Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Fryslân DOK – Molkdilemma yn Afrika

Fryslân DOK – Molkdilemma yn Afrika Fernijd

🕔09:00, 11.Oct 2015

Yn Fryslân DOK Molkdilemma yn Afrika bringt in folslein Frysk team in besite oan it Afrikaanske lân Oeganda. It team, besteande út in boer, in foarljochter, in feedokter en in lânboukundige, docht in tal alarmearjende ûntdekkingen. De iuwenâlde ynlânske feerassen

Lês it folsleine artikel
Wurd fan de wike

Wurd fan de wike

🕔13:00, 8.Oct 2015

Tenei alle wiken in Frysk wurd dat fergetten driget te wurden. Wa ken it ûndersteande wurd noch? Wat betsjut it dan?

Lês it folsleine artikel
Taalferoaring troch twataligens: hoe’t Frysk Hollânsk wurdt

Taalferoaring troch twataligens: hoe’t Frysk Hollânsk wurdt

🕔14:45, 2.Oct 2015

Frysk lient al iuwen fan Hollânsk  Taalferoaring troch twataligens wurdt faak sjoen as in twatrepsraket (Van Coetsem 1988). Yn ’e earste faze dogge memmetaalsprekkers in bytsje kennis op fan in twadde taal. Dy twadde taal sprekke se net goed, mar

Lês it folsleine artikel
Reaklifrede 2015: Leaver feint as frij?

Reaklifrede 2015: Leaver feint as frij?

🕔09:00, 28.Sep 2015

De rede dy’t Chris van Hes, foarsitter fan de Jongfryske Mienskip, earjuster hold op it Reaklif, yntegraal werjûn. Yn it jier 1345 waard yn dizze omjouwing fûleindich fochten foar behâld fan Fryslân. No 670 jier letter wurdt yn hiel Fryslân

Lês it folsleine artikel
‘It koe better mei de Fryske mienskip’

‘It koe better mei de Fryske mienskip’

🕔19:22, 26.Sep 2015

Ienheid yn ferskaat. Dat wurdt hjoed fierd mei de Europeeske taledei. Mar lang wie dat no net drekt it beskavingsideaal fan de steat, sa brocht waarnimmend foarsitter Tom Dykstra fan de Stifting Slach by Warns it omsteand en -sittend laach

Lês it folsleine artikel
Hjoed Betinking Slach by Warns

Hjoed Betinking Slach by Warns

🕔01:57, 26.Sep 2015

Sjoch hjirre.

Lês it folsleine artikel
Oprop FNP: stypje Omrop Fryslân

Oprop FNP: stypje Omrop Fryslân

🕔21:08, 22.Sep 2015

Hjoed fersprate de FNP, yn neifolging fan de Freonen fan Omrop Fryslân, ek in oprop: Sa’t jimme allegearre witte stiet de takomst fan Omrop Fryslân faai. De Nederlânske Steat hat him op Europees nivo ferplichte te soargjen foar in selsstannige

Lês it folsleine artikel
Provinsjale Steaten krije petysje oanbean oer de Omrop

Provinsjale Steaten krije petysje oanbean oer de Omrop

🕔22:16, 21.Sep 2015

Lykas al oankundige, roppe de Freonen fan Omrop Fryslân elkenien op om takommme woansdei 23 septimber nei it Provinsjehûs yn Ljouwert te gean: “It leafst al moarns om 8 oere. Om de Steateleden, dy’t dan op wei binne nei de

Lês it folsleine artikel
Miljeutún De Fok

Miljeutún De Fok

🕔14:42, 15.Sep 2015

De miljeutún De Fok is in natoergebietsje oan de Offingawiersterleane en de Griene Dyk bylâns. Yn 1972 is dat stik lân oanlein mei it doel in stikje natoer te skeppen dy’t ‘safolle mooglik syn gong gean kin’. Nijsbrief septimber 2015

Lês it folsleine artikel
Fryslân DOK – Holwert oan See

Fryslân DOK – Holwert oan See Fernijd

🕔09:00, 13.Sep 2015

Holwert: it plak dêr’t je lâns komme ûnderweis nei It Amelân. Mar it doarp sels is in fergetten krimpdoarpke mei in âld, fertutearze en ferlitten sintrum. De ynwenners wolle dat feroarje. Sa ûntstie de wurkgroep Holwert oan See: fjouwer ambisjeuze

Lês it folsleine artikel