Tomke-foarlêsboekje

Tomke-foarlêsboekje

🕔14:20, 27.Jan 2010

Spesjaal foar de Nationale Voorleesdagen (bedoeld foar pjutten en beukers) hawwe de biblioteken in nijsgjirrich Tomke-foarlêsboekje makke. It wurdt yn dy perioade fergees útdield oan âlden dy’t mei harren bern yn de biblioteek komme. Fansels kinne pake en beppe ek

Lês it folsleine artikel
Top&Twel wolle griene buffer

Top&Twel wolle griene buffer

🕔11:09, 26.Jan 2010

Yn april 2009 hawwe de ynwenners fan Top&Twel massaal protestearre tsjin de bedriuwsútwreidings op it yndustryterrein Houkesleat yn Snits. Tidens in kommisje- en riedsgearkomste is de polityk dúdlik makke dat de ynwenners fan it twillingdoarp har grutte soargen meitsje oer

Lês it folsleine artikel
Lunchlêzingen oer Friezen om utens

Lunchlêzingen oer Friezen om utens

🕔21:49, 25.Jan 2010

Friezen om utens hawwe har stimpel op oare kultueren set en hawwe eksoatyske saken nei it Heitelân brocht. Under de titel ‘Friese familie om utens’ organisearje Tresoar, it Fries Museum en de Volksuniversiteit Friesland yn febrewaris in rige fan trije

Lês it folsleine artikel
Iepen Grinzer Sealkeatstoernoai

Iepen Grinzer Sealkeatstoernoai

🕔16:46, 24.Jan 2010

Ha jim no al sin oan de PC? Binne jimme de hannen al oan it opwaarmjen foar it keatsseizoen? Spitigernôch is it de tiid fan it jier noch net foar dy aktiviteiten om bûten te spyljen. Foar dizze minsken is

Lês it folsleine artikel
Tinkskrift 75 Jier KFFB

Tinkskrift 75 Jier KFFB

🕔16:43, 24.Jan 2010

“It kin hast net oars of elkenien dy’t dit Tinkskrift lêst, sil ûnder de yndruk wêze fan de krêft fan de 75-jierrige Kristlike Fryske Folksbibleteek.” Mei dy wurden begjint Jannewietske de Vries – deputearre fan ’e Provinsje Fryslân – har

Lês it folsleine artikel
Kertiermakker socht

Kertiermakker socht

🕔09:55, 24.Jan 2010

In protte organisaasjes yn Fryslân krigen juster in e-post fan de Provinsje. Der wurdt in kertiermakker socht om Ljouwert yn 2018 ta kulturele haadstêd fan Europa te meitsjen. Sjoch hjirûnder foar de fakatuere. De hiele oprop is yn it Nederlânsk skreaun, behalven

Lês it folsleine artikel
FFG komt tasizzing nei!

FFG komt tasizzing nei!

🕔15:34, 23.Jan 2010

Ofrûne nacht, freed 22 jannewaris, is de Frije Fryske Grûn yn aksje kaam. Nei oanlieding fan de diskusje fan ôfrûne wike oer ‘TON & de FFG hat de Frije Fryske Grûn affysjes meitsje litten. Dy binne rûnom (en legaal!) yn

Lês it folsleine artikel
De Friezetsjerke yn Rome

De Friezetsjerke yn Rome

🕔08:46, 23.Jan 2010

[imagebrowser id=4] Yn Swingel 24 skreau Klaske Straatsma oer in Fryske les yn it Fatikaan. It tafal wol dat de frou en ik mei kunde fan ús in pear wike letter ek yn Rome wiene en dêr fansels in besite

Lês it folsleine artikel
Klachten oer Qbuzz

Klachten oer Qbuzz

🕔10:46, 22.Jan 2010

DRACHTEN – De nije tsjinstregeling fan busferfierder Qbuzz bringt foar de gemeente Smellingerlân net allinnich foardiel mei. Der binne ek neidielige feroarings trochfierd. Boargemaster en wethâlders hawwe dêroer klage by ferantwurdlik deputearre Adema. Boargemaster Middel en syn wethâlders hawwe in

Lês it folsleine artikel
Utsetting Irakees

Utsetting Irakees

🕔10:44, 22.Jan 2010

Boargemaster Ferd Crone (PvdA) fan Ljouwert besiket de útsetting fan in 37-jierrige Iraakse ynwenner foar te kommen. De man hat in strafblêd en dêrtroch hat er gjin rjocht op in ferbliuwsfergunning. Crone sjocht lykwols in ‘sosjale reden’ om him hjir te

Lês it folsleine artikel