Krystkongres 2009

Krystkongres 2009

🕔12:56, 10.Dec 2009

Krystkongres 2009 – Fryslân yn of út? It krystkongres is in twa dagen duorjend evenemint organisearre troch FFJ Bernlef en WSSFS út Wageningen. Dit jier wurdt it op moandei 28 en tiisdei 29 desimber holden. Op de earste dei wurdsto

Lês it folsleine artikel
Joadske Lieders yn Nije Testamint

Joadske Lieders yn Nije Testamint

🕔06:51, 10.Dec 2009

It Ferbân fan Fryske Foargongers is in unyk trefpunt foar dûmnys, tsjerklik wurkers en oare gemeenteleden dy’t foargean meie yn Frysktalige tsjinsten of dy’t yn it Frysk in tsjerklik ûnderwerp ynliede wolle. Foargongers kinne lid wurde en oare minsken gastlid,

Lês it folsleine artikel
Stipe natoerorganisaasjes nimt ôf

Stipe natoerorganisaasjes nimt ôf

🕔08:42, 8.Dec 2009

Natoer- en miljeu-organisaasjes hawwe it ôfrûne jier op ’e nij leden en stipers ferlern. Yn 2009 stipen mei-inoar krekt wat mear as fjouwer miljoen minsken (4.013.900) de goede doelen. Yn 2008 wienen dat 4.075.101. Dat docht bliken út it jierlikse ûndersyk

Lês it folsleine artikel
Krystkonsert Hymne

Krystkonsert Hymne

🕔22:38, 7.Dec 2009

It Frysk Koraalorkest Hymne hâldt snein 20 desimber om 15.30 oere yn de Martinitsjerke fan Snits syn tradisjonele krystkonsert yn gearwurking  mei it rom 100 leden tellende gelegenheidkoar út de regio Snits. Alde en nije krystlieten  wurde ôfwikseljend mei muzyk,

Lês it folsleine artikel
De loft is swart fan de guozzen

De loft is swart fan de guozzen

🕔15:42, 7.Dec 2009

Rûnom yn Fryslân ha de guozzen wer besit nommen fan lân en loft. De foto’s binne makke by de Leyepoel yn Twellegea.             

Lês it folsleine artikel
Konferinsje Europeeske kieslisten

Konferinsje Europeeske kieslisten

🕔06:40, 7.Dec 2009

Op freed 11 desimber sil de FNP yn gearwurking mei de Europarlemintspartij EFA (www.e-f-a.org) en har wittenskiplik buro Maurits Coppieters (http://cmc-foundation.eu/) in mini-konferinsje organisearje oer de mooglikheid om yn ‘e takomst Europeeske kieslisten te foarmjen. Dêrby sil benammen sjoen wurde

Lês it folsleine artikel
Hindrik van der Meer kriget Anjer

Hindrik van der Meer kriget Anjer

🕔20:54, 6.Dec 2009

Freedtemiddei hat Hindrik van der Meer fan Goaiïngea yn de Grutte of Jacobiner Tsjerke de Fryske Anjer opspjelde krigen troch de Kommissaris fan de Keninginne fan Fryslân, John Jorritsma. De Anjer is in ûnderskieding dy’t útrikt wurdt troch it Prins

Lês it folsleine artikel
Fabeltsjeskrante komt werom

Fabeltsjeskrante komt werom

🕔09:51, 5.Dec 2009

De Fabeltsjeskrante is fan 23 desimber ôf wer wêrom op de televyzje. Menear de Ule, Juffer Earrebarre, Bor de Wolf en de oare ynwenners fan Fabeltsjeslân binne strak alle wurkdagen te sjen tusken 19:00 en 19:05 oere op RTL8. Yn

Lês it folsleine artikel
Jorritsma praat Frysk

Jorritsma praat Frysk

🕔23:35, 4.Dec 2009

By de útrikking fan de Fryske Anjer oan Hindrik van der Meer hat John Jorritsma syn taspraak yn it Frysk dien. Neffens de oanwêzigen gie him dat maklik ôf.  Oan de útspraak wie te hearen dat Jorritsma in Fryske eftergrûn

Lês it folsleine artikel
Boarnsterhim is net sa min

Boarnsterhim is net sa min

🕔09:31, 4.Dec 2009

De iene gemeente is hjir goed yn, de oare dêr goed yn. Hiel resint binne der 3 berjochten ferskynd dêr’t út bliken docht dat Boarnsterhim it op in tal saken hiel aardich docht. Sa foldocht de saneamde ‘doarpeskou’ hiel goed

Lês it folsleine artikel