Werom nei 't begjin

Neisykje op "upstalbeam"

Filmke Upstalbeammoeting 2021

Filmke Upstalbeammoeting 2021

🕔20:15, 26.May 2021 Lês it folsleine artikel
Oanpaste gearkomste by de Upstalbeam mei de Pinksterdagen

Oanpaste gearkomste by de Upstalbeam mei de Pinksterdagen

🕔09:48, 21.May 2021

By de jierlikse Ynterfryske moeting by de Upstalbeam by Rahe wurdt it tiidrek fan de Fryske frijheid betocht. It Friesisches Forum nûget Friezen mei de Pinksterdagen út foar in gearkomste by de Upstalbeam. Dit jier is der fanwege de koroanagoarre

Lês it folsleine artikel
Besjoch de digitale Upstalbeamfiering 2020 hjirre

Besjoch de digitale Upstalbeamfiering 2020 hjirre

🕔17:43, 31.May 2020

Omreden fan de koroana is de jierlikse betinking by de Upstalbeam, altyd op de tiisdei nei Pinkster, diskear digitaal. Der is in film makke mei bydragen by de Upstalbeam sels en taspraken troch pommeranten út de Fryslannen; dêrûnder kommissaris fan

Lês it folsleine artikel
Upstalbeamgearkomste 2018 mei Lothar Englert en Tom Dykstra

Upstalbeamgearkomste 2018 mei Lothar Englert en Tom Dykstra

🕔09:00, 24.May 2018

De jierlikse Upstalbeamgearkomste by it plakje Auwerk yn East-Fryslân luts dit jier wer in soad besikers. De haadsprekker fan de jûn wie Lothar Englert. Englert is skriuwer en bekend wurden mei ferskate boekpublikaasjes lykas Friesische Freiheit en Friesische Macht. Sa’t

Lês it folsleine artikel
Upstalbeam: Friezen sykje gearwurking yn ramt fan KH2018

Upstalbeam: Friezen sykje gearwurking yn ramt fan KH2018

🕔11:58, 26.Jun 2017

Op 6 juny 2017 waard fannijs de tradisjonele Ynterfryske gearkomste by de Upstalbeam by Auwerk (Aurich) holden. Fan 18.00 oere ôf waarden taspraken holden troch Marinus Jellema (Stifting Betinking Slach by Warns), Rico Mecklenburg (presidint fan de Ostfriesische Landschaft), Froukje

Lês it folsleine artikel
Feestlike gearkomste by histoaryske Upstalbeam

Feestlike gearkomste by histoaryske Upstalbeam

🕔12:55, 6.Jun 2014

De namme Upstalbeam is in begryp foar elkenien dy’t in bytsje thús is yn de Fryske skiednis. Op dat plak, by it East-Fryske Auwerk/Aurich, kamen yn de midsieuwen Friezen byinoar om rjocht te sprekken, plannen te meitsjen en inoar te

Lês it folsleine artikel
Wa wol muzyk meitsje by Upstalbeam?

Wa wol muzyk meitsje by Upstalbeam?

🕔13:00, 12.Apr 2014

Op de tredde tiisdei nei Pinkster kamen de midsieuske Friezen byinoar by it East-Fryske stedsje Auwerk, dat no yn Dútslân leit. Dêr waard rjocht sprutsen en der waarden ôfspraken makke om inoar te helpen. De oanwêzigen kamen út alle Fryske

Lês it folsleine artikel
Upstalbeam moat attraktiver

Upstalbeam moat attraktiver

🕔21:56, 27.Dec 2013

Auwerk – De Upstalbeam yn East-Fryslân moat attraktiver wurde. De Eastfryske Lânskip, it Auwerker stedsbestjoer en ferskillende lokale belangeferieningen hawwe in konsept meitsje litten foar it Alter fan de Fryske Frijheid. It Friesisches Forum hat ús te witten dien dat

Lês it folsleine artikel
Upstalbeambetinking: tiisdei 18.00 oere

Upstalbeambetinking: tiisdei 18.00 oere

🕔12:15, 24.May 2012

Kommende tiisdei (29 maaie) om 18.00 oere sil it jierlikse Upstalbeam-treffen tichteby Auwerk (Aurich) wer wêze. Meta Janssen-Kucz (parlemintariër yn Nedersaksen) sil de oanwêzigen tasprekke, boargemaster fan Auwerk Heinz-Werner Windhorst sil de minsken begroetsje en der sil midsieuske muzyk fan de groep

Lês it folsleine artikel
Moeting fan de Frije Friezen by de Upstalbeam

Moeting fan de Frije Friezen by de Upstalbeam

🕔10:12, 31.Mar 2012

Better net te witten wie it feit dat ús eigen Fryske politika Jannewietske de Vries op tiisdei, 14 juny 2011 yn har funksje as Fryske deputearre in taspraak hold by de Upstalbeam yn Auerk-Rahe (Dútsk: ‘Aurich’ yn East-Fryslân yn Dútslân)

Lês it folsleine artikel