Drok, drok en nochris drok

Drok, drok en nochris drok

🕔12:23, 19.Jul 2010

Fuorje, fuorje en nochris fuorje. Want dêr wurde de lytskes grut fan. Yn de natuer is dat net oars, jonge fûgels waakse op ta grutte sterke fûgels. Der is fretten by de rûs. Der giet hiel wat tiid yn sitten foar

Lês it folsleine artikel
Koos Tiemersma skriuwt wer!

Koos Tiemersma skriuwt wer!

🕔11:03, 18.Jul 2010

It waard breed oankundige dat Koos Tiemersma ophâlde soe mei skriuwen. Soks makke hy yn it lêst fan 2009 buorkundich op syn Blog en einige mei de wurden – Jonges ik haw myn plicht dien foar it Heitelân, sis mar -.

Lês it folsleine artikel
De Lytse Skeakel Aldegea sertifisearre

De Lytse Skeakel Aldegea sertifisearre

🕔16:21, 17.Jul 2010

It sertifikaat ‘Frysktalich pjutteboartersplak’ is útrikt op pjutteboartersplak “De Lytse Skeakel” yn Aldegea (GS). De fisitaasje wie op 16 maart 2010 troch mefrou Riemkje Hoogland-Pitstra. Hja wie fol lof oer de ynset fan ’e liedsters om it taalbelied op dy wize

Lês it folsleine artikel
Ons Tweede Thuis Frjentsjer sertifisearre

Ons Tweede Thuis Frjentsjer sertifisearre

🕔16:18, 16.Jul 2010

Maaie lêstlyn hat de fisitaasjekommisje fan Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) it taalbelied hifke op bernedeiferbliuw Ons Tweede Thuis yn Frjentsjer. De leden fan de kommisje hawwe in prachtige moarn hân op it bernedeiferbliuw. Ons Tweede Thuis hat de beskikking oer

Lês it folsleine artikel
Doutzen Kroes sil trouwe

Doutzen Kroes sil trouwe

🕔11:32, 16.Jul 2010

Der brekke moaie tiden oan foar topmodel Doutzen Kroes: net allinnich wurdt se meikoarten mem, ek stapt se fluch yn it houliksboatsje. Sunnery gie jannewaris foar har op de knibbels, se sille noch dit jier boaskje. Doutzen fertelt oan de

Lês it folsleine artikel
Poaskepôle Easterein sertifisearre

Poaskepôle Easterein sertifisearre

🕔16:17, 15.Jul 2010

Pjutteboartersplak De Poaskepôle oan it Heechhiem 11 yn Easterein offisjeel sertifisearre as twatalich pjutteboartersplak. Yn bywêzigens fan bern en âlden fan de beide groepen rikte Sjoeke Kampen fan Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) it sertifikaat út oan liedsters Maya Bonnema en

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 18 july 2010

Fryske tsjerketsjinsten 18 july 2010

🕔15:50, 14.Jul 2010

Boksum PKN, 11.00 o, da. Hulzebos Dokkum Grutte Tsjerke, 09.30 o, ds G. Bilker Earnewald Herf. gem., 09.30 o, ds R. Klooster It Heidenskip PKN, 09.30 o, dhr. Meinema De Hommerts J. de Dopertsjerke, 09.30 o, Ds. W.T. Spoelstra-Postmus Sleat

Lês it folsleine artikel
It Skarrelspultsje Wommels sertifisearre

It Skarrelspultsje Wommels sertifisearre

🕔14:27, 10.Jul 2010

Tongersdei 8 july is It Skarrelspultsje yn Wommels sertifisearre as twatalich pjutteboartersplak. Dat is feestlik fierd. Alle pjutten fan It Skarrelspultsje wiene útnoege om te genietsjen fan in sirkusfoarstelling organisearre troch it Sintrum foar Keunsten en Ritmyk. De foarstelling wurdt spile

Lês it folsleine artikel
DER BINNE GRINZEN OAN ‘E DEA

DER BINNE GRINZEN OAN ‘E DEA

🕔14:19, 10.Jul 2010

Yn it Ferbân fan Fryske Foargongers treffe dûmny’s, tsjerklik wurkers en oare gemeenteleden inoar, dy’t foargean meie yn Frysktalige tsjinsten of yn it Frysk in tsjerklik ûnderwerp ynliede wolle. It doel fan it FFF is oefenjen yn it brûken fan

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinst 11 july 2010

Fryske tsjerketsjinst 11 july 2010

🕔08:31, 10.Jul 2010

It Heidenskip Prot. gem.: 9.30 o. dhr Meinema  

Lês it folsleine artikel