Nul-mjitting ramtferdrach

Nul-mjitting ramtferdrach

🕔20:08, 9.Mar 2010

De Ried fan Europa is kritysk oer it Nederlânske yntegraasjebelied. De klam leit te bot op it behâld fan de Nederlânske identiteit, en dat hat negative gefolgen foar de Fryske identiteit. Dat docht bliken út in earste rapportaazje fan de

Lês it folsleine artikel
Fotselje! Fryske porno

Fotselje! Fryske porno

🕔18:59, 9.Mar 2010

Fryske porno foar de Fryske man/frou. Erik Zijlstra wie de earste dy’t dit idee fierder útwurke. Yn febrewaris wie Erik al begûn mei de webside Fryske porno, mar dêr stienen mar trije filmkes op. Dy earste trije filmkes wienen noch

Lês it folsleine artikel
Gemeente krijt suggestjes fan RfdFB

Gemeente krijt suggestjes fan RfdFB

🕔08:20, 9.Mar 2010

De ferkiezingen binne west. Der wurdt no om raak ûnderhannele om in kolleezje te foarmjen. De Ried fan de Fryske Beweging wol graach dat it Frysk net yn dizze ûnderhannelings ferjitten wurdt. Derom stjoerd de Ried fan de Fryske Beweging

Lês it folsleine artikel
Ynformateurs oanwiisd

Ynformateurs oanwiisd

🕔09:25, 8.Mar 2010

De FNP-ôfdielings fan Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat ha yn oerlis mei de oare fraksje ynformateurs oanwiisd. Omdat de FNP de grutste partij wurden is yn de boppeneamde gemeenten, hat de FNP dêr de foarstap nommen. Jehannes Kramer, fraksjefoarsitter fan de FNP-fraksje

Lês it folsleine artikel
EBLUL hâldt op, mar it EBLT giet troch

EBLUL hâldt op, mar it EBLT giet troch

🕔15:09, 6.Mar 2010

It bestjoer fan European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) hat op moandei 1 maart bekend makke dat de organisaasje dit jier ophâldt. It bestjoer fan dizze Europeeske organisaasje foar minderheidstalen hat dat besletten omdat it finansjele draachflak ûnder de

Lês it folsleine artikel
Der is mar ien tsjerke

Der is mar ien tsjerke

🕔14:50, 6.Mar 2010

It Ferbân fan Fryske Foargongers is in unyk trefpunt foar dûmnys, tsjerklike wurkers en oare gemeenteleden, dy’t foargean meie yn Frysktalige tsjinsten of yn it Frysk in tsjerklik ûnderwerp ynliede wolle. Foargongers kinne lid wurde en oare minsken gastlid, wylst

Lês it folsleine artikel
Euralex: omtinken foar leksikografy

Euralex: omtinken foar leksikografy

🕔14:48, 6.Mar 2010

It 14de Euralex International Congress fynt plak fan 6-10 july yn it WTC te Ljouwert. Euralex stiet foar European Association for Lexicography. Op de kongressen fan Euralex komme profesjonele leksikografen, útjouwers, ûndersikers, software-ûntwikkelders, en oaren dy’t niget hawwe oan ferskillende

Lês it folsleine artikel
Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

🕔11:03, 6.Mar 2010

Sjonger en lietsjeskriuwer Piter Wilkens skriuwt dit jier de tekst fan it Grut Frysk Diktee. De dikteewedstriids is op tiisdei 20 april 2010 yn de steateseal op it Provinsjehûs te Ljouwert. Wilkens sil dy jûns it diktee ek foarlêze. Om’t

Lês it folsleine artikel
Grut Frysk Diktee 2010

Grut Frysk Diktee 2010

🕔11:03, 5.Mar 2010

Dit jier wurdt foar de tsiende kear it Grut Frysk Diktee hâlden. Binne jo in betûfte Fryskskriuwer, dan kinne jo sjen litte hoe’t it derfoar stiet mei jo kennis fan ‘e Fryske stavering. It diktee dat foarlêzen wurdt, is net

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 7 maart

Fryske tsjerketsjinsten 7 maart

🕔09:15, 5.Mar 2010

Boksum PKN-gem., 9.30 o. dû A. Terlouw Earnewâld Herf. Gem., 9.30 o. drs Y. Hiemstra (OW) Easterein PKN-gem., 9.30 o. ds C. Nieboer Gau Prot. Gem. y.w. De Lege Geaën: 9.30 o. fr S. Zwart-Zwerver Hegebeintum Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30

Lês it folsleine artikel