Beslein nei it stimhokje mei It Nijs

Beslein nei it stimhokje mei It Nijs

🕔18:52, 16.Mar 2019

It Nijs set de ynformaasje dy’t nedich is om jin ta te rieden op de kar yn it stimhokje oersichtlik foar jim op in rychje. Sjoch hjir foar in oarsjoch fan de stimhelpmiddels, mei trochkliks. Foar wa’t spesjaal it Frysk

Lês it folsleine artikel
CDA-kampanje foar Wetterskipsferkiezingen

CDA-kampanje foar Wetterskipsferkiezingen Fernijd

🕔15:00, 16.Mar 2019

Moandei 18 maart hâlde de Wetterskipskandidaten fan it CDA in promoasjetocht troch Fryslân. Mei in karavaan fan auto’s, karren en boaten giet it fan Snits nei Ljouwert en Drachten om oandacht te lûken. Dat it wetterskip him mei genôch skjin

Lês it folsleine artikel
Kultuerfûns stipet 39 kultuer- en natuerprojekten

Kultuerfûns stipet 39 kultuer- en natuerprojekten

🕔10:45, 16.Mar 2019

It Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân stelt yn de earste omloop fan dit jier € 93.500 beskikber om 39 kultuer- en natuerprojekten yn Fryslân te stypjen. Ien fan de begeunstige organisaasjes is de Stifting Fûns Fwar it Frysk. Dy kriget €

Lês it folsleine artikel
Literêre jûn as ôfsluter fan Moanne fan it Fryske Boek

Literêre jûn as ôfsluter fan Moanne fan it Fryske Boek

🕔10:22, 16.Mar 2019

Boeken fan Fryslân noeget jo út foar de literêre jûn mei Jan Siebelink, Jetske Bilker, de Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en de Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga op sneon 30 maart yn dûnsskoalle Velt yn Ljouwert. Asing Walthaus is

Lês it folsleine artikel
Grutte databank fan it Noard-Frysk online

Grutte databank fan it Noard-Frysk online

🕔14:22, 15.Mar 2019

Wa’t de grammatika siket fan in Noard-Frysk dialekt, wa’t in Noard-Frysk wurd siket of wa’t witte wol hokker toanielstikken oft der yn it Noard-Frysk skreaun binne, dy kin teplak yn de Thesaurus des Nordfriesischen. Dat is in grutte databank dêr’t hast

Lês it folsleine artikel
Tytsjerksteradiel mkb-freonlikste gemeente fan Fryslân

Tytsjerksteradiel mkb-freonlikste gemeente fan Fryslân

🕔10:07, 15.Mar 2019

Yn de twajierlikse ferkiezing fan de mkb-freonlikste gemeente fan Fryslân kaam Tytsjerksteradiel, krekt as yn 2016, op it earste plak. Achtkarspelen en Eaststellingwerf waarden twadde en tredde. “Tytsjerksteradiel hat him de lêste twa jier wer fan syn bêste kant sjen

Lês it folsleine artikel
Vredeman de Vries Priis siket ûntwerpen foarmjouwing

Vredeman de Vries Priis siket ûntwerpen foarmjouwing

🕔09:01, 15.Mar 2019

Opdrachtjouwers en ûntwerpers kinne harren oant 15 april 2019 by Keunstwurk oanmelde foar de Vredeman de Vries Priis foar Foarmjouwing. Mei dy priis wol de provinsje Fryslân in ympuls jaan oan de belangstelling foar foarmjouwing yn Fryslân. De priis wurdt

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 16 en 17 maart 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 16 en 17 maart 2019

🕔08:42, 15.Mar 2019

16 maart Blauhús Sint-Vitustsjerke, 19.30 o., Pastor Lucas Foekema 17 maart, Twadde snein fan de fjirtichdagetiid Dokkum Doopsgesinde/remonstrantske tsjerke, 16.00 o., fr. I. van de Ploeg, Fedde Schurersjongtsjinst Drachten Grutte Tsjerke, 11.00 o., Sjongtsjinst mei it Kwartettekoar Hantumhuzen Sint-Annatsjerkje, 9.30

Lês it folsleine artikel
Njoggende bondel fan Abe de Vries as e-boek

Njoggende bondel fan Abe de Vries as e-boek

🕔08:10, 15.Mar 2019

Tongersei 14 maart is te Aldsyl presintearre de njoggende dichtbondel fan dichter en Gysbert Japicxpriis laureaat Abe de Vries, titele Mienskar. De bondel is subsydzjefrij ta stân kaam en papierfrij inkeld as e-boek útbrocht. De pdf is fergees del te

Lês it folsleine artikel
Fideo: Omrop Fryslân wol dat Frysktaligen altyd Frysk prate

Fideo: Omrop Fryslân wol dat Frysktaligen altyd Frysk prate

🕔21:28, 14.Mar 2019

Frysktaligen moatte harren net langer ferbrekke. Dat is it boadskip fan in nije fideo dy’t Omrop Fryslân op Facebook pleatst hat. As in net-Fries jo net ferstiet en jo ferbrekke jo fuortendaliks, dan leart er it nea. Frysk praten is

Lês it folsleine artikel