Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Pakes comeback (28)

Pakes comeback (28) Fernijd

🕔08:00, 12.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Previntyf romje, seiste? Je kinne der wol in moaie namme foar betinke, mar it bliuwt in misdied. Dêrom soe ik it wol oandoare en reagje dy manlju dy’t myn fee teneikomme fan it

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (27)

Pakes comeback (27) Fernijd

🕔08:00, 11.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Twadde tafriel: justjes letter It twadde tafriel spilet him foar de tichte gerdinen ôf, of yn de seal as dat mooglik is (tagelyk soe it dekôr ferboud wurde kinne foar it tredde bedriuw). Der

Lês it folsleine artikel
Tresoar Treast Telefyzje: Tiny Mulder

Tresoar Treast Telefyzje: Tiny Mulder Fernijd

🕔09:30, 10.Jun 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (26)

Pakes comeback (26)

🕔08:00, 9.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: En ik wol net leauwe dat it dêr allegearre better fan wurden is. Sytske: Ik hoegde gjin winkel oer te nimmen, sa as jo. Dêr koene jo ommers net iens ûnder út? Hie

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (25)

Pakes comeback (25)

🕔08:00, 8.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Nee, ik ha krekt belle mei myn terapeut om it even koart te sluten, ik sei dat ik yn noad siet. Aldergelokst kin ik daliks even by har delkomme. Pake ploft del op

Lês it folsleine artikel
Tryn Tok (gedicht)

Tryn Tok (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 6.Jun 2020

Tryn Tok hat de wyn derûnder yn it hinnehok. It is in steatige hin, en har ferstân is net min. Se hâldt de oaren yn de stringen, want dy wolle soms rare dingen. De boer hat oan har ek de

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (24)

Pakes comeback (24) Fernijd

🕔08:00, 5.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: De hiele moarn? En dyn wurk dan? Sytske: Ik ha my siik melden. Pake: Wat sille we no krije, dat kin dochs net samar? Do bist dochs net siik? Do kinst dyn wurk

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (23)

Pakes comeback (23)

🕔08:00, 4.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Beetholden? Hoe, beetholden? Pake: No ja, gewoan, eh, ik haw ’m efkes by de strôt hân. Sytske: By de strot?!? Pake: Ja. Mar ik ha net taknypt, hear. No ja, heechstens in bytsje.

Lês it folsleine artikel
Tresoar Treast Telefyzje oer Rixt

Tresoar Treast Telefyzje oer Rixt

🕔10:00, 3.Jun 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (22)

Pakes comeback (22)

🕔08:00, 2.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ho ris efkes. Eh, moasto net leare? De eksamens komme der dochs oan? Do dochst as hiest fakânsje, mar dizze tiid is dochs bedoeld om te learen? Nynke: Ja, lekker belangryk. Bemoeie jo

Lês it folsleine artikel