De FNP wol de partij foar doarpstradysjes wurde

De FNP wol de partij foar doarpstradysjes wurde

🕔19:56, 5.Jan 2019

Johannes Kramer, listlûker foar de FNP by de Steateferkiezings, hat sneon yn syn nijjierstaspraak oankundige dat de FNP in oar paad ynslacht. Syn taspraak suggerearret in brek mei de spearpunten út it ferline: de Fryske taal wurdt allinne koart neamd,

Lês it folsleine artikel
Nij FNP-logo

Nij FNP-logo

🕔19:49, 5.Jan 2019

De Fryske Nasjonale Partij, dy’t hjoed syn nijjiersgearsit yn Boalsert hold, en tagelyk de kampanje starte foar de steateferkiezingen op 20 maart, hat in nij logo. Tenei net mear       mar            

Lês it folsleine artikel
Fideo: Geart Tigchelaar besprekt ‘It leafst bin ik in fûgel’

Fideo: Geart Tigchelaar besprekt ‘It leafst bin ik in fûgel’

🕔17:29, 5.Jan 2019

Foar it Fryske literêre webstee Ensafh hat Geart Tigchelaar it ûndersteande fideobesprek makke fan It leafst bin ik in fûgel, in nije dichtbondel foar bern. It boek is gearstald troch Elske Kampen en yllustrearre troch Marijke Klompmaker. It befettet gedichten fan

Lês it folsleine artikel
Enkête ûnder ús lêzers: hoe kin It Nijs (noch) better wurde?

Enkête ûnder ús lêzers: hoe kin It Nijs (noch) better wurde?

🕔13:00, 5.Jan 2019

It Nijs bestiet hast tsien jier en hat yn dy tiid in eigen karakter en in fêst lêzerspublyk krige. De makkers wolle wolris witte oft de lêzers ek ideeën hawwe om it webstee noch nijsgjirriger te meitsjen. Dêrom freegje wy

Lês it folsleine artikel
FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes

FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes

🕔08:19, 5.Jan 2019

Aant Jelle Soepboer: ‘Oerheid wol him te folle yndekke’ Fryske plattelânstradysjes steane ûnder druk troch gemeentefúzjes en nije regels. Optochten mei fersierde weinen steane faai en karbidsjitten wurdt op guon plakken dreech makke. De FNP begjint dêrom in provinsjaal meldpunt

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten snein 6 jannewaris 2019 (útwreide)

Frysktalige tsjerketsjinsten snein 6 jannewaris 2019 (útwreide)

🕔07:00, 4.Jan 2019

Epifany Bitgummole Prot. tsjerke, 10.00 o., ds. F. Haverschmidt Blije De Haven, 11.00 o., ds. J. Bakker Damwâld Fermanje, 9.30 o., drs. T. Simonides Driezum Griff.-frijmakke tsjerke, 13.45 o., ds. D. de Jong Drylts  Mauritiustsjerke, 9.30 o., tsjinst mei it

Lês it folsleine artikel
Gemeentewapen Noardeast-Fryslân ûntbleate

Gemeentewapen Noardeast-Fryslân ûntbleate

🕔10:37, 3.Jan 2019

Op 2 jannewaris 2019 is yn de earste riedsgearkomste fan de nije gemeente Noardeast-Fryslân troch waarnimmend boargemaster Hayo Apotheker it gemeentewapen ûntbleate. Lykas bekend binne yn Noardeast-Fryslân de gemeenten Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân c.a. opgien. Harren wapens binne ferwurke yn

Lês it folsleine artikel
Gemeenten bliid mei unike helpferliening op it wetter

Gemeenten bliid mei unike helpferliening op it wetter

🕔09:56, 3.Jan 2019

It netwurk fan helpferliening op it wetter yn Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren is bliid mei de belangeleaze ynset fan private wettersportûndernimmers yn beide gemeenten. Allinnich al ferline jier ferlienden se sa’n hûndert kear akute help by needsituaasjes op it

Lês it folsleine artikel
Earste gearkomsten lânskipsferbettering in súkses

Earste gearkomsten lânskipsferbettering in súkses

🕔10:05, 2.Jan 2019

Al sechtich grûneigners yn it gebiet fan de Sintrale As hawwe har oanmeld foar lânskipsferbettering. Dat diene se nei oanlieding fan de ynformaasjegearkomsten dy’t ein novimber yn de regio holden waarden. Lânskipsferbetteringsprojekt Yn it lânskipsferbetteringsprojekt hat de provinsje Fryslân de

Lês it folsleine artikel
Fryslân wer in pear gemeenten earmer

Fryslân wer in pear gemeenten earmer Fernijd

🕔09:32, 1.Jan 2019

Hjoed set de nije gemeente Noardeast-Fryslân útein. Dat betsjut dat de kaart fan gemeenten yn Fryslân nei de gemeentlike fúzjes fan de lêste jierren al wer ienfâldiger wurdt. Soks jildt net foar de fúzje sels. Want ynearsten wie it de

Lês it folsleine artikel