Wegerje noait in dûns

Wegerje noait in dûns

🕔08:22, 16.Jan 2010

De ienakter ‘Wegerje noait in dûns’ is in ienakter dy’t skreaun is troch Vonne van der Meer, dy’t foaral bekendheid krigen hat troch har boeken oer fakânsjegongers op Flylân. Mar Vonne is ek toanielskriuwster. Jikke de Haan hat derfoar soarge dat

Lês it folsleine artikel
Aksje Frije Fryske Grûn

Aksje Frije Fryske Grûn

🕔22:52, 15.Jan 2010

De foarsitter fan de ôfdieling It Hearrenfean fan ‘Trots op Nederland’ (TON) moat iepentlik ôfstân dwaan fan de útspraken fan Rita Verdonk, is it betinken fan de ‘Frije Fryske Grûn’. Verdonk wol de Provinsje opheffe en dy allinnich noch in

Lês it folsleine artikel
Gedicht: tiid

Gedicht: tiid

🕔15:45, 15.Jan 2010

No mar ris in oare kant fan Klaske Hiemstra. Dit gedicht wie net goed genôch foar de Skriuwerskalinder fan 2009.   as it tiid is, bisto te let do hast alle tiid, al wit ik net oftsto gelyk hast. my

Lês it folsleine artikel
Foardrachten Literêr Sirkwy

Foardrachten Literêr Sirkwy

🕔13:43, 15.Jan 2010

Op Gedichtedei, 28 jannewaris, komt it Literêr Sirkwy nei De Jouwer. Under mear Jabik Veenbaas, Ytsje Hettinga en Hidde Boersma sille harren gedichten foar it fuotljocht bringe. Jabik Veenbaas is net allinne dichter, hy skreau ek ferhalebondels en essees. Syn

Lês it folsleine artikel
Krûpelhintsjes boek fan it jier

Krûpelhintsjes boek fan it jier

🕔09:32, 14.Jan 2010

It printeboek Krûpelhintsjes, skreaun troch Auck Peanstra, is in boek mei ferskes en opsisferskes foar jonge bern. It is troch de Stichting It Fryske Berneboek, foar de Nasjonale Foarlêsdagen, keazen ta Frysk printeboek fan it jier. De ferskes, yn kombinaasje

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Mordicus Frisia

Gedicht: Mordicus Frisia Fernijd

🕔07:01, 14.Jan 2010

’k Bin derop tsjin, in spraakgebrek fan ’t ,‘klootjesvolk’ sa út de drek. Ja in taal fan twadd’ alloai, ûnbeskaafd en ek net moai. No kaai en redens gau opdoeke, tenei mar sleutel en schaatsen, brûke. Better as dat Frysk

Lês it folsleine artikel
Gedicht: It labyrint

Gedicht: It labyrint

🕔06:46, 11.Jan 2010

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. wat is

Lês it folsleine artikel
Nijjierstaspraak fan Johannes Kramer

Nijjierstaspraak fan Johannes Kramer

🕔14:15, 9.Jan 2010

Taspraak Johannes Kramer op de FNP nijjiersgearsit te Eksmoarre, sneon 9 jannewaris 2010 om 16.00. NB De sprutsen tekst jildt. Freonen, Yn it foarste plak ek fan myn kant mei út namme fan de hiele steatefraksje en meiwurkers in alderhertlikst

Lês it folsleine artikel
Menameradiel ferfrysket

Menameradiel ferfrysket Fernijd

🕔10:13, 9.Jan 2010

Mei yngong fan 1 jannewaris 2010 binne de adressen yn de gemeente Menameradiel feroare yn Fryske adressen. Dat is allegearre mei stille trom bard. De gemeente hat foar de boargers it allegearre hiel maklik makke troch de adreswiziging troch te

Lês it folsleine artikel
De Halte: Freed 8 jannewaris 2010

De Halte: Freed 8 jannewaris 2010

🕔09:52, 9.Jan 2010

Apotheker komt nei Snits […]

Lês it folsleine artikel