Bern It Surhústerfean yn aksje foar bijen

Bern It Surhústerfean yn aksje foar bijen

🕔12:51, 17.May 2019

Fóár it bioferskaat en tsjín it útstjerren fan de bijen hawwe de bern fan groep 5 fan de kristlike basisskoalle De Bernebrêge fan It Surhústerfean de grienseamen om de skoalle hinne mei ekologysk blomsied besiedde. Wethâlder Max de Haan wie

Lês it folsleine artikel
Team Wybe fytst unike Benefyts11stêdetocht

Team Wybe fytst unike Benefyts11stêdetocht

🕔10:53, 17.May 2019

Yn it pinksterwykein op 8 en 9 juny fytst Team Wybe de Alvestêdetocht op in groepsfyts, om safolle mooglik jild op te heljen foar de Maarten van der Weijden Foundation. Yn de tocht fan 240 km, dy’t op syn minst

Lês it folsleine artikel
Buma foardroegen as boargemaster fan Ljouwert

Buma foardroegen as boargemaster fan Ljouwert

🕔07:37, 17.May 2019

De gemeenteried fan Ljouwert hat unanym besletten om Sybrand Buma (*30 july 1965 Warkum) foar te dragen as boargemaster fan Ljouwert. Buma hat santjin jier politike ûnderfining as Twadde Keamerlid. Mei syn benaming wurde twa tradysjes brutsen. Fanâlds hat Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 19 maaie 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 19 maaie 2019 Fernijd

🕔07:00, 17.May 2019

Fiifde snein fan Peaske Bitgum Sint-Martinustsjerke, 9.30 o., drs. T.R.A. Simonides Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 o., ds. T. de Boer, mei manljuskoar Sjongersnocht út Damwâld Hjerbeam Niklaastsjerke,  9.30 o.,  A.M. Dijkstra-van der Woude It Hearrenfean Fermanje, 10.00 o., Kwartettekoar, tema Hertslach

Lês it folsleine artikel
Waadhoeke stipet startende ûndernimmers

Waadhoeke stipet startende ûndernimmers

🕔08:45, 16.May 2019

Startende ûndernimmers wurde yn de gemeente Waadhoeke stipe mei in rige ynformaasjegearkomsten om harren sa goed mooglik ta rieden. Sa’n tritich ûndernimmers meitsje gebrûk fan de kursus, dy’t harren fergees oanbean wurdt. Yn it eardere Frjentsjerteradiel wie al sa’n ûndernimmerprogramma.

Lês it folsleine artikel
Bern yn Fryslân krije minder kânsen

Bern yn Fryslân krije minder kânsen

🕔08:07, 16.May 2019

Bern yn Fryslân wurde troch harren basisskoalle gauris te leech taksearre as it giet om de kar foar it fuortset ûnderwiis. Dat is berekkene troch it Frysk Sosjaal Planburo (FSP). It FSP is it ûnôfhinklik kennisynstitút dat trends en ûntwikkelingen

Lês it folsleine artikel
Do bist oars, krekt as ik

Do bist oars, krekt as ik

🕔15:53, 15.May 2019

Op 30 maaie, Himelfeartsdei, wurdt op Swarteweisein yn Park Vijversburg it SamSam-festival ‘Do bist oars, krekt as ik’ holden. Dat is in leechdrompelich feest foar en troch minsken mei en minsken sûnder beheining. De middeis fan ienen oant healwei fiven

Lês it folsleine artikel
‘Skriuw dy ryk’: nije fideorige om kreatyf Frysk te skriuwen

‘Skriuw dy ryk’: nije fideorige om kreatyf Frysk te skriuwen

🕔07:00, 15.May 2019

Studinten Frysk fan hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hawwe in rige fideo’s makke om kreatyf skriuwen yn de Fryske taal te befoarderjen. De fideorige hat de namme Skriuw dy ryk krige en is ornearre foar gebrûk yn ‘e Fryske les op

Lês it folsleine artikel
Europeeske ferkiezings: de FNP jout gjin stimadvys

Europeeske ferkiezings: de FNP jout gjin stimadvys

🕔16:59, 14.May 2019

Fan 23 oant en mei 26 maaie (yn Nederlân op de 23e) binne de Europeeske ferkiezings. By de FNP komme lykas alle kearen by dy ferkiezings in soad fragen binnen wêr’t minsken op stimme moatte. Want de FNP docht sels

Lês it folsleine artikel
Unanym advys oer húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke

Unanym advys oer húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke

🕔13:36, 14.May 2019

De wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke hat de lêste tiid mei alderhande minsken en ynstânsjes kontakt hân om ta in advys oan de gemeenteried en alle belutsenen te kommen. Dat advys is no klear en oanbean oan boargemaster Waanders, dy’t

Lês it folsleine artikel