Trouw sammelet gedichten

Trouw sammelet gedichten Fernijd

🕔11:31, 30.Dec 2009

Foar gedichtedei 2010 sammelet Trouw.nl, de hiemside fan it deiblêd Trouw, regionale gedichten. Dichters út alle dielen fan it lân kinne haren sels letterlik op de kaart sette. Dichters kinne in gedicht meitsje fan in wenplak, buert. Der sil in

Lês it folsleine artikel
De otter yn de Lindefallei

De otter yn de Lindefallei

🕔11:38, 29.Dec 2009

De ôfrûne wiken binne yn de Lindefallei spoaren fan de otter fûn. Der binne keutels fûn dêr’t in otter syn gebiet mei oanjout. Op bepaalde plakken leit de otter in keutel del om territoarium te markearjen.  Troch de snie fan

Lês it folsleine artikel
In nije winterske perioade

In nije winterske perioade

🕔13:30, 28.Dec 2009

Tiisdei sil de winter opnij fan him hearre litte. Ut it suden wei nimt de bewolking ta en yn de rin fan de moarn krije wy delslach. Der is kans dat dy yn de foarm fan snie falt. De middeistemperatuer

Lês it folsleine artikel
Ynskriuwe foar Sjong 2010

Ynskriuwe foar Sjong 2010

🕔11:29, 28.Dec 2009

SjONG, it populêrste sjongfestival fan Fryslân, komt der wer oan! Oant en mei freed 5 maart kinne learlingen fan 12 oant en mei 18 jier harren wer oanmelde. By SjONG is it de bedoeling dat dielnimmers in eigen Frysktalige tekst

Lês it folsleine artikel
Tiemersma hâldt op mei skriuwen

Tiemersma hâldt op mei skriuwen

🕔12:20, 26.Dec 2009

Skriuwer Koos Tiemersma hâldt op mei skriuwen. Tiemersma hat bekende boeken skreaun lykas de Ljedder, de Mjitte, it liet fan de Ibis, Mind games en ûnder wetter. Les hjirûnder syn blogberjocht. Punt Kryst 1999. Ynienen hie ’k in moai idee

Lês it folsleine artikel
Noflike Krystdagen

Noflike Krystdagen

🕔11:06, 25.Dec 2009

                                .

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 24-27 desimber

Fryske tsjerketsjinsten 24-27 desimber

🕔08:12, 25.Dec 2009

KRYSTJÛN 24 DESIMBER Hegebeintum, Fr. Oek. Wurkferbân, 21.00 o. drs Y. Hiemstra EARSTE KRYSTDEI 25 DESIMBER Omrop Fryslân, radio, 11.00 o. Utstjoering fan de tsjinst út Ysbrechtum, dû A. Wiebenga  TWADDE KRYSTDEI 26 DESIMBER Wjelsryp, Herv. Gem., 9.30 o. dû

Lês it folsleine artikel
Konsultatyf Orgaan jout lûd

Konsultatyf Orgaan jout lûd Fernijd

🕔09:00, 24.Dec 2009

Njoggentich persint fan de minsken ferstiet it Frysk. Dêrom hoecht it Frysk yn Fryslân net foar it Nederlânsk ûnder te dwaan, seit Gerrit Ybema fan it Konsultatyf orgaan.  Fan dat eachpunt út hoecht Omrop Fryslân by kalamiteiten net nei de

Lês it folsleine artikel
Paradoks fan it libben

Paradoks fan it libben

🕔09:01, 23.Dec 2009

Paradoks fan it libben View more presentations from Ried fan de Fryske Beweging.

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Te plak

Gedicht: Te plak

🕔08:29, 22.Dec 2009

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. teplak de

Lês it folsleine artikel