Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

In rare namme

In rare namme Fernijd

🕔07:00, 22.Dec 2018

Ferhaal (foar âldere bern) fan Astrid Damstra In bytsje boas ferbriek se de ferbining. Ien fan tsjerke hie belle. In bytsje gekoanstekkerich baude se de frou nei: “Wy wolle graach witte ofsto in jonge of in famke bist, om dy

Lês it folsleine artikel
Fideo: Frysk studearje op NHL Stenden yn Ljouwert

Fideo: Frysk studearje op NHL Stenden yn Ljouwert Fernijd

🕔08:05, 17.Dec 2018 Lês it folsleine artikel
Gedicht: Bijke

Gedicht: Bijke

🕔09:45, 15.Dec 2018

Bijke Op in dei doe’t Bijke fuort wie, socht syn baaske om syn hûn en hy rôp mar, wêr is Bijke? Hy socht oeral yn it rûn. Hy socht hieltyd om syn hûntsje fan moarns ier ta lette jûn. Wie

Lês it folsleine artikel
Fideokolleezje: Wêrom sizze wy faak net wat wy bedoele?

Fideokolleezje: Wêrom sizze wy faak net wat wy bedoele?

🕔10:47, 13.Dec 2018 Lês it folsleine artikel
Gedicht: De lêste gearsit

Gedicht: De lêste gearsit Fernijd

🕔09:20, 8.Dec 2018

De lêste gearsit Dêr leit ús heit, yn ’t bêste bierguod, gjin libben mear, de geast is fuort. It antlit feal en ’t hier wat slop, de hoarnen bril hat er noch op. Ik stryk him oer de kâlde hân.

Lês it folsleine artikel
Sinterklazeferskes: Sjoch de moanne

Sinterklazeferskes: Sjoch de moanne Fernijd

🕔15:00, 3.Dec 2018 Lês it folsleine artikel
Wytse syn twastriid (ferhaal)

Wytse syn twastriid (ferhaal) Fernijd

🕔07:29, 1.Dec 2018

It wie yn de Twadde Wrâldoarloch. Wytse wie in jier as sân. Syn heit wie troch de Dútsers oppakt. Dy waard fertocht fan yllegaal wurk. Wytse syn mem bestjoerde de húshâlding en de pleats mei help fan in âld-arbeider en

Lês it folsleine artikel
Sprekwiis: Sinteklazeferskes

Sprekwiis: Sinteklazeferskes Fernijd

🕔15:00, 29.Nov 2018 Lês it folsleine artikel
Sprekwiis: siswizen en útdrukkingen

Sprekwiis: siswizen en útdrukkingen Fernijd

🕔15:00, 27.Nov 2018 Lês it folsleine artikel
Gedicht: Boarstrok

Gedicht: Boarstrok Fernijd

🕔09:37, 24.Nov 2018

Boarstrok De dagen wurde koarter, de kachel komt wer oer de flier. We klaaie ús wat better, it is de tiid fan ’t jier. In waarme trui, in wollen broek, it is mar hiel gewoan, en as ekstra waarmtetekken moat

Lês it folsleine artikel