Frysktalige tsjerketsjinsten 5 febrewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 5 febrewaris 2023 Fernijd

🕔10:00, 3.feb 2023

Drachten Fermanje, 10.00 oere., sr. I. van der Ploeg Grutte Tsjerke, 10.30 oere, ds. O. Reitsma De Gaastmar Pieltsjerke, 11.00 oere, ds. H.T. Wagenaar Jorwert Radboudtsjerke, 9.30 oere, ds. H.T. Wagenaar Raard Martatsjerke, 9.30 oere, ds. B.G. Keizer    

Lês it folsleine artikel
Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

🕔08:33, 3.feb 2023

Fan in jierdeifeestje oant Ketikoti en fan karnaval oant Sineesk nijjier: yn Nederlân wurde in protte ferskillende feesten fierd. Mar wat betsjutte al dy feesten eins? Wêrom wurde se fierd, en troch wa? Fan 19 febrewaris ôf ûntdekke bern alles

Lês it folsleine artikel
Elly van der Goot nije direkteur Skouboarch De Lawei

Elly van der Goot nije direkteur Skouboarch De Lawei

🕔09:33, 2.feb 2023

Elly van der Goot is mei yngong fan 1 maart 2023 beneamd as nije direkteur-bestjoerder fan Skouboarch De Lawei. Hja wurdt dêrmei de opfolger fan Stef Avezaat. Dy is sûnt 2003 direkteur-bestjoerder fan it teäter yn Drachten en giet mei

Lês it folsleine artikel
Poëzywedstriid Dichter fan Fryslân

Poëzywedstriid Dichter fan Fryslân

🕔09:20, 2.feb 2023

Om Fryske poëzy nei skoallen foar fuortset ûnderwiis te bringen, skriuwt Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma in poëzywedstriid út. De fiif bêste gedichten dy’t oan de opdracht foldogge, wurde as poster profesjoneel foarmjûn en dan yn it fuortset ûnderwiis yn

Lês it folsleine artikel
Franeker of Frjentsjer: wannear is in plaknamme eins Frysk?

Franeker of Frjentsjer: wannear is in plaknamme eins Frysk?

🕔08:32, 2.feb 2023

Wa’t foar it earst troch Fryslân reizget, fernuveret him nochal ris oer de plaknammebuorden. Fakentiids steane der twa plaknammen op, mar guon tiden ek mar ien. Hoe sit it eins mei dy Fryske plaknammen? Dêr hâldt leksikograaf Pieter Duijff op

Lês it folsleine artikel
Regeling earlike beleanning begjinnende artysten

Regeling earlike beleanning begjinnende artysten Fernijd

🕔08:34, 1.feb 2023

Under de namme Fair Practice in Practice organisearret Platfoarm Popkultuer Fryslân opnij in regeling dêr’t in begjinnend artyst in earlike beleanning foar in optreden mei kriget. Troch gaazjes oan te foljen oant in earlik bedrach, soarget Platfoarm Popkultuer Fryslân derfoar

Lês it folsleine artikel
Provinsjale Steaten komt gear yn Holwert

Provinsjale Steaten komt gear yn Holwert

🕔11:02, 31.Jan 2023

Woansdei 1 febrewaris komme de leden fan Provinsjale Steaten gear yn Holwert. Fan 19 oere ôf is de gearkomste fysyk yn MFA De Ynset en streekrjocht fia www.smashvisuals.nl/livestream te folgjen. “It is altyd al wichtich dat Provinsjale Steaten sichtber binne

Lês it folsleine artikel
Advys DINGtiid: ‘Fersterkje it Frysk yn it foarskoalsk ûnderwiis’

Advys DINGtiid: ‘Fersterkje it Frysk yn it foarskoalsk ûnderwiis’

🕔10:22, 31.Jan 2023

De Fryske taal kin in better plak yn pjutteboartersplakken en berne-opfang krije as Ryk, Provinsje Fryslân en gemeenten mear liederskip sjen litte. Dat stelt DINGtiid yn syn advys oer it Frysk yn de foarskoalske perioade. Provinsje Fryslân en Ryk stelden

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje ‘Testament van de ziel’ by Tresoar

Boekpresintaasje ‘Testament van de ziel’ by Tresoar

🕔09:57, 31.Jan 2023

Fraachpetear mei Hylke Speerstra, Douwe Draaisma en Geert Mak Testament van de ziel fan Hylke Speerstra is koartby ferskynd by útjouwerij Atlas Contact. It is Speerstra syn eigen oersetting fan syn boek Testamint fan de siel (Bornmeer, 2021) oer twa

Lês it folsleine artikel
Taeke Kooistra nimt kop bij damkampioenskip

Taeke Kooistra nimt kop bij damkampioenskip

🕔09:38, 30.Jan 2023

Ferslach fan Siebren Dyk Yn it persoanlik damkampioenskip Frysk spul dat ôfrûne sneon yn Aldegea (SWF) begûn, hat Taeke Kooistra allinnich de kop nommen. De achttjinfâldich âld-kampioen hie tsjin de beide promovendy Dicky van der Meer (Terherne) en Folkert Groenveld

Lês it folsleine artikel