De Friezetsjerke yn Rome

De Friezetsjerke yn Rome

🕔08:46, 23.Jan 2010

[imagebrowser id=4] Yn Swingel 24 skreau Klaske Straatsma oer in Fryske les yn it Fatikaan. It tafal wol dat de frou en ik mei kunde fan ús in pear wike letter ek yn Rome wiene en dêr fansels in besite

Lês it folsleine artikel
Klachten oer Qbuzz

Klachten oer Qbuzz

🕔10:46, 22.Jan 2010

DRACHTEN – De nije tsjinstregeling fan busferfierder Qbuzz bringt foar de gemeente Smellingerlân net allinnich foardiel mei. Der binne ek neidielige feroarings trochfierd. Boargemaster en wethâlders hawwe dêroer klage by ferantwurdlik deputearre Adema. Boargemaster Middel en syn wethâlders hawwe in

Lês it folsleine artikel
Utsetting Irakees

Utsetting Irakees

🕔10:44, 22.Jan 2010

Boargemaster Ferd Crone (PvdA) fan Ljouwert besiket de útsetting fan in 37-jierrige Iraakse ynwenner foar te kommen. De man hat in strafblêd en dêrtroch hat er gjin rjocht op in ferbliuwsfergunning. Crone sjocht lykwols in ‘sosjale reden’ om him hjir te

Lês it folsleine artikel
Kampanje foar aardiger Nederlân

Kampanje foar aardiger Nederlân

🕔09:49, 22.Jan 2010

De ‘Stichting Ideële Reklame’ (SIRE) lansearret tiisdei in kampanje foar in aardiger Nederlân. Neffens SIRE freegje in soad Nederlanners mear freonlikens fan frjemdlingen, wylst se faak sels net witte hoe’t se op aardige minsken reagearje moatte. De spotsjes en advertinsjes

Lês it folsleine artikel
Gemeente Hearrenfean en FNP

Gemeente Hearrenfean en FNP

🕔09:37, 22.Jan 2010

De gemeente It Hearrenfean hat de lêste jierren hiel ambisjeus west by it ynheljen fan allegearre nije projekten. Mei dêrtroch hat der net neffens de FNP net altiten genôch omtinken west foar de besteande situaasje yn de doarpen en wiken

Lês it folsleine artikel
‘Biografie en Arbeidersbeweging’

‘Biografie en Arbeidersbeweging’

🕔15:08, 21.Jan 2010

Bysûnder dûbelnûmer fan It Beaken ‘Biografie en Arbeidersbeweging’ is it krekt ferskynde temanûmer fan It Beaken, it tydskrift fan de Fryske Akademy te Ljouwert. Foar likernôch de helte bestiet it nûmer út de delslach fan it ôfskiedssympoasium fan histoarikus Johan

Lês it folsleine artikel
Ekstra foarstelling Wegerje noait in dûns

Ekstra foarstelling Wegerje noait in dûns

🕔12:15, 21.Jan 2010

Fanwegen de grutte belangstelling komt it Kritetoaniel Grou mei in extra foarstelling fan it stik ‘Wegerje noait in dûns’ fan Vonne van der Meer. Mei twa kear in folle seal en noch ferskillende oanfragen foar kaarten, is der besletten om

Lês it folsleine artikel
Tresoar krijt 290 meter argyf

Tresoar krijt 290 meter argyf

🕔07:09, 20.Jan 2010

It Frysk histoarysk letterkundich sintrum Tresoar krijt 290 meter oan argyfstikken der by. It binne dossiers fan de provinsje Fryslân. Kommissaris fan de keninginne John Jorritsma oerhandige it argyf út de perioade 1962-1986 symboalysk. De muorre fan papier is in

Lês it folsleine artikel
Trijetalich ûnderwiis yn Burgum

Trijetalich ûnderwiis yn Burgum Fernijd

🕔10:45, 18.Jan 2010

It sil dan no echt heve. De Burgumer fêstiging fan CSG Liudger begjint as earste skoalle foar fuortset ûnderwiis mei meartalich ûnderwiis: yn it Nederlânsk, Ingelsk en it Frysk. Nei de simmerfakânsje kin it earste jier fan de ôfdieling Havo/VWO

Lês it folsleine artikel
De Halte: Moandei 18 jannewaris 2010

De Halte: Moandei 18 jannewaris 2010

🕔09:57, 18.Jan 2010

Verdonk wol de provinsjes fuort hawwe …

Lês it folsleine artikel