Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

🕔06:46, 28.Sep 2022

Hjoed organisearret it Steatekomitee Frysk – in fêste wurkgroep fan Provinsjale Steaten dy’t him mei de Fryske taal dwaande hâldt – in gearkomste dêr’t ynsprutsen wurde kin. De Ried fan de Fryske Beweging nimt syn trekken waar om in grut

Lês it folsleine artikel
Online enkête oer de streektalen yn Fryslân

Online enkête oer de streektalen yn Fryslân

🕔09:39, 27.Sep 2022

De provinsje Fryslân is útein set mei in online enkête oer de streektalen yn Fryslân. Wa’t dêr niget oan hat, en yn in gemeente mei streektalen wennet, kin de enkête oant 15 oktober online ynfolje. It makket dêrby net út

Lês it folsleine artikel
Mear grien troch Geveltúndei en Aksje Stienbrek yn Noardeast-Fryslân

Mear grien troch Geveltúndei en Aksje Stienbrek yn Noardeast-Fryslân

🕔08:39, 27.Sep 2022

Minder stoepetegels, mear blommen en planten. Dat wie it doel fan Geveltúndei en Aksje Steenbreek, dy’t op tongersdei 22 septimber holden waarden. Op ferskate plakken yn Noardeast-Fryslân waarden troch bewenners geveltúntsjes oanlein en tegels ynruile foar grien, mei help fan

Lês it folsleine artikel
“It is mei it Frysk nei de midsiuwen mis gien”

“It is mei it Frysk nei de midsiuwen mis gien”

🕔15:00, 26.Sep 2022

“It is mei it Frysk nei de midsiuwen misgien. It is nota bene ien fan de âldste skreaune talen fan Europa as wy nei de âld-Fryske wetsteksten sjogge. It is al yn de Saksyske en Habsboarchske perioade sa om 1500

Lês it folsleine artikel
Tanimmende druk op Dútske polityk om ferbettering Frysk op skoalle

Tanimmende druk op Dútske polityk om ferbettering Frysk op skoalle

🕔12:05, 26.Sep 2022

De ôfrûne tiid hawwe ferskate organisaasjes krityk jûn op it belied fan de Dútske oerheden as it giet om Frysk op skoalle yn de Frysktalige gebieten yn it lân. Ein ferline jier skreau in groep Noard-Fryske leararen oan de oerheid

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar nei de lânbou fan de takomst

Mei-inoar nei de lânbou fan de takomst

🕔11:55, 26.Sep 2022

Ferslach fan Arjen Dykstra Nei ôfrin fan de Slach-by-Warnsbetinking wie der noch in foarumdiskusje oer de takomst fan de lânbou. Yn it panel sieten Bearn Dykstra (de iennichste noch aktive melkfeehâlder op it klif), Wilbert Boersma (geitehâlder en soarchboer) en

Lês it folsleine artikel
Rowan út Garyp mei Frysktalich liet nei heale finale Holland’s Got Talent

Rowan út Garyp mei Frysktalich liet nei heale finale Holland’s Got Talent

🕔08:46, 26.Sep 2022

De 17-jierrige Rowan Veltman fan Garyp song freedtejûn by Holland’s Got Talent syn Fryske ferzje fan it nûmer ‘Everything I wanted’ fan de Amerikaanske sjongeres Billie Eilish. Syn nûmer hat de titel ‘Myn dream’. De sjuery fûn it sa bysûnder

Lês it folsleine artikel
Warnsbetinking oer de takomst fan it buorkjen

Warnsbetinking oer de takomst fan it buorkjen

🕔22:06, 25.Sep 2022

Ferslach fan Jehannes Elzinga Ofsjoen fan de ‘Wylde Warnsbetinking’ fan de Jongfryske Mienskip yn 2021 hie juster foar de earste kear sûnt de koroanatichtplicht wer de offisjele betinking fan de Slach by Warns yn 1345 plak op it Reaklif. It

Lês it folsleine artikel
75e betinking slach by Warns

75e betinking slach by Warns

🕔19:08, 25.Sep 2022

Op it Reaklif hat in moai ploechje minsken sneon de slach by Warns fan 1345 betocht. De Hollânske greve Willem de fjirde besocht doe om Fryslân te feroverjen. Hy hie fan de keizer tastimming krige om oer Fryslân te regearjen,

Lês it folsleine artikel
Frysktalich tydskrift stiet faai

Frysktalich tydskrift stiet faai

🕔09:49, 25.Sep 2022

Om feardich te bliuwen yn in taal is it hjoed-de-dei nedich om dy skriftlik te behearskjen. Dêr is it om te begjinnen wichtich foar dat dy taal op skoalle ûnderwiisd wurdt, mar om it learde te ûnderhâlden moat dy ek

Lês it folsleine artikel