yn it Princessehof

🕔08:56, 5.Sep 2019

Snein 8 septimber is yn ’e binnenstêd fan Ljouwert de alderearste edysje fan Uit in Huis. Uit in Huis is de ôftraap fan it kulturele seizoen. Op dy snein is ek fergees de ferburgen wrâld te ûntdekken fan ynternasjonale hannel,

Lês it folsleine artikel
It Fryske Gea stiet foar it fean

It Fryske Gea stiet foar it fean

🕔15:43, 4.Sep 2019

Hjoed presintearret It Fryske Gea syn fyzje oer de feangreideproblematyk. Der is al in protte redendield oer it ynklinken fan de feanboaiems en de swierrichheden dy’t dêrmei anneks binne – sjoch It Nijs dossier Feangreide – mar in oplossing is

Lês it folsleine artikel
De Alvestêdetocht op ‘skikes’

De Alvestêdetocht op ‘skikes’

🕔12:52, 4.Sep 2019

De Alvestêdetocht is al op withoefolle wizen folbrocht, lykas op redens, fytsend, rinnend, mei de auto en fansels swimmend. Mar net earder sa’t de Friezen Tjitte Dijkstra en Ton Visser it fan 12 septimber ôf dwaan wolle: op saneamde ‘skikes’.

Lês it folsleine artikel
Kursussen Frysk sette wer útein

Kursussen Frysk sette wer útein

🕔07:44, 4.Sep 2019

Wa’t it Frysk goed leare wol, is by de Afûk oan it goede adres. Begjin oktober wurdt útein set mei de groepskursussen yn û.o. Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits. Gjin tiid om in groepskursus te folgjen mar wol nocht

Lês it folsleine artikel
Tolve kandidaten foar Noardeast-Fryslân

Tolve kandidaten foar Noardeast-Fryslân

🕔07:36, 4.Sep 2019

Op de fakatuere fan boargemaster fan Noardeast-Fryslân hawwe tolve minsken sollisitearre. It giet om sân manlju en fiif froulju. Ien kandidaat is jonger as tritich en ien is âlder as sechtich. De rest fan de kandidaten sit der kwa âldens

Lês it folsleine artikel
Dûbel feest foar berne-opfang Us Boartersplakje yn Fryske Peallen

Dûbel feest foar berne-opfang Us Boartersplakje yn Fryske Peallen

🕔11:02, 3.Sep 2019

Op freed 30 augustus wie it feest op berne-opfang Us Boartersplakje yn Fryske Peallen. De lokaasje bestiet nammentlik fiif jier. Dat waard fierd mei ferskate aktiviteiten en traktaasjes foar alle bern dy’t op dizze lokaasje opfongen wurde. Fansels wienen de

Lês it folsleine artikel
Ruurd Wiersma Hûs krijt orizjinele dokuminten

Ruurd Wiersma Hûs krijt orizjinele dokuminten

🕔10:43, 3.Sep 2019

Sneon 31 augustus hat it bestjoer fan de Stichting Ruurd Wiersma yn Burdaard in bysûndere samling dokuminten en ynformaasje krigen fan it echtpear Kloos út Amsterdam. De oerdracht wie yn it museum Ruurd Wiersma Hûs. It giet benammen om dokumintaasje

Lês it folsleine artikel
Kleurrike start foar Kampus Damwâld

Kleurrike start foar Kampus Damwâld

🕔12:10, 2.Sep 2019

De bou fan Kampus Damwâld kin los. Wethâlder Gerben Wiersma joech 28 augustus it offisjele startsein. Mei Biense Dijkstra fan Bougroep Dijkstra Draisma en Gert van Tol fan Stichting Kampus Damwâld joech er in kleurryk tintsje oan it bouplak op

Lês it folsleine artikel
Boargemaster slút drugsperseel yn Wierum

Boargemaster slút drugsperseel yn Wierum

🕔08:26, 2.Sep 2019

Boargemaster Hayo Apotheker fan Noardeast-Fryslân hat op freedtemoarn 30 augustus 2019 in wenning oan it Skuonmakkerspaad yn Wierum sletten. De sluting is op grûn fan artikel 13b fan de Opiumwet en jildt foar in perioade fan trije moanne. De wenning

Lês it folsleine artikel