Foar in blomriker boerelân

Foar in blomriker boerelân

🕔09:48, 14.Nov 2019

Yn maaie fan dit jier is op inisjatyf fan idealistyske natuerleafhawwers út Fryslân de stichting Bloeiend Boerenland oprjochte. De stichting stribbet nei in sa grut mooglik bioferskaat yn ús lân. Boeren en boargers wurkje gear om foar te kommen dat

Lês it folsleine artikel
‘It Grutte Foarlêsboek II’ yn ûntfangst naam troch Aart Staartjes

‘It Grutte Foarlêsboek II’ yn ûntfangst naam troch Aart Staartjes

🕔08:44, 14.Nov 2019

By de Afûk is ôfrûne sneon 9 novimber it twadde diel fan It Grutte Foarlêsboek ferskynd. Yn it boek steane mear as sechstich ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 o/m 6 jier. It earste eksimplaar waard mids sa’n

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân bêste Kidsproof Museum 2020 yn Fryslân

Natuermuseum Fryslân bêste Kidsproof Museum 2020 yn Fryslân

🕔08:37, 13.Nov 2019

Freed 8 novimber waarden yn it Archeon yn Alphen aan den Rijn de prizen útrikt oan de Bernefreonlikste Musea yn de provinsjes en foar hiel Nederlân. It Natuermuseum Fryslân waard dêrby útroppen ta bêste Kidsproof Museum fan Fryslân. It is

Lês it folsleine artikel
Minder jarre, mear boeren, mear fûgels!

Minder jarre, mear boeren, mear fûgels!

🕔13:14, 12.Nov 2019

Nea earder wie de teloargong fan it Fryske lânskip sa yn it nijs as de ôfrûne jierren. Wat binne de problemen, wat binne de dilemma’s en wat soe der barre moatte om temjitte te kommen oan boeren, bisten, blommen en

Lês it folsleine artikel
Twa Fryske dichters oer de ‘siel fan it lânskip’

Twa Fryske dichters oer de ‘siel fan it lânskip’

🕔12:40, 12.Nov 2019

Vokaal Ensemble Bonifatius sjongt op 16 en 23 novimber o.s. mei solisten Ben Brunt en Netty Otter grutte en lytsere dichtwurken fan Fryske dichters Obe Postma (1868-1963) en Eppie Dam (1953). De gedichten binne muzikaal fertolke troch twa Fryske komponisten,

Lês it folsleine artikel
Hantsjemier, Lapkepoep en Paprikapoal

Hantsjemier, Lapkepoep en Paprikapoal

🕔10:53, 12.Nov 2019

Arbeidsmigraasje op it Fryske plattelân In soad Fryske famyljes binne neikommelingen fan seizoenarbeiders út Dútslân: de Hantsjemieren en Lapkepoepen. Hjoed-de-dei wurkje der noch altyd arbeidsmigranten op it Fryske plattelân, bygelyks yn de paprika’s. Programmamakker Albert Jensma makke de Fryslân DOK

Lês it folsleine artikel
Twarres mei Frysk Jeugd Orkest werom by Liet

Twarres mei Frysk Jeugd Orkest werom by Liet

🕔10:45, 12.Nov 2019

Tweintich jier nei winnen fan publykspriis Twarres is freed 15 novimber yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert special guest op it Fryske sjongfestival Liet. Tegearre mei strikers fan it Frysk Jeugd Orkest spilet Twarres opnij Wêr bisto, yn hast deselde formaasje

Lês it folsleine artikel
Ynstellingen pjutte-opfang bliuwe by de tiid

Ynstellingen pjutte-opfang bliuwe by de tiid

🕔10:39, 12.Nov 2019

In protte ynstellingen foar pjutte-opfang yn Fryslân wurkje neffens in twatalich belied. Dat hâldt yn dat guon fan de meiwurksters altyd yn it Frysk mei de bern prate en oaren altyd yn it Nederlânsk. Wol in pjutte-opfang him affisjearje as

Lês it folsleine artikel
Lêzing fyftjin jier Museum Belvédère

Lêzing fyftjin jier Museum Belvédère

🕔09:30, 11.Nov 2019

Museum Belvédère bestiet fyftjin jier. Yn dy perioade hat it museum in fêst plak ferwurven yn it kulturele lânskip en is it in libben moetingsplak foar leafhawwers fan keunst, kultuer, natuer en arsjitektuer. De ymposante kolleksje wurdt op it stuit

Lês it folsleine artikel
Requim John Rutter yn Grou

Requim John Rutter yn Grou

🕔09:38, 10.Nov 2019

Op snein 24 novimber wurdt yn de Sint-Pitertsjerke fan Grou it Requim fan John Rutter útfierd troch de Cantorij van de Nieuwe kerk yn Grins ûnder lieding fan Mannis Hofsink. It wurdt in ymposante útfiering dêr’t elkenien fertriet en treast,

Lês it folsleine artikel