Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Pakes comeback (17)

Pakes comeback (17)

🕔08:00, 25.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Brimsma fleach mei de gripe foarút op ús ta, mar doe gie Smoarge Sybren der gau tusken yn stean. In beam fan in keardel wie dat, dêr’t Brimsma mar in mantsje by wie.

Lês it folsleine artikel
De twa reuzen

De twa reuzen

🕔06:52, 23.May 2020

Folksferhaal neiferteld troch Matthijs Verkuijl As der gjin koroanakrisis west hie, soe hjoed, 23 maaie, yn Akkrum de Reuzedei holden wêze. Dat jierliks weromkommend evenemint dêr’t duorsumheid en nije foarmen fan enerzjywinning en de tapassing dêrfan sintraal op steane. Wêrom’t

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (16)

Pakes comeback (16)

🕔08:00, 22.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Just, ja, dy âlde Braaksma, we neamden him Brimsma, omdat er altyd sa brimstich seach, woe it net lije dat we dêr aaisochten en dan kaam er der wer oandraven mei de gripe.

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (15)

Pakes comeback (15)

🕔08:00, 21.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke komt deryn. Nynke: Pake is syn koffers al an it ynpakken! Hè jim rúzje? Sytske: (suchtsjend) No, jim woene toch dat ik him der útgoaide? Nynke: Ja, OK, mar dit giet nochal hurd,

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (14)

Pakes comeback (14)

🕔08:00, 19.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Wêr sille dy beiden ynienen hinne? Sytske: Heit, wy moatte ris prate. Pake: Wêroer? Sytske: Oer wat jo plannen binne. Pake: Plannen? Jim altyd mei jim plannen. Moat in minske altyd plannen hawwe?

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (13)

Pakes comeback (13)

🕔08:00, 18.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Goemoarn. Ha jim lekker koest? Moai dat jim ek al wer warber binne. Mar Douwe sjocht wol wat bleek om ’e noas. Wolst in lekker bakt aike, Douwe? Douwe huveret by allinnich it

Lês it folsleine artikel
Cocktailtsje (gedicht)

Cocktailtsje (gedicht)

🕔10:00, 16.May 2020

Cocktailtsje De sinne skynt en skitteret op it wetter. It rûzjen fan de hurde wyn klinkt as de brâning fan de see. Fûgeltsjes fluitsje. Us treurwylch sjogge we as palmbeam. Us oerkaping as in strântinte. No’t it net oars kin,

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (12)

Pakes comeback (12)

🕔08:00, 15.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Twadde tafriel: de oare moarns It ljocht giet wer oan. Pake stiet aaien te bakken. Sytske komt deroan yn de badjas. Pake: Goemoarn Syts. Sytske: Ik tocht al, wat rûk ik. Pake: Bakte aaien.

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (11)

Pakes comeback (11)

🕔08:00, 14.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ja, wy hawwe inoar al moete. Kees, wie it net? Karel: Karel, aangenaam. Pake: Ek goed. Sytske: Eh,… no, wy sil nei de Halloweenparty ta. Eh, der is wol wat iten yn de

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: earlikheid duorret it langst

De Fryske flogger: earlikheid duorret it langst Fernijd

🕔11:00, 13.May 2020 Lês it folsleine artikel