Trijetalige pabo’s iepene

Trijetalige pabo’s iepene

🕔23:21, 2.Nov 2010

LJOUWERT – Ljouwert hat as earste stêd yn Nederlân twa pabo’s mei in trijetalich lesprogramma. Der binne hjir hieltyd mear basisskoallen dy’t lesjouwe yn Frysk, Nederlânsk en Ingelsk, mar de measte masters en juffen ha net leard hoe’t se lesjaan

Lês it folsleine artikel
Oefenje foar stoarmfloed

Oefenje foar stoarmfloed

🕔12:45, 2.Nov 2010

Denemarken en Sleeswyk-Holstein hawwe woansdei in grutte oefening oangeande it beskermjen fan ‘e befolking tsjin in balkebrekker en in stoarmfloed. Oan de aksje dogge helptsjinsten út beide lannen mei. Nais foon diling berjochtet: Tjüsche än dånsche behöörde wan jare tuhuupeårbe

Lês it folsleine artikel
Fergees yn ‘e Ljouwerter bus

Fergees yn ‘e Ljouwerter bus

🕔12:24, 2.Nov 2010

LJOUWERT – Yn ferbân mei de plannen om de parkeargaraazje fan it Saailân yn Ljouwert foar de twadde kear mei de krystdagen te sluten, wurde der allegear publyksfreonlike inisjativen naam. It gebiet om it Saailân hinne sil sfearfol oanklaaid wurde. Ferfier mei

Lês it folsleine artikel
Minsken gek mei Lip Dup

Minsken gek mei Lip Dup

🕔10:33, 1.Nov 2010

De hal fan de NHL hat al dekôr west foar de opname fan in Lip-dup. Lip-dup is in grutte hype op ynternet. It is in filmke dêr’t minsken op playbacke. De film wurdt yn ien kear opnaam.  Sa is der

Lês it folsleine artikel
Harry Nota Skarsterlân hat soarch

Harry Nota Skarsterlân hat soarch

🕔09:31, 1.Nov 2010

Harry Nota kin de aksje fan de Terhernsters fan ôfrûne sneon goed begripe. Mar hy is ek besoarge. It kin it fúzjeproses beynfloedzje. Sneon wienen der sa’n 200 minsken út Terherne nei it gemeentehûs fan De Jouwer ta tein. Dêr

Lês it folsleine artikel
Wa’t net tsjin ús is, is

Wa’t net tsjin ús is, is

🕔14:31, 31.Oct 2010

It Ferbân fan Fryske Foargongers is in trefpunt foar dûmnys, tsjerklike wurkers en oare gemeenteleden fan alle denominaasjes, dy’t foargean meie yn Frysktalige tsjinsten of yn it Frysk in ûnderwerp teologysk beljochtsje wolle. It doel fan it FFF is oefenjen yn

Lês it folsleine artikel
DI-FERS fan Henk Veenstra

DI-FERS fan Henk Veenstra

🕔12:23, 31.Oct 2010 Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND Lês it folsleine artikel
Halloween ek yn Fryslân?

Halloween ek yn Fryslân?

🕔11:03, 31.Oct 2010 Lês it folsleine artikel
Brûzjend bloed, it einresultaat

Brûzjend bloed, it einresultaat

🕔09:29, 31.Oct 2010

Sjoch ek: https://www.itnijs.frl/2010/10/bruzjend-bloed-in-priuwke/

Lês it folsleine artikel
Klimaatûnk?

Klimaatûnk?

🕔09:25, 31.Oct 2010

Yn polityk en op jierdeisfeestjes hearsket it akseptearre byld dat ús klimaat waarmer wurdt troch it CO2 fan it ferstoken fan branje. Ek út stikjes en mieningen yn ‘e media docht bliken dat it in algemien akseptearre byld is. Mar is

Lês it folsleine artikel