Noard-Fryske webradio

Noard-Fryske webradio

🕔22:51, 7.Apr 2010

Noard-Fryske webradio – Frasche Tisinge Alle dagen Nijs.

Lês it folsleine artikel
De nominaasjes Fryske Reklamepriis

De nominaasjes Fryske Reklamepriis

🕔22:27, 7.Apr 2010

Foar de Fryske Reklamepriis 2010 hat de sjuery tsien Frysktalige kommersjals nominearre. Fiif yn de kategory televyzje en fiif yn dy foar radio. Op moandei 12 april sil kommissaris J.A. Jorritsma de winners út eltse kategory bekend meitsje. De 13e

Lês it folsleine artikel
Terrasplein yn Ljouwert

Terrasplein yn Ljouwert

🕔15:27, 7.Apr 2010

LJOUWERT – Wurdt it Hofplein/Gûverneursplein yn Ljouwert in grut autofrij terras? It liket der de lêste jierren wol op. Dêr’t earder reauwen parkeard stienen, hawwe no De walrus, De toeter en Sems taffeltsjes en stuoltsjes te stean. It hotel yn

Lês it folsleine artikel
De Moanne laket

De Moanne laket

🕔09:40, 7.Apr 2010

De Moanne is in prachtich blêd. Om te sjen, teminsten. De ynhâld is net sa geweldich. Al sûnt jier en dei wurdt de Fryske literatuer by De Moanne behannele as in styfberntsje. Der wurde ferhalen en gedichten opnommen dy’t gjin

Lês it folsleine artikel
Frank Botter stapt op

Frank Botter stapt op

🕔23:16, 6.Apr 2010

Boargemaster Frank Botter fan Helgolân hâldt der yn septimber mei op. Nei tolve jier boargemasterskip wol Botter net wer kandidearje. Dat skriuwt de Flensborg Avis fan ôfrûne tongersdei. Krupsjes en spul mei oare bestjoerders soenen de reden foar it beslút

Lês it folsleine artikel
Gedicht: fiele

Gedicht: fiele

🕔09:30, 6.Apr 2010

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. Fiele neat

Lês it folsleine artikel
Wy wolle Fryslân hâlde

Wy wolle Fryslân hâlde

🕔18:36, 5.Apr 2010

De diskusje oer de takomst fan de provinsjes yn Nederlân is folop geande. Hoe komt it mei Fryslân? De Ried fan de Fryske Beweging wol net dat Fryslân leechsûge wurdt. Wy wolle dat Fryslân as bestjoerlike ienheid bliuwt. Jo ek?

Lês it folsleine artikel
Kuifje yn Amearika

Kuifje yn Amearika

🕔10:38, 5.Apr 2010

“Kuifje in Amerika” is no wer ris krekt sa’n boek dat men útlizze kin as is it in dream. De drystmoedige jonge sjoernalist Kuifje set ôf nei Amearika om de boevebinde yn Chicago plat te lizzen, opslute te litten en

Lês it folsleine artikel
Simke Kloostermanpriis 2010

Simke Kloostermanpriis 2010

🕔09:51, 4.Apr 2010

Nominaasjes Simke Kloostermanpriis 2010 Sjuery: Douwe Kootstra, Alie Douma, Folkert de Jong Nominearre binne, op alfabetyske folchoarder (achternamme auteur): Lida Dykstra: Spegelspreuk De 9-jierrige prins Willem van Oranje rint fan hûs fuort en bedarret by syn beppe Marijke Muoi. Hja

Lês it folsleine artikel
Heity, wêr bisto?

Heity, wêr bisto?

🕔14:54, 3.Apr 2010

Bern groeie op sûnder heit, dat hat altyd sa west. Yn de oertiid giene de heiten deropút om te jeien, yn de midsieuwen kamen se oan de kost as kwaksalvers op merken tichtby mar foaral fierôf, yn letter ieuwen wiene

Lês it folsleine artikel