De Moanne laket

De Moanne laket

🕔09:40, 7.Apr 2010

De Moanne is in prachtich blêd. Om te sjen, teminsten. De ynhâld is net sa geweldich. Al sûnt jier en dei wurdt de Fryske literatuer by De Moanne behannele as in styfberntsje. Der wurde ferhalen en gedichten opnommen dy’t gjin

Lês it folsleine artikel
Frank Botter stapt op

Frank Botter stapt op

🕔23:16, 6.Apr 2010

Boargemaster Frank Botter fan Helgolân hâldt der yn septimber mei op. Nei tolve jier boargemasterskip wol Botter net wer kandidearje. Dat skriuwt de Flensborg Avis fan ôfrûne tongersdei. Krupsjes en spul mei oare bestjoerders soenen de reden foar it beslút

Lês it folsleine artikel
Gedicht: fiele

Gedicht: fiele

🕔09:30, 6.Apr 2010

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. Fiele neat

Lês it folsleine artikel
Wy wolle Fryslân hâlde

Wy wolle Fryslân hâlde

🕔18:36, 5.Apr 2010

De diskusje oer de takomst fan de provinsjes yn Nederlân is folop geande. Hoe komt it mei Fryslân? De Ried fan de Fryske Beweging wol net dat Fryslân leechsûge wurdt. Wy wolle dat Fryslân as bestjoerlike ienheid bliuwt. Jo ek?

Lês it folsleine artikel
Kuifje yn Amearika

Kuifje yn Amearika

🕔10:38, 5.Apr 2010

“Kuifje in Amerika” is no wer ris krekt sa’n boek dat men útlizze kin as is it in dream. De drystmoedige jonge sjoernalist Kuifje set ôf nei Amearika om de boevebinde yn Chicago plat te lizzen, opslute te litten en

Lês it folsleine artikel
Simke Kloostermanpriis 2010

Simke Kloostermanpriis 2010

🕔09:51, 4.Apr 2010

Nominaasjes Simke Kloostermanpriis 2010 Sjuery: Douwe Kootstra, Alie Douma, Folkert de Jong Nominearre binne, op alfabetyske folchoarder (achternamme auteur): Lida Dykstra: Spegelspreuk De 9-jierrige prins Willem van Oranje rint fan hûs fuort en bedarret by syn beppe Marijke Muoi. Hja

Lês it folsleine artikel
Heity, wêr bisto?

Heity, wêr bisto?

🕔14:54, 3.Apr 2010

Bern groeie op sûnder heit, dat hat altyd sa west. Yn de oertiid giene de heiten deropút om te jeien, yn de midsieuwen kamen se oan de kost as kwaksalvers op merken tichtby mar foaral fierôf, yn letter ieuwen wiene

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 2-4 april

Fryske tsjerketsjinsten 2-4 april

🕔15:16, 2.Apr 2010

GOEDFREED – 2 april Aldegea (W) Prot. Gem., 19.30 o. fr G. de Boer-de Boer Boksum PKN-gem., 19.30 o. dû A. Terlouw Earnewâld Herf. Gem., 19.30 o. dr R. Klooster (H.N.) STILLE SNEON – 3 april Boksum PKN-gem., 21.00 o.

Lês it folsleine artikel
De alve bêste teksten, SjONG

De alve bêste teksten, SjONG

🕔09:34, 2.Apr 2010

De tekstsjuery, besteande út de skriuwers Elske Kampen, Douwe Kootstra en Jelle Bangma, hat 11 teksten selektearre út de 50 teksten dy’t ynstjoerd binne foar SjONG 2010. Dy 11 teksten binne dêrmei ek nominearre foar ien fan de trije sjueryprizen

Lês it folsleine artikel
Bern wolle freonen dy’t krekt prate as sy

Bern wolle freonen dy’t krekt prate as sy

🕔12:03, 1.Apr 2010

Bern kieze har freonen net krekt op basis fan uterlik, mar geane op de taal ôf. Dat blykt út in ûndersyk fan Harvard University. De fiifjierrige, Ingelske proefpersoanen keazen allegearre foar in freontsje dat ek sûnder flaters Ingelsk prate. De

Lês it folsleine artikel