Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Grykske tastannen

Grykske tastannen

🕔12:15, 29.Jun 2015

De foarsitter fan it Garypster doarpsbelang skriuwt yn it meidielingeblêd “De Rabbelskûte” oer de muoite om dat blêd oerein te hâlden: De Rabbelskûte is yn har 18-jierrich bestean stadichoan foarútbuorke. Wie it de earste pear jier noch dreech om alles

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar Frysk op skoalle

Subsydzje foar Frysk op skoalle

🕔08:00, 20.Jun 2015

It fuortset ûnderwiis en middelber beropsûnderwiis kin gebrûk meitsje fan de fernijde subsydzjeregeling ‘lesoeren Frysk yn it ûnderwiis’ fan 1 july oansteande ôf. De regeling makket it mooglik dat it fak Frysk ek nei de earste klasse as karfak en

Lês it folsleine artikel
Fan bûgjen frjemd?

Fan bûgjen frjemd?

🕔12:27, 17.Jun 2015

Wat makket immen in echte Fries? Yn in wrâld dy’t rap globalisearret, wurdt ús identiteit bleatsteld oan feroarings. Friezen hawwe in taal en in folksliet, mar wat is it aard fan de Friezen? De jonge sjoernalist Timo Jepkema giet yn

Lês it folsleine artikel
‘de Moanne’ kriget stipe Nederlands Letterenfonds

‘de Moanne’ kriget stipe Nederlands Letterenfonds

🕔14:19, 16.Jun 2015

It Nederlands Letterenfonds hat ‘de Moanne’ in twajierrige subsydzje takend foar online bydragen. De beoardielingskommisje wie helder yn syn einoardiel: ‘de Moanne’ opereert in een klein taalgebied en doet dat al jarenlang prima: niet alleen is het professioneel in zijn

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân moat bestjoerlik en organisatoarysk selsstannich bliuwe.

Omrop Fryslân moat bestjoerlik en organisatoarysk selsstannich bliuwe.

🕔13:58, 14.Jun 2015

Dat fynt ‘it Skriuwersboun’, dat de belangen behertiget fan sa’n twahûndert Frysktalige skriuwers, sjoernalisten, oersetters, dosinten en bloggers. It bûn is net rêstich ûnder de posysje fan it Frysk by de Omrop as dy syn selsstannigens kwytrekket en opgiet yn

Lês it folsleine artikel
Fleishannel

Fleishannel

🕔11:08, 11.Jun 2015

Rinie van der Zanden fan Partij van de Dieren soe it grif net goed fûn hawwe. In nochteren keal mei de poaten fêstbûn yn in koer foar op de fyts. Dat wie in oare tiid. Wy kinne har reaksje fan

Lês it folsleine artikel
MidSimmerJûn snein 21 juny

MidSimmerJûn snein 21 juny

🕔15:15, 7.Jun 2015

RIE – Foar de fyfde kear sil fan ‘t jier wer in MidSimmerJûn holden wurde yn Rie. De langste dei falt dit jier op in snein, dus it programma wurdt wat earder op de dei holden, sadat it in moai

Lês it folsleine artikel
Mylde winter en dochs mear stjergefallen

Mylde winter en dochs mear stjergefallen

🕔11:59, 2.Jun 2015

Nettstjinsteande de relatyf mylde temperatueren binne de ôfrûne winter mear minsken ferstoarn as it jier dêrfoar. Foaral ûnder 80-plussers wie de stjerte heech. Dat berjochte it CBS juster. Mooglik is de lange grypweach de kweadogger. Goed 67 tûzen minsken kamen

Lês it folsleine artikel
Marijke Meu (1688-1765)

Marijke Meu (1688-1765)

🕔19:23, 30.May 2015

Biografy oer stammoer Nederlânsk keningshûs ferskynt yn it Maria Louise Jier 2015. Mids maaie is by Utjouwerij Bornmeer it boek Marijke Meu (1688-1765) útbrocht. Yn ‘t ramt fan ‘t 250ste stjerjier fan Maria Louise van Hessen-Kassel  wurdt it boek, skreaun

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 31 maaie 2015

Fryske tsjerketsjinsten 31 maaie 2015

🕔09:20, 29.May 2015

Gau Prot. Gemeente De Lege Geaen, 9.30 o., ds. C. Waringa Earnewâld Herfoarme tsjerke, 9.30 o., ds. R. Klooster Itens Martinytsjerke, 10.00 o., ds. H.T. Wagenaar  It Hearrenfean Trinitas, 19.00 o., S. de Vries-Terpstra Ljouwert Waalske tsjerke, 19.00 o., K. Roosma-de

Lês it folsleine artikel