Sven Kramer bêste op 10.000 meter

Sven Kramer bêste op 10.000 meter

🕔22:09, 1.Nov 2009

Sven Kramer hat snein by de Nederlânske kampioenskippen ôfstannen op Thialf de 10 kilometer wûn. Ûnoantaastber wie er dit wykein net. Mar hy die wol wat eltsenien fan him ferwachte hat en dat is dat er alle titels op de lange

Lês it folsleine artikel
Eareprofessoraat foar De Boer

Eareprofessoraat foar De Boer

🕔22:10, 31.Oct 2009

Moandei 26 oktober 2009 – Op de grifformearde teologyske fakulteit yn Sarospatak (Hongarije) is ferline wike tongersdei in eareprofessoraat útrikt oan de Nederlanner Prof.Dr. Erik A. de Boer, bysûnder heechlearaar skiednis fan de Reformaasje oan de Vrije Universiteit yn Amsterdam. Hy

Lês it folsleine artikel
Nij Sealterfrysk wurdboek

Nij Sealterfrysk wurdboek

🕔22:00, 31.Oct 2009

De Seelter Buund siket om sponsors foar it nije wurdboek fan de taalwittenskipper Marron Fort. De printkosten binne 22.000 euro. Fort skreau earder al in wurdboek mei 35.000 Sealterfryske wurden, mei it Dútsk as ferklearjende taal. Yn 1798 ferskynde de earste

Lês it folsleine artikel
Opsterlân frjemd yn de knipe

Opsterlân frjemd yn de knipe

🕔10:41, 31.Oct 2009

De gemeenten Smellingerlân en It Hearrenfean wolle fusearje. Frjemd is fansels dat de gemeenten dan net tsjinelkoar oan lizze. De gemeente Opsterlân leit der noch tusken en is net fan doel om oan dizze fúzje mei te dwaan. De gemeente

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 1 novimber

Fryske tsjerketsjinsten 1 novimber

🕔10:39, 31.Oct 2009

Fryske tsjinsten Damwâld, Griff. tsjerke de Ontmoeting: 9.30 o. dû S. Feenstra Dokkum, Prot. tsjerke, De Herberg: 9.30 o. dû P. Beintema Drachten, Grutte tsjerke: 9.30 o. dû A.J. Nicolai Earnewâld, Herf. Gem., 9.30 o. dhr. J. Koops (OW) De

Lês it folsleine artikel
Stellingwarven betrekken stellings

Stellingwarven betrekken stellings

🕔10:35, 31.Oct 2009

Berkoop. Op donderdagaovend 19 november orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte in et kader van Stellingwarf 700 de lezing Ni’je stellings betrekken deur de Stellingwarven die verzorgd wodden zal deur Hans van Borselen uut De Fochtel. De heer Van Borselen is publicist

Lês it folsleine artikel
Gjin foie gras Hearrenfean

Gjin foie gras Hearrenfean

🕔11:43, 30.Oct 2009

Restaurants en caterings op It Hearrenfean hawwe ôfpraat om gjin foie gras mear op it menu te setten. Foie gras is ferfette guozze- of einelever, dêr’t de bisten ûnder twang foar fuorre wurde moatte. It Hearrenfean is it earste plak yn

Lês it folsleine artikel
Nij harkboek fan Hylke Speerstra

Nij harkboek fan Hylke Speerstra

🕔11:40, 30.Oct 2009

It lêste boek fan Hylke Speerstra, “De kâlde krústocht”, is der no ek as harkboek. De âlve iisferhalen steane op seis CD’s en binne ynsprutsen troch de skriuwer sels. De útjefte fan dit nije harkboek is in inisjatyf fan Rotary

Lês it folsleine artikel
‘Fan de stêd en it libben’ nominearre

‘Fan de stêd en it libben’ nominearre

🕔11:36, 30.Oct 2009

De foarstelling Fan de stêd en it libben fan it Fryske toanielselskip Tryater is nominearre foar de AVRO Toneel Publieksprijs 2009-2010. Yn Fan de stêd en it libben stiet de grutte stêd sintraal as in metafoar foar it libben. Geastich,

Lês it folsleine artikel
Gearwurking skoallen en bedriuwen

Gearwurking skoallen en bedriuwen

🕔22:05, 29.Oct 2009

Hjoed sil op in feestlike gearkomste yn Bakkefean it startskot jûn wurde foar in grutskalich gearwurkingsprojekt tusken ûnderwiisynstellings en it technysk bedriuwslibben yn Noard-Nederlân. Mei-inoar giet it dêrby om 250 bedriuwen,  30 vmbo-skoallen en alle 5 de ROC’s. It haaddoel

Lês it folsleine artikel