Reaksje Provinsje Fryslân op de Troanrede

Reaksje Provinsje Fryslân op de Troanrede

🕔19:33, 15.Sep 2020

Reaksje Provinsje: “Kabinet set ek ‘Lok op 1’” De koroanakrisis hat sjen litten hoe fearkrêftich oft Nederlân is en wat der wier ta docht: sûnens, famylje, freonen. It giet net allinne om it Bruto Nasjonaal Produkt, mar om ús Wolwêzen.

Lês it folsleine artikel
It Hearrenfean makke flaters mei útkearingen 

It Hearrenfean makke flaters mei útkearingen 

🕔16:30, 15.Sep 2020

De gemeente It Hearrenfean hat fan 1 jannewaris 2013 oant 1 augustus 2019 oan 91 ynwenners in te lege IOAW-útkearing betelle. IOAW stiet foar Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De gemeente hat de Regeling Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten fan

Lês it folsleine artikel
Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

🕔15:21, 15.Sep 2020

De Ried fan de Fryske Beweging jout yn in brief oan Provinsjale Steaten syn stipe oan de petysje fan it Feitsma Fûns oangeande de nij te beneamen direkteur fan de Fryske Akademy. Dy petysje wurdt woansdei 16 septimber om 9.45

Lês it folsleine artikel
Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

🕔15:15, 15.Sep 2020

Op woansdeitemoarn 16 septimber (9.45 oere) sil drs. Redbad Veenbaas, vice-foarsitter fan it Feitsma Fûns, de petysje “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023” oanbiede oan deputearre Sander de Rouwe. Direkte oanlieding ta de petysje wie it fraachpetear op Omrop Fryslân

Lês it folsleine artikel
Deputearre Steaten: mear tolken Frysk yn rjochtspraak troch taaltoets

Deputearre Steaten: mear tolken Frysk yn rjochtspraak troch taaltoets

🕔09:25, 15.Sep 2020

Deputearre Steaten meitsje tiisdei oan Provinsjale Steaten bekend dat in taaltoets derfoar soargje moat dat der mear tolken Frysk yn ’e rjochtspraak komme. Dat stiet yn in artikel yn ’e Ljouwerter Krante. It wurdt mooglik om al beëdige tolken en

Lês it folsleine artikel
Utstalling Babs Haenen yn Keramykmuseum Prinsessehôf

Utstalling Babs Haenen yn Keramykmuseum Prinsessehôf Fernijd

🕔08:55, 15.Sep 2020

Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert presintearret oant en mei 3 jannewaris 2021 de útstalling Babs Haenen: Beauty is in the Eye of the Beholder. Kermiste Haenen (Amsterdam, 1948) makket mei har ekspressive wurk al desennia lang furoare yn ’e keramykwrâld. Dit

Lês it folsleine artikel
Jenny Douwes hoecht justysje gjin dna te jaan

Jenny Douwes hoecht justysje gjin dna te jaan

🕔15:48, 14.Sep 2020

Jenny Douwes hoecht justysje dochs gjin dna te jaan. It dna fan feroardiele misdiedigers wurdt yn Nederlân yn in databank opslein. Frou Douwes rôp yn 2017 op ta in blokkade fan ‘e sneldyk om bussen tsjin te hâlden mei minsken

Lês it folsleine artikel
Eigner Telegraaf keapet Ljouwerter Krante

Eigner Telegraaf keapet Ljouwerter Krante

🕔15:12, 14.Sep 2020

De Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd wurde oernommen troch de Flaamske útjouwerij Mediahuis. Dy jout ek De Telegraaf, NRC Handelsblad, Metro en in grut tal Flaamske kranten út, lykas De Standaard. Net allinne de twa Fryske deiblêden wurde eigendom

Lês it folsleine artikel
Learloaierij Van Buren

Learloaierij Van Buren

🕔14:56, 14.Sep 2020

Yn Boalsert stiet oan de Warkumertrekwei nûmer 5 in nijsgjirrich bedriuw. In echt ambachtlik famyljebedriuw, dat as iennichste yn Nederlân benammen noch materiaal fan it skiep bewurket mei it loaien en tagelyk it konservearjen fan hûden en fluezen. Dat wurdt

Lês it folsleine artikel
Bern meitsje in sûn miel

Bern meitsje in sûn miel

🕔12:37, 14.Sep 2020

Yn wyksintrum de As op It Hearrenfean is ferline wike in itensiedersskoalle foar bern iepene. Dêr kinne bern fan 10 oant en mei 12 jier fan alles leare oer sûn iten en hoe’t se dat feilich klearmeitsje kinne. Under lieding

Lês it folsleine artikel