Gedicht: Mordicus Frisia

Gedicht: Mordicus Frisia Fernijd

🕔07:01, 14.Jan 2010

’k Bin derop tsjin, in spraakgebrek fan ’t ,‘klootjesvolk’ sa út de drek. Ja in taal fan twadd’ alloai, ûnbeskaafd en ek net moai. No kaai en redens gau opdoeke, tenei mar sleutel en schaatsen, brûke. Better as dat Frysk

Lês it folsleine artikel
Gedicht: It labyrint

Gedicht: It labyrint

🕔06:46, 11.Jan 2010

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. wat is

Lês it folsleine artikel
Nijjierstaspraak fan Johannes Kramer

Nijjierstaspraak fan Johannes Kramer

🕔14:15, 9.Jan 2010

Taspraak Johannes Kramer op de FNP nijjiersgearsit te Eksmoarre, sneon 9 jannewaris 2010 om 16.00. NB De sprutsen tekst jildt. Freonen, Yn it foarste plak ek fan myn kant mei út namme fan de hiele steatefraksje en meiwurkers in alderhertlikst

Lês it folsleine artikel
Menameradiel ferfrysket

Menameradiel ferfrysket Fernijd

🕔10:13, 9.Jan 2010

Mei yngong fan 1 jannewaris 2010 binne de adressen yn de gemeente Menameradiel feroare yn Fryske adressen. Dat is allegearre mei stille trom bard. De gemeente hat foar de boargers it allegearre hiel maklik makke troch de adreswiziging troch te

Lês it folsleine artikel
De Halte: Freed 8 jannewaris 2010

De Halte: Freed 8 jannewaris 2010

🕔09:52, 9.Jan 2010

Apotheker komt nei Snits […]

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 10 jannewaris

Fryske tsjerketsjinsten 10 jannewaris

🕔09:51, 9.Jan 2010

Aldtsjerk, Prot. Gem. Trynwâlden, 9.30 o. dû G. Hoekstra Balk, It Breahûs: 9.30 o. dû S.T. Bergsma Bitgum, PKN-gem., 9.30 o. dû J.F. Kroon (H.N.) Boksum, PKN-gem., 9.30 o. dû A. Terlouw Damwâld, Minnistetsjerke: 9.30 o. dû K. Visbeek Earnewâld,

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Smeekbea fan de Itenser wynmole

Gedicht: Smeekbea fan de Itenser wynmole Fernijd

🕔08:41, 8.Jan 2010

Smeekbea fan de Itenser wynmole Al hast hûndert jier stean ’k hjir oan de dyk. De wyn dat wie myn maat, dy fong ik mei myn wyk. Ik mealde mei faasje en regele de stân fan ’t wetter. Boer en

Lês it folsleine artikel
Alvestêdekoarts: hotel hast fol

Alvestêdekoarts: hotel hast fol Fernijd

🕔09:09, 7.Jan 2010

It friest yn Nederlân en dat betsjut Alvestêdekoarts. Yn Fryslân wurde sels al hotelkeamers reservearre foar it gefal dat de tocht by de alve Fryske stêden lâns riden wurde sil. Chris van der Leij fan hotel ’t Anker yn Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Partij foar de Dieren freget jachtstop

Partij foar de Dieren freget jachtstop Fernijd

🕔08:16, 7.Jan 2010

Nei oanlieding fan de hjoeddeistige winterske omstannichheden freget de wurkgroep Friesland fan de Partij foar de Dieren oan it kolleezje fan Deputearre Steaten om in jachtferbod yn te stellen dat daliks yngean kin. Op it stuit hat men te krijen

Lês it folsleine artikel
Spyllist Tryater

Spyllist Tryater

🕔09:07, 6.Jan 2010

Arendz’ Arends In eigenwize dokumintêre Fanwegen grut sukses giet de yntime winterfoarstelling Arendz’ Arends yn reprize. Op syn ‘eigen wize’ fertelt akteur Jan Arendz oer syn hast-nammegenoat, de kriuwer Jan Arends. En komt mei him yn petear. Jan Arendz giet

Lês it folsleine artikel