Werom nei 't begjin

Ferdivedaasje

Krystkonsert Hymne

Krystkonsert Hymne

🕔20:43, 3.Dec 2010

Koraalorkest HYMNE hâldt syn tradisjonele krystkonsert op snein 19 desimber om healwei fjouweren yn de Martinitsjerke fan Snits. Dit jier is der ek wer in grut krystkoar foarme, dat bestiet út leden fan it “Súdwestkoar”, oanfolle mei minsken dy’t nocht

Lês it folsleine artikel
Oplieding ta karmaster

Oplieding ta karmaster

🕔11:50, 2.Dec 2010

By de Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) binne 145 toanielselskippen oansletten. It grutste part fan dy selskippen spilet elk winterskoft ien of twa toanielstikken, ienakters en oare toanieluteringen. En al mear as 90 jier is it wenst dat Karmasters op ‘en

Lês it folsleine artikel
Ien fleach oer it koekoeksnêst

Ien fleach oer it koekoeksnêst

🕔11:41, 2.Dec 2010

    Op freed 17 en sneon 18 desimber set Rjucht en Sljucht De Tynje it stik ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’ yn kafee Overwijk op de planken. Nei alle gedachten kinne de measten fan jimme de prachtige film “One

Lês it folsleine artikel
Kiste fan Oswald te keap

Kiste fan Oswald te keap

🕔08:54, 2.Dec 2010

Minsken dy’t alles sammelje wat mei de moard op de Amerikaanske presidint Kennedy te meitsjen hat, moatte derom tinke. De kiste fan Lee Harvey Oswald komt te keap. It lyk sit der net yn. Oswald is de ûnderstelde skutter. Oswald

Lês it folsleine artikel
Rekken skriemt

Rekken skriemt

🕔11:07, 30.Nov 2010

In Belgysk onlineplatfoarm foar Freelancers hat in nije metoade betocht om wanbetellers tebinnen te bringen dat se betelje moatte. Dat dogge se mei spesjale stikkers, dy’t derfoar soargje dat faktueren begjinne te skriemen as de ûntfanger de slúf iepenmakket. Freelancers

Lês it folsleine artikel
Ben Saunders is geweldich?

Ben Saunders is geweldich?

🕔08:33, 30.Nov 2010

Neffens guon minsken moat Ben Saunders it populêre televyzjeprogramma The Voice of Holland winne. Ben Saunders hat yn de lêste útstjoering it nûmer ‘If you don’t know me by now’ songen. It liet stiet op it earste plak by iTunes. Hy

Lês it folsleine artikel
DI-FERS fan Henk Veenstra: Baby

DI-FERS fan Henk Veenstra: Baby

🕔17:33, 28.Nov 2010 Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND Lês it folsleine artikel
Fryske Sinteklaasferskes binne populêr

Fryske Sinteklaasferskes binne populêr Fernijd

🕔14:37, 28.Nov 2010

Sinteklaas en Swarte Pyt binne al lang en breed yn Fryslân. Eltse dei wurde se prachtich tasongen troch de Fryske bern. Sûnt foarich jier binne der ek Fryske Sinteklaasferskes. Dizze ferskes binne makke troch stifting Warber Fryslân. Op basisskoallen wurdt

Lês it folsleine artikel
Ride op Ryptsjerksterspolder

Ride op Ryptsjerksterspolder

🕔12:53, 28.Nov 2010

Fuort by Ljouwert is de Ryptsjerksterspolder. Dêr is it al mooglik om te reedriden. De earste minsken binne sneintemoarn betiid al sjoen. De riders warskôgje wol dat it noch net fertroud is om yn grutte kloften op it iis te kommen. Der

Lês it folsleine artikel
Froeks: De âlde fabryk (2)

Froeks: De âlde fabryk (2)

🕔18:02, 27.Nov 2010

De twadde ôflevering fan “De âlde fabryk”, Froeks.TV’s earste echte online jongereinsoap. Wikenlang hawwe de spylders, regisseurs, skriptskriuwers, kameraminsken, editors, lûdspesjalisten en produksjemeiwurkers harren in slach yn ‘e rûnte wurke om de tsien dielen fan ús soap foarinoar te boksen,

Lês it folsleine artikel